Afgørelse

barn.dk

Johanna Strecke Skovgaard

MOD

Martin Walfrid Sørensen

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”barn.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke afgivet svarskrift i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har en ny opstartet virksomhed som hedder BáRN. Jeg ønsker derfor at gøre brug af domænenavnet ”barn.dk” som min virksomhedshjemmeside. Dette til at kunder kan finde og tilmelde sig babyrytmik og motorik, babysvømning, kurser mm. hos BáRN (CVR.reg. - se bilag 1). Da jeg ikke kan se domænenavnet anvendes aktivt, så ønsker jeg, at anvende domænenavnet til min virksomhedshjemmeside. Hjemmesiden for domænenavnet er blankt og henviser til, at siden ikke findes (se bilag 2). ... Da jeg således ikke kan se, at domænenavnet anvendes aktivt, så ønsker jeg at anvende domænenavnet til brug af en hjemmeside til min virksomhed. Jeg mener at jeg skal have medhold i klagen, da domænenavnet ikke anvendes aktivt, og da jeg har en virksomhed med navnet "barn", så mener jeg, at jeg har mere ret til domænenavnet, end nuværende ejer. Da jeg aktivt vil bruge domænet. Jeg kontaktede nuværende ejer, hvor jeg fik oplyst, at han synes det var sjovt at opkøbe flere domænenavne, uden at gøre brug af dem. Jeg spurgte direkte til domænenavnet "barn.dk", hvortil hans svarer, at han ikke agter at benytte sig af navnet, men sagde at han ikke vil overgive det, da navnet var unikt og havde stor penge værdi. Nuværende ejer har pt. i altdomænenavne (se bilag 3), som han har købt og ikke bruger aktivt. Jeg vedlægger en kopi af mit firmas CVR registrering fra Virk.dk samt kopi af, at domænenavnet ikke bliver brugt. Da domænenavnet står tomt, mener jeg at det vil have mere værdig hvis det anvendes aktivt. Jeg vedlægger også billede af nuværende ejers domænenavne.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klagerens enkeltmandsvirksomhed, ”BáRN”, der er registreret med startdato den 1. april 2019. Ved opslag på domænenavnet ”barn.dk” den 10. maj 2019 og igen den 18. juli 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke fremkommer en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 2. Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – MS24423-DK – har registreret i alt følgendedomænenavne, jf. bilag 3: ansgar.dk barn.dk docs.dk extreme.dk fodboldnet.dk hcm.dk idr.dk imdb.dk imf.dk lke.dk logic.dk memo.dk proshoppen.dk saksen.dk valutaomregning.dk Ved opslag på disse domænenavne fremkom der i samtlige tilfælde en hjemmeside uden reelt indhold. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”barn.dk” siden indklagedes registrering af domænenavnet den 31. august 2004. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har startet en virksomhed, som hedder ”BáRN”, og som beskæftiger sig med babyrytmik og motorik, babysvømning, kurser mv., • at klageren ønsker at gøre brug af domænenavnet ”barn.dk” til en hjemmeside for sin virksomhed, • at domænenavnet ”barn.dk” ikke anvendes aktivt, • at klageren har bedre ret til domænenavnet ”barn.dk” end indklagede, da klageren aktivt vil bruge domænenavnet, og • at klageren har været i kontakt med indklagede, som afviste at overdrage domænenavnet ”barn.dk” til klageren. Indklagede har som nævnt ikke afgivet svarskrift i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”barn.dk” er uden erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Da indklagede ikke har afgivet svarskrift i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”barn.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har startet en enkeltmandsvirksomhed, som hedder ”BáRN”, der beskæftiger sig med babyrytmik og motorik, babysvømning, kurser mv., og klageren har oplyst at ville anvende domænenavnet ”barn.dk” til en hjemmeside for denne virksomhed. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”barn.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”barn.dk” består af det almindelige dansk ord ”barn”, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Domænenavnet ”barn.dk” er registreret af indklagede den 31. august 2004. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke benytter domænenavnet på nogen aktiv måde, ligesom indklagede tilsyneladende heller ikke tidligere har gjort brug af domænenavnet. Indklagede har som nævnt ikke afgivet svarskrift i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”barn.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”barn.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 5

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”barn.dk” skal overføres til klageren, Johanna Strecke Skovgaard. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.