Afgørelse

baur.dk

Baur ApS

MOD

Peter Bo Nielsen

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”baur.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag(litreret af sekretariatet), er registreret under navnet Baur ApS (CVR- nummer 39197081) med startdato den 15. december 2017. Klageren er registreret under branchekode 649900 ”Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring”, og det fremgår, at klagerens formål er, at ”formidle investeringer i fast ejendom, investere i fast ejendom samt drive anden virksomhed, der direkte eller indirekte er forbundet hermed”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Baur ApS har siden 15.12.2017 drevet virksomhed under navnet ”Baur”. Ingen andre aktive virksomheder i Danmark bærer dette navn, hvorfor Baur ApS har varemærkebeskyttelse. ... ... Registranten, Peter Bo Nielsen, har ingen tilknytning til navnet ”Baur” og driver heller ikke virksomhed under dette navn. For klageren, Baur ApS, har det forretningsmæssig betydning at have domænet baur.dk, da kunder og samarbejdspartnere først og fremmest forsøger sig med denne web-adresse. Derudover har vi, som ovenfor nævnt, automatisk varemærkebeskyttelse, da vi er eneste aktive virksomhed i Danmark med dette navn.” Bilager et udskrift fra CVR, der viser, at der ved søgning på ”Baur” fremkommer tre virksomheder – ud over klageren – der alle er ophørt. Sekretariatet har ved opslag i på ”cvr.dk” den 29. juni 2019 konstateret, at dette fortsat er tilfældet. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”baur.dk” den 1. maj 2019 taget følgende kopi: Ved fornyet opslag herpå den 29. juni 2019 har sekretariatet konstateret, at domænenavnet fremstår som vist ovenfor. Sekretariatet har ved at klikke på hjemmesidens overskrifter konstateret, at man herved føres til tomme sider, og at hjemmesiden således ikke fremstår aktiv. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 29. juni 2019 konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”baur.dk”. Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• den 29. juni 2019 konstateret, at indholdet af domænenavnet ”baur.dk” er lagretgange i perioden fra den 29. marts 2010 til den 9. august 2018. Sekretariatet har ved en gennemgang af lagringerne konstateret, at domænenavnet ”baur.dk” i hvert fald fra den 1. august 2015 har fremstået som vist ovenfor. Sekretariatet konstaterede endvidere, at domænenavnet i perioden fra den 29. marts 2010 til den 16. december 2014 fremstod således: Ved sekretariatets søgning på ”baur” den 29. juni 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 40.700, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af disse søgeresultater vedrørte fire klageren, mens ét vedrørte indklagedes domænenavn ”baur.dk”. Herudover vedrørte søgeresultaterne ikke indklagede, idet de i stedet bl.a. angik en række forskellige personer ved navn ”Baur”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren siden december 2017 har drevet virksomhed under navnet ”Baur”, • at ingen andre virksomheder i Danmark er registreret eller driver virksomhed under navnet ”Baur”, hvorfor klageren automatisk har en varemærkebeskyttelse af dette navn, • at domænenavnet ”baur.dk” har stor forretningsmæssig betydning for klageren, idet klagerens kunder og samarbejdspartnere naturligt vil søge på ”baur.dk” for at finde klagerens virksomhed, og • at indklagede ingen tilknytning har til navnet ”Baur” og ikke driver virksomhed under dette navn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, Peter Bo Nielsen, er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”baur.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren driver under navnet Baur ApS virksomhed med bl.a. formidling af ejendomme. Klageren ønsker i den forbindelse at anvende domænenavnet ”baur.dk” til sin hjemmeside, hvorfor klageren må anses for at have en naturlig, kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”baur.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet kan konstatere, at indklagede i perioden fra marts 2010 til december 2014 tilsyneladende har anvendt det omtvistede domænenavn til en hjemmeside til brug for kommunikation med familie og venner, men at hjemmesiden på domænenavnet nu fremstår inaktiv. Domænenavnet har tilsyneladende fremstået på denne måde i hvert fald siden august 2015. Klagenævnet lægger på denne baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”baur.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”baur.dk” skal overføres til klageren, Baur ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.