Afgørelse

ribeklatreklub.dk

Ribe Klatreklub

MOD

Lean Domains

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”ribeklatreklub.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg, Niels-Jørgen Hvidberg, skulle overtage domænet efter Inger Fauerholm, som har stået som registrator i overår. I forbindelse med overdragelsen blev domænet ikke betalt til tiden og derfor suspenderet. Stor var vores overraskelse da et engelsk firma havde overtaget domænet med videresalg for øje. Warehousing er jo ikke tilladt. Så vi beder bare om at få vores domænenavn igen, så vi kan fortsætte vores klatreklubs hjemmeside. ... Vi har haft domænenavnet i omkringår og der findes ikke andre klubber i hele verden der hedder Ribe Klatreklub og med hjemmesiden ribeklatreklub.dk.” Bilagfremstår som udskrift med oplysninger om klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er en frivillig forening. Bilagfremstår som skærmprint fra klagerens hjemmeside. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager dokument med oplysninger om klagerens bestyrelse pr. 2019. Bilager kopi af klagerens vedtægter. Ved opslag på domænenavnet ”ribeklatreklub.dk” har sekretariatet den 31. maj 2019 taget følgende kopi: Hjemmesiden består af en samling ”Relaterede link” og meddelelsen ”Køb dette domæne”. Ved fornyet opslag den 2. juli 2019 har sekretariatet taget følgende kopier: Ved opslag den 2. juli 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – LD2928-DK – har registreret i alt følgende 142 domænenavne: 123tand.dk 2plus1.dk aardassem.dk absolutecoaching.dk als-offset.dk amhcd.dk amigacentrum.dk antoniashus.dk aspargesfrokost.dk badehotel-aeroe.dk balticseacup.dk blandt-naboer.dk bodyforum.dk boligvejviser.dk borks.dk borrebygalleri.dk bsdesign.dk burnalot.dk carlguld.dk cats-cats.dk cc-jvb.dk cdwow.dk chatrt.dk computer-taske.dk corner-shop.dk dandedoes.dk deloitteoresundtriathlon.dk dengamlekro.dk detjapansketaarn.dk dicocopenhagen.dk dk-tand.dk dmck.dk dortekarrebaek.dk dreambooking.dk ebeltoftmotion.dk fa-fonden.dk fannerup-forsamlingshus.dk festuge.dk fidels.dk fodvarmeriet.dk forskraad.dk fortuna-dbk.dk frbvinduet.dk friskolen-orion.dk fyntour.dk gammeltpraeg.dk garneriet.dk ge3.dk georgmetz.dk gpudstilling.dk grafikgruppen.dk gronnegadeteater.dk helenegjerris.dk hgo.dk hjemmefodsel.dk hjemmesidekursus.dk hjertecentervarde.dk holbark.dk honespillet.dk horsens-haandboldklub.dk horstedbiler.dk hotellangaakro.dk husejernesforsikring.dk illnath.dk industri-nyt.dk jnom2016.dk joergenthorup.dk killscreen.dk kirstens-stauder.dk klaushansenrhododendron.d k knl-dtp.dk konferencerne.dk krofatters.dk laererbogklubben.dk lemvig-infodata.dk lindaeg.dk maarsletegnsarkiv.dk marketstreet.dk mb-show.dk medserv.dk menneskehistorier.dk middelalderskeletter.dk minorlynx.dk miracleconsulting.dk mobilringetone.dk mobital.dk moebler.dk moelleparken-discgolf.dk moens-familie-camping.dk myp2p.dk nordia2017.dk nordkoi.dk onemobile.dk panevino.dk payonce.dk peterbruun.dk pm-dk.dk poprevo.dk prebens-boligservice.dk preemteam.dk pro-tec.dk ptsdidanmark.dk purepei.dk radiomega.dk refer-staer.dk responce.dk restaurant-gosp.dk ribeklatreklub.dk riperocks.dk rohledersport.dk rold24race.dk roskildeonline.dk roskildespillemandsstaevne. dk safehagen.dk saschaoda.dk saxocup.dk scriptoriet.dk seidenfaden.dk servicecancer.dk silverkatten.dk skilsmisse-guide.dk slapshot.dk soefart-frem.dk sophyducks.dk splab.dk staccato.dk stald-sogaard.dk strib-forsamlingshus.dk stribklubben.dk sushitarian.dk therockandrollmagazine.dk udviklingnord.dk ungdomskontoret.dk ureas.dk usipian.dk vest-taxa.dk vestermolle.dk vildtvejrsklubben.dk vvbk.dk wt-certification.dk xsessions.dk yhaoo.dk Ved sekretariatets opslag på tilfældige domænenavne blandt de 142 fremkom der i syv af tilfældene en hjemmeside svarende til den, der fremkom ved opslag den 31. maj 2019 på domænenavnet ”ribeklatreklub.dk” med en samling relaterede links og en meddelelse om, at domænenavnet er udbudt til salg, mens der i de resterende tre tilfælde fremkom en hjemmeside, som fremstod som værende med reelt indhold. Ved opslag på hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der bl.a. den 30. december 2018 er arkiveret følgende hjemmeside på domænenavnet ”ribeklatreklub.dk”, der fremstår som tilhørende klageren: Ved forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at klageren registrerede domænenavnet ”ribeklatreklub.dk” den 4. november 2003 og var registrant af domænenavnet frem til den 30. april 2019, da registreringen blev slettet på grund af manglende betaling af registreringsgebyr. Samme dag blev domænenavnet registreret af indklagede. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren tidligere har været registrant af domænenavnet ”ribeklatreklub.dk” i cirkaår, • at registreringsgebyret for domænenavnet ”ribeklatreklub.dk” ved en fejl ikke blev betalt til tiden og derfor blev suspenderet, • at der ikke findes andre klubber i hele verden, der hedder Ribe Klatreklub, og som har haft en hjemmeside på domænenavnet ”ribeklatreklub.dk” og • at indklagede har registreret domænenavnet ”ribeklatreklub.dk” med videresalg for øje. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har gjort gældende:
at indklagede har registreret domænenavnet ”ribeklatreklub.dk” med videresalg for øje. Sagen giver herefter anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse lyder således: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”ribeklatreklub.dk” tidligere har været udbudt til salg. For øjeblikket anvendes domænenavnet ”ribeklatreklub.dk” til en hjemmeside med forskellige oplysninger om klatring. Klagenævnet finder det påfaldende, at indklagede har lavet den nuværende hjemmeside på domænenavnet ”ribeklatreklub.dk” efter indbringelsen af klagen i denne sag, og at indklagede nu anvender domænenavnet ”ribeklatreklub.dk” til en hjemmeside med oplysninger om klatring, da indklagede efter sagens oplysninger ikke har nogen tilknytning til navnet ”Ribe Klatreklub”. Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et meget betydeligt antal domænenavne under top level-domænet ”.dk”, og at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde, som det omtvistede domænenavn ”ribeklatreklub.dk” tidligere har været udbudt til salg. På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”ribeklatreklub.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet finder grundlag for at bringe denne bestemmelse i anvendelse og lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 9

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”ribeklatreklub.dk” skal overføres til klageren, Ribe Klatreklub. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.