Afgørelse

amorelie.dk

Sonoma Internet GmbH

MOD

NAE GROUP A/S

19. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”amorelie.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Amorelie is one of the biggest e-commerce companies for erotic products in Germany, Austria and Switzerland. The company was founded in 2012 (see "Bilag 1"), and has since then launched five websites: amorelie.de (2013), amorelie.at (2015), amorelie.ch (2015), amorelie.fr (2015), and www.amorelie.be (2015). In 2017 we had a revenue ofmillion and spentmillion in marketing, thereofmillion on TV advertising. We registered our brand name "AMORELIE" in the European Trademark in 2013 (see "Bilag 2") and have since marketed our brand on an international level. The company NAE GROUP A/S registered the domain "amorelie.dk" on the 31.08.2016. The domain is not in use, and to our knowledge has never been used (see “Bilag 4”). We are now planning to open web-shops also in Scandinavia (including Denmark), and believe we have the right to the use of the domain (see below). ... 1) Our brand was internationally registered (2013) before the point in time when NAE GROUP A/S registered the domain (2016). 2) NAE GROUP A/S is not in use, and there is no link between the name "Amorelie" and the business of NAE GROUP A/S. 3) The NAE GROUP A/S has no international brand registered under Amorelie. 4) Amorelie is a well-known brand in Europe, and we have significantly invested in the brand name. Another company such as the NAE GROUP A/S potentially using our brand name could have significant negative impact on it and impact our business reputation.” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra Erhvervsregisteret i Charlottenburg med oplysninger om klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klagerens formål er at drive virksomhed med ”The development, operation and marketing of an online portal for premium erotic products.” Bilager kopi af certifikat fra den europæiske varemærkemyndighed, EUIPO, hvoraf fremgår, at klageren den 14. november 2013 fik registreret ordmærket AMORELIE i klasserne: 5: Hygiejniske smøremidler; Vaginale smøremidler; Orgasmecremer. 10: Vibratorer som sexhjælpemidler til voksne; Elektriske eller ikke-elektriske massageapparater; Massageapparater til privat brug; Kondomer; Kunstige penisser som sexhjælpemidler til voksne; Elskovskugler i form af seksuelle hjælpemidler til voksne. 35: Detailhandel med erotiske produkter; Postordrehandel med erotiske produkter; Onlinehandel med erotiske produkter; Detailhandel, postordrehandel og onlinehandel med æteriske olier, kosmetiske præparater, særlig hudcreme (kosmetisk), hudplejemidler (kosmetiske), kosmetiske præparater, lotioner til kosmetiske formål, olier til kosmetiske præparater, olier til kosmetiske formål, massageolie, massagevæsker, -gel og - lotioner, deodoranter til personlig brug, sæbe (inklusive desodoriserende og desinficerende sæbe), parfumerivarer, farmaceutiske produkter samt præparater og kemiske præparater til sundhedspleje, særlig afrodisiaka, glidemidler, glideolie, glidecreme og glidegel, svangerskabsforebyggende midler som creme og stikpiller, orgasmecremer, -spays og -gel, potensforøgende præparater til udvortes og indvortes brug (potensfremmende midler), præparater til fysisk styrkelse, samlejeforlængende præparater, elektriske og elektroniske massageapparater, elektriske og elektroniske vibrationsmassageapparater, vibratorer, massagestænger med og uden motor, massageapparater, massagekugler, medicinske og hygiejniske gummivarer, præservativer af gummi (kondomer), produkter og hjælpemidler til seksualpartnere (erektions- og orgasmefremmende artikler og apparate• af (ædl• metaller, glas, silikone og andre kunststoffer, dildoer og funktionelle efterligninger af menneskelige kropsdele, særlig af kønsorganerne, mekaniske svangerskabsforebyggende midler, erotiserende artikler til direkte anvendelse på kroppen, massageapparater til skønhedspleje, erotiske spil og legetøj til voksne, nemlig spil, legetøj og tilbehør til førnævnte varer, beklædningsgenstande, særlig bodysuits, bh'er, dameundertøj, pikant undertøj, dame- og herreundertøj, tilbehør til erotiske parlege” Bilag er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagedes formål er at drive handel, håndværk, industri og forlagsvirksomhed samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. Bilager ”Articles of Associations” vedrørende klageren. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”amorelie.de” har sekretariatet den 10. august 2019 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet ”amorelie.dk” den 22. maj 2019 og igen den 10. august 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke fremkommer en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 4. Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – NGA284-DK – har registreret i alt følgendedomænenavne: adultentertainment.dk amorelie.dk fiftyshadesofplay.dk m-shop.dk martinshop.dk naegroup.dk smsfilm.dk xmx.dk xmxshop.dk Ved opslag den 10. august 2019 påud af disse domænenavne blev viderestillet til domænenavnet ”nordicxstream.com”, der fremstår som en hjemmeside med pornografisk indhold. I de resterende tilfælde fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”amorelie.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at Amorelie er en af de største e-handelsvirksomheder for erotiske produkter i Tyskland, Østrig og Schweiz og driver virksomhed fra domænenavnene ”amorelie.de”, ”amorelie.at”, ”amorelie.ch”, ”amorelie.fr” og ”amorelie.be”, • at klageren i 2013 fik registreret varemærket AMORELIE som EU-varemærke, • at klageren har markedsført sit varemærke på internationalt niveau siden dets registrering, • at AMORELIE er et velkendt varemærke, • at indklagede ikke gør brug af domænenavnet ”amorelie.dk” og så vidt vides aldrig har gjort det, • at der ikke er nogen forbindelse mellem navnet ”amorelie” og indklagedes navn, • at indklagede ikke har registreret rettigheder til navnet ”amorelie”, og • at klageren har planer om at åbne en webshop i Skandinavien, herunder Danmark, og mener at have ret til domænenavnet ”amorelie.dk”. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”amorelie.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er indehaver af EU-varemærket AMORELIE, og at klageren driver virksomhed under varemærket AMORELIE på bl.a. domænenavnet ”amorelie.de”. Klageren har endvidere oplyst, at klageren har planer om at åbne en webshop rettet med Skandinavien og herunder Danmark. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”amorelie.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Domænenavnet ”amorelie.dk” er registreret af indklagede den 9. august 2016. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke benytter domænenavnet på nogen aktiv måde, ligesom indklagede tilsyneladende heller ikke tidligere har gjort brug af domænenavnet. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”amorelie.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”amorelie.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”amorelie.dk” skal overføres til klageren, Sonoma Internet GmbH. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.