Afgørelse

ideal.dk

Reklamebureauet Idéal ApS

MOD

WEBCENTRET ApS

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”ideal.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Tilbage i 2014 kørte jeg en sag om overdragelse af ideal.dk, som der dog ikke blev givet medhold i. (J.nr.: 2014-0147) se bilag 1. ideal.dk har siden 2014 været enten lukket ned eller der har ligget et passivt billede på siden, uden nogen form for funktionalitet eller aktivitet. d.d. ligger der på ideal.dk en side, med Microsoft som afsender (se bilag 2), hvilket jeg formoder ikke er lovligt. Der er stadig ingen sammenhæng mellem nuværende ejers navn og forretningsområde og domænenavnet ideal.dk. ... Jeg mener stadig, at indklagede anvender ideal.dk i strid med god domænenavnsskik og mener at man ikke bare kan holde på et navn, uden at benytte det. Vi omtales som Ideal af vores kunder og samarbejdspartnere og bruger det aktivt i vores kommunikation internt såvel som eksternt. Dette har vi gjort siden 2014. Jeg ændrede selskabsform til APS i februar 2017 og ændrede navn fra Idéal til Reklamebureauet Idéal Aps.” Som bilag har klageren fremlagt kopi af brev af 16. april 2015 fra Klagenævnet for Domænenavnes sekretariatet til ”Ideal, Mønstedsvej 16A, 2670 Greve” med meddelelse om, at klagenævnet har truffet afgørelse i sagen j.nr. 2014-0147 vedrørende domænenavnet ”ideal.dk”, samt kopi af den pågældende afgørelse. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede er registreret med startdato den 17. marts 2008 og med det formål ”at drive virksomhed med Webhosting, seviceydelser, handel og konsulent bistand indenfor IT relaterede områder, samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”idealbureau.dk” har sekretariatet den 11. juli 2019 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet ”ideal.dk” den 29. april 2019 og igen den 11. juli 2019 har sekretariatet taget følgende kopi, jf. bilag 2: Ved forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”ideal.dk” siden den 8. marts 2017. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der i årene 2017 til 2019 ikke er arkiveret nogen hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”ideal.dk”. Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – WA3926-DK – har registreret i alt følgendedomænenavne: creactive.dk flagman.dk golfteam-storebaelt.dk gt-storebaelt.dk gtstorebaelt.dk ideal.dk lgo.dk little-green.dk littlegreen.dk littlegreenorange.dk me-nus.dk menus.dk mi-nus.dk ooizz.dk paperbags.dk print-press.dk printandpress.dk printogpress.dk printpress.dk printprovider.dk q-nus.dk qnus.dk rb1.dk t-post.dk teamramsoe.dk ubag.dk vibyifhaandbold.dk webcenteret.dk webcentret.dk youbag.dk Bortset fra domænenavnet ”ideal.dk” fremkom ved opslag på ud af de første af disse domænenavne hjemmesider, der lige som ved opslag på domænenavnet ”ideal.dk” fremstod som værende uden reelt indhold, mens der ved opslag på de to resterende to domænenavne fremkom hjemmesider med reelt indhold. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”ideal.dk” siden 2014 enten har været lukket eller har indeholdt et passivt billede uden nogen form for funktionalitet eller aktivitet, • at der ikke er nogen sammenhæng mellem indklagedes navn og forretningsområde og domænenavnet ”ideal.dk”, • at klageren af sine kunder og samarbejdspartnere omtales som ”Ideal”, • at klageren siden 2014 har brugt betegnelsen ”ideal” aktivt i sin interne og eksterne kommunikation, og • at indklagede anvender domænenavnet ”ideal.dk” i strid med god domænenavnsskik. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”ideal.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Da betegnelsen ”ideal” svarer til klagers virksomhedsnavn, og da klageren markedsfører sin forretning under betegnelsen ”ideal” bl.a. på domænenavnet ”idealbureau.dk”, finder klagenævnet, at klager har en reel interesse i også at kunne anvende domænenavnet ”ideal.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”ideal.dk” består af det almindelige dansk ord ”ideal”, som er en anprisende betegnelse, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede har overtaget registreringen af domænenavnet ”ideal.dk” den 8. marts 2017, og at indklagede siden denne dato tilsyneladende ikke har benyttet domænenavnet på nogen aktiv måde. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”ideal.dk”. Det fremgår af §11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”ideal.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”ideal.dk” skal overføres til klageren, Reklamebureauet Idéal ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.