Afgørelse

simplyliving.dk

Simply Living IVS

MOD

Simply Living

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”simplyliving.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg oprettede Simply Living IVS i August 2018 og valgte navnet idet der ikke var registreret en virksomhed med det navn. Navnet var velvalgt idet det ville støtte konceptet for dette nyopstartet miljøvenlige bolig tekstil brand. Idet konceptet skal markedsføres og have online salg bl.a. via webshop i Danmark, søgte jeg på domæner under Simply Living. Jeg kunne se, at simplyliving.dk var optaget og valgte derfor simplyliving.eu. Jeg har sidenhen kigget om .dk domænet blev ledigt men idet den ikke var frigivet, kontaktede jeg one.com som henviste mig til at søge på Dandomain for at finde oplysninger om ejer. Jeg tjekkede oplysninger omkring ejer (Annette Wolter• som har haft Simply Living enkeltmandsvirksomhed i Danmark fra 2011 indtil 2016 og derefter var ophørt. Jeg kontaktede derefter Annette via tlf og e-mail uden svar men fik dog kontakt igennem Kim Wolters som efter min henvendelse skrev "Hvis det er relevant er du selvfølgelig velkommen til at give et bud, men forvent at hun takker pænt nej hvis det er symbolske beløb.". Derfor kontakter jeg nu klagenævnet. ... Anette Wolters har ikke brugt domænet erhvervsmæssigt siden lukning af hendes virksomhed i 2016. Jeg oprettede Simply Living IVS i god tro, idet der ikke var andre virksomheder registreret under det firmanavn. Simply Living IVS skal have online salg på webshops, herunder en dansk webshop som af salgfremmende årsager gerne skal slutte i .dk.” Som bilag har klageren fremlagt kopi af e-mailkorrespondance af 11., 12. og17. april 2019 mellem Thomas Andersen og Kim Wolters vedrørende domænenavnet ”simplyliving.dk”, hvori sidstnævnte bl.a. anfører følgende: ”Det er jo ikke noget der koster meget for os at fastholde retten til så umiddelbart er hun ikke interesseret. Hvis det er relevant er du selvfølgelig velkommen til at give et bud, men forvent at hun takker pænt nej hvis det er symbolske beløb. ... Annette er glad for domænet og hun vil gerne kunne genåbne virksomheden i samme navn af hensyn til den kunde kreds der fortsat håber på det. Den mulighed ønsker hun at bevare. Skal hun overveje at afhænde det, bliver du nok nødt til at give hende et alternativ der er mere attraktivt end at beholde det.” Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er stiftet den 1. august 2018, og at Thomas Hjort Andersen er stifter af og direktør for klageren. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”simplyliving.eu” har sekretariatet den 6. juli 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 2: Ved opslag den 24. april 2019 og igen den 6. juli 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”simplyliving.dk”. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der den 19. juni 2016 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”simplyliving.dk”: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren i august 2018 valgte navnet Simply Living IVS, da det ville støtte klagerens koncept med miljøvenlig boligtekstil, • at indklagedes enkeltmandsvirksomhed, Simply Living, ophørte i 2016, • at klageren i et forsøg på at kontakte indklagede fik kontakt til Kim Wolters, som foreslog, at klageren gav et bud på domænenavnet ”simplyliving.dk”, der gik videre end et symbolske beløb, • at indklagede ikke har brugt domænenavnet ”simplyliving.dk” erhvervsmæssigt siden lukning af sin virksomhed i 2016, • at klageren oprettede sin virksomhed, Simply Living IVS, i god tro, da der ikke var andre virksomheder registreret med det pågældende navn, og • at klageren vil anvende domænenavnet ”simplyliving.dk” til online salg i webshops. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”simplyliving.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har været registreret med virksomhedsnavnet ”Simply Living IVS” siden den 1. august 2018 og driver virksomhed under betegnelsen ”Simply Living” bl.a. på domænenavnet ”simplyliving.eu”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i også at kunne disponere over domænenavnet ”simplyliving.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede tidligere har været indehaver af enkeltmandsvirksomheden ”Simply Living” og har anvendt domænenavnet ”simplyliving.dk” til markedsføring heraf. Det fremgår tillige af sagens oplysninger, at domænenavet ”simplyliving.dk” for øjeblikket tilsyneladende ikke anvendes aktivt. På baggrund af e-mailkorrespondancen, som er gengivet i bilag 1, finder klagenævnet ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at fastslå, at indklagede ikke fortsat har en interesse i at kunne disponere over domænenavet ”simplyliving.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”simplyliving.dk”. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at indklagede registrerede domænenavnet ”simplyliving.dk” mange år tidligere, end klageren påbegyndte drift af virksomhed under navnet ”Simply Living IVS”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende 6

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Simply Living IVS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.