Afgørelse

dyrenesnetsalg.dk

Dyrenes Netsalg.dk ApS

MOD

Novia Discovery ApS

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”dyrenesnetsalg.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag (litreret af sekretariatet), er registreret under navnet Dyrenes Netsalg.dk ApS (CVR-nummer 37476595) med startdato den 24. februar 2016. Klageren er registreret under branchekode 477630 ”Dyrehandel”, og det fremgår, at klagerens formål er, at ”drive en webshop”. Det fremgår endvidere, at selskabet er ejet af Finn og Tina Kornbeck. Indklagede er et anpartsselskab, der ifølge CVR er registreret under navnet Novia Discovery ApS (CVR-nummer 31938414) med startdato den 12. januar 2009. Indklagede er registreret under branchekode 620900 ”Anden it-servicevirksomhed”, og det fremgår, at klagerens formål er, at ”drive virksomhed med software og IT”. Af registreringshistorikken fremgår, at indklagede den 30. juni 2018 skiftede navn fra Dyrenes Netsalg ApS til Novia Discovery ApS, og at Per Damberg samtidig udtrådte af direktionen. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Den 24. februar 2015 købte jeg firmaet/ hjemmesiden DyrenesNetsalg.dk. I købsaftalen står der tydeligt, at sælger skal overdrage rettigheder vedr. hjemmesiden HTTP://www.dyrenesnetsalg.dk til køber. I marts kontaktede Golden Planet, firmaet som sørger for, at shoppen kører, at min hjemmeside var suspenderet, jeg kontaktede DK Hostmarster. De fortalte mig, at det var pga. manglende betaling, jeg sagde de blot skulle sende faktura på mail, og jeg ville sørge for det omgående. De fortalte så, at de havde sendt faktura til dyrenesnetsalg@live.dk, jeg sagde, at det var forkert, min mailadresse er dyrenesnetsalgdkaps@gmail.com. De kunne så fortælle mig, at det er et firma i Aarhus, som står som ejer af min hjemmesideadresse. Jeg kontaktede den tidligere ejer af dyrenesnetsalg.dk (Per Damber• han mente ligesom mig, at det var en fejl, og det skulle han nok få rettet, men det er nu ca.mdr. siden fejlen opstod. Firmaet i Aarhus har jeg fået telefonisk kontakt medgang, da fortalte han mig at han skulle få det klaret, men intet er sket. Af CVR kan man se, at Per Damberg har solgt firmaet til Joachim Lind Nørgaard Nielsen. ... Jeg købte HTTP://www.dyrenesnetsalg.dk tilbage i 2015 .... Per Damberg har skrevet under på, at han overdrager alle rettigheder vedr. HTTP://www.dyrenesnetsalg.dk til Tina og Finn Kornbeck. Per Damberg har åbenbart solgt sit firma til Novia Discovery ApS. Jeg driver webshoppen https://dyrenesnetsalg.dk/ siden købet tilbage i februar 2015.” Bilagoger en aftale af 24. februar 2016 mellem Kornbeck Foder ApS under stiftelse (nu Dyrenes Netsalg.dk ApS) og Dyrenes Netsalg ApS (nu Novia Discovery ApS) om overdragelse af ”dyrernesnetsalg.dk”. Det fremgår, at overdragelsen omfatter ”alle rettigheder, hjemmeside samt adgang til samtlige kunder” samt at ”sælger sørger for at meddele den eller dem som administrerer hjemmesiden om overdragelsen ... straks efter underskrift af denne aftale”. Aftalen er for køber underskrevet af Finn og Tina Kornbek og for sælger af Per Damberg. Bilager et udskrift fra ”Lasso News”, hvoraf fremgår, at indklagede den 30. juni 2018 skiftede navn som anført ovenfor. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”dyrenesnetsalg.dk” den 1. maj 2019 taget følgende kopi: Ved fornyet opslag herpå den 30. juni 2019 har sekretariatet konstateret, at domænenavnet fremstod som vist ovenfor. Ved at klikke på overskriften ”Kontakt os” ledes man videre til en underside på hjemmesiden, hvoraf fremgår, at hjemmesiden tilhører klageren. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 30. juni 2019 konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”dyrenesnetsalg.dk”. Ved sekretariatets søgning på ”dyrenes netsalg” den 30. juni 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 30, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af disse søgeresultater vedrørte klageren, mens ét vedrørte den i bilag indeholdte oplysning fra ”Lasso News” om, at indklagede den 30. juni 2018 skiftede navn fra Dyrenes Netsalg ApS til Novia Discovery ApS. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren under navnet ”Dyrenes Netsalg.dk ApS” driver en webshop fra domænenavnet ”dyrenesnetsalg.dk”, • at klageren købte det omhandlede domænenavn og den herpå eksisterende hjemmeside og webbutik i februar 2016, • at det af købsaftalen tydeligt fremgår, at alle rettigheder skulle overdrages til klageren, • at klageren er blevet bekendt med, at indklagede stadig er anført som registrant af domænenavnet på grund af en fejl, som Per Damberg, der tidligere ejede indklagede, har begået, • at Per Damberg har givet tilsagn om, at han ville rette op på den begåede fejl, men at der intet er sket, og • at indklagede telefonisk har givet tilsagn om, at indklagede ville sørge for, at fejlen blev rettet, men at intet er sket. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, Novia Discovery ApS, er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, lægger klagenævnet til grund, at klageren i februar 2016 indgik aftale med indklagede om overdragelse af domænenavnet ”dyrenesnetsalg.dk” og den herpå eksisterende hjemmeside. Klagenævnet lægger endvidere til grund, at indklagede ved en fejl ikke fik underrettet DK Hostmaster om overdragelsen, hvorfor indklagede fortsat fremstår som formel registrant af domænenavnet. Klagenævnet lægger endelig til grund, at klageren ikke desto mindre siden overdragelsen har anvendt det omtvistede domænenavn til hjemmeside for sin webbutik. På denne baggrund finder klagenævnet, at klageren må anses for at være reel registrant af domænenavnet ”dyrenesnetsalg.dk”, og klagenævnet træffer derfor i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”dyrenesnetsalg.dk” skal overføres til klageren, Dyrenes Netsalg.dk ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.