Afgørelse

danskbilimport.dk

Dansk Bilimport ApS

MOD

Alarm & Låseteknik v/ Jan Sølje

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Overførsel af domænenavnet ”danskbilimport.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført blandt andet: ”Til rette vedkommende Vi ønsker at overtage danskbilimport.dk som er ejet af Sølje Låsebutik dansk-bilimport.dk har solgt biler iår, .....ejet af Dansk Bilimport ApS Vi bruger idag dansk-bilimport.dk, men vi har oplevet rigtig mange gange at folk misser bindestregen. Vi vil utrolig gerne kunne bruge den kombination der er uden - bindestreg, da det vil være med til at give Vore kunder en større træf-sikkerhed for at kunne kontakte os med henblik på at få hjælp til en ny bil. Vi er klar over Sølje Låseforretning ikke driver bilhandel og således kun har domænenavnet danskbilimport.dk fordi ejeren havde en drøm om at bruge det rigtigt, altså til bilsalg, en gang senere i livet. Det er en drøm han har, men der er ikke sket noget som helst de sidsteår, hvor domænet dansk- bilimport.dk har solgt biler i samme periode. En kunde som arbejder med domæner, websites etc.. fortalte os for nylig at vi kunne kontakte Jer og måske finde medhold i at dette domæne danskbilimport.dk burde ejes af samme ejer som dansk-bilimport.dk. ....derfor skriver vi til Jer idag. Vi vil også meget gerne beskytte Vores forretning imod et muligt uhensigtsmæssigt brug af Vores navn. På forhånd mange tak. [...] Vi tænker at det kunne konflikte hvis Hr. Sølje vil til at starte bilforretning op med samme navn blot uden bindestreg og at vi dermed enten kan skade hinanden uhensigtsmæssigt ifht. at drive bilforretning xmedforskellige ejere eller vi forvirre kunderne så meget at vi begge mister eksistensgrundlaget. Vi har svært ved at se Win-Win i denne situation. Vi har gentagne gange forsøgt at købe domænet af Hr. Sølje, men han vender aldrig tilbage eller også skulle vi betale et urealistisk højt beløb for det, som ingen steder hører hjemme... Grunden til at I skal give os medhold er at Sølje Låseteknik sælger låse og har intet med bilsalg at gøre. Vi sælger biler og hedder det samme som domænenavnet. ....derfor bør det være os der ejer de forskellige kombinationer af navnet Dansk Bilimport : https://dansk- bilimport.dk/” Som bilag har klageren fremlagt kopi af et udateret skærmprint, der fremstår som et opslag på klagerens domæne ”dansk-bilimport.dk”. Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra Erhvervsstyrelsen af 9. april 2019 vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at virksomheden er et anpartsselskab, der er registreret under navnet Dansk Bilimport ApS med startdato den 30. marts 2017 og har følgende formål: ”Selskabets formål er køb og salg af bestillingsbiler i ind- og udland.” Klageren er registreret med branchekoden ”451110 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser” og under bibranchekoderne ”451120 Detailhandel med personbiler varebiler og minibusser”, ”453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer” og ”454000 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil”. Ved opslag i CVR (www.cvr.d• den 22. juli 2019 har sekretariatet konstateret, at indklagede er en enkeltmandsvirksomhed med startdato den 1. august 1991 og at virksomheden registreret med branchekoden ”952900 Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug”. Ved opslag den 10. april 2019 på ”danskbilimport.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag herpå den 22. juli 2019 blev sekretariatet ligeledes viderestillet til ”laasesmed.dk”, hvor hjemmesiden fremstod uændret. Sekretariatet har forsøgt at aktivere samtlige links på hjemmesiden, men kun ved aktivering af linket ”KONTAKT OS” fremkom et nyt skærmbillede, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: Ved sekretariatets opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• den 23. juli 2019 på www.danskbilimport.dk fremgik det, at hjemmesiden er arkiveretgange i perioden mellem den 26. december 2003 og den 8. august 2018. En lagret hjemmeside af 26. december 2003 viste, at domænenavnet blev viderestillet til http://hostedby.kha.dk/. Der er ikke lagret hjemmesider under domænenavnet i perioden fra den 26. december 2003 til den 26. maj 2013. Af de lagrede hjemmesider fra perioden fra den 26. maj 2013 til den 8. august 2018 fremgår, at domænenavnet ”danskbilimport.dk” blev viderestillet til ”laasesmed.dk”. De lagrede hjemmesider, der viderestilles til under domænenavnet ”laasesmed.dk” fremstår identisk med det ovenfor indsatte skærmprint af 10. april 2019. Ved opslag den 22. juli 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”danskbilimport.dk”. Endvidere har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (AAL5-DK) er anført som registrant af i alt domænenavne af forskellig karakter: 39202020.dk 3x20.dk adk-anlaeg.dk bil-boersen.dk bil-markedet.dk bil-salg.dk bolig-markedet.dk box-it.dk brand-skabe.dk dansk-bolighandel.dk dansk-ejendomssalg.dk danskautoimport.dk danskbil-import.dk danskbilimport.dk danskbolighandel.dk danskboligsalg.dk danskejendomshandel.dk danskejendomssalg.dk dansktaeppe-import.dk dansktaeppeimport.dk dansktyveri-sikring.dk dansktyverisikring.dk danskvinimport.dk digitallaase.dk doerlukker.dk eksklusivebiler.dk el-laase.dk elektriskelaase.dk ellaase.dk firmasystemer.dk gitter-sikring.dk gittersikring.dk indbrudsskader.dk industri-sikring.dk job-boersen.dk job-borsen.dk job-markedet.dk karmsikring.dk laase-alarmteknik.dk laase-smed.dk laase-teknik.dk laasesmed.dk navnebutikken.dk noegleservice.dk omlaegning.dk oplukning.dk overvaagning.dk penge-skabe.dk sikrings-skabe.dk sikringsskabe.dk soejle-laase.dk system-laase.dk systemlaase.dk taeppeimportoeren.dk taeppesalg.dk tvovervaagning.dk vaabenskabe.dk vaerdi-skabe.dk vaerdiskabe.dk vin-importen.dk vin-salg.dk vinimporten.dk vinimportoeren.dk Sekretariatet har ved opslag den 22. juli 2019 på de første ti af indklagedes domænenavne konstateret, at man i fire tilfælde blev automatisk viderestillet til ”laasesmed.dk” og i seks tilfælde fremkom ingen hjemmesider. Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.d• den 1. august 2019 på ”dansk bilimport” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 26.800, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørteklageren, mens ingen vedrørte indklagede. De resterende søgeresultater vedrørte primært generel omtale af import af biler og omtale af virksomheder, der erhverver sig ved import af biler til Danmark. Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.d• s.d. på ”danskbilimport” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være syv, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Heraf vedrørte to klageren, mens ingen vedrørte indklagede. De resterende søgeresultater henviste til lister af domænenavne indeholdende bl.a. domænenavnet ”danskbilimport.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens navn er Dansk Bilimport ApS, • at klageren anvender ”dansk-bilimport.dk” til brug for sin virksomhed, • at mange kunder fejltaster domænenavnet uden bindestreg og derved lander på indklagedes hjemmeside, • at klageren ønsker at overtage domænenavnet ”danskbilimport.dk” til brug for sin virksomhed, • at indklagede sælger låse og ikke driver bilhandel, • at indklagede har oplyst over for klageren at have en drøm om at starte bilhandel i fremtiden, • at en sådan fremtidig brug af domænenavnet kan være forvirrende for kunderne og i øvrigt uhensigtsmæssigt, • at indklagede ikke har benyttet domænenavnet til brug for bilsalg i de senesteår, hvor klageren har solgt biler via ”dansk-bilimport.dk”, • at klageren gentagne gange har forsøgt at købe domænenavnet af indklagede, men enten ikke har fået svar, eller også har indklagede krævet et urealistisk højt beløb for domænenavnet, og • at domænenavnet ”danskbilimport.dk” derfor skal overføres til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017. Som sagen er oplyst, giver den i første række anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”danskbilimport.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har oplyst, at indklagede på klagerens forespørgsel om køb af domænenavnet har krævet et ”urealistisk højt beløb”. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede har efter det oplyste ikke haft domænenavnet offentligt til salg og har alene fremsat krav om betaling for overdragelse heraf, efter at klageren rettede henvendelse til indklagede. Indklagede anvender domænenavnet ”danskbilimport.dk” til at viderestille til domænenavnet ”laasesmed.dk”, hvorfra indklagede driver virksomhed. Sekretariatets undersøgelser viser dog, at hjemmesiden under domænenavnet ”laasesmed.dk” har været under opdatering i hvert fald siden 2013 og således alene fungerer som kontaktinformation vedrørende indklagedes virksomhed. På den baggrund og efter sagens oplysninger i øvrigt finder klagenævnet det ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder registreringen af domænenavnet ”danskbilimport.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning. Klagenævnet finder således ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Selvom klagenævnet ikke finder, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er et anpartsselskab, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under navnet Dansk Bilimport ApS med startdato den 30. marts 2017 og at klageren har til formål at købe og sælge bestillingsbiler i ind- og udland. Endvidere fremgår, at klageren aktuelt gør brug af domænenavnet ”dansk-bilimport.dk”, hvorfra klageren driver virksomhed med køb og salg af biler. Klageren har anført, at mange af klagerens kunder ikke taster bindestregen i domænenavnet, og derved finder frem til indklagedes hjemmeside. Klageren har endvidere anført, at indklagede over for klageren har anført at have en drøm om i fremtiden at drive bilhandel, men at klageren mener, at dette ville være uhensigtsmæssigt og forvirrende for klagerens kunder. Klageren ønsker at overtage domænenavnet ”danskbilimport.dk” for også herfra at drive sin virksomhed. Det fremgår desuden af sekretariatets undersøgelser, at betegnelsen ”dansk bilimport” henholdsvis ”danskbilimport” på internettet i høj grad forbindes med netop klageren. Klagenævnet finder, at klageren har en naturlig kommerciel interesse i også at kunne gøre brug af domænenavnet ”danskbilimport.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser heri. Ved denne afvejning må det tages i betragtning, at domænenavnet ”danskbilimport.dk” består af to helt almindelige danske ord ”dansk” og ”bilimport”. Mange andre end sagens parter kan derfor have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”danskbilimport.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. På baggrund af sekretariatets undersøgelser, lægger nævnet til grund, at indklagede siden august 1991 har drevet enkeltmandsvirksomhed under navnet Alarm & Låseteknik v/ Jan Sølje, at indklagede registrerede domænenavnet ”danskbilimport.dk” den 8. marts 1999, at domænenavnet i en årrække alene har været benyttet til viderestilling til indklagedes domænenavn ”laasesmed.dk”, som i øvrigt ikke er blevet opdateret i længere tid. Derudover lægger nævnet til grund, at indklagede ud over det omtvistede domænenavn desuden er registrant afandre domænenavne af forskellig karakter og at nogle af disse ligeledes viderestiller til ”laasesmed.dk”, mens andre ikke fører til aktive hjemmesider. Der foreligger ikke oplysninger i sagen, der understøtter, at indklagede har en reel interesse i at råde over domænenavnet ”danskbilimport.dk”. På denne baggrund lægger nævnet herefter bevismæssigt til grund, at indklagedes interesser kan varetages mindst lige så godt ved brug af et andet domænenavn end netop domænenavnet ”danskbilimport.dk”. På baggrund af det ovenfor anførte er det nævnets opfattelse, at det har større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”danskbilimport.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”danskbilimport.dk” skal overføres til klageren, Dansk Bilimport ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.