Afgørelse

dska.dk

Dansk Selskab for Kliniske Akademikere (DSKA)

MOD

JYSK TELEMARKETING A/S

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”dska.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Baggrund for DSKA DSKA er en nystiftet forening for kliniske akademikere på linje med andre lægevidenskabelige selskaber uden kommercielle interesser. DSKA blev stiftet den 4.4.2019 og er CVR-registreret (bilag 1). DSKAs vedtægter er vedlagt som bilag 2. Selskabet begyndte i 2018 som en lukket gruppe på det faglige netværk LinkedIn (https://www.linkedin.com/groups/8549185/), hvor det pr. 8. maj 2019 havde 200 medlemmer (bilag 3) fra hele landet. Som medlem optages akademikere ansat i sundhedsvæsenet med klinisk eller paraklinisk arbejde og en typisk uddannelsesbaggrund i de naturvidenskabelige eller tekniske fag (fx molekylærbiologer). DSKA vil gerne opbygge en hjemmeside (på dans• på domænet dska.dk med formålet at drive selskabet: information, møderegistrering, medlemsregistrering, nyheder og fagligt indhold. Der er nedsat et hjemmesideudvalg bestående af personer, og det første møde er afholdt. Da selskabet havde brug for en hjemmeside her og nu, har DSKA taget domænet dska.nu i brug. Men da .nu domæner generelt har en meget lavere ranking i danske Google søgninger end .dk domæner [1], vil vi gerne bruge dska.dk i stedet for dska.nu, inklusive e-mail adresser på domænet. Vi har ikke endnu data nok [2] til at vide, hvor mange brugere der finder dska.nu via en Google søgning, men data jeg har indsamlet fra en anden *.dk hjemmeside indikerer, at organic search typisk udgør 70% af trafikken til hjemmesider som disse (bilag 9), dog kan tallene selvfølgelig variere for det enkelte websted. Derfor er det vigtigt for os, at domænet er dska.dk. Domænet, hjemmesider og e-mail Ved opslag hos DK-Hostmaster ses dska.dk domænet registreret den 29.1.2018 af Jysk Telemarketing (bilag 4). Der findes ingen hjemmeside (html-indhol• på domænet (bilag 5), og siden kan ikke spores på Internet Wayback Machine (https://archive.org/web/web.php). Den 19.12.2018 kontaktede jeg registranten pr. mail for at høre, om en overdragelse er muligt. Registranten sendte mailen videre til det svenske konsulat i Aalborg, som svarer fra e- mail adressen info@dska.dk. I mailen afslås en overdragelse (bilag 6). Derefter undersøgte jeg, om Sveriges Konsulat har andre hjemmesider og finder frem til www.sverigeskonsulat.com (bilag 7). Konsulatet i Aalborg er et af otte konsulater i Danmark, og på siden https://www.sveriges-konsulat.com/se/11149/Sverige-i-Aalborg henvises til hjemmesiden www.swedenabroad.se/copenhagen/ og e-mail adressen info@dska.dk (bilag 8). [1] https://helloseo.dk/kender-du-googles-ranking-faktorer-se-dem-her/ [2] sporing aktiveret den 19.5.2019 ... DSKA anmoder om overdragelse af domænet dska.dk, da vi mener, at vi har en større interesse i domænet end registranten, der udelukkende bruger domænet til e-mail. Registranten bruger allerede to andre hjemmesider, og formodes at kunne benytte en anden e- mail udbyder/adresse. DSKA kan ved aktivt at bruge domænet dska.dk som hjemmeside bedre udnytte denne offentlige ressource ”til gavn for den danske befolkning” iflg. DK-Hostmasters vilkår, domæneloven og god domænenavnsskik [3]. [3] https://www.dk-hostmaster.dk/da/lov-om-internetdomaener” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er en frivillig forening, der er registreret med startdato den 1. maj 2019. Bilager kopi af ikke-daterede vedtægter for klageren. Bilagfremstår som skærmprint fra et socialt medie med gengivelse af en profil for klageren. Bilag er kopi af e-mailkorrespondance mellem klageren og Annette Koch Byrdal, Sveriges Konsulat i Aalborg, hvori klageren anmoder om at overtage domænenavnet ”dska.dk” og modtager følgende svar: ”Domænet er registeret af Jysk Telemarketing fordi vi har det svenske konsulat i Aalborg (DSKA) her. Jeg kan derfor desværre ikke overdrage domænet til jer” Bilag er skærmprint fra hjemmesiden ”sveriges-konsulat.com” med oplysninger om Sveriges konsulat i Aalborg. Bilag er skærmprint fra ”Google Analytics” med oplysninger om søgeaktivitet vedrørende domænenavnet ”moma.dk”. Bilager kopi af referat fra klagerens bestyrelsesmøde den 30. april 2019. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jysk Telemarketing A/S ejer domænet dksa.dk (det svenske konsulat i Danmar• i det at det svenske konsulat i Nordjylland er beliggende her. Vi bruger dette domæne til mail korrespondance mellem den svenske ambassade i København samt svenskere bosat i Nordjylland.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Jysk Telemarketing har i sin svarskrift bekræftet, at domænet dska.dk udelukkende bruges som mailserver for det svenske konsulat i Aalborg, og at der ikke er planer om at bruge det til andet end det. Vi finder intet til hinder for, at e-mail adressen info@dska.dk kan udskiftes med en anden. De andre svenske konsulater i Danmark har vidt forskellige e-mail adresser, som ikke følger noget mønster (bilag 13). Forkortelsen ”dska” for ”Det Svenske Konsulat i Aalborg” i e-mail adressen bliver ikke set brugt andre steder, og kunne også stå som forkortelse for ”Det Svenske Konsulat i Aarhus”. Derimod brander Dansk Selskab for Kliniske Akademikere sig netop på forkortelsen DSKA, som indgår i et kommende logo (under udarbejdelse). Dansk Selskab for Kliniske Akademikere (DSKA) fastholder dermed ønsket om overtagelse af domænet dska.dk for et selskab med over 200 medlemmer, som vil bruge det til et aktiv website og tillige som mailserver, som oprindelig begrundet i Klageskriftet af 23.maj 2019.” Bilager en liste med e-mailadresser på de otte svenske konsulater i Danmark. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Vi finder at vi ikke kan ændre dska.dk da det er bindeleddet mellem svenskere i Nordjylland og Sverige. Højtaktuelt har dska.dk været trykt på valgmateriale, som vi bistår den svenske regering med at afholde.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”dska.nu” har sekretariatet den 24. august 2019 taget følgende kopi: Ved opslag den august 2019 på domænenavnet ”dska.dk” har sekretariatet konstateret, at der ikke fremkommer en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 5. Ved opslag på den svenske ambassades hjemmeside på domænenavnet ”swedenabroad.se” har sekretariatet konstateret, at Annette Koch Byrdal er honorærkonsul, og at Sveriges konsulat har samme adresse som indklagede, jf. bilag 8. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er en frivillig, ikke-kommerciel forening for kliniske akademikere, der blev stiftet den 4. april 2019, • at klageren brander sig med brug af forkortelsen DSKA, • at klageren har en hjemmeside på domænenavnet ”dska.nu”, • at der ikke er nogen hjemmeside på domænenavnet ”dska.dk”, og at der heller ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet på ”Internet Wayback Machine”, • at indklagede har afvist at overdrage domænenavnet ”dska.dk” til klageren, • at klageren bedre end indklagede kan bruge domænenavnet ”dska.dk” aktivt til gavn for den danske befolkning, • at klageren har en større interesse i domænenavnet ”dska.dk” end indklagede, der udelukkende bruger domænenavnet til e-mail, • at indklagede ikke har planer om at bruge domænenavnet ”dska.dk” til andet end e-mail, og • at forkortelsen ”dska” for ”Det Svenske Konsulat i Aalborg” ikke bliver brugt andre steder og kunne også være forkortelse for ”Det Svenske Konsulat i Aarhus”.
Indklagede har gjort gældende:
• at det svenske konsulat i Nordjylland er beliggende hos indklagede, • at indklagede bruger domænenavnet ”dska.dk” til e-mailkorrespondance mellem den svenske ambassade i København samt svenskere bosat i Nordjylland, og • at domænenavnet ”dska.dk” bl.a. har været trykt på valgmateriale til det svenske valg, som det svenske konsulat i Aalborg bistod den svenske regering med at afholde.

Nævnets bemærkninger:

Da klageren har oplyst, at domænenavnet ”dska.dk” er uden erhvervsmæssig betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”dska.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der er stiftet den 1. maj 2019, har navnet Dansk Selskab for Kliniske Akademikere, som forkortes DSKA. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren markedsfører sig under denne forkortelse bl.a. på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”dska.nu”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i også at kunne disponere over domænenavnet ”dska.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”dska.dk” er registreret til brug for det svenske konsulat i Aalborg, som forkortes DSKA. Det fremgår af sagens oplysninger, at det svenske konsulat i Aalborg har samme adresse som indklagede, og indklagede har oplyst, at domænenavnet ”dska.dk” anvendes til e-mailkorrespondance mellem den svenske ambassade i København samt svenskere bosat i Nordjylland, og at domænenavnet ”dska.dk” bl.a. har været brugt i valgmateriale i forbindelse med det svenske valg. Klagenævnet finder herefter, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”dska.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”dska.dk”. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at indklagede registrerede domænenavnet ”dska.dk” tidligere end klagerens stiftelse. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Dansk Selskab for Kliniske Akademikere (DSKA), medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.