Afgørelse

guldager.dk

Alexander Guldager

MOD

Hans Guldager Knudsen

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”guldager.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”Indklagede har registreret guldager.dk d. 16. februar 1998 i strid med domænelovens §om god domæneskik. Indklagede har ikke nogen aktiv html-side på domænet (se bilag 1) og har ikke haft det siden 2008, hvor der vare en simpel tekstside med guldager.dk stående. (se bilag 2) Indklagede har mail mx-records opsat til at page mod google, så domænet brugs udelukkede som maildomæne i strid med personnavneloven § 16. ... Jeg mener, det er i strid med Personnavneloven § 16, at indklagede benytter guldager.dk, da indklagede ikke har ret til at benytte navnet, da det er beskyttet og han ikke selv har det som efternavn. Jeg mener min familie har mere ret til domænenavnet guldager.dk, da vi faktisk har efternavnet Guldager, hvor den indklagede kun har det som mellemnavn. Guldager er ifølge Ankestyrelsen et beskyttet efternavn med under 1000 personer. Ved henvendelse til indklagede om overgivelse af domæne får jeg intet svar retur, derfor denne klage.” Bilager følgende udaterede skærmprint fra hjemmesiden Mx Toolbox: Bilager følgende udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser, at indholdet på domænenavnet ”guldager.dk” er lagret syv gange: Bilager en kopi af klagerens kørekort, hvoraf fremgår, at klageren hedder Guldager til efternavn. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”1. Supplerende sagsfremstilling Det kan indledningsvist oplyses, det i sagen omstridte domænenavn guldager.dk ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede. 1.1. Registreringen af domænenavnet Indklagede registrerede det omstridte domænenavn i 1998, hvilket også fremgår af de i sagen fremlagte Whois-oplysningerne fra DK Hostmaster. 1.2. Brugen af domænenavnet Indklagede har kontinuerligt siden registreringen i 1998 benyttet det omstridte domænenavn til e-mail adresse. Dertil har han stillet domænenavnet til rådighed for e-mail adresser for andre af Guldagerslægten. Til dokumentation herfor fremlægges bilag A, som viser en e-mail som er modtaget den 6. november 1998. Dertil er korrespondancen fra Domæneklagenævnet også fremsendt til indklagedes e-mail adresse hans@guldager.dk (bilag B). Domænenavnet har ydermere været benyttet til en intern hjemmeside for Guldager-slægten. På nuværende tidspunkt benyttes domænenavnet tile-mail adresser for slægten. På hjemmesiden fremgik der indhold fra Guldager-slægtens respektive hjembyer i Skjern, Aarhus Odense, København og München. Dertil har der været koblet kalenderfunktion m.v. på hjemmesiden. Hjemmesiden har dog været inaktiv siden 2007, da der blev skiftet hosting-service. Indklagede påtænker, at det omstridte domænenavn på sigt skal benyttes til en hjemmeside, hvor Guldager-slægtens stamtræ skal fremgå. 1.3. Indklagedes slægtsnavn – Guldager Det kan oplyses, at indklagedes forældre, bedsteforældre og oldeforældre har båret slægtsnavnet Guldager både som efternavn og som mellemnavn siden i hvert fald 1817. Indklagedes far hedder Kristian Guldager Knudsen, farmoren hed Kristine Dorthea Guldager, oldefaren Kristen N. Guldager, tipoldefaren Marius Guldager og tip-tip oldefaren hed Christen N. Guldager (f. 1817). Det følger af navnelovens § 11, stk. 1, nr. 2, at en person kan tage et mellemnavn som personen har ret til at tage som efternavn. Det følger af navnelovens § 4, stk. 1, nr. 2, at et navn kan tages som efternavn, såfremt navnet bæres eller har været båret som efternavn af en af ansøgerens forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre. Som dokumentation fremlægges som bilag C en kopi af dåbsattesten for Kristine Dorthea Guldager, hvoraf det fremgår, at indklagedes farmor bar efternavnet Guldager, og at hendes forældre (indklagedes oldeforældr• også bar efternavnet Guldager. Dertil fremlægges som bilag D en kopi af indklagedes fars dåbsattest, hvoraf det fremgår, at dennes navn er Kristian Guldager Knudsen. Dertil fremlægges som bilag E en personattest, digitalt underskrevet af Sankt Markus Sogn i Aarhus Kommune, hvoraf det fremgår, at indklagede har taget efternavnet Guldager, samt at indklagedes far hedder Kristian Guldager Knudsen. 1.4. Parternes korrespondance Klager har i klageskriftet anført, at han tidligere har henvendt sig til indklagede med henblik på overdragelse af domænenavnet. Indklagede kan ved gennemgang af sin e-mail- og telefonhistorik ikke fremsøge henvendelser fra klager med henblik på overdragelse af domænenavnet. Indklagede bestrider for god ordens skyld, at manglende respons på en henvendelse om overdragelse har betydning for bedømmelsen af om en registrant har handlet i strid med god domænenavnsskik. 2. Anbringender Indklagede gør herefter gældende at det omstridte domænenavn ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, at indklagede på tidspunktet for registreringen af det omstridte domænenavn brugte Guldager som mellemnavn i overensstemmelse med navnelovens § 11, stk. 1, nr. 2, at indklagede på tidspunktet for registreringen af det omstridte domænenavn havde ret til at tage Guldager som efternavn jf. navnelovens § 4, stk. 1, nr. 2, at indklagede efter klagesagen har taget efternavnet Guldager i overensstemmelse med navnelovens § 4, stk. 1, nr. 2, at indklagede således har en retsmæssig adkomst til efternavnet Guldager, at registreringen af det omstridte domænenavn var begrundet i indklagedes slægtsnavn Guldager, at det omstridte domænenavn kontinuerligt har været benyttet domænenavnet til e-mail adresser for indklagede og andre af slægten Guldager, at indklagede påtænker at benytte domænenavnet til en hjemmeside for oplysning om Guldager slægten, at indklagede har været først i tid med at registrere domænenavnet, at indklagede ikke har modtaget nogen forespørgsler fra klageren om overdragelse af det omstridte domænenavn, at en manglende respons på en henvendelse om overdragelse ikke er i strid med god domænenavnsskik, at indklagedes anvendelse af det omstridte domænenavn til e-mail adresser konstituerer en legitim interesse i at opretholde registreringen, at indklagede således ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik ved hverken registreringen eller opretholdelsen af registreringen” Bilag A er et udskrift, der viser, at indklagede i november 1998 havde en mailadresse tilknyttet domænenavnet ”guldager.dk”. Bilag B er et udskrift, der viser, at indklagedes korrespondance med klagenævnet er sket via en mailadresse tilknyttet domænenavnet ”guldager.dk”. Bilag C er en dåbsattest for Kristine Dorthea Guldager, der efter det oplyste er indklagedes farmor. Bilag D er en dåbsattest for Kristian Guldager Knudsen, der efter det oplyste er indklagedes far. Bilag E er en personattest, hvoraf fremgår, at indklagede den 10. maj 2019 tog Guldager som efternavn. I replikken, der er opbygget således, at klageren punkt for punkt har forholdt sig til indklagedes bemærkninger i svarskriftet, er anført bl.a. følgende: ”Til en start så nævnes gentagende gange, i indklagedes svarskrift, Guldager-slægten som om der kun er en gren. Det skal siges, vi er over 800 personer i Danmark med det efternavn, der er mange grene og vores del har aldrig fået tilbudt en e-mailadresse hos indklagede, ej heller har der været nogen information på en side på domænet, der har givet tilbuddet. Brugen af domænenavnet • Domænenavnet har ydermere været benyttet til en intern hjemmeside for Guldager-slægten.  Jvf. bilaghar der siden 2001 ikke været en offentligt tilgængelig side på domænet, der har altså kun været e-mail brug. • På nuværende tidspunkt benyttes domænenavnet tile-mail adresser for slægten.  Det er en påstand, jeg på ingen måde kan modargumenterer og i min forståelse også irrelevant, da der stadigvæk ikke har været noget html/tekst-indhold på domænet. Hvis man tæller min nærmeste familie, som gerne vil bruge domænet guldager.dk, er vi 18.  Jeg vil gladelig stille domænet til rådighed for at andre med Guldager som efternavn kan få en e-mailadresse. • På hjemmesiden fremgik der indhold fra Guldager-slægtens respektive hjembyer i Skjern, Aarhus Odense, København og München. Dertil har der været koblet kalenderfunktion m.v. på hjemmesiden.  Det kan jeg ikke se, der nogen siden har været. WayBack Machine siger, der ikke har været noget indhold på domænet andet end Apache standard installations filer som også kan ses i bilag • Hjemmesiden har dog været inaktiv siden 2007, da der blev skiftet hosting-service.  Altså indrømmer indklagede selv, at han ikke benytter domænet til hjemmeside brug.  Det kan også nævnes, at han står som registreret af lillehultaeppe.dk og lillehultæppe.dk som heller ikke har noget indhold. • Indklagede påtænker, at det omstridte domænenavn på sigt skal benyttes til en hjemmeside, hvor Guldager-slægtens stamtræ skal fremgå  Men er altså ikke kommet til handling de sidsteår. I min verden er der langt fra tanke til udførsel, så at indklagede påtænker at lave en side er ikke det samme som, at det kommer til at ske.  Igen nævnes Guldager-slægten som om indklagedes gren er den rigtige og eneste der er.  Jeg kunne godt tænke mig at lave en del af hjemmesiden til at vise så meget af Guldager- slægten, med alle grene som der er og dermed også gøre det muligt for andre at få deres gren vist i det omfang det måtte ønskes, så vi sammen kan få et mere totalt overblik over Guldager træet. Men jeg har til nu kun min egen del samlet sammen som dateres tilbage til 1657. Indklagedes slægtsnavn – Guldager • Det kan oplyses, at indklagedes forældre, bedsteforældre og oldeforældre har båret slægtsnavnet Guldager både som efternavn og som mellemnavn siden i hvert fald 1817.  Det kan så nævnes at min del har båret navnet Guldager som efternavn siden i hvert fald 1657 og meget tyder på det går meget længere tilbage. Det er jo heller ikke utænkeligt, at vi har samme udgangspunkt. • Indklagedes far hedder Kristian Guldager Knudsen, farmoren hed Kristine Dorthea Guldager, oldefaren Kristen N. Guldager, tipoldefaren Marius Guldager og tip-tip oldefaren hed Christen N. Guldager (f. 1817).  Klagers far hedder Andreas Guldager, farfar hed Alfred Erik Josef Guldager (1924- 2011), oldefar hed Alfred Guldager (1885-1963), tipoldefar hed Hans Andreas Guldager (1853-1928), tiptipoldefar hed Laust Christian Hansen Guldager (1821- ukendt dødstidspunkt), tiptiptipoldefar hed Hans Christian Christensen Guldager (1797-1867), tiptiptiptipoldefar hed Christen Lauersen Guldager (1752-1800) og jeg kunne blive ved tilbage til 1657 ca. Der er lavet en spændende bog, der hedder Slægten Guldager fra Ølgod sogn med stamtræ og en masse detaljer. Anbringender Indklagede gør herefter gældende • At det omstridte domænenavn ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede  Det har det heller ikke for klagers vedkommende. • At indklagede på tidspunktet for registreringen af det omstridte domænenavn brugte Guldager som mellemnavn i overensstemmelse med navnelovens § 11, stk. 1, nr.  Men ikke som efternavn, hvorfor det synes ikke at vise loyalitet for navnet Guldager. • At indklagede på tidspunktet for registreringen af det omstridte domænenavn havde ret til at tage Guldager som efternavn jf. navnelovens § 4, stk. 1, nr.  Kan ikke kommenteres på, da jeg ikke er bekendt med navneloven i 1998 og dennes tekster.  Så længe der ikke er nogen, der gør indsigelser, så kan man registrere lige det domænenavn, man har lyst til, hvorfor dette argument ikke bør tages med i overvejelserne. • At indklagede efter klagesagen har taget efternavnet Guldager i overensstemmelse med navnelovens § 4, stk. 1, nr. 2.  Sammenfald mellem denne klage og navneskiftet, virker suspekt. Da indklagede først har skiftet efternavn nu hvor han betvivles retten til domænet, hvilket også taler for at det ikke har været vigtigt for ham at hedde Guldager. Jeg antager, at indklagede ikke havde skiftet navn, hvis ikke der var en sag, hvorfor jeg synes det er for sent at udvise loyalitet for navnet. • At indklagede således har en retsmæssig adkomst til efternavnet Guldager  Fordi indklagede har ret til efternavnet, gør ikke at han skal beholde domænenavnet, da han som nævnt før, ikke har taget det i brug til en offentlig hjemmeside. • At registreringen af det omstridte domænenavn var begrundet i indklagedes slægtsnavn Guldager  Kan ikke kommenteres. • At det omstridte domænenavn kontinuerligt har været benyttet domænenavnet til e-mail adresser for indklagede og andre af slægten Guldager.  Men ej som hjemmeside, som er det hovedformålet er med et domænenavn. • At indklagede påtænker at benytte domænenavnet til en hjemmeside for oplysning om Guldagerslægten  Påtænker, igen, der er langt fra tanke til handling.år er gået, uden der har været en offentlig tilgængelig side på domænet ifølge WayBack machine. • At indklagede har været først i tid med at registrere domænenavnet  Bør ikke indgå i overvejelserne, da jeg i 1998 var år og havde helt andre ting i tankerne.  Der kan igen nævnes, at så længe der ikke er nogen, der gør indsigelser, så kan man registrere lige det domænenavn, man har lyst til, hvorfor dette argument ikke bør tages med i overvejelserne • At indklagede ikke har modtaget nogen forespørgsler fra klageren om overdragelse af det omstridte domænenavn  Jeg kan desværre ikke finde de mails både min bror og jeg har sendt til indklagede, så det må blive påstand uden bevis fra min side og skal derfor selvfølgelig ikke tages med i sekretariatets overvejelser. • At en manglende respons på en henvendelse om overdragelse ikke er i strid med god domænenavnsskik  Indklagede kan selvfølgelig ikke svare på noget, han ikke mener han har modtaget. • At indklagedes anvendelse af det omstridte domænenavn til e-mailadresser konstituerer en legitim interesse i at opretholde registreringen  Hvad jeg forstår, så er det ikke nok kun at bruge et domænenavn til e-mail, der skal også være en aktiv hjemmeside med relevant indhold.  Vi er mindst personer i vores gren af Guldager slægten, der ønsker at bruge guldager.dk som e-mailadresse samt vi har materiale til hjemmesider for slægten og diverse andet indhold. • At indklagede således ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik ved hverken registreringen eller opretholdelsen af registreringen  Registreringen er en ting, men opretholdelsen er noget andet. Jeg mener ikke, det er god skik at holde på et domæne, man ikke bruger til hjemmesideformål. Som jeg forstår det, så er det hele ideen i et domænenavn, det skal bruges til en eller flere offentlig tilgængelige hjemmesider med relevant indhold, altså ikke bare en reklame der fylder det hele. Jeg vil til sidst bede sekretariatet at tage med i overvejelserne, at indklagede ikke har haft en hjemmeside på domænet siden 2007, og heller ikke har noget indhold på deandre domæner indklagede har registreret. Jeg vil mene, at indklagede har haft rigeligt med tid til at lave en hjemmeside til domænet og holder derfor fast i min klage med henblik på at overtage domænet. Jeg vil selvfølgelig med stor glæde opretholde de e-mailadresser, der allerede eksistere så de 12, der har en @guldager.dk e-mailadresse nu vil beholde den, blot på vores servere.” I duplikken har indklagede anført bl.a.: ”1.1. Brugen af domænenavnet Som bilag F fremlægges dokumentation for, at det omstridte domænenavn bruges som e-mail adresse af en lang række medlemmer af Guldager-slægten. Dertil fremlægges som bilag G yderligere e-mails fra 1998 som dokumenterer indklagedes brug af domænenavnet til e-mail adresser. 2. Supplerende anbringender Idet de i svarskriftet fremførte anbringender fastholdes gør indklagede supplerende gældende at klager ikke har dokumenteret, at kunne føre sit efternavn tilbage til 1657, at registreringen af et domænenavn er nødvendig for at kunne benytte domænenavnet til e- mailadresser, at brugen af domænenavnet til e-mail adresser har stor betydning for indklagede og dennes familiemedlemmer, at overdragelsen af domænenavnet til klager vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde for indklagede og dennes familiemedlemmer, at indklagedes registrering af to andre domænenavne ikke er relevant for bedømmelsen af nærværende sag, at indklagedes brug af guldager.dk til e-mail adresser ikke er i strid med god domænenavnsskik jf. også Nævnets afgørelser i sagerne 2018-0682, 2018-0606, 2018-0525 m.fl.” Bilag F er erklæringer fra en række personer, der har Guldager som mellem- eller efternavn, om, at de i en længere årrække har anvendt og stadig anvender personlige mailadresser med tilknytning til domænenavnet ”guldager.dk”. Bilag G er mails fra november og december 1998 sendt fra indklagedes mailadresse med tilknytning til domænenavnet ”guldager.dk”. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”guldager.dk” den 29. april 2019 og den 18. september 2019 konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside på domænenavnet. Ved opslag den 18. september 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database her sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”guldager.dk”. Endvidere har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (HGK3-DK) er anført som registrant af domænenavnene ”lillehultaeppe.dk” og ”lillehultæppe.dk”. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 19. september 2019 på ”guldager” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 683.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater angik ingen hverken klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet bl.a. en by ved navn Guldager og en række personer, foreninger og virksomheder ved navn Guldager. Sekretariatet har ved opslag den 22. september 2019 på Danmarks Statistiks hjemmeside (www.dst.d• konstateret, at der pr. 1. januar 2019 var 823 mænd og kvinder i den danske befolkning med efternavnet Guldager. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede registrering og brug af domænenavnet ”guldager.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, idet indklagede siden registreringen af domænenavnet i 1998 stort set alene har anvendt det til brug for mailkommunikation, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”guldager.dk” endvidere er i strid med navneloven, idet Guldager er et beskyttet efternavn, som indklagede ikke har ret til at anvende, • at indklagede ikke har udvist loyalitet over for efternavnet Guldager, idet han tidligere alene anvendte navnet som mellemnavn og først i forbindelse med denne klagesag har taget navnet som efternavn, • at indklagedes pludselige navneskifte er suspekt, • at indklagede aldrig har tilbudt klageren eller dennes familie at benytte mailadresser med tilknytning til domænenavnet ”guldager.dk”, • at klageren og dennes familie har ret til domænenavnet, idet de har båret efternavnet Guldager siden 1657, • at klageren vil anvende domænenavnet ”guldager.dk” til en hjemmeside, der skal vise Guldager- slægtens stamtræ og give medlemmer af Guldager-slægten, herunder indklagede, hvis denne reelt er en del heraf, mulighed for at have mailadresser tilknyttet domænenavnet, • at indklagede ikke har godtgjort, at denne reelt har planer om at anvende domænenavnet til en hjemmeside, idet indklagede ikke har realiseret planerne herom i de godtår, som indklagede har været registrant af domænenavnet, • at indklagede har to andre domænenavne, som indklagede ikke bruger, og • at det ikke kan tillægges betydning, at indklagede var først i tid med registreringen af domænenavnet, idet klageren kun varår, da domænenavnet blev registreret.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”guldager.dk” hverken har erhvervsmæssig betydning for klageren eller indklagede, • at baggrunden for, at indklagede registrerede domænenavnet ”guldager.dk” er, at indklagede har slægtsnavnet Guldager, • at indklagede har en retsmæssig adkomst til efternavnet Guldager, idet indklagede på tidspunktet for registreringen af domænenavnet ”guldager.dk” brugte Guldager som mellemnavn i overensstemmelse med navnelovens § 11, stk. 1, nr. 2, og idet indklagede på registreringstidspunktet havde ret til at tage Guldager som efternavn, jf. navnelovens § 4, stk. 1, nr. 2, • at domænenavnet ”guldager.dk” kontinuerligt har været anvendt til mailadresser for indklagede og andre personer af Guldager-slægten, hvorved indklagede har en naturlig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet, • at indklagede påtænker at benytte domænenavnet til en hjemmeside for oplysning om Guldager- slægten, • at indklagede har været først i tid med registreringen af domænenavnet, • at klager ikke har dokumenteret at kunne føre sit efternavn tilbage til 1657, • at det forhold, at indklagede har to andre to domænenavne ikke er relevant for bedømmelsen af nærværende sag, og • at indklagede ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik ved hverken registreringen eller opretholdelsen af registreringen. 12

Nævnets bemærkninger:

Da domænenavnet ”guldager.dk” efter det oplyste er uden erhvervsmæssig betydning for sagens parter, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Klageren hedder Guldager til efternavn og har som følge heraf navneret til navnet Guldager. Denne navneret indebærer imidlertid ikke, at klageren har en fortrinsret til domænenavnet ”guldager.dk” forud for andre, som er berettiget til at gøre brug af navnet Guldager. Indklagede bærer ligeledes efternavnet Guldager, som indklagede frem til den 10. maj 2019 havde som mellemnavn. Retten til at benytte et navn som efternavn er reguleret af navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 7. august 2019. Det følger af denne lovs § 4, stk. 1, nr.og nr. 3, at et navn kan tages som efternavn, hvis navnet bæres eller har været båret som efternavn af en ansøgers forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre, eller hvis navnet er eller har været ansøgerens mellemnavn. Da indklagede tidligere har haft Guldager som mellemnavn, da hans bedstemor bærer eller har båret Guldager som efternavn, og da indklagede nu selv bærer Guldager som efternavn, er indklagede berettiget til at gøre brug af dette navn, herunder som domænenavn. Indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”guldager.dk” er således allerede af denne grund ikke i strid med klagerens navneret. Selvom klagenævnet dermed ikke finder, at indklagede har handlet i strid med klagerens navneret, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der har efternavnet Guldager, ønsker at anvende domænenavnet ”guldager.dk” til en hjemmeside, der viser Guldager-slægtens stamtræ, samt at tilbyde medlemmer af Guldager-slægten at have mailadresser med tilknytning til domænenavnet. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en anerkendelsesværdig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”guldager.dk”. Denne interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at Guldager er et efternavn, der også bæres af mange andre, at Guldager tillige er navnet på en by, og at også mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at kunne være råde over domænenavnet ”guldager.dk”. Indklagede har dokumenteret, at indklagede selv og dennes familie anvender det omtvistede domænenavn til kommunikation via mail, hvilket efter det oplyste har været tilfældet siden 1998. Indklagede har redegjort for, at domænenavnet har stor betydning for indklagede og dennes familie bl.a. som følge af den omtalte brug til mailkommunikation. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede overvejer at etablere en hjemmeside på domænenavnet. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser finder nævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”guldager.dk” indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domæneskik. Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering af domænenavnet ”guldager.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Alexander Guldager, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.