Afgørelse

omsæt.dk

Omsæt ApS

MOD

Johan Tore Ussing

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”omsæt.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”19012018 selskabet (klage• registres med navnet Omsæt ApS 2018 Omsæt aps ønkser domænenavnet omsæt.dk 2018 domænet er optaget med inaktivt, så vidt det kan bedømmes 2019-2019 registrant af domænet reagerer ikke på klagers henvendelser for overdragelse af domæne 20052019 klage indgivet ... Klager bærer firmanavnet Omsæt ApS og ønsker at anvende det tilhørernde Domæne Omsæt.dk. Dette er imidligertid registreret som anført, men anvendes så vidt det kan ses ikke, hvorfor domænet ønskes frigivert og overdraget til klager. Registrant har ikke reageret på henvendelser fra klager.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er stiftet i august 2005 under navnet STAHLHUT ApS, og at klageren den 19. januar 2018 ændrede navn til Omsæt ApS. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg synes ikke denne sag kan betragtes som en klage. 1. Omsæt er et generelt dansk ord. 2. Omsæt er ikke et firma som er generelt kendt i danmark. Det er ovenikøbet et mindre firma med meget få ansatte. 3. Bare fordi man kalder sit firma 'Omsæt Aps' har man ingen ret til at kræve dette domæne. At man har brugt domænet omsaet.dk og nu ønsker omsæt.dk også er ikke et kritisk anlæggende. Jeg foreslår at ejeren indgår et forlig mod betaling af et symbolsk beløb, da han ikke engang har henvendt sig til mig om emnet.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”I den fremsendte klage er det anført at det ikke ses af nuværende registrant anvender domænet til noget som helst, ligesom det ikke i svarskrift af 21. maj 2019 anføres om noget at domænet anvendes. Det er derfor klagers opfattelse af registreringen i oktober 2017 er ligitim. I svarskriftet forslås forlig med betaling af et beløb til indklagede. Dette forslag er i sig selv i strid med lov om internetdomæner §stk.2. Registrering af domæner må ikke sted med det formål at videresælge. Alene det faktum, at registrering er sket uden en plan om reel anvendelse af domænet, vil være i strid med §stk. 1, i førnævnte lov om internetdomæner Til støtte for den fremførte klage - at indklagede ikke anvender domænet omsæt.dk - at indklagede i strid med lov om internetdomæner vil videresælge domænet - at klager bærer navnet Omsæt ApS, hvortil domænet har relation” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”omsaet.dk” har sekretariatet den 10. august 2019 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet ”omsæt.dk” den 21. maj 2019 og igen den 10. august 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke fremkommer en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 3. Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – JTU1-DK – har registreret i alt følgendedomænenavne: ”hæv.dk”, ”omsæt.dk”, ”pjæk.dk” og ”skæv.dk”. Ved opslag på samtlige af disse domænenavne fremkom der i ingen tilfælde en hjemmeside med reelt indhold. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er registreret med selskabsnavnet Omsæt ApS, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”omsæt.dk” aktivt, • at indklagede ikke har oplyst nogle planer for anvendelsen af domænenavnet ”omsæt.dk”, hvilket er i strid med domænelovens §stk. 1, og • at indklagedes tilbud om indgåelse af forlig med betaling af et beløb til indklagede i sig selv er i strid med domænelovens §stk. 2.
Indklagede har gjort gældende:
• at ”omsæt” er et almindeligt dansk ord, • at klageren er et mindre firma med meget få ansatte og er ikke generelt kendt i Danmark, • at klagerens selskabsnavn ikke berettiger klageren til at kræve domænenavnet ”omsæt.dk” overført, og • at klageren kan indgå et forlig om overtagelsen af domænenavnet ”omsæt.dk” mod betaling af et symbolsk beløb.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”omsæt.dk” er uden erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”omsæt.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har siden den 19. januar 2018 haft navnet ”Omsæt ApS”. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klageren markedsfører sig under betegnelsen ”omsæt” bl.a. på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”omsaet.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i også at kunne disponere over domænenavnet ”omsæt.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”omsæt.dk” består af ordet ”omsæt”, der er imperativ af det almindelige dansk verbum ”omsætte”, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har tilbudt at indgå et forlig, hvorefter klageren kan overtage domænenavnet ”omsæt.dk” mod betaling af et symbolsk beløb, og har ikke oplyst at have en selvstændig interesse i domænenavnet. På den anførte baggrund, og som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, kan klagenævnet ikke konstatere, at indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”omsæt.dk”. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”omsæt.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 6

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”omsæt.dk” skal overføres til klageren, Omsæt ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.