Afgørelse

gtechniq.dk

Gtechniq ApS

MOD

Niels Funder Pedersen

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”gtechniq.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Gtechniq Ltd blev stifted i England i 2001 og har distributører og Accredited detailers over hele verden (bilag 7). Gtechniq Danmark (Helgi Halldórsso• har siden 29. januar 2019 haft enerettigheder som distributør for Gtechniq i Danmark. Som en vigtig del af åbning af Gtechniq i Danmark oprettes en hjemmeside og tilhørende webshop til e-handel. Gtechniq Aps søger domainen gtechniq.dk og gtechniqdanmark.dk. Den indklagede, Niels Funder Pedersen (bilag 4) gør ikke brug af domainet (bilag 6). Hjemmesiden og webshoppen for Gtechniq Aps er dermed kun hostet på domainet gtechniqdanmark.dk. Samtidig er Gtechniq Aps registreret på venteliste for domainet gtechniq.dk (bilag 8), med venteliste position nr. 1. Den indklagede er kontaktet via mail med ønsker om at afgive domainet gtechniq.dk. Mailen blev ikke svaret. Efterfølgende blev den indklagede kontaktet via sms med samme ønske. Den blev svaret med at det ikke var en mulighed, uden yderligere forklaring (bilag 5). Klageren har undersøgt den indklagedes position og fundet ud af Niels Funder Pedersen er direktør af CQuartz Professional Detailers (bilag 2) som er Gtechniqs konkurrent på markedet med bilplejeprodukter (bilag 3). Derfor ser vi os nødsaget til at skrive til domaineklagenævnet for da der ser ud til at der ikke er en anden vej til overtagelse af det domain som bedst er egnet til drift af hjemmeside og webshop for Gtechniq i Danmark, men samtidig er ikke i brug. ... Klageren ønsker at benytte domænenavnet gtechniq.dk til drive virksomhedens hjemmeside og webshop. Domænenavnet er perfekt egnet hertil. Virksomheden har samme navn, Gtechniq Aps. Ved søgning af Gtechniq i andre lande er hjemmesiderne normalt hostet af domainet gtechniq.se (Sverige), gtechniq.is (island), gtechniq.pl (Polan• osv. Domainet er ikke i brug og indehaveren af domainet er en konkurrent med varemærket CQuartz og skulle dermed ikke have nogen loyal eller legitim interesse i at kunne bruge domænenavnet.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 5. februar 2019 med det formål at sælge produkter til biler, både og flyvere samt hermed beslægtet virksomhed. Bilag er skærmprint fra indklagedes Facebook-profil, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede er direktør for ”CQuartz Professional Detailers Denmark”. Bilag er skærmprint fra virksomheden CQuartz’ Facebook-profil, der fremstår som en virksomhed, der beskæftiger sig med bilpleje. Bilager kopi af sms af 7. maj 2019 mellem klagerens direktør og reelle ejer og indklagede, hvori klageren oplyser at have erhvervet ”rettighederne til distribution af Gtechniq i Danmark” og anmoder om at overtage domænenavnet ”gtechniq.dk”. Bilag er skærmprint, hvoraf fremgår, at klageren er ”Gtechniq accredited detailer, stockist or international distributor”. Bilag er skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf fremgår, at klagerens direktør og reelle ejer er registrant af domænenavnet ”gtechniqdanmark.dk” og står på venteliste til domænenavnet ”gtechniq.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Ønsker ikke at gå af med domænet. Jeg har før brugt gtechniq og vil nok komme til det i fremtiden. Hvis man ser på mit firma har jeg skiftet producenter ofte da det svinger hvem der har det nyeste og bedste. Et salg kan måske komme på tale. Kom med et bud så kan vi snakke om det. Domænet har selvfølgelig en værdi og det giver man selvfølgelig ikke væk gratisk da det jo er en del af mit firma. Du kan ringe på [...] hvis det er” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Bemærkninger til tidligere og fremtidens anvendelse af Gtechniq. Jeg har kontaktet Gtechniq Ltd (hovedkontoret Englan• for at undersøge kundehistorien for ejeren af gtechniq.dk. Ifølge Gtechniq Ltd. har vedkommende ikke været distributør/wholesaler for Gtechniq i Danmark (bilag 9). Da det er mig, Helgi Halldórsson, Gtechniq Aps som har fået distributions rettighederne for Gtechniq i Danmark og arbejder på at opbygge et stærkt brand på danske marked, så er det ikke sandsynligt, han har i nærmeste fremtid har brug for Gtechniq.dk.” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af e-mailkorrespondance mellem klageren og Gtechniq Ltd., hvoraf bl.a. fremgår, at sidstnævnte ikke har nogle transaktioner eller anden forbindelse med indklagede. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Domænet er mit og du kan købe det hvis du vil.. Jeg har som sagt tidligere brugt Gtechniq og jeg har også mails fra dem om at blive importør osv. hvis du vil have det må du købe det af mig, længere er den ikke!” I henvendelse fra tredjemand, der umiddelbart fremstår som ikke at have forbindelsen til sagens parter, fremlægges skærmprint, der fremstår som en diskussion på Facebook Messenger, hvori indklagede bl.a. skriver følgende om et af sine registrerede domænenavne: ”Jeg har et domænenavn som en anden gerne vil have .. jeg har haft det et par nu .. bruger det godt nok ikke .. købte det fordi der var en chance for det samt at jeg tænkte at jeg kunne tjene penge på den engang ved salg ... Var ikke klar over man ikke måtte sælge..” I indklagedes bemærkninger til henvendelsen fra tredjemand er bl.a. anført følgende: ”Jeg var ikke klar over at man ikke måtte sælge et domæne navn.. det kom på tale med et salg fordi jeg netop ikke ønsker at gå af med det da jeg i fremtiden får brug for domænet. Synes vi skal droppe denne her muderkastning, det er for lavt, jeg har ikke tid til den slags pjat. Hvis Helgi virkelig vil have domænet så meget så ring til mig så kan det være vi finder en løsning, jeg er trods alt en rimelig mand, sådan gør vi her i jylland, vi snakker pænt til hinanden og gå ikke og spilder andres tid med sådan noget pjat her.” Ved opslag den 17. august 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”gtechniq.dk”, jf. bilag 6. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”gtechniq.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at Gtechniq Ltd blev stiftet i England i 2001, • at klageren siden den 29. januar 2019 har haft enerettigheder som distributør for Gtechniq i Danmark, • at klageren markedsfører sin forretning på hjemmesiden på domænenavnet ”gtechniqdanmark.dk”, • at domænenavnet ”gtechniq.dk” svarer til klagerens virksomhedsnavn, • at indklagede ikke gør brug af domænenavnet ”gtechniq.dk”, • at indklagede er klagerens konkurrent på markedet for bilplejeprodukter, • at indklagede ikke har nogen loyal eller legitim interesse i domænenavnet ”gtechniq.dk”, og • at ifølge Gtechniq Ltd, der er hovedkontoret England, har indklagede ikke været distributør/wholesaler for Gtechniq i Danmark.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede tidligere har brugt domænenavnet ”gtechniq.dk”, og at indklagede også vil komme til at gøre brug af det i fremtiden, • at indklagede ofte skifter leverandører, da det kan ændre sig, hvem der har det nyeste og bedste, • at et salg af domænenavnet ”gtechniq.dk” måske kan komme på tale, og at klageren kan komme med et bud, • at domænenavnet ”gtechniq.dk” har en værdi, og at indklagede ikke vil give det væk gratis, og • at indklagede har e-mails fra Gtechniq Ltd. om at blive importør. 5

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”gtechniq.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har selskabsnavnet ”Gtechniq ApS” og er registrant af domænenavnet ”gtechniqdanmark.dk”. Klageren har endvidere oplyst at have haft enerettigheder i Danmark som distributør af produkter fra den engelske virksomhed Gtechniq Ltd. siden den 29. januar 2019. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren – med henblik på at kunne benytte det som enedistributør i Danmark – har en naturlig interesse i også at kunne disponere over domænenavnet ”gtechniq.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har oplyst at have brugt domænenavnet ”gtechniq.dk” tidligere, og at indklagede har planer om at gøre brug af domænenavnet i fremtiden. Indklagede, der ifølge sagens oplysninger er beskæftiget i samme branche som klageren, har ikke oplyst nærmere om den tidligere og planlagte brug af domænenavnet ”gtechniq.dk”, der indeholder det beskyttede forretningskendetegn GTECHNIQ. Indklagede har oplyst, at et salg af domænenavnet ”gtechniq.dk” kan komme på tale og har opfordret klageren til at give et bud på domænenavnet. På den anførte baggrund, og som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, kan klagenævnet ikke konstatere, at indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”gtechniq.dk”. Det forhold, at indklagede tidligere måtte have været i kontakt med Gtechniq Ltd. Med henblik på at importere dennes produkter, kan ikke føre til andet resultat. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”gtechniq.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”gtechniq.dk” skal overføres til klageren, Gtechniq ApS. Overførslen skal gennemføres straks efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.