Afgørelse

jobindekset.dk

Jobindex A/S

MOD

Rentbuyestate.com A/S

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”jobindekset.dk” til klageren. Indklagedes påstand Afvisning (frifindels•

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænet ejes af Rentbuyestate A/S der ejes af Digital Disruption Media A/S der vil starte en ny tjeneste, der skal konkurrere direkte med Jobindex. ... Jobindex er et registreret varemærke og har været det siden år 2000. Varemærkeregistreringen er vedlagt i bilag(litreret af klagenævnet). Jobindex er desuden en af Danmarks største websites og har været i drift siden 1996 og har været registreret som firmanavn siden 1999. Som dokumentation for at domænet skal bruges til at konkurrere med Jobindex er vedlagt et eksempel på jobannonce med en beskrivelse af den nye virksomhed som bilag 3. Der er således tale om en klar overtrædelse af varemærkeloven.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 8. januar 1999 med det formål at drive virksomhed i Danmark på jobformidlingsområdet, særligt gennem internetbaserede løsninger. Bilager udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren den 8. marts 2000 fik registreret ordmærket JOB-INDEX i klasse for annoncevirksomhed og jobformidling via internettet på baggrund af indarbejdelse. Bilag er kopi af et stillingsopslag, hvori Digital Disruption Media A/S søger sælgere til en platform for jobformidling med navnet ”www.jobsearch.dk”: I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Om indklagede: Rentbuyestate.com A/S har eksisteret i år og driver en række succesfulde portaler på ejendomsområdet i Danmark, Sverige, Holland og Tyskland. Selskabet er datterselskab i koncernen Digital Disruption Media A/S, som i 2018 havde et resultat på ca. mio. DKK efter skat ud af en omsætning på ca.mio. DKK. Digital Disruption Media A/S stiftede 1. oktober 2018 selskabet Jobsearch.dk ApS, med henblik på at etablere en betydende portal på jobmarkedet. Denne portal, som har et langt bedre og mere innovativt koncept end eksisterende portaler på markedet, er under udvikling, forventes lanceret første halvår 2019, og forventes at tage betydende markedsandele, herunder fra klagers portal Jobindex.dk. Portalen Jobsearch.dk, som ikke ejes af indklagede men af selskabet Jobsearch.dk ApS, vil således være en konkurrent til Jobindex.dk. Forventet anvendelse af domænet Jobindekset: Som det er naturligt for et internet-udviklingsselskab, har Digital Disruption Media A/S en række koncepter og projekter i ”pipeline”. Det er praksis for selskabet, som for alle andre selskaber der udvikler innovative forretninger på internettet, at erhverve sig egnede domæner til brug for eksekveringen af selskabets koncepter. Selskabet ønsker af konkurrenthensyn ikke at offentliggøre planer om kommende projekter. Dog kan det på nuværende tidspunkt siges, at domænet skal anvendes til et site der giver medier, professionelle aktører på jobmarkedet, offentlige instanser mfl adgang til vigtige data om jobmarkedet, som indsamles fra forskellige kilder på markedet. Det er således ikke korrekt, som klager hævder, at domænet ”jobindekset.dk” skal bruges til at konkurrere med jobportalen Jobindex.dk – da det som nævnt ikke skal bruges som navn til en jobportal. Konceptet for jobindekset.dk er endnu ikke lanceret, og yderligere detaljer om konceptet kan derfor ikke afsløres. Vi håber på Klagenævnets forståelse for dette. Ordet Jobindekset er velegnet til at formidle hvad konceptet handler om. Indklagede har vist sin evne til at skabe seriøse og velfungerende koncepter på internettet, der skaber værdi for brugerne, og sandsynligheden for at dette også vil gælde for det website med statistiske informationer som indklagede vil lancere er således stor. Dermed har indklagede en legitim interesse i at anvende domænet ”jobindekset.dk”. ... Klager skriver ”Jobindex er et registreret varemærke og har været det siden år 2000.” Det er ikke korrekt. Som det fremgår af det bilag 2, som klager selv har indsendt, er det ordmærket ”JobIndex” – med bindestreg og stort ”I” - der er varemærkeregistreret. På trods af at klager har drevet virksomhed under navnet ”Jobindex” uden bindestreg og med lille i, er det ikke dette ordmærke der er varemærkeregistreret, men en variant af ordet der ikke bruges i praksis (domænet ”job-index.dk” med bindestreg redirecter til domænet jobindex.dk, og virksomhedens navn som anvendes alle steder, herunder i virksomhedens logo, er ”Jobindex” uden bindestreg). Man kan undre sig over hvorfor virksomheden ikke har registreret sit navn som varemærke. Med et årligt overskud på 100 mio. dkk og en position som en af Danmarks mest overskudsgivende virksomheder er der råd til at betale for en varemærkeregistrering af virksomhedens navn. Ordet har været anvendt som domænenavn for klagers portal gennem mange år og burde derfor være indarbejdet gennem brug, Og den aktuelle klage viser at klagen tillægger varemærkeregistreringen betydning og værdi, så det kan heller ikke være manglende ønske om at virksomhedens navn varemærkeregistreres der ligger til grund. Man må derfor antage, at årsagen er at klager ikke har kunnet få varemærkeregistreret ordmærket ”Jobindex”, da det ikke har tilstrækkeligt særpræg til at kunne berettige en varemærkeregistrering. Man må antage at varianten ”Job-Index” i modsætning hertil har kunnet varemærkeregistres, fordi der er to bemærkelsesværdig kendetegn ved denne skrivemåde i forhold til det generiske udtryk ”jobindeks”, som tilsammen skaber tilstrækkeligt særpræg: 1) at det skrives med bindestreg og stort ”I” midt i ordet, hvilket er usædvanligt, og 2) at der anvendes ”x” i stedet for ”ks”, hvilket også er en usædvanlig stavemåde. Klager bedes i sin replik forholde sig til om denne antagelse er korrekt, dvs. om klager tidligere har ansøgt om varemærkeregistrering af ordmærket ”jobindex” eller ”Jobindex” og har fået afslag på sin ansøgning. For god ordens skyld skal det tilføjes, at klager heller ikke har varemærkeregistreret ordmærkerne ”jobindeks” eller ”jobindekset”. Stavemåden ”indeks”, som anvendes i det domæne som klagesagen vedrører, er endnu mere generisk end ”index”. Klagenævnets opmærksomhed henledes på ordet ”indeks” staves med ”ks”, mens ”index” ikke er en officiel stavemåde ifølge Den Danske Ordbog, som under opslag på ”indeks” tilføjer ”uofficiel men almindelig stavemåde (se vedlagte bilag A). Dybest set er ordet ”index” en anglicisme, som på det tidspunkt hvor Jobindex blev stiftet sandsynligvis blev betragtet som en stavefejl. Og det er da også almindeligt at bruge stavefejl/usædvanlige stavninger som en måde at skabe særpræg til internetvirksomheder (som eksempel kan nævnes virksomheden ”Drivr”, hvis navn er en bevidst fejlstavning af det engelske ord ”driver”). Det kan dermed ses at omstavningen med ”x” i ”index” er med til – sammen med bindestregen og det store ”I” – at give klagers varemærke ”Job-Index” sit særpræg, mens det ikke ville have samme særpræg og krav om varemærkebeskyttelse, hvis det blev stavet med ”ks” (og i øvrigt uden bindestreg). På dansk anvendes ordet ”indeks” typisk i statistiske sammenhænge, hvor det betyder ”referencetal” (fx anvendt i ord som ”indekstal”, ”indeksregulering”, ”indeks 100” osv. – som i øvrigt ikke kan staves med ”x”). Ordet ”index” anvendes derimod typisk i betydningen ”liste” som også er den mest almindelige betydning på engelsk – fx i betydningen ”stikordliste” i bøger, eller i betydningen ”et register” som er den betydning der afspejles i klagers navn ”jobindex”. I sammenhæng med søgemaskiner som jobindex anvendes ordet ”index” i øvrigt også som en fagterm (jf fx ”indexation” der betyder noget i retning af at klargøre en database til søgnin• – hvilket sikkert har været en inspiration til den specielle stavemåde af klagers navn på det tidspunkt hvor det blev valgt. Der findes en række eksempler på at ordet ”indeks” anvendes til statistiske informationer indenfor diverse brancher, på samme måde som indklagede ønsker at anvende domænet til et website med statistiske informationer på jobmarkedet. Se vedhæftede bilag B, C, D, E og F med eksempler på denne form. Generelt kan ordet ”indeks” tilføjes som endelse til en lang række ord for at signalere et statistisk formål. Det vil således være ganske indlysende for mennesker hvad ordet ”et jobindeks” eller ”jobindekset” betyder, på samme måde som hvis man sagde ”landeindeks”, ”boligindeks”, omkostningsindeks, markedsindeks, prisindeks, landbrugsindeks osv. Med andre ord er ordet ”jobindekset” ganske generisk og ikke berettiget til varemærkebeskyttelse. Derimod ville tilføjelsen af endelsen ”index” ikke signalere statistiske formål, men i stedet (på en lidt gammeldags måd• et register/en oversigt eller lignende – jf Jobindex, Familien Danmarks rejseindex (se bilag G), det nu hedengangne ”nyheds-index” (se bilag H) osv.” Som bilag A har indklagede fremlagt skærmprint fra Den Danske Ordbog (ordnet.d• med gengivelse af betydningen af ordet ”indeks”. Bilag B er skærmprint fra Danmarks Statistiks hjemmeside vedrørende ”Forbrugerprisindeks”. Bilag C er skærmprint fra Danmarks Statistiks hjemmeside vedrørende ”Omkostningsindeks”. Bilag E er skærmprint fra Danmarks Statistiks hjemmeside vedrørende ”Nettoprisindeks”. Bilag F er skærmprint fra Dansk Byggeris hjemmeside vedrørende ”Indeksregulering”. Bilag G er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”boliga.dk” vedrørende ”Bolig indeks”. Bilag H er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”campinginfo.nu” fra menupunktet ”Rejseindex”. Bilag I er skærmprint fra hjemmeside Internet Wayback Machine med gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret den 2. marts 2001 i forbindelse med domænenavnet ”ni.dk”, og hvoraf fremgår, at hjemmesiden har overskriften ”Nyheds-Index”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Jobindex er et registreret varemærke og har været det siden år 2000. Varemærkeregistreringen er vedlagt i bilag(litreret af klagenævne• Som det fremgår af varemærkeregistreringen, blev ansøgningen om varemærket indsendt 18. februar 1998, men varemærket blev først tildelt 8. marts 2000. Når det tog over år at registrere varemærket var det fordi det togår at overbevise Patent- og Varemærkestyrelsen om at ordet Jobindex havde tilstrækkeligt særpræg til at blive registreret som varemærke. Klagenævnet for Domænenavne behøver således ikke tage stilling til dette spørgsmål, for det har Patent- og Varemærkestyrelsen allerede taget stilling til da de registrerede varemærket tilbage i 2000. Eventuelle indsigelser mod varemærket skulle have været fortaget til Patent- og Varemærkestyrelsen senestmåneder efter registreringen. Når varemærket blev registreret som Job-Index var det fordi vi tilbage i 1998 drev virksomhed under navnet ”Job-Index ApS”. Navnet blev ændret til Jobindex A/S samtidig med at vi gik fra et ApS til et A/S. Et ordvaremærke dækker også andre stave- og skrivemåder af ordet. Ordvaremærket Job- Index dækker således også Jobindex uden bindestreg, Jobindeks med ks og jobindekset i bestemt form. Det har således ikke været nødvendigt at ansøge om andre ordvaremærker end Job-Index, hvilket vi derfor ikke har gjort. Det skal i den forbindelse bemærkes at Jobindex er et ord som jeg har opfundet. Der ikke var andre, der brugte ordet før jeg startede Jobindex. En søgning efter ordet Jobindex på den danske del af internettet gav således nul søgeresultater da jeg startede Jobindex tilbage i februar 1996. Og alle, der har forsøgt at bruge ordet siden, har fået en høflig henstilling om at holde op med at bruge ordet. Der var således ikke andre, der brugte ordet i 1996, og der er heller ikke andre, der bruger ordet i dag. Indklagede er den første i år, der ikke har imødekommet en sådan anmodning. Indklagede oplyser at Jobindekset.dk skal anvendes til en site med statistiske informationer om jobmarkedet. Det vil konkurrere med de statistiske informationer som Jobindex offentliggør på http://dansk.jobindex.dk. Men hvad Indklagede har tænkt sig at bruge domænenavnet til er sådan set underordnet. Det afgørende er at der er risiko for forveksling med Jobindex. Der er således tale om en klar overtrædelse af varemærkeloven.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Klager, Jobindex.dk med Kaare Danielsen, ejer ikke anvendelsen af ordene job og index i alle variationer i Danmark. Klagers varemærke for ordmærket ”Job-Index” er registreret på baggrund af indarbejdelse i forbindelse med at det er blevet anvendt til en jobportal, hvor der annonceres ledige job (se bilag L). Dette kan direkte ses af at mærket er registreret med varefortegnelse ”35: Annoncevirksomhed, jobformidling via Internettet.” (se bilag M). Det samme fremgår af registerudskriften af varemærket (se bilag J) hvor det ligeledes fremgår at varemærket er registreret und ”Klasse 35: Annoncevirksomhed, jobformidling via Internettet”. I noterne hertil står der explicit at varemærket kun kan anvendes indenfor denne klasse: ”Where there is only an indication of the class number (511), the application or registration covers all goods or services within the class in question.” Det har været ekstremt svært for indklagede blot at få registreret varemærket indenfor denne klasse, som klager selv skriver i sin replik (”det tog år at overbevise Patent- og Varemærkestyrelsen om at ordet Jobindex havde tilstrækkeligt særpræg”). Det fremgår ligeledes af bilag K at der har været en langvarig dialog (det har desværre ikke været muligt inden svarfristen at få aktindsigt i disse dokumenter). Så der er ikke nogen tvivl om at varemærkeretten på ingen måde kan forventes at gælde ud over denne klasse, dvs til andre formål end annoncering af jobs og jobformidling/rekruttering. Dette har vi i øvrigt foranlediget af denne sag bekræftet ved telefonisk henvendelse til Patent- og Varemærkestyrelsen. Som forklaret i første svar, og som vi i øvrigt tidligere har gjort klager opmærksom på, har vi ikke haft nogen hensigt om at anvende domænet ”jobindekset.dk” til en jobportal hvor der annonceres ledige jobs. Formålet med registreringen var et helt andet: at anvende det til et website der offentliggør statistiske informationer om jobmarkedet. Der er således heller ingen risiko for forveksling, da sitet beskæftiger sig med et helt andet område end jobformidling på internettet og i øvrigt vil have andre farver en klagers portal osv. At indklagede nu i sin replik henviser til et helt andet site som åbenbart beskæftiger sig med statistik på jobområdet, nemlig http://dansk.jobindex.dk, tjener kun til at forsøge at skabe uklarhed og forvirring, og er sagen uvedkommende af flere grunde: 1) Klagers varemærket ”Job-Index” omfatter som nævnt ikke statistik, kun jobannoncering og jobformidling, og 2) sitet dansk.jobindex.dk, som er ganske ukendt, er ikke nævnt i den oprindelige klage. Samlet set er det fuldstændig klart at Klager ikke med sin registrering af varemærket ”Job- Index” har erhvervet sig retten til enhver kombination af de helt generiske ord ”job” og ”indeks” på alle områder. Varemærkeretten som gælder ordmærket jobindex med ”x”, er kun gældende på det specifikke område jobannoncering og jobformidling/rekruttering. Da indklagedes website beskæftiger sig med et helt andet formål, nemlig statistik om jobmarkedet, er klagers påstand om udlevering af domænet ubegrundet. Klager kan naturligvis ikke forvente at have retten til alle sammenstillede ord der kombinerer de generiske ord ”job” og ”indeks” på alle områder – da det er helt normal praksis at kombinere alle mulige ord med ”indeks” jf de tidligere fremsendte bilag. Det ville være stærkt skadeligt for innovationen på internettet, hvis nystartede koncepter kan få frataget deres domænenavn på baggrund af tvivlsomt begrundede påstande fra monopollignende virksomheder om varemærkerettigheder der ikke har hold i virkeligheden. Vi vil derfor opfordre Klagenævnet til at overveje de principielle aspekter af sagen, og overlade det til Patent- og Varemærkestyrelsen at afgøre udstrækningen af varemærkeretten i en sag som denne i stedet for at træffe afgørelse til klagers fordel på et betænkeligt grundlag. Klagers arrogante, fremfusende og aggressive adfærd i denne sag om et domænenavn der er blevet registreret for ganske nylig og ikke engang er taget i anvendelse endnu. Klager kunne have kontaktet os direkte med sin anmodning, hvor vi så kunne have opklaret hans misforståelser om udstrækningen af hans varemærke, i stedet for straks at skride til en klage og dermed spilde offentlighedens ressourcer på en så ubetydelig sag. Alt andet til side. Domænet Jobindekset.dk passer i virkeligheden dårligt til det site vi ønsker at lave, som har fokus på mange forskellige landes jobstatistikker. Alene af den grund har vi afregistreret domænet, og det står dermed klager frit for at registrere domænet.” Som bilag J har indklagede fremlagt udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside vedrørende klagerens varemærke JOB-INDEX. Bilag K er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside med en oversigt over korrespondancen i forbindelse med klagerens ansøgning om varemærkeret til JOB-INDEX. Bilag L er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside vedrørende klagerens varemærke JOB-INDEX, hvoraf fremgår, at varemærket er registreret på baggrund af indarbejdelse. Bilag M er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside vedrørende klagerens varemærke JOB-INDEX med angivelse af registreringens varefortegnelse. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavet ”jobindex.dk” har sekretariatet den 4. august 2019 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet ”jobindekset.dk” den 1. maj 2019 og igen den 4. august 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke fremkommer en hjemmeside med reelt indhold. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens hjemmeside har været i drift siden 1996 og er en af Danmarks største websites, • at indklagede vil starte en ny tjeneste, der skal konkurrere direkte med klageren, • at klageren fandt på kendetegnet ”Jobindex”, • at klageren har haft betegnelsen JOB-INDEX registreret som varemærke siden år 2000, • at ”Jobindex” har været registreret som klagerens virksomhedsnavn siden 1999, og • at indklagede krænker klagerens varemærkeret.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er datterselskab i koncernen Digital Disruption Media A/S og driver en række portaler på ejendomsområdet i Danmark, Sverige, Holland og Tyskland, • at Digital Disruption Media A/S den 1. oktober 2018 stiftede selskabet Jobsearch.dk ApS med henblik på at etablere en portal på jobmarkedet, som vil være en konkurrent til klageren, • at portalen ”Jobsearch.dk” ejes af selskabet Jobsearch.dk ApS og ikke af indklagede, • at ordet ”jobindeks” er for generisk til, at der kan opnås en varemærkeret til ordet, • at klageren ikke har varemærkeret til ordet ”jobindekset”, • at klagerens varemærke JOB-INDEX indeholder en bindestreg mellem JOB og INDEX, • at det ikke er ordmærket ”JobIndex” – med bindestreg og stort ”I” – som klageren har varemærkeregistreret, • at ordet ”indeks” staves med ”ks”, mens ”index” ikke er en officiel stavemåde ifølge Den Danske Ordbog, • at indklagede, der har mange års erfaring med succesrige internetportaler, har en legitim interesse i at drive virksomhed vedrørende statistiske informationer på jobområdet og anvende et dertil egnet domænenavn, • at indklagede vil anvende domænenavnet ”jobindekset.dk” til en hjemmeside med statistisk information, der giver medier, professionelle aktører på jobmarkedet, offentlige instanser m.fl. adgang til vigtige data om jobmarkedet, og ikke til en jobportal, • at indklagede ikke konkurrerer med klagerens jobportal, Jobindex.dk, • at konceptet til indklagedes domænenavn ”jobindekset.dk” endnu ikke er lanceret, og yderligere detaljer om konceptet ikke kan afsløres, • at ordet ”jobindekset” er velegnet til at formidle, hvad indklagedes koncept handler om, og at indklagede derfor har en legitim interesse i at anvende domænenavnet ”jobindekset.dk”, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”jobindekset.dk” ikke strider mod god domænenavnskik, og • at domænenavnet ”jobindekset.dk” passer dårligt til den hjemmeside, som klageren har planlagt, og som har fokus på mange forskellige landes jobstatistikker.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede har i duplikken meddelt at have afregistreret domænet, og at det dermed står klager frit for at registrere domænet ”jobindekset.dk”. På den baggrund ses sagen løst i mindelighed mellem parterne. Herefter vil en opretholdelse af indklagedes registrering indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”jobindekset.dk” skal overføres til klageren, Jobindex A/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.