Afgørelse

DPO-danmark.dk

DPO Danmark ApS

MOD

Jørgen Strøm Kristensen

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”DPO-danmark.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 1, er registreret under navnet DPO Danmark ApS (CVR-nummer 39212390) med startdato den 22. december 2017. Klageren er registreret under branchekode 620200 ”Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi”, og det fremgår, at klagerens formål er, at ”drive konsulentvirksomhed samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi har selskabet DPO Danmark Stiftelsesdato: 22.12.2017. Indtil videre har vi brugt hjemmesiden LejEnDPO.dk ... Nu vil vi gerne i forbindelse med en fusion bruge web-adressen DPO-Danmark.dk. Vi har taget kontakt til nuværende registrant for at høre, om han eventuelt ikke skulle bruge domænet og om han eventuelt ville bytte med et andet, men han vil ikke overdrage. ... Vi har et registreret firmanavn DPO Danmark, vi vil gerne markedsføre os med det navn. Vi leverer DPO ydelser til virksomheder i Danmark. Nuværende registrant har haft domænet siden januar 2018, og der har ikke været aktivitet på adressen. Domænet er heller ikke blevet fornyet.” Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”DPO-danmark.dk” den 5. april 2019 og den 29. juni 2019 konstateret, at der ikke findes nogen hjemmeside herpå. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 29. juni 2019 konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”DPO-danmark.dk”. Sekretariatet har endvidere konstateret, at indklagede under samme bruger-id (JSK5-DK) yderligere er anført som registrant af følgendedomænenavne: 24k.dk ainol.dk billig-stofble.dk billige-sparepaerer.dk billige-stofbleer.dk butik6.dk cipp-e.dk cippe-cipm.dk com-tech.dk danish-dpo-service.dk danish-dpo.dk danishsubtitles.dk dansk-dpo-service.dk dansk-dpo.dk danskeundertekster.dk dk-dpo.dk dk-gdpr.dk veteranmotorcykler.dk dpo-data-protection- officer.dk erotikogsamliv.dk eu-gdpr.dk external-dpo.dk feelztoys.dk film4u.dk gdpr-compliance.dk gdpr-danmark.dk gdpr-dpo-service.dk gdpr-service.dk gdpr-services.dk general-data-protection- regulation.dk glidecremer.dk hottest.dk kage-foto.dk kage-print.dk kagefoto.dk lamour.dk led-sparepaerer.dk legetojforvoksne.dk metro2000.dk nethippie.dk persondataforordningen- eu.dk picobong.dk pornopusher.dk radon-analyse.dk radon-maaler.dk radon-test.dk radonmaaling.dk red-apple.dk redappel.dk sammenbragt.dk scantax.dk shop123.dk sikring-alarm.dk sikring-og-alarm.dk sikringalarm.dk sikringogalarm.dk vesterhavs-hytten.dk veteran-mc.dk veteran-motorcykler.dk veteranmc.dk vibetherapy.dk waterglide.dk yantra-yoga.dk yantrayoga.dk Sekretariatet har ved opslag påtilfældigt udvalgte af disse domænenavne konstateret, at der i ingen tilfælde fremkom nogen hjemmeside. Ved sekretariatets søgning på ”DPO Danmark” den 29. juni 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 20, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af disse søgeresultater angik ni hjemmesider med virksomhedsoplysninger om klageren, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• den 29. juni 2019 konstateret, at indholdet af domænenavnet ”DPO-danmark.dk” ikke er lagret her. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens virksomhedsnavn er DPO Danmark ApS, hvorfor klageren ønsker at anvende domænenavnet ”DPO-danmark.dk” til sin hjemmeside, • at klageren leverer DPO-ydelser i Danmark, og • at indklagede har været registrant af domænenavnet ”DPO-danmark.dk” siden 2018 og endnu ikke har taget det i brug. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”DPO-danmark.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren driver under navnet DPO Danmark ApS virksomhed med udbud af DPO-ydelser. Klageren ønsker i den forbindelse at anvende domænenavnet ”DPO-danmark.dk” til sin hjemmeside, hvorfor klageren må anses for at have en naturlig, kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”DPO-danmark.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet kan konstatere, at indklagede ikke anvender og efter det oplyste aldrig har anvendt domænenavnet ”DPO-danmark.dk”, hvorfor klagenævnet bevismæssigt lægger til grund, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”DPO-danmark.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”DPO-danmark.dk” skal overføres til klageren, DPO Danmark ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.