Afgørelse

samklang.dk

Samklang

MOD

Millo Høyrup

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”samklang.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Samklang (CVR-nummer 34955239) med startdato den 1. maj 2013. Virksomheden var i perioden fra den 1. maj 2013 og til den 31. maj 2018 registreret under navnet Prakasha Holistisk Klinik. I perioden fra den 1. juni 2018 og til den 4. maj 2019 var virksomheden registreret under navnet MandalaS. Endvidere er virksomheden registreret under branchekode ”960400 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære”. Som fuldt ansvarlig deltager i virksomheden er registreret Maria Søby Andersen. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Jeg er ejer af firmaet med navn Samklang og ønsker derfor at få domænenavnet samklang.dk, som for nuværende er ejet af Millo. Jeg har kontaktet Millo for at få domænet overdraget, men han ønsker ikke at overdrage domænet til mig, hvorfor jeg nu indgiver en klage. Millo oplyser i vores samtale, jf. vedhæftning med dokumentation, at serveren som domænet ligger på har været gået ned i en længere periode, hvorfor domænet ikke er aktivt. Derudover oplyser Millo at han ejer både samklang.dk og samklang.net. [...] Jeg vurderer at jeg bør få medhold i min klage men henvisning til følgende argumenter: - Millo er en privat person, og bruger derfor domænet i privat brug, det er ikke tilknyttet noget varemærke, hvorimod jeg ejer firma med navnet Samklang. - Millo oplyser at domænet bliver brugt til at have billeder vedr. Roskildelejr liggende og oplyser i samme ombæring at han har givet lejren navnet Samklang-lejren, hvorfor han blot kan benytte dette ledige domæne, jf. bilag 2. - Millo oplyser, at han også ejer samklang.net, hvorfor jeg ikke ser det nødvendigt for ham at have begge domænenavne og han kan således nøjes med samklang.net til sine private foretagender, jf. bilag 1. - Domænet samklang.dk er ikke aktivt og Millos oplysninger, jf. vores samtale, giver ikke anledning til at tro at han inden vil få domænet op at køre i nærmeste fremtid, jf. bilag 1.” Som bilagoghar klageren tilsyneladende fremlagt uddrag af en korrespondance, som klageren har haft med indklagede via Facebook, jf. nærmere herom nedenfor i bilag A. Bilag er en udskrift af 5. maj 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Ved sekretariatets opslag den 20. maj 2019 på ”samklang.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside under domænenavnet. Ved fornyet opslag den 6. august 2019 på ”samklang.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”I 2001 registrerede jeg domænenavnet ”samklang.dk” til brug for en hjemmeside til koordinering, billeder og videoer, anekdoter og deltagerlister for en lejr af samme navn, som samledes hvert år til Roskilde Festival. En lejr som allerede havde eksisteret siden omkring 1995 – og som har haft deltagelse af over 100 venner og bekendte, og disses venner og bekendte gennem de sidsteår. Omkring 2013 gik den Unix-server som hostede domænet (hjemme i private• ned, og i mellemtiden var den gode ven, der i sin tid havde sat serveren op, flyttet til udlandet. I 2017 [oplysninger udeladt], hvilket siden da har taget både kræfter og fokus fra at få hjemmesiden op at køre igen. Jeg har heller ikke være opmærksom på, at det åbenbart var vigtigt at holde domænet aktivt, og have indhold liggende. Derfor købte jeg da også et webhotel til domænet, straks efter modtagelsen af klagen. Jeg har dog valgt at afvente klagenævnets afgørelse, inden jeg forsøger at genetablere hjemmesiden. Sammen med to venner har jeg i perioden 2000 til omkring 2017 haft et lille firma, Beakon I/S. Vi lavede hjemmesider og små IT-løsninger, uden at det nogensinde kom rigtigt i gang. Vi havde alle tre vores fuldtidsjob ved siden af. Da vi opløste firmaet overtog jeg ejerskabet af mange af de domænenavne vi havde registret i firmaet. Derfor har jeg, ud over en håndfuld domænenavne jeg har registreret og administrerer for venner og familie, en del domænenavne under mit handle hos DK Hostmaster, MH7650-DK. [...] Jeg mener at jeg skal have medhold i sagen fordi: 1. Jeg har registreret domænenavnet for rigtig lang tid siden, og med helt igennem legitime hensigter. 2. Jeg fortsat har til hensigt at få domænet op at køre igen, selv om det har ligget brak i en årrække. 3. Hjemmesiden, inklusive de mange tusinde billeder, har en stor betydning for mange mennesker. 4. Ordet samklang er et almindeligt kendt dansk ord. 5. Klager allerede én gang har accepteret et venligt afslag (se Bilag A). 6. Klager først to måneder efter min venlige afvisning vælger at omdøbe sit firma til Samklang.” Som bilag A har klageren fremlagt kopi af en korrespondance via Facebook mellem klageren og indklagede. Af korrespondancen, der knytter sig til perioden fra medio januar 2019 og til primo marts 2019, fremgår bl.a. følgende: Klageren ”Hej Millo Jeg håber det er ok at jeg kontakter dig her. Jeg kan se at ejer domænet samklang.dk. Jeg er selvstændig og mit kald er at hjælpe mennesker via vibrations- og lydterapi. Jeg vil derfor rigtig gerne overtage samklang.dk og vil høre om der er nogen som helst mulighed for at du vil overgive det til mig? Jeg giver gerne en yogasession for det, hvis du skulle have lyst til det.” Indklagede: ”Hej Maria [...] Både samklang.dk og samklang.net er domæner som jeg gerne vil beholde selv. .dk har tidligere været oppe at køre i mange år, men min server hjemme i privaten er desværre blevet gammel og træt.. Men jeg vil gerne love dig, at du vil få besked – hvis jeg en dag helt dropper tanken om at få domænet op at køre igen.” Klageren ”Hej Millo Tak for svar. Må jeg være nysgerrig og spørge hvad du bruger samklang.dk til? Er det noget med lyd eller noget helt andet?”. Indklagede: ”Hej igen J Jeg brugte siden til at koordinere og have billederne liggende for ”min” lejr på Roskilde Festival – som meget passende fik navnet Samklang- lejren. Så det havde da lidt med lyd at gøre..” Indklagede: ”Arh ok, spændende J Så må jeg jo være kreativ og finde på et andet domænenavn.” Bilag B er efter det oplyste en journal fra Herlev Hospital. Bilag C er en udskrift af 5. juni 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag D er ifølge indklagede et mindre udpluk af de over 4.500 billeder, der har været tilgængelige under domænenavnet ”samklang.dk”. Bilaget indeholder tre billeder. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ” [...] Jeg beder IKKE om at modparten lukker ned for den adgang der er til billeder og således gør det umuligt for flere 100 mennesker at gå adgang til de billeder der ligger på hjemmesiden. Som jeg forstår modparten har han to lignende domæner og jeg beder derfor blot om at han overflytter alle billeder og lign til samklang.net, hvilket jeg anser som rimeligt således at jeg kan benytte samklang.dk. Det er korrekt at jeg har ændret navnet på min virksomhed flere gange (nu for sidste gang). Min intention var at lukke mit nuværende firma og starte et helt nyt firma op, hvilket desværre ikke er muligt når der er tale om en enkeltmandsvirksomhed. Derfor er der således ikke andre muligheder end at ændre navnet. Grunden til at navneændringen kommer efter afslag fra modparten er grundet at jeg har været i gang med netop at undersøge mulighederne for oprettelse af firma og i så fald hvilken type. Jeg har ikke tidligere været bekendt med muligheden for at klage. Jeg skriver til modparten netop fordi jeg lang tid i forvejen har besluttet at kalde mit firma Samklang og derefter finder ud af at han ejer domænet. Jeg forsøger derfor i første omgang med at kontakte ham, og håber det kan klares mellem os to parter. Da han afviser er jeg i tvivl om hvad jeg i så fald har rettigheder til og vil derfor ikke nedlægge mit tidligere firma (som jeg på daværende tidspunkt tror er måden at gøre det på) før jeg er sikker på at jeg kan oprette et nyt, hvilket jeg er i gang med at undersøge mulighederne for. Da jeg finder ud af at eneste mulighed er at ændre navnet gør jeg dette og bliver samtidig opmærksom på muligheden for at klage.” Sekretariatet har ved opslag den 8. august 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”samklang.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (MH7650-DK), udover det omtvistede domænenavn, er anført som registrant af yderligere domænenavne under .dk- internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne: euforfatningen.dk handelsgaden.dk itest.dk lomi.dk madiba.dk millo.dk mugaffa.dk ninni.dk systemtest.dk systest.dk Sekretariatet har ved opslag den 8. august 2019 på ovennævnte domænenavne konstateret, at der i syv tilfælde ikke fremkom nogen aktiv hjemmeside (”euforfatningen.dk”, ”handelsgaden.dk”, ”itest.dk”, ”madiba.dk”, ”mugaffa.dk”, ”systemtest.dk” og ”systest.dk”). Domænenavnene ”lomi.dk” og ”millo.dk” indeholdt henholdsvis en tilsyneladende helt ufærdig hjemmeside og en hjemmeside indeholdende et skærmprint af et C-drev på en computer. Det sidste domænenavn (”ninni.dk”) viderestillede til domænenavnet ”millo.dk”. Sekretariatet har ved opslag den 8. august 2019 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden under domænenavnet ”samklang.dk” er lagret i alt gange i perioden fra den 3. oktober 2003 og til den 5. januar 2014. Af de lagrede hjemmesider fremgår det, at domænenavnet ”samklang.dk” i hvert fald periodevis i perioden har indeholdt en hjemmeside om en lejr på Roskilde Festival, hvor der kan findes bl.a. navne på lejrdeltagere og billeder fra lejren. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden under domænenavnet ”samklang.dk” som lagret den 5. januar 2014: Ved sekretariatets opslag den 8. august 2019 i Den Danske Ordbog (www.ordnet.d• på ”samklang” fremkom følgende under ”Betydninger”: ”1. (vellydend• klang sammensat af to eller flere toner 1.a. OVERFØRT indbyrdes overensstemmelse”. Ved sekretariatets søgning på ”samklang” den 8. august 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 72.400, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet bl.a. en musikforening i Faxe, Det Kongelige Teater, flere forskellige kor, et sangarrangement, Kristligt Dagblads Forlag, en bog om lederskab, en digtsamling samt anden omtale af ordet samklang i dets almindelige betydning. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet Samklang med startdato den 1. maj 2013, • at det er korrekt som anført af indklagede, at klageren har ændret navnet på sin virksomhed flere gange – og nu for sidste gang, • at klagerens intention har været at lukke sin nuværende virksomhed og starte en ny virksomhed op, hvilket dog ikke har været muligt, da der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, • at klageren ønsker at kunne anvende domænenavnet ”samklang.dk”, som indklagede aktuelt er registrant af, • at klageren har kontaktet indklagede med henblik på at få overdraget domænenavnet ”samklang.dk”, • at indklagede imidlertid ikke har ønsket at medvirke til en frivillig overdragelse af domænenavnet ”samklang.dk”, • at indklagede over for klageren har oplyst, at serveren som domænenavnet er tilknyttet, har været inaktiv i en længere periode, • at domænenavnet ”samklang.dk” således på nuværende tidspunkt ikke indeholder nogen aktiv hjemmeside, • at indklagedes oplysninger heller ikke giver anledning til at tro, at indklagede vil anvende domænenavnet aktivt i nærmeste fremtid, • at indklagede er en privatperson, mens klageren er et firma med navnet Samklang, hvorfor klageren har større interesse i domænenavnet ”samklang.dk”, • at indklagede også er registrant af domænenavnet ”samklang.net”, hvorfor indklagede kan nøjes med at anvende dette domænenavn, • at indklagede efter det oplyste har anvendt domænenavnet i forbindelse med billeder fra en lejr på Roskilde Festivalen med navnet Samklang, • at indklagede således med fordel kan anvende domænenavnet ”samklang-lejren.dk”, der aktuelt er ledigt, og • at domænenavnet ”samklang.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede i 2001 registrerede domænenavnet ”samklang.dk” til brug for en hjemmeside med henblik på koordinering, billeder mv., anekdoter og deltagerliste for en lejr på Roskilde Festival under navnet Samklang, • at den omtalte lejr har eksisteret siden omkring 1995 og har haft deltagelse af over 100 venner og bekendte m.fl. gennem de sidsteår, • at den Unix-server, som hostede domænenavnet ”samklang.dk” desværre gik ned omkring 2013 og indklagedes ven, der i sin tid havde sat serveren op, var flyttet til udlandet, • at indklagede af personlige grunde ikke har haft kræfter og fokus på at få hjemmesiden under domænenavnet ”samklang.dk” genetableret, • at indklagede heller ikke har været opmærksom på, at det var vigtigt at anvende domænenavnet ”samklang.dk” aktivt, hvorfor indklagede efter klagens indgivelse har tilknyttet et webhotel til domænenavnet, • at indklagede dog har valgt at afvente klagenævnets afgørelse i klagesagen, inden han forsøger at genetablere hjemmesiden, • at indklagede i perioden fra 2000 og til omkring 2017 sammen med to venner har drevet et lille firma, Beakon I/S, der beskæftigede sig med hjemmesider og mindre it-løsninger, • at dette firma aldrig kom rigtigt i gang, da alle tre havde fuldtidsjob ved siden af, men at indklagede overtog registreringen af mange af firmaets domænenavne ved dets opløsning, • at indklagede derfor, udover en håndfuld domænenavne, som indklagede har registreret og administrerer på vegne af familie og venner, har registreret en del domænenavne under bruger-id MH7650-DK, • at indklagede således har haft domænenavnet ”samklang.dk” registreret i lang tid og med helt legitime hensigter, • at indklagede også fortsat har til hensigt at anvende domænenavnet ”samklang.dk” aktivt, selvom det har ligget brak i en årrække, • at den tidligere hjemmeside, inklusive de mange tusinde billeder, har stor betydning for mange mennesker, • at domænenavnet ”samklang.dk” består af et almindeligt kendt dansk ord, • at klageren først to måneder efter indklagedes afvisning af at overdrage domænenavnet ”samklang.dk” til klageren har valgt at omdøbe sit firma til Samklang, og • at domænenavnet ”samklang.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Da det må lægges til grund, at domænenavnet ”samklang.dk” ikke har kommerciel betydning for indklagede, Millo Høyrup, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”samklang.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Samklang med startdato den 1. maj 2013. Det fremgår samtidig, at klagerens virksomhed i perioden fra den 1. maj 2013 og til den 4. maj 2019 har været registreret under andre navne. Klageren har over for klagenævnet ikke oplyst nærmere om karakteren af den virksomhed, som klageren driver. Af klagerens og indklagedes indbyrdes korrespondance forud for klagens indgivelse fremgår det imidlertid, at klageren hjælper mennesker via vibrations- og lydterapi (jf. bilag A), hvorfor det må antages at klagerens virksomhed beskæftiger sig hermed. Klageren har på den baggrund efter klagenævnets opfattelse en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”samklang.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser heri. Ved denne afvejning må det tages i betragtning, at også andre end lige netop sagens parter må antages at have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen da også tyder på. Herudover må det indgå i interesseafvejningen, at domænenavnet ”samklang.dk” vil kunne anvendes i mange forskellige sammenhænge, og at betegnelsen ”samklang” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med klageren eller indklagede. Domænenavnet ”samklang.dk” er registreret af indklagede i oktober 2001. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”samklang.dk” omkring tidspunktet for klagens indgivelse ikke indeholdt nogen hjemmeside. Efter klagens indgivelse indeholder domænenavnet nu en hjemmeside for ”Cliche Webhosting Danmark”. Uanset at brugen af domænenavnet ”samklang.dk” således har ændret karakter efter klagens indgivelse, er det klagenævnets opfattelse at den nuværende anvendelse under alle omstændigheder ikke er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Indklagede har imidlertid anført bl.a., at indklagede registrerede domænenavnet ”samklang.dk” til brug for en hjemmeside, der skulle anvendes til koordinering, upload af billeder mv., udveksling af anekdoter og offentliggørelse af deltagerliste for en lejr på Roskilde Festival, der er kendt under navnet ”Samklang”. Desuden har indklagede anført, at lejret har eksisteret siden 1995 og at domænenavnet ”samklang.dk” har været anvendt i overensstemmelse med indklagedes oprindelige hensigt, indtil den server, som hostede domænenavnet, desværre gik ned tilbage i omkring 2013. Endelig har indklagede anført, at indklagede af personlige grunde efterfølgende ikke har haft kræfter og fokus på at på få hjemmesiden under det omtvistede domænenavn genetableret, men at indklagede fortsat ønsker at anvende domænenavnet for en hjemmeside om lejren Samklang og derfor vil tage skridt til at få genetableret hjemmesiden, forudsat at indklagede får mulighed for at fastholde registreringen af domænenavnet. Det af indklagede oplyste om den tidligere brug af domænenavnet ”samklang.dk” understøttes efter klagenævnets vurdering af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf det fremgår af de lagrede hjemmesider under domænenavnet, at det pågældende domænenavn i hvert fald periodevis i perioden fra den 3. oktober 2003 og til den 5. januar 2014 har indeholdt en hjemmeside om en lejr på Roskilde Festival, og at der på denne hjemmeside bl.a. har kunnet findes navne på lejrdeltagere og billeder fra lejren. Til trods for, at det må lægges til grund, at indklagede ikke siden januar 2014 har anvendt domænenavnet ”samklang.dk” på en måde, der er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, er der efter klagenævnets vurdering ikke grundlag for at fastslå, at indklagede ikke fortsat har en loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”samklang.dk”. Klagenævnet har herved lagt vægt på navnlig, at indklagede tidligere har anvendt det omtvistede for en hjemmeside, der har været egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, og at indklagede efter det oplyste har til hensigt til at genoptage en sådan anvendelse. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”samklang.dk” overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”samklang.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”samklang.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det omtvistede domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Samklang, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.