Afgørelse

hertugbyen.dk

Hertugbyens Bevaringsforening

MOD

Thomas Myllerup

19. august 2019


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”hertugbyen.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Hertugbyens Bevaringsforening ønsker at klage over et tidligere bestyrelsesmedlem, Thomas Myllerup, Palævej st.tv., 6440 Augustenborg, som har frataget foreningen kontrollen over domæne, webhotel og mailkonti tilhørende foreningen. Foreningen ønsker at Thomas Myllerup straks overdrager domænenavn, webhotel og mailkonti til foreningen. Hertugbyens Bevaringsforening blev stiftet og registreret 10. januar 2015. Den 16. januar 2015 blev domænenavnet ”hertugbyen.dk” oprettet af Thomas Myllerup, bestyrelsesmedlem i foreningens bestyrelse med ansvar for domæne, hjemmeside og mailkonti. Indtil generalforsamlingen i foreningen den 12. marts 2019 var Thomas Myllerup administrator for foreningens domænenavn, hjemmeside og mailkonti. Foreningens hjemmeside har siden stiftelsen og til dette års generalforsamling heddet www.hertugbyen.dk (Kopi af foreningens hjemmeside før generalforsamlingen vedlagt). Samtidig har foreningen oprettet og anvendt et antal mailkonti, alle under ”hertugbyen.dk”. Foreningen har anvendt disse mailkonti til mailkommunikation til foreningens medlemmer (eksempel vedlag• Hændelsesforløb 1. Ved foreningens ordinære generalforsamling den 12. marts 2019 blev Thomas Myllerup (herefter TM), der hidtil havde varetaget opgaven som webmaster/administrator for foreningens hjemmeside og mailkonti, ikke genvalgt til bestyrelsen. 2. Få dage efter har TM ændret adgangskoder, så foreningens bestyrelse ikke kan få adgang til foreningens mailkonti og hjemmeside. Foreningen har altså ikke kontrol over dens hjemmeside. 3. Efterfølgende har foreningens kasserer anmodet TM om at give foreningen adgang til hjemmeside og mail konti. 4. TM har ved mail den 2. april til foreningens bestyrelsesmedlemmer meddelt, at han ikke agter at overdrage domæne og hjemmeside til foreningen. 5. Den 4. april har foreningen ved mail og anbefalet brev anmodet TM om at overdrage domæne og alle data tilknyttet domænet til foreningen inden dage. I brevet er TM blevet gjort opmærksom på hans forpligtelser i forhold til lovgivningen om domæner og persondataloven (GDPR). (vedlag• 6. Den 11. april viser det sig, at TM har slettet foreningens hjemmeside og udgivet hans egen private hjemmeside under domænet ”hertugbyen.dk”. (Kopi af forside vedlag• Vi håber på en hurtig behandling i Klagenævnet, da vi p.t. er uden hjemmeside og ikke kan kommunikere med medlemmerne via de sædvanlige mailadresser.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er en frivillig forening, der er registreret med startdato den 10. januar 2015. Bilagogfremstår som skærmprint fra klagerens hjemmeside. Bilagfremstår som kildekode fra klagerens hjemmeside. Bilag er kopi af e-mail af 11. februar 2019 med indkaldelse til klagerens generalforsamling afsendt fra en e-mailadresse på domænenavnet ”hertugbyen.dk”. Bilag er kopi af brev af 4. april 2019 fra klagerens bestyrelsesformand til indklagede, hvori førstnævnte bl.a. kræver, at domænenavnet ”hertugbyen.dk” overdrages til klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”I hele mit voksenliv har jeg interesseret mig for historie og bevaring. Min interesse for Augustenborgs spændende historie startede i 2004, hvor min kone og jeg købte den fredede slotspræstegård i den gamle del af Augustenborg også kaldet hertugbyen. I efteråret 2014 fik jeg idéen til at lave en portal til Augustenborgs historiske bykerne – hertugbyen.dk. I januar 2015 var jeg med til at stifte Hertugbyens Bevaringsforening (herefter foreninge• og blev medlem af bestyrelsen. Da der skulle oprettes en hjemmeside, fortalte jeg bestyrelsen om min idé og tilbød foreningen plads på domænet. Jeg lagde ikke skjul på, at jeg ønskede at stå som ”ejer” af domænet, da jeg på sigt ville bruge det til gavn for hele byen. Bestyrelsen syntes godt om idéen, og jeg registrerede domænet i mit eget navn den 16. januar 2015. Se bilag A. Klager, Aksel Jepsen, var ikke en del af bestyrelsen på daværende tidspunkt, og det samme gælder størstedelen af den nuværende bestyrelse. I den mellemliggende tid har jeg stået for hjemmesiden og det arbejde og de omkostninger, der har været forbundet med den. Under punkt i ”Hændelsesforløb” påstår klager, at jeg få dage efter generalforsamlingen den 12. marts skulle have ændret adgangskoderne. Dette er ikke korrekt. Den 24. marts 2019 skriver foreningens kasserer til medlemmerne ang. betaling af kontingent for 2019 fra adressen kasserer@hertugbyen.dk. Se bilag B. Den 31. marts 2019 gør kassereren mig opmærksom på, at han ikke kan modtage mail fra ovennævnte konto. Jeg løser problemet ved at aktivere videresendelse, hvilket stadig er aktiveret. Se bilag C. Problemet med adgangen til webmail har foreningen løst ved at bruge den e-mailadresse, foreningen har registreret i CVR-registeret. Den 2. april skrev jeg til bestyrelsen, at jeg i lyset af den uværdige modtagelse af nye bestyrelsesmedlemmer under konstitueringen og bagtaleriet ikke længere ønskede at bidrage. Se bilag D. Den 3. april skrev jeg til hjemmesidens brugere for at informere dem om, at domænet fremover vil blive brugt til andre formål. Se bilag E. I punktpåstår klager, at jeg har skrevet til foreningens medlemmer fra ”medlemsarkivet”. Hjemmesiden har aldrig indeholdt et sådant arkiv, og alt indhold på hjemmesiden var i øvrigt offentligt tilgængeligt. Den 4. april modtog jeg et brev fra klager om, at jeg skulle overdrage domæne, hjemmeside og mailkonti med en frist på dage, hvorefter foreningen ville indlede retslige skridt. Jeg valgte ikke at svare på denne skrivelse, da jeg står som registrant, fuldmægtig og betaler på DK Hostmaster. Se bilag F. Den 10. april sikkerhedskopierede jeg det eksisterende indhold og uploadede nyt indhold på hertugbyen.dk. Jeg har ikke slettet foreningens data, som klager påstår i punkt 7. Se dokumentation for sikkerhedskopi i bilag G. Den 23. april modtog jeg denne klage fra Klagenævnet for Domænenavne. Den 24. april modtog jeg nyhedsbrev nr. fra foreningen, hvor formanden Jytte Urban skriver, at ”personangreb ikke fører til noget konstruktivt”, hvorefter hun fremkommer med en række beskyldninger, herunder at jeg angiveligt ikke vil overdrage ”beskyttede data med oplysninger om medlemmerne”. Se bilag H. Foreningen bedes redegøre for, hvilke beskyttede data der er tale om. Klager påstår, at foreningens brug af domænet og mailkonti beviser, at jeg har registreret det på foreningens vegne. At man bruger et domæne og domænets mailtjeneste, beviser ikke, at man har krav på domænenavnet. Jeg bruger f.eks. Google og gmail, men derfor har jeg naturligvis ikke krav på deres domænenavn! Som nævnt ovenfor tog den daværende bestyrelse imod mit tilbud om plads på mit private domæne. Jeg har hele tiden stået som ejer af domænet, hvilket jeg aldrig har lagt skjul på. Desuden er både domæne og webhotel registreret som privatperson. Se bilag I. Da jeg oprettede domænet, havde foreningen en anden formand, og bestyrelsen har i dag en helt anden sammensætning. Alene i år har bestyrelsesmedlemmer og suppleant valgt at forlade bestyrelsen i protest. Klager, Aksel Jepsen, har kun siddet i bestyrelsen i to måneder og kan derfor ikke udtale sig om, hvad der var aftalt omkring registreringen af domænet. Jeg har betalt for både domæne og webhotel i alle årene. Min seneste betaling for domænet gælder frem til 31. januar 2020. Se defakturaer i bilag J. Jeg har desuden stået for alt indhold på hjemmesiden, dvs. al tekst, alle billeder og grafik og har ophavsretten til dette materiale. Foreningen har hverken bidraget med tekst, billeder eller grafik til hjemmesiden – hverken økonomisk eller på nogen anden måde. Den gengivelse af hjemmesiden, der ses i klagers bilag, er ikke retvisende, da den hverken viser billeder eller grafik på siden. Desuden påstår klager, at der intet privat indhold er på siden. Der ligger over 3.000 jpg-filer på hjemmesiden, hvoraf størstedelen er fotos, som jeg har ophavsretten til. Se bilag K. Hverken klager eller andre i de tidligere eller den nuværende bestyrelse har haft adgang til hjemmesidens kontrolpanel og editor og kan derfor ikke udtale sig om dens indhold. Videomaterialet tilhører heller ikke klager. Det er integreret fra videotjenesten Vimeo og tilhører en lokal videofotograf. Desuden mener jeg ikke, at bevaringsforeningen har mere ret til navnet ”hertugbyen” end andre, da navnet er en generel geografisk betegnelse, der benyttes af mange som synonym for Augustenborg. I Augustenborg har vi Hertugbyens Autoservice, Hertugbyens Camping, Hertugbyens Rideklub, Hertugbyens Udviklingsforum osv. Søger man på Google kommer sidstnævntes hjemmeside frem under overskriften Hertugbyen. Og ”Velkommen til hertugbyen Augustenborg” står der ved indgangen til byen. Navnet bruges af mange og i mange forbindelser - både i offentligt, kommunalt og privat regi. Domænet bør derfor ikke bindes til en enkelt forenings snævre formål. Desuden kan foreningens bestyrelse væltes og domænet overtages af andre. Derfor mener jeg, at det bør forblive på sikre private hænder. Jeg vil bruge domænet som portal for hertugbyen med fokus på de historiske seværdigheder og alt i den gamle bydel, som byportalen ”augustenborg.dk” ikke beskæftiger sig med. Desuden skal domænet bruges til udbredelse og understøttelse af en app om hertugbyen, der laves på frivillig basis. Vi er en lille gruppe borgere, som arbejder på appen, hvor man vil kunne læse om hertugbyens historie, seværdigheder, spisesteder og overnatningsmuligheder. Der er ikke plads til alt på en app, så der bliver brug for ”Læs mere”- henvisninger til hertugbyen.dk. Der findes allerede en demoversion af appen, som klagenævnet gerne må få adgang til. Se bilag L og hjemmesiden. Appen forventes færdig ultimo 2019. Hvis jeg får medhold i denne sag, vil jeg gerne omtale foreningens aktiviteter på portalen og låne den plads på et underdomæne, hvis den skulle ønske det. Domænet skal ikke bruges til reklamer eller andre kommercielle formål. Jeg ejer ikke andre domæner og er overrasket over, at klager går så målrettet efter mit domæne, da navnet ”hertugbyen” på ingen måde formidler, at der er tale om en forening, der arbejder for bevaring af byens huse. Man kunne fristes til at tro, at det er vigtigere for klager, at demonstrere sin "magt" end at formidle foreningens formål via et godt, beskrivende og sigende domænenavn. Hvorfor registrerer foreningen ikke et domæne i sit eget navn – hertugbyensbevaringsforening.dk? Det er ledigt! En anden mulighed er at stille sig i kø til domænet hos DK Hostmaster. Det er ærgerligt, at foreningen spilder sin til på trusler om sagsanlæg og tilsværtning af et tidligere medlem. Der er mange vigtige bevaringsprojekter at gå i gang med i byen, men foreningens prioritering viser, at den stadig ikke lytter til sine medlemmer. At få sit eget domæne og sin egen hjemmeside er måske lige det, som foreningen har brug for, for at genoprette medlemmernes respekt og tillid.” Som bilag A og J har indklagede fremlagt kopi af kvittering af 16. januar 2015 for registreringsgebyr og webhotel vedrørende domænenavnet ”hertugbyen.dk” udstedt til indklagede. Bilag B er kopi af e-mail af 24. marts 2019 afsendt af klagerens kasserer fra en e-mailadresse på domænenavnet ”hertugbyen.dk” vedrørende opkrævning af kontingent. Bilag C er skærmprint fra tjenesten UNOEURO, hvoraf fremgår, at der viderestilles fra forskellige e-mailadresser på domænenavnet ”hertugbyen.dk” til e-mailadresser på andre domænenavne. Bilag D er kopi af e-mail af 2. april 2019 fra indklagede til klagerens bestyrelsesmedlemmer, hvori indklagede kritiserer klagerens bestyrelse og meddeler, at domænenavnet ”hertugbyen.dk” herefter vil overgå ”til andre mere værdige formål til gavn for byen.” Bilag E er kopi af e-mail af 3. april 2019 fra indklagede til ”brugere af hertugbyen.dk”, hvori indklagede kritiserer klagerens bestyrelse og meddeler, at domænenavnet ”hertugbyen.dk” vil overgå til andre formål. Bilag F er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside med angivelse af domænenavne, der er knyttet til indklagedes bruger-id. Bilag G fremstår som et skærmprint med en oversigt over forskellige mapper og filer. Bilag H er kopi af klagerens ”Nyhedsbrev nr. 14”. Bilag I er skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside med kontaktoplysninger vedrørende indklagedes bruger-id samt skærmprint fra UNOEURO med oplysninger om indklagedes konto, hvor indklagede begge steder er angivet som privatperson. Bilag K er en oversigt over forskellige billedfiler. Bilag L fremstår som materiale til brug for en app. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Bestyrelsens beslutning om etablering af hjemmeside og mailkonti. Thomas Myllerup (herefter TM) hævder, at der ved stiftelsen af Hertugbyens Bevaringsforening (herefter HB) skulle være indgået en aftale i bestyrelsen, om at han skulle etablere en privat hjemmeside og at HB efterfølgende kunne få plads på hans hjemmeside. Vi har forhørt os hos de daværende bestyrelsesmedlemmer og ingen kan erindre at der skulle være lavet sådan en aftale. De første tre bestyrelsesreferater i foreningens historie omtaler etablering af hjemmeside og mailkonti. Referaterne nævner ingenting om en sådan aftale. I det første referat fra den 10. januar 2015 fremgår det at TM bliver valgt til foreningens sekretær. Se bilag 10. Nederst i referatet nævnes det at ”hjemmeside vil blive oprettet efterfølgende af Thomas Myllerup”. I referatet fra den 15. januar 2015 nævnes det i pkt. 9: ”Køb af domænet hertugbyen.dk og webhotel blev drøftet. Det blev vedtaget at Thomas M. skulle sætte dette i gang”. Bemærk at dette referat er redigeret af TM. Se bilag 11. Efterfølgende har HB refunderet TM’s udgifter til domæne og webhotel som vist i næste afsnit. I referatet fra den 22. januar nævnes i pkt. at TM vælges til PR udvalget. Se bilag 12. I pkt. 5a nævnes at alle i bestyrelsen får en mailadresse med initialer eller bestyrelsespost. Det sidste blev realiseret og det udgør de mailkonti, foreningen nu ikke mere har adgang til. I samme punkt nævnes det: ”Thomas M har købt domænet hertugbyen.dk og lavet foreningens hjemmeside, som fortsat vil blive revideret og udbygget”. Her nævnes det altså direkte, at der er tale om ”foreningens hjemmeside”. Det nævnes også, at ”alle kan nu melde sig ind i foreningen elektronisk”, altså at hjemmesiden bruges til foreningens formål. Også dette referat er redigeret af TM. Vi mener både den direkte ordlyd i referaterne og sprogbrugen viser, at der er tale om foreningens domænenavn, hjemmeside og mailkonti og at der aldrig har været tale om, at det skulle være TM’s private hjemmeside. Det faktum at TM blev valgt som foreningens sekretær og medlem af PR udvalget peger på, at han har haft ansvaret for domæne, hjemmeside og mailkonti på foreningens vegne. Det faktum at TM har redigeret to af de tre referater og alligevel ikke har nævnt den aftale han hævder skulle være indgået, viser at der ikke har været en sådan aftale. Sammenfattende mener vi dermed at have godtgjort, at det har været en bestyrelsesbeslutning, at domænenavn, hjemmeside og mailkonti skulle oprettes af TM på foreningens vegne og at de dermed ikke tilhører TM privat. Det følger af denne beslutning og praksis siden etableringen og frem til marts i år, at domæne og hjemmeside er blevet anvendt til foreningens formål og har været foreningens ansigt overfor medlemmer og offentligheden. Betaling af domæne og webhotel TM hævder også, at han selv har båret alle omkostninger og betalt alle fakturaer for domæne og webhotel. Det er korrekt at TM har betalt alle fakturaer, men det er ikke korrekt at han har båret omkostningerne, idet hans udlæg er blevet refunderet af HB efterfølgende. HB har refunderet TM’s omkostninger i årene 2015, 2016 og 2017, som dokumenteres af vedlagte bilag. Se bilag 13, 14,og 16. I 2018 og 2019 har TM uvist af hvilke årsager ikke anmodet HB om dækning af hans omkostninger. Det er et faktum at HB har refunderet TM’s omkostninger fra etableringen af HB i 2015 til og med 2017. Dermed har HB i realiteten båret omkostningerne ved domæne og webhotel. Det taler imod, at der ved etableringen af foreningen skulle have været en aftale om at domæne og webhotel skulle tilhøre TM. Vi mener derfor det er godtgjort, at domæne og webhotel tilhører HB og ikke TM privat. Foreningens særlige forbindelse til domænenavnet hertugbyen.dk. TM nævner adskillige eksempler på at betegnelsen ”hertugbyen” bruges af mange andre end HB og hævder at HB dermed ikke har nogen særlig ret til navnet. Det er rigtigt, at mange bruger ”hertugbyen” som synonym for Augustenborg. I de tilfælde TM nævner, kan man uden videre erstatte ”hertugbyen” med ”Augustenborg” uden at det ændrer meningen. Det er dog ikke tilfældet med Hertugbyens Bevaringsforening. Hvis ”hertugbyen” erstattes med Augustenborg, ændres meningen til at foreningens formål nu skulle omfatte hele Augustenborg. Men i foreningens vedtægter §2 er det fastlagt, at foreningens formål er at bevare den gamle historiske bykerne, som stammer tilbage fra sidste halvdel af 1700-tallet. Se bilag 17. §3 nævner foreningens vision: Genrejsning af hertugbyen tilbage til 1700-tallet. Dermed referer betegnelsen ”hertugbyen” i sammenhæng med HB til den gamle historiske bykerne og ikke til hele Augustenborg. Derfor har domænenavnet ”hertugbyen.dk” en særlig værdi for HB, fordi det forbinder den historiske bykerne med foreningens navn, dens formål og dens vision. Igennem HB’s levetid er der, bl.a. ved hjælp af hjemmesiden, i offentligheden opbygget en forståelse for denne tætte forbindelse mellem HB, domænenavn og den historiske bykerne. Domænenavnet har en stor værdi for HB, da det så at sige bærer HB’s brand Det vil skade HB betydeligt, hvis der ikke længere er denne direkte forbindelse mellem domænenavn og HB’s brand. I de tilfælde som TM nævner, er ”hertugbyen” formentlig ikke udtryk for virksomhedens formål, det er nok snarere ”Autoservice”, ”Camping” osv., der er formålet. I disse tilfælde vil det formentlig ikke være særlig skadeligt for deres brand, hvis de i stedet brugte ”Augustenborg” i forbindelse med deres virksomhed. I øvrigt viser en Google-søgning på hertugbyen.dk foretaget den 14. april 2019 (altså længe efter at hjemmesiden blev gjort utilgængelig for offentligheden), at ud af hits på de førstesider refererer til Hertugbyens Bevaringsforening. Se bilag 18,og 20. Vi mener med ovenstående at have vist, at der er en særlig forbindelse mellem domænenavnet hertugbyen.dk og Hertugbyens Bevaringsforening. En tilsvarende forbindelse er der ikke ved andre foreninger og virksomheder, der bruger ”hertugbyen” i deres navn. Denne særlige forbindelse godtgør også, hvorfor domænenavnet har en større værdi for HB end for andre, der bruger ”Hertugbyen” i deres navn. Deri ligger også en af begrundelserne for at brugsretten til domænenavnet bør tilhøre HB. Klager er Hertugbyens Bevaringsforening TM nævner flere steder at Aksel Jepsen er klager i denne sag. Det er ikke rigtigt, idet det er HB der er klager. Aksel Jepsen er kontaktperson til Klagenævnet. Det nævnes også at Aksel Jepsen ikke kan vide noget om, hvad der var aftalt om registrering af domænet. Det er helt korrekt, derfor er alle informationer i forbindelse med denne klagesag er tilvejebragt af bestyrelsen for HB. Sletning af foreningens data TM hævder, at han ikke har slettet foreningens data, men sikkerhedskopieret det og lagt nyt indhold ind. Da HB ikke har adgang til domæne og webhotel, kan vi ikke dokumentere, hvad TM har foretaget af ændringer. Vi har antaget at adgangskoder er blevet ændret, men selvom det ikke skulle være tilfældet, så har TM foretaget ændringer, der gør domæne, hjemmeside og mails utilgængelige for HB. Vi kan dermed heller ikke gennemskue, om TM har slettet hjemmesiden permanent eller sikkerhedskopieret indholdet. Uanset hvad TM har foretaget af ændringer, så er det afgørende problem, at foreningens hjemmeside fremstår som ikke- eksisterende for publikum, dvs. medlemmerne og offentligheden. Det kan forlede til at antage at heller ikke foreningen eksisterer mere. I betragtning af den store opmærksomhed foreningen har i offentligheden (ifølge Google), kan det føre til store skader på foreningens omdømme og brand. Der forestår et stort arbejde for HB med at forebygge skader på foreningens brand, ikke mindst i forhold til myndigheder og fonde, som er foreningens målgruppe for evt. økonomisk støtte til foreningens aktiviteter. Adgang til mail TM hævder at problemet med manglende adgang til mail er løst ved at han har aktiveret videresendelse på foreningens mailkonti, samt at HB selv har etableret en nødmailkonto. Denne nødløsning har kun sat HB i stand til at sende mails til medlemmerne. Videresendelse giver ikke HB adgang til den mailkommunikation foreningen ejer. HB har ikke adgang til al den historiske mailkommunikation med medlemmerne. Historisk har HB hvert år modtaget 25-30 indmeldinger i foreningen via kontaktformular på hjemmesiden. Vi kan ikke vide om de bliver videresendt eller tilbageholdt af TM. Det kan skade HB både økonomisk og i form af dårligt omdømme, når der ikke bliver reageret på indmeldinger. Også myndigheder og forretningsforbindelser som Mobile Pay har registreret foreningens mailadresser som kontakt til foreningen. Vi kan ikke vide om der ligger meddelelser fra disse, som kan være vigtige for foreningens drift og økonomi. Vi mener derfor, at den manglende adgang til mail kan have langt større betydning end TM mener og at det kan skade foreningen både økonomisk og på omdømmet. Beskyttede data TM ønsker en forklaring på, hvad vi mener med ”beskyttede data”. Med beskyttede data menes alle data der vedrører foreningens medlemmer, altså den historiske mailkommunikation og mailadresser, som medlemmerne har overladt i HB’s varetægt og som HB nu ikke mere har adgang til. Desuden menes TM’s uberettigede brug af medlemmernes mailadresser, som er overladt i foreningens varetægt under hensyntagen til GDPR bestemmelser. HB er i øjeblikket ude af stand til at kontrollere at GDPR bliver overholdt, fordi TM har frataget foreningen kontrollen med dens data. Ophavsret og privat indhold TM hævder, at der ligger store mængder privat materiale, herunder billeder, på hjemmesiden. TM argumenterer, at fordi han har ophavsretten til indholdet, så er indholdet på hjemmesiden af privat karakter, underforstået at så er det også hans private hjemmeside. Ophavsret til indhold er ikke det samme som at det har privat karakter. Alt indhold på hjemmesiden (det offentligheden har kunnet s• vedrører HB og foreningens aktiviteter, uanset at det er private fotos og videoer der dokumenterer aktiviteterne. De der har bidraget med indhold som tekst, billeder og videoer, herunder TM, har gjort det for foreningen, enten som medlem, eller som bestyrelsesmedlem som TM.” Som bilag har klageren fremlagt kopi af referat fra klagerens konstituerende bestyrelsesmøde den 10. januar 2015. Bilager kopi af referat fra møde i Hertugbyens Bevaringsforening den 15. januar 2015. Bilagkopi af referat fra klagerens bestyrelsesmøde den 22. januar 2015. Bilag er kopi af kvittering af 16. januar 2015 for registreringsgebyr og webhotel vedrørende domænenavnet ”hertugbyen.dk” (jf. bilag A og J) med påtegning om, at beløbet er refunderet den 4. februar 2015. Bilager kopi af kvittering for betaling af registreringsgebyr af 1. januar 2016 og webhotel af 2. januar 2016 vedrørende domænenavnet ”hertugbyen.dk”. Bilager kopi af kvittering for betaling af registreringsgebyr af 9. januar 2017 og webhotel af 5. januar 2017 vedrørende domænenavnet ”hertugbyen.dk” med påtegning mv. om, at der er tale om udlæg foretaget af indklagede. Bilager delvis udskrift af klagerens kassebog for 2016 og 2017, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren har afholdt udgifter til domænenavn og hjemmeside. Bilager kopi af klagerens vedtægter af 10. januar 2015. Bilag 18-20 skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af resultaterne ved en søgning på ”hertugbyen.dk”. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”1. Aftalen med den daværende bestyrelse Klager påstår, at ingen af de ”daværende bestyrelsesmedlemmer” kan erindre noget om aftalen om at låne plads på mit domæne Jeg undrer mig over det kollektive hukommelsestab! Og med al den dokumentation, som klager ellers har indhentet, så er jeg sikker på, at der ville have været underskrevne erklæringer fra de daværende bestyrelsesmedlemmer, hvis der havde været hold i denne påstand. Jeg har ved flere lejligheder drøftet hertugbyen.dk med klagers nuværende næstformand, som var med til at stifte foreningen i 2015, og som jeg har været webmaster for siden (se bilag M). Ville næstformanden bruge mig som webmaster, hvis jeg var utroværdig? Næppe... Klager kalder domænet en ”privat hjemmeside”. Som tidligere nævnt tilbød jeg foreningen plads på domænet og gjorde det helt klart, at jeg ville stå som ejer, hvis man valgte at bruge min idé – hertugbyen.dk. Jeg forklarede også, at der er forskel på et domæne og en hjemmeside, og at sidstnævnte kunne flyttes, hvis bestyrelsen fortrød aftalen. Det fremgår af klagers bilag og 12, at domæne og hjemmeside blev drøftet på to bestyrelsesmøder. Bemærk, at referaterne skelner mellem domænet og hjemmesiden, hvilket understøtter min forklaring. Referaterne er skrevet af foreningens nuværende formand Jytte Urban (herefter JU), der altså kendte til forskellen på disse termer jf. min forklaring, som jo kun fremkom pga. aftalen og et evt. behov for at flytte hjemmesiden til et andet domæne. Det viser, at klager havde kendskab til aftalen. Da jeg fortalte om min idé med hertugbyen.dk, var JU imod; hun foretrak hertugbyensbevaringsforening.dk – jeg fortalte, at hertugbyen.dk skulle rumme mere end hjemmesiden og bruges til gavn for hele byen. Dette var resten af bestyrelsen med på. Hvis resten af bestyrelsen ikke havde syntes om min idé, så havde foreningen jo netop oprettet sit eget domænenavn, som den nuværende formand ønskede, og så havde vi slet ikke haft denne sag! Jeg havde som angivet referatet til gennemsyn og tænkte ikke over at skulle uddybe punktet, da jeg havde tillid til, at vi havde en mundtlig aftale om ejerskabet. En mundtlig aftale er som bekendt også bindende. At jeg var sekretær og med i et PR-udvalg er ikke relevant for sagen. Sådanne poster tildeles ud fra kompetencer og interesser og kunne også være gået til andre i bestyrelsen. 2. Betaling Jeg har aldrig påstået, at foreningen ikke refunderede mine betalinger i begyndelsen, men det beviser ikke, at foreningen ejer domænet. Efter at være blevet advaret om, at der ofte opstod samarbejdsvanskeligheder omkring JU og hendes mand, der også sad i bestyrelsen, blev jeg bekymret for mit domæne og indbetalte derfor 500 kr. til foreningen for at undgå et evt. økonomisk mellemværende ifm. domænet. Dette fremgår af klagers eget bilag 13, side 2. Beløbet er bogført som et tilskud pr. 23. januar 2015. Afsenderen er dog ikke Sprogtek ApS, men Lokalhistorisk Arkiv, der overførte beløbet på mine vegne, så jeg havde et vidne på overførslen (se bilag N). Bidrag eller ej, så står beløbene slet ikke mål med de omkostninger, der er ved at drive en så omfattende hjemmeside i en længere periode. Jeg har været nødt til at anskaffe værktøjer som Adobe Illustrator til grafik, herunder logo, og Adobe Photoshop til billedredigering. Dertil kommer temaer og plugins til hjemmesiden (se bilag O). Hvis klager vitterligt havde ment at være retmæssig ejer af domænet, så undrer det mig, at klager har undladt at reagere på, at en privatperson står som betaler. Dette må som minimum have vakt undren hos foreningens nuværende kasserer, da man jo normalt går ud fra, at den der står som betaler også står som ejer. Det virker usandsynligt, at klagers nuværende kasserer har undladt at undersøge ejerforholdet, da han så bilagene. Det virker også usandsynligt, at kassereren og klagers to revisorer ikke har bemærket de ”manglende” bilag ifm. den årlige gennemgang af regnskabet for 2018. Selvfølgelig gjorde de det, og det viser klagers accept af og kendskab til ejerforholdet. 3. Formål Klager har flere gange påstået, at domænet udelukkende har været brugt til foreningens formål Dette er ikke korrekt. Domænet har bl.a. været brugt til elektronisk udgivelse af det lokale blad Sport & Fritid med den tilhørende mailkonto ”eblad@hertugbyen.dk” (se bilag C). Som det fremgår af bilaget, videresendes post til ebladet til min e-mailadresse. Den 18. januar 2019 modtog jeg en mail fra klagers repræsentant Aksel Jepsen, hvor han anmoder om at få besked, når bladet udkommer (se bilag P). Sport & Fritid udgives af Inprint, der for nylig har fornyet aftalen (se bilag Q). Desuden har domænet også indeholdt en hjemmeside for Hofrådens Hus S/I. Hofrådens Hus er en selvstændig juridisk person (se bilag R), der har klager som støtteforening. Klagers repræsentant, Aksel Jepsen, er gift med Aase Nyegaard, der er bestyrelsesmedlem i Hofrådens Hus S/I, så ovenstående oplysninger kan ikke komme som nogen overraskelse. Og klagers formand, JU, er gift med Ole Urban, der også er bestyrelsesmedlem i Hofrådens Hus, så selvfølgelig har klager været bekendt med ovenstående. Klager har dermed altid vidst, at mit domæne blev brugt til andre formål og til gavn for hele byen og ikke kun til foreningens hjemmeside, som klager påstår. Domænet har også været brugt til forskellige kommunale planer, herunder en lokalplan og en registrant. 4. Foreningens navn og domænenavnet Klager hævder, at ”hertugbyen” er foreningens brand Dette er ikke korrekt. Da foreningens navn er ”Hertugbyens Bevaringsforening”, må dette siges at være foreningens brand, hvis man da kan tale om, at foreningen har et brand. Et brand er noget, der signalerer en merværdi og adskiller én fra konkurrenterne, men hvor er foreningens produkt og konkurrenter? ”Hertugbyen” er Augustenborgs brand! Det er dét, der adskiller byen fra andre; det er dét, der giver byen en merværdi i forhold til at kunne gøre sig attraktiv og tiltrække turister, øge byens omsætning og bosætning mv. Som Carsten Porskrog, historiker og enhedsleder ved Museum Sønderjylland, har sagt: ”Hertugbyen er helt unikt, og der findes ikke noget tilsvarende i hele landet.” (se klagers bilag 11). Når Carsten Porskrog siger sådan, så tænker han ikke på klager, men på Augustenborg! Desuden arbejder en anden forening, Hertugbyens Udviklingsforum, også med ”hertugbyen” og nævner den i sin formålsparagraf: ”Udviklingsforummets formål er at være med til at fremtidssikre Hertugbyens udvikling til gavn for handel, kunst- og kultur, bosætning, natur og at tiltrække flere turister til byen.” (se bilag S). Heller ikke her har man klager i tankerne. Brugen af genitiv (ejefal• i foreningens navn adskiller det desuden fra domænenavnet. Klager tager ikke stilling til dette i sin argumentation. Klager påstår, at det ikke vil skade andre virksomheder og foreninger at fjerne ”Hertugbyen” i deres navne og erstatte det med ”Augustenborg”. Det er en mærkværdig påstand. Vil det skade ”Christiania Bikes” eller ”Christianias Kulturforening”, hvis man erstatter Christiania med Christianshavn? Helt sikkert! Det vil de fleste lokale firmaer og foreninger nok også mene om deres navne! Eksemplerne var ikke medtaget for at sætte spørgsmålstegn ved andres brug af ”hertugbyen”. Eksemplerne var medtaget som bevis på, at ordet ”hertugbyen” bruges af alle! Det fortæller noget om byen og repræsenterer byens merværdi. Klager har ikke mere ret til denne geografiske betegnelse end andre virksomheder og foreninger i byen, og ”hertugbyen” bør derfor ikke tilknyttes én enkelt forening med et snævert og begrænset formål. Klager påstår, at foreningen ikke arbejder for hele Augustenborg og henviser til foreningens vedtægter Vedtægterne nævner ”hertugbyen” én gang i visionen... I formålsparagraffen er ”Augustenborg” nævnt flere gange, bl.a. med ordlyden ”og i øvrigt for fremme af god bygningskultur i Augustenborg” (se klagers bilag 17). Jeg kan desuden tilføje, at klager har rådgivet både Krumom Kro i udkanten af byen og en privatperson i nabobyen Ketting – sidstnævnte er suppleant i bestyrelsen (se bilag T). Klager ved således udmærket godt, at foreningen arbejder for hele Augustenborg. Klager hævder, atud afhits i bilag 18,ogrefererer til foreningen Selvfølgelig er der henvisninger til foreningen på nettet, da søgemaskinerne jo ikke opdaterer alt indhold med det samme. Dehits henviser til ”bevaringsforeningen”, men som klagers eget bilag også viser, så er der jo langt flere hits på ”hertugbyen”, der ikke omhandler klager – netop fordi ordet ”hertugbyen” er meget bredere og noget, som alle bruger. Og igen... Derfor bør ”hertugbyen.dk” også være til gavn for byen og ikke tilknyttes en enkelt forening. Nederst i bilag ses desuden en række hits på billeder. Forrest i rækken ses et billede af domænets ejer iført hvid t-shirt og blå overalls. Se bilag U. 5. Indhold, data og mail Jeg har aldrig påstået, at indholdet kun har ”privat karakter”, som klager påstår i afsnittet ”Ophavsret og privat indhold”. Jeg har påpeget, at jeg har ophavsretten til tekst, billeder og grafik, hvilket også fremgår af mit svar af 9. maj, hvor jeg bl.a. nævner antallet af billedfiler. Dette har intet med ”privat karakter” at gøre. I samme afsnit påstår klager, at andre har bidraget med indhold. Hvis dette havde været tilfældet, havde klager vel nævnt disse personer eller dokumenteret sin påstand med billeder af det pågældende materiale. Faktum er, at klager ikke har bidraget til indholdet – hverken økonomisk eller på nogen anden måde! Jeg er dog ikke uvillig til at forhandle om en evt. overdragelse af ophavsretten til det materiale, der vedrørte klager. Klager rejser tvivl om, hvorvidt hjemmesiden faktisk er sikkerhedskopieret Dette er jo et spørgsmål om tillid, og hvad skulle jeg få ud af at lyve? Jeg har dokumenteret sikkerhedskopieringen med diverse bilag, herunder bilag G og K. Hvis klager stadig ikke tror mig, så er der ikke så meget mere, jeg kan gøre ved det. Klager påstår ikke at have adgang til den ”historiske mailkommunikation med medlemmerne” Dette er ikke sandt. Viderestilling har også tidligere været aktiveret på foreningens mailkonti, så hele ”historikken” ligger lokalt hos modtagerne. Dette kan klager nemt efterprøve ved at sende en mail til en af de adresser, der fremgår af bilag C (modtageradressen fremgår også af bilaget). Desuden kan jeg dokumentere, at kontiene er tomme (se bilag V). Klager påstår, at det kan give foreningen ”et dårligt omdømme, når der ikke bliver reageret på indmeldinger” Der kommer naturligvis ingen indmeldinger via indmeldelsesformularen, når den er nedtaget og utilgængelig for offentligheden. Direkte henvendelser pr. mail videresendes stadig. Klager skriver, at foreningens målgruppe er myndigheder og fonde Læser man vedtægterne, er man ikke i tvivl om, at medlemmerne og husejerne er foreningens primære målgruppe, og at kontingentet er foreningens primære indtægt. Uden medlemmer var der ingen forening og ingen midler! Klagers repræsentant bør huske, at klager er en frivillig forening – ikke en virksomhed. 6. Formanden ønskede ny hjemmeside Hvis foreningen virkelig var så bekymret for sit omdømme, som klager hævder, så burde foreningen for længst have købt det domæne, som formanden, JU, i sin tid ønskede, nemlig ”hertugbyensbevaringsforening.dk” – et domænenavn, der beskriver både foreningens formål og geografiske placering. Dette kunne være gjort påminutter. JU har tidligere forhørt sig, om nogen kunne lave en ny hjemmeside til foreningen, da hun var utilfreds med den. Klager kunne have fået det, som formanden ønskede og endda til foreningens og medlemmernes bedste – en ny og frisk start. I stedet har det vist sig mere magtpåliggende at bruge tid på ”sagsanlæg” og personangreb mod en privatperson, der på frivillig og uafhængig basis ønsker at gøre noget for byen. Dette finder jeg ærgerligt på medlemmernes og byens vegne. 7. Mine tilbud Jeg har tidligere tilbudt klager et underdomæne på hertugbyen.dk, f.eks. hb.hertugbyen.dk, men klager har end ikke kommenteret på dette. Som tidligere nævnt kan klager erhverve det af formanden ønskede ”hertugbyensbevaringsforening.dk”, og jeg er villig til at gå i dialog om ophavsretten til det materiale, der vedrørte klager. Så kan klager ved selvsyn konstatere, at materialet er sikkerhedskopieret! Afslutningsvis skal det nævnes, at domænet på intet tidspunkt har været brugt i strid med god domænenavneskik. Indholdet er i dag endnu bredere og langt mere loyalt over for domænenavnet – indhold om hertugbyen (se bilag W). Jeg kan endnu engang kun appellere til, at domænenavnet ”hertugbyen.dk” forbliver mit, så det fortsat kan gøre gavn for alle i hertugbyen med dens tilknyttede app og historiske oplysninger til turister, byens borgere og historieinteresserede – og ikke alene tilknyttes én enkelt forening med et snævert formål.” Som bilag M har klageren fremlagt hovedet fra en e-mail af 15. april 2019 fra Thomas Hjorth til en e-mailadresse på domænenavnet ”sprogtek.dk”. Bilag N er kopi af en e-mailkorrespondance af 28. og 29. maj 2019 mellem Dagmar Clausen og indklagede vedrørende overførsel af 500 kr. fra Lokalhistorisk Arkiv på vegne af indklagede til klageren til dækning af eventuelle udeståender hos klageren. Bilag O er kopi af faktura af 24. marts 2016 på 434,00 kr. fra Adobe udstedt til indklagede. Bilag P er kopi af e-mail af 18. januar 2019 fra Aksel Jepsen sendt til adressen eblad@hertugbyen.dk med en forespørgsel vedrørende ”Sport og Fritid”. Bilag Q er kopi af e-mailkorrespondance mellem indklagede og Inprint vedrørende ”Sport og Fritid”. Bilag R er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende den frivillige forening ”Hofrådens Hus SI”. Bilag S er kopi af vedtægter af 28. februar 2017 for ”Hertugbyens Udviklingsforum Augustenborg”. Bilag T er kopier af fotografier med billedtekst vedrørende istandsættelse af Krumom Kro og bispegården i Kettinge. Bilag U fremstår som skærmprint fra indklagedes Facebook-profil. Bilag V er skærmprint fra UNOEURO med visse oplysninger om e-mailkontoen kasserer@hertugbyen.dk. Bilag W fremstår som materiale til en hjemmeside knyttet til domænenavnet ”hertugbyen.dk” Ved opslag på domænenavnet ”hertugbyen.dk” den 23. april 2019 har sekretariatet taget følgende kopi, jf. bilag 8: Ved fornyet opslag den 22. juli 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede er tidligere bestyrelsesmedlem hos klageren med ansvar for domænenavn, hjemmeside og mailkonti og registrerede i den egenskab den 16. januar 2015 domænenavnet ”hertugbyen.dk” til brug for klageren, • at ved klagerens generalforsamlingen den 12. marts 2019 ophørte indklagede som administrator for klagerens domænenavn, hjemmeside og mailkonti, • at klageren har anvendt e-mailadresser på domænenavnet ”hertugbyen.dk” til mailkommunikation med foreningens medlemmer, • at myndigheder og forretningsforbindelser har registreret klagerens e-mailadresser på domænenavnet ”hertugbyen.dk” som kontakt til klageren, • at få dage efter indklagedes udtræden af klagerens bestyrelse, ændrede indklagede adgangskoder, så klagerens bestyrelse ikke kunne få adgang til foreningens mailkonti og hjemmeside, • at indklagede har frataget klageren kontrollen over klagerens domænenavn, webhotel og mailkonti, • at indklagede har meddelt klagerens bestyrelsesmedlemmer, at han ikke agter at overdrage domænenavn og hjemmeside til klageren, • at indklagede har sendt e-mails til klagerens medlemmer, hvori han kritiserer foreningen og meddeler, at han vil bruge foreningens domænenavn og hjemmeside til egne formål, • at indklagede har slettet klagerens hjemmeside fra domænenavnet ”hertugbyen.dk” og oprettet sin egen, • at klagerens øvrige bestyrelsesmedlemmer på tidspunktet for klagerens stiftelse ikke er bekendt med en aftale om, at indklagede skal anses for reel registrant af domænenavnet ”hertugbyen.dk”, • at der ikke i klagerens tidlige bestyrelsesreferater, hvor der træffes beslutninger om etablering af hjemmeside og mailkonti, er nævnt noget om en aftale om, at indklagede skal anses for reel registrant af domænenavnet ”hertugbyen.dk”, • at klageren løbende har refunderet indklagedes udgifter til registrering af domænenavnet ”herugbyen.dk” og webhotel i forbindelse hermed i årene 2015, 2016 og 2017, • at ved en Google-søgning på ”hertugbyen.dk” foretaget efter, at klagerens hjemmeside blev gjort utilgængelig for offentligheden, vedrører ud af søgeresultater på de første sider klageren, og • at der er en særlig forbindelse mellem domænenavnet ”hertugbyen.dk” og klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede i 2014 fik jeg idéen til at lave en portal vedrørende Augustenborgs historiske bykerne, Hertugbyen, • at indklagede i januar 2015 var med til at stifte klageren og blev medlem af bestyrelsen, • at da klageren skulle have oprettet en hjemmeside, tilbød indklagede klageren plads på indklagedes domænenavn, • at domænenavnet ”herugbyen.dk” har været brugt til andet end klagerens formål, • at indklagede ikke har lagt skjul på, at han ønskede at stå som registrant af domænenavnet, og at der har været en aftale om dette mellem indklagede og klagerens bestyrelse, • at blot fordi man bruger et domænenavn til bl.a. e-mailadresser, har man ikke krav på domænenavnet, • at da klagerens kasserer gjorde indklagede opmærksom på, at han ikke kunne modtage e-mails fra kontoen knyttet til domænenavnet ”hertugbyen.dk”, løste indklagede problemet ved at aktivere videresendelse, • at klagerens problem med adgangen til webmail har klageren løst ved at bruge en anden e- mailadresse, • at klagerens nuværende bestyrelse ikke kan udtale sig om, hvad der var aftalt om registreringen af domænenavnet ”hertugbyen.dk”, da det blev registreret, • at indklagede har betalt registreringsgebyr for domænenavnet ”hertugbyen.dk” samt webhotel i forbindelse med hjemmesiden på domænenavnet i alle årene, • at indklagede har stået for alt indhold på hjemmesiden på domænenavnet ”hertugbyen.dk” og har ophavsretten til dette materiale, • at klageren ikke har mere ret til navnet ”hertugbyen” end andre, da navnet er en geografisk betegnelse, der benyttes af mange som synonym for Augustenborg, • at indklagede vil bruge domænenavnet ”hertudbyen.dk” som portal for hertugbyen med fokus på de historiske seværdigheder og alt i den gamle bydel, som byportalen ”augustenborg.dk” ikke beskæftiger sig med, samt til udbredelse og understøttelse af en app om hertugbyen, og • at indklagede ikke har anvendt domænenavnet i strid med god domænenavnsskik.

Nævnets bemærkninger:

Da det må antages, at domænenavnet ”hertugbyen.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren og indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Klageren er en frivillig forening med navnet Hertugbyens Bevaringsforening. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede har været med til at stifte klageren og har været medlem af klagerens bestyrelse. Indklagede har som bestyrelsesmedlem hos klageren, bl.a. på tidpunktet for klagerens stiftelse, haft ansvar for klagerens domænenavn, hjemmeside og e-mailkonti. Det lægges efter oplysningerne i sagen til grund, at klageren på tidspunktet for indklagedes registrering af domænenavnet ”hertugbyen.dk” og indtil 2017 har refunderet de udgifter, som indklagede har afholdt til registrering af domænenavnet ”hertugbyen.dk” og webhotel i forbindelse hermed. Det er ubestridt, at domænenavnet ”hertugbyen.dk” siden dets registrering og indtil indklagedes ophør som bestyrelsesmedlem hos klageren i starten af 2019 har været anvendt til klagerens hjemmeside samt e-mailadresser til klagerens medlemmer. På den anførte baggrund finder klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at domænenavnet ”hertugbyen.dk” blev registreret af indklagede til brug for klageren. Klagenævnet henviser herved endvidere til, at klageren afholdt konstituerende bestyrelsesmøde den 10. januar 2015 (jf. bilag 10), og domænenavnet ”hertugbyen.dk” blev registreret af indklagede kort tid efter den 16. januar 2015. Som sagen er oplyst, må klageren antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn. Det forhold, at domænenavnet tillige måtte have været brugt til formål, der ikke er direkte omfattet af klagerens vedtægtsbestemte formål, kan ikke føre til andet resultat.

Indklagede har gjort gældende:
at der på tidspunktet for registreringen af domænenavnet ”hertugbyen.dk” blev indgået en aftale mellem indklagede og klagerens bestyrelse, om at indklagede skulle anses som den reelle registrant af domænenavnet. Klageren har bestridt eksistensen af en sådan aftale. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke, at indklagede har godtgjort eller sandsynliggjort, at der skulle være indgået en aftale om, at indklagede skulle anses som den reelle registrant af domænenavnet ”hertugbyen.dk”. Da klageren må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn ”hertugbyen.dk”, kan klageren kræve registreringen af domænenavnet overført til sig. Klagenævnet finder på baggrund af det ovenfor anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet ”hertugbyen.dk” samt nægtelse af at overføre registreringen af domænenavnet til klageren er uberettiget og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”hertugbyen.dk” skal overføres til klageren, Hertugbyens Bevaringsforening. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.