Afgørelse

østen.dk

Østen.dk ApS

MOD

[A]

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”østen.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg ønsker hermed at ansøge om at overtage domænet Østen.dk. Jeg er indehaver af virksomhederne.: Østen.dk ApS cvr. 40449256 Østen ApS cvr. 29509638 Handels -og Byggefirma Christian Østen ApS cvr. 25577477 Derudover hedder jeg Christian Østen. ... Jeg mener at jeg er i god ret til at ansøgt om domænet Østen.dk. da jeg har referencer til navnet. Det er ikke muligt for mig at komme i dialog med nuværende indehaver, da vedkommende er anonym.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er stiftet den 1. april 2019, og at Christian Bo Østen er reel ejer af og direktør i selskabet. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at Christian Bo Østen er stifter og reel ejer af samt direktør i selskaberne Østen ApS og Handels- og Byggefirma Christian Østen ApS. Ved opslag på domænenavnet ”østen.dk” den 30. april 2019 og igen den 22. juli 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke fremkommer en hjemmeside med reelt indhold. Ved opslag på hjemmeside Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der ikke er arkiveret hjemmesider med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”østen.dk”. Sekretariatet har ved forespørgsel hos DK Hostmaster fået oplyst, at indklagede har registreret i alt følgende 122 domænenavne: billigesmykker.dk blåvandshuk.dk covfefe.dk endetiden.dk espadrillos.dk floral.dk frihedspartiet.dk gasmaske.dk halalfri.dk jbk.dk jihad.dk jojoba.dk kalifat.dk konspirationsteori.dk laos.dk muhammed.dk multibutik.dk naturprodukt.dk palæstina.dk poter.dk prepper.dk protestant.dk restsalg.dk saebe.dk sennep.dk spirer.dk sydjylland.dk thailandrejser.dk tidsskriftet.dk vendsyssel.dk vildmark.dk vovse.dk østen.dk aktiviteter.dk alarmudstyr.dk anonymitet.dk antikboden.dk apokalypsen.dk armyshop.dk autocamping.dk axl.dk barbeque.dk baskerlandet.dk bazaren.dk beskyt.dk bjaelkehytter.dk braendsel.dk brændsel.dk byhaven.dk caribbean.dk computeren.dk cryptobase.dk dagligmotion.dk danmarkfraoven.dk danmarks.dk danskshop.dk deepfake.dk deepstate.dk digitalborger.dk donaldtrump.dk ehotel.dk emarked.dk endagstur.dk etoy.dk ferieklar.dk findeloen.dk findeløn.dk fripresse.dk gibraltar.dk government.dk grillshop.dk haandvaerkertilbud.dk happyshop.dk haverobot.dk havfisker.dk havkajak.dk helligkrig.dk hobbyogfritid.dk homepages.dk humbug.dk hverdagsting.dk indie.dk internettet.dk kageudstyr.dk kapitalisme.dk korsør.dk kritik.dk lagerpris.dk llc.dk lystbaad.dk lystbåd.dk løbetøj.dk metroshop.dk moselvin.dk mugs.dk multishop.dk naturcamping.dk parasit.dk patagonien.dk paven.dk piedestal.dk prisbasker.dk rasmus-paludan.dk signalement.dk skagerrak.dk skraafoto.dk skrotning.dk skråfoto.dk skærebræt.dk slogan.dk spaceforce.dk spelt.dk stormen.dk strandstol.dk syddanmark.dk sydsjaelland.dk thanksgiving.dk thyboroen.dk trygthjem.dk vandre.dk vejrkort.dk 3ddesign.dk Ved opslag den 28. juli 2019 på deførste af disse domænenavne fremkom der i ingen tilfælde en hjemmeside med reelt indhold, lige som det er tilfældet ved opslag på domænenavnet ”østen.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens selskabsnavn svarer til domænenavnet ”østen.dk”, • at klagerens ejer hedder Christian Østen, og • at Christian Østen tillige er indehaver af selskaberne Østen ApS og Handels -og Byggefirma Christian Østen ApS. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”østen.dk” er uden erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Da indklagede ikke har afgivet svarskrift i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”østen.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har selskabsnavnet ”Østen.dk ApS”. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klagerens ejer har efternavnet Østen, og at klagerens ejer tillige er indehaver af selskaberne Østen ApS og Handels -og Byggefirma Christian Østen ApS. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”østen.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”østen.dk” består af det almindelige dansk ord ”østen”, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Domænenavnet ”østen.dk” er registreret af indklagede den 18. september 2017. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke benytter domænenavnet på nogen aktiv måde, ligesom indklagede tilsyneladende heller ikke tidligere har gjort brug af domænenavnet. Indklagede har som nævnt ikke afgivet svarskrift i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”østen.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”østen.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”østen.dk” skal overføres til klageren, Østen.dk ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.