Afgørelse

substans.dk

SUBSTANS ApS

MOD

Substans Communication

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”substans.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet SUBSTANS ApS (CVR-nummer 29143218) med startdato den 17. oktober 2005. Selskabet har til formål at drive restaurant, og selskabet er endvidere registreret under branchekode ”561010 Restauranter” og med bibranchen ”451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser”. Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren driver en restaurant i det centrale Aarhus under navnet ”Substans”, og at klageren i forbindelse med selskabets stiftelse registrerede domænenavnet ”restaurantsubstans.dk”. Ved opslag den 26. juli 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”restaurantsubstans.dk” er registreret den 26. oktober 2005, og at registranten af domænenavnet er ”Restaurant Substans, Frederiksgade 74, st., 8000 Aarhus C, Danmark”. Ved opslag den 26. juli 2019 på ”restaurantsubstans.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved at klikke på feltet ”OM” øverst til højre på ovenstående hjemmeside fremkom følgende beskrivelse af klagerens restaurant ”Substans”: ”På Restaurant Substans dyrker vi det afslappede, sæsonprægede gourmetmåltid. Vi har fokus på velsmag, solidt håndværk og økologiske råvarer fra lokale producenter. Vi er ambitiøse og grundige, men ligeledes fjollede og legesyge. Dette afspejles i køkkenet, hvor der både er plads til klassiske tilberedninger og de mere vovede forsøg fra vores ”fermenterings-kælder”. Vores ideologi og hårde arbejde indbragte i 2015 en Michelin-stjerne. Den arbejder vi hver dag på at leve op til og få fornyet igen og igen.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, Substans Communication, har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, SUBSTANS ApS, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den i første omgang anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”substans.dk” i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger bl.a., at klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet SUBSTANS ApS med startdato den 17. oktober 2005. Endvidere fremgår, at klageren beskæftiger sig med drift af en restaurant under navnet ”Substans” i det centrale Aarhus, samt at klageren på nuværende tidspunkt gør brug af domænenavnet ”restaurantsubstans.dk” i forbindelse hermed. Klageren har anført bl.a., at klageren samt dennes kunder og forretningsforbindelser i daglig tale blot omtaler klageren som ”Substans” og at flere kunder forgæves har forsøgt at komme i kontakt med klageren på internettet via domænenavnet ”substans.dk”. Klageren ønsker derfor at kunne råde over domænenavnet ”substans.dk”, hvilket også er baggrunden for, at klageren forud for klagens indgivelse ad flere omgange rettede henvendelse til indklagede og tilbød at købe det omtvistede domænenavn for et beløb på 5.000 kr. eller noget andet passende. Klagenævnet finder, at klageren har en naturlig kommerciel interesse i også at kunne gøre brug af domænenavnet ”substans.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser heri. Ved denne interesseafvejning må det tages i betragtning, at domænenavnet ”substans.dk” består af et almindeligt dansk ord, der som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver, og at også andre end sagens parter må formodes at kunne have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Endelig må det indgå i interesseafvejningen, at ordet ”substans” i hvert fald i et vist omfang på internettet ses at være forbundet med klagerens restaurant ”Substans”. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor klagenævnet som udgangspunkt ikke har nogen egentlig mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”substans.dk”. Det fremgår i den forbindelse af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen har mulighed for at tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis den indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Domænenavnet ”substans.dk” er registreret i november 1997, og det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet på nuværende tidspunkt ikke anvendes for en aktiv hjemmeside, ligesom der ikke i forbindelse med sagen er fremkommet oplysninger, som tyder på, at indklagede på anden vis gør brug af det pågældende domænenavn. Oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• viser dog, at domænenavnet ”substans.dk” i hvert fald periodevis fra den 6. april 2001 og frem til den 28. september 2004 har indeholdt en hjemmeside for Substans COMMINCATION. Endvidere er der i Det Centrale Virksomhedsregister registreret et aktieselskab under navnet SUB- STANS COMMUNICATION A/S med startdato den 15. januar 2000, der har til formål at drive virksomhed som reklamebureau og beslægtet virksomhed. Selvom indklagede har undladt at svare i sagen og dermed redegøre for sin interesse i registreringen af domænenavnet ”substans.dk”, finder klagenævnet, som sagen er oplyst, ikke fuldt fornødent grundlag for at antage, at indklagede ikke har nogen interesse i at kunne råde over domænenavnet. Det er indgået i nævnets vurdering, at indklagede efter det oplyste tidligere har gjort brug af domænenavnet ”substans.dk” og at indklagede fortsat er registreret som aktieselskab i Det Centrale Virksomhedsregister under navnet SUBSTANS COMMUNICATION A/S. Det er herudover indgået i vurderingen, at klageren forud for klagens indgivelse efter det oplyste har været i kontakt med indklagede og tilbudt at købe domænenavnet ”substans.dk” mod en økonomisk kompensation i niveauet omkring 5.000 kr., men at indklagede tilsyneladende ikke har forholdt sig til tilbuddet. Da der ikke er tilvejebragt oplysninger, som giver grundlag for at fastslå, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”substans.dk” er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, finder klagenævnet herefter ikke, at der efter en samlet vurdering af de modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, er grundlag for at fastslå, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, SUBSTANS ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.