Afgørelse

hobolt.dk

Emil Hobolt Mortensen

MOD

Kenn Leon Pedersen

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”hobolt.dk” til klageren. Indklagedes påstand Principalt: Frifindelse. Subsidiært: Registreringen af domænenavnet ”hobolt.dk” overdrages til Anette Hobolt Hansen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Jeg bærer efternavnet ”Hobolt”. Derfor ønsker jeg at gøre brug af domænenavnet hobolt.dk til e-mailadresser til min familie og mig. Vi eri familien, som gerne vil have en @hobolt.dk-mailadresse. Jeg studerer på journalisthøjskolen, og vil gerne bruge hobolt.dk til at publicere mine skrevne artikler og skoleopgaver. Senere vil jeg kunne bruge hjemmesiden til praktiksøgning Jeg har vedlagt bilag 1) som er et billede af mit sygesikringsbevis. Dernæst er vedlagt bilag 2) som et er skærmprint fra Wayback Machine, der viser, at der den 8. august 2018 heller ikke var aktivitet på siden. Der findes ikke flere waybackmachine- snapshots end denne dato, omend domænet har været registreret iår, men det bevidner om, at siden ikke bruges aktivt. [...] Jeg mener, at jeg skal have medhold i min klage, fordi Kenn Leon Pedersen, som ejer domænet, har ejet domænet i mange uden at bruge det. Der er intet indhold på siden, og den består blot af en index.html-side med ”Lorem Ipsum”-tekst og stockbilleder. Domænet er registreret i 2003 og meget tyder på, at domænets ejer er gået i stå med udviklingen af hjemmesiden. Det ligner en standardskabelon for en hjemmesideforside – uden rigtig tekst. Da jeg ikke kan se at domænenavnet anvendes aktivt, så ønsker jeg at anvende domænenavnet til e-mailadresser for min familie og som artikel-portfolio i forbindelse med mit studie. Jeg mener domænet vil have mere værdi, hvis det anvendes aktivt. Jeg mener at jeg skal have medhold i klagen, da domænenavnet ikke anvendes aktivt som hjemmeside - og da jeg hedder "Hobolt" til efternavn, så mener jeg at jeg har mere ret til domænenavnet, end nuværende ejer. Jeg vil bede Klagenævnet for Domænenavne overveje navnelovens §i denne sag.” Som bilag har klageren fremlagt kopi af et sundhedskort tilhørende klageren, Emil Hobolt Mortensen. Bilager et skærmprint fra opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser hjemmesiden under det omtvistede domænenavn ”hobolt.dk” som lagret den 8. august 2018, og som tilsyneladende er identisk med den hjemmeside som fremkom ved sekretariatets opslag den 4. april 2019 på domænenavnet, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Ved opslag den 4. april 2019 på ”hobolt.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 2. august 2019 på ”hobolt.dk” har sekretariatet taget følgende skærmprint: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Domænenavnet Hobolt.dk anvendes af min familie – vores tre døtre [udeladt] Hobolt Hansen, [udeladt] Hobolt Hansen og [udeladt] Hobolt Hansen og min samlever Anette Hobolt Hansen. Hobolt er min samlevers familienavn gennem flere generationer. Som dokumentation vedlægges kopi af sygesikringsbevis (bilag A). Da vi blot er papirløst gift, bærer jeg ikke selv navnet Hobolt, men da jeg driver en elinstallatørvirksomhed med speciale i data og kommunikation, så var det naturligt, at det var mig der registrerede rettighederne til Hobolt.dk. Vi har i familien anvendt hobolt.dk siden 2003 primært til brug for e-mail-kommunikation. Se som eksempel vedlagte skærmdump (bilag B). Vi har i perioder også anvendt domænenavnet til brug for hjemmesider, blandt andet til brug for min samlever Anettes kunstproduktion. Pt. har vi ikke en aktiv hjemmeside, men vi ønsker at fastholde den mulighed fremover, særligt af hensyn til vores døtre, og deres fremadrettede erhvervsmuligheder. [...] Primært påstår jeg frifindelse da jeg som administrator på familiens vegne ønsker at fastholde rettighederne til domænenavnet. Min familie har adkomst til familienavnet Hobolt og registreringen af domænenavnet bør derfor kunne opretholdes. Domænenavnet har været anvendt gennem en lang årrække og er fortsat i dagligt brug. Subsidiært påstår jeg rettighederne til domænenavnet overført til min samlever Anette Hobolt Hansen, da hun via sit navn og sin anvendelse af hobolt.dk er den reelt anvender af domænet. Min funktion er som nævnt administrator.” Som bilag A har klageren efter det oplyste fremlagt kopi af sundhedskort tilhørende Anette Hobolt Hansen og sine tre døtre, der alle bærer mellemnavnet Hobolt. Bilag B er tilsyneladende en række skærmprint af 20. april 2019 fra hjemmesiden www.one.com, hvoraf det fremgår bl.a., at der oprettet fem forskellige e-mailadresser i tilknytning til domænenavnet ”hobolt.dk”. Endvidere fremgår det, at de pågældende e-mailkonti varierer i diskforbrug mellem MB og 450 MB. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Jeg har fuld forståelse for, at den nuværende ejer af domænet er træt af, at han og hans familie må skifte e-mailadresse, hvis domænet overdrages til mig. Jeg beklager de kvaler, det måtte medføre. Jeg mener dog stadig, at domænet bør overføres til mig, da min bevæggrund for at erhverve mig domænet primært er at bruge hjemmesiden aktivt – og ikke kun som e-mail. Den nuværende ejer af hobolt.dk bruger ikke siden aktivt, og tidligere vedlagte bilag fra Wayback Machine indikerer, at siden aldrig har været brugt aktiv. Der er blot blevet installeret et standardtema, som ikke er rettet i overhovedet. Siden indeholder udelukkende stockphotos og “lorem ipsum-tekster”. Jeg kan konstatere, at domænets nuværende ejer efter at have modtaget klagen, har ændret temaet på hjemmesiden til et andet end det, der var, da jeg lavede klagen. Det nuværende tema på siden er også blot et standardtema ved navn “Artistry” fra One.com som heller ikke er ændret i overhovedet. Det eksakt samme uredigerede tema kan findes på flere andre ikke-aktive hjemmesider på nettet, fx: http://sykkelsesongen.com/home.html http://geschicktesding.de/ Derudover er det værd at nævne, at domænet hobolt.dk er ikke er nævnt eller indekseret på Google. Siden eksisterer altså ikke på Google, hvilket giver mening, fordi siden ikke bliver brugt. Ved at søge site:hobolt.dk på Google, kan dette konstateres. Jeg vil derfor stadig anmode om overdragelse af domænet med den begrundelse, at jeg har intention om at benytte siden aktivt, hvilket må antages at være mere til gavn for internettet end en tom skabelon. I min videre uddannelse og praktiksøgning er det vigtigt for mig at have en hjemmeside på et domæne, der kan identificeres med mig. Hobolt.dk passer til netop det formål.” I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Jeg fastholder min påstand og mine anbringender som beskrevet i svarskriftet. Domænet er, som nævnt, under dagligt brug i vores familie siden 2003 og også anvendt i perioder af min samlever som en egentlig hjemmeside. Den er vi ved at få i drift igen som udstillingsvindue og salg af Anettes malerier. Vores tre døtre er alle under uddannelse eller færdige og det er mit ønske at de skal have mulighed for at anvende domænenavnet i en kommende erhvervskarriere. [...] Klagers situation er i den sammenhæng ret sammenlignelig med mine døtres – nemlig en mulig påtænkt fremtidig udnyttelse af domænenavnet i erhvervsmæssigt øjemed. Forskellen er imid- lertid at domænenavnet er registret til brug for vores familie og har været det i adskillelige år. Jeg kan derfor ikke på nogen måde se at klagers interesse i domænenavnet skulle være stærkere end vores, og jeg ikke se nogen rimelig begrundelse for at vi skulle fratages vores rettigheder i forhold til domænenavnet.” Sekretariatet har ved opslag den 2. august 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”hobolt.dk”. Sekretariatet har i samme anledning konstateret, at indklagede under samme bruger-id (KP2965-DK) ikke er anført som registrant af andre domænenavne end det omtvistede domænenavn. Sekretariatet har ved opslag den 2. august 2019 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden under domænenavnet ”hobolt.dk” er lagret en enkelt gang den 18. august 2018. Den lagrede hjemmeside fremstod tilsyneladende identisk med den hjemmeside, som fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”hobolt.dk” den 4. april 2019, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Sekretariatet har ved opslag den 4. august 2018 på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk konstateret, at efternavnet Hobolt pr. 1. januar 2019 bæres af tre personer. Ved sekretariatets søgning på ”hobolt” den 2. august 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 8.290, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet navnlig professor Sara Hobolt ved London School of Economics (LSE) og i øvrigt andre konkrete personer med navnet Hobolt. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er bærer af efternavnet Hobolt, jf. bilag 1, • at klageren ønsker at kunne anvende domænenavnet ”hobolt.dk” til brug for e-mailkommunikation for sin familie og sig selv, • at klageren studerer på journalisthøjskolen og også gerne vil bruge domænenavnet ”hobolt.dk” til at publicere sine skrevne artikler og skoleopgaver, • at klageren desuden senere vil kunne bruge domænenavnet ”hobolt.dk” i forbindelse med praktiksøgning, • at indklagede, der har haft domænenavnet ”hobolt.dk” registreret siden 2003, tilsyneladende ikke anvender domænenavnet aktivt, • at domænenavnet ”hobolt.dk” således alene består af en hjemmesideforside uden rigtig tekst, der fremstår som en standardskabelon, • at der heller ikke er noget som tyder på, at indklagede tidligere har anvendt domænenavnet ”hobolt.dk” i forbindelse med en aktiv hjemmeside, • at indklagede efter det oplyste kun gør brug af domænenavnet ”hobolt.dk” til e- mailkommunikation, • at klageren omvendt primært vil anvende domænenavnet ”hobolt.dk” for en hjemmeside og dermed ikke kun til e-mailkommunikation, • at indklagede efter klagens indgivelse har ændret temaet på hjemmesiden under domænenavnet til et andet standardtema ved navn ”Artistry” fra One.com, • at domænenavnet ”hobolt.dk” således vil være mere værdifuldt for klageren end indklagede, da klageren ønsker at anvende domænenavnet, • at klageren i den forbindelse vil bede klagenævnet om at overveje navnelovens § 3, og • at domænenavnet ”hobolt.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”hobolt.dk” anvendes af indklagedes familie, dvs. indklagedes samlever Anette Hobolt Hansen og deres tre døtre, der alle bærer mellemnavnet Hobolt, jf. bilag A, • at navnet Hobolt har været indklagedes samlevers familienavn gennem flere generationer, • at indklagede ikke selv bærer navnet Hobolt, men at indklagede administrerer domænenavnet ”hobolt.dk” på vegne af sin familie, • at indklagedes familie har anvendt domænenavnet ”hobolt.dk” siden 2003 primært til brug for e- mailkommunikation, jf. bilag B, • at indklagedes familie også i perioder har anvendt domænenavnet til brug for en hjemmeside, bl.a. for Anette Hobolt Hansens kunstproduktion, • at der aktuelt ikke findes en aktiv hjemmeside under domænenavnet ”hobolt.dk”, men at man ønsker at fastholde denne mulighed, • at indklagede således gerne ser, at indklagedes døtre får mulighed for at anvende domænenavnet ”hobolt.dk” i en kommende erhvervskarriere, • at indklagede i øvrigt er ved at få hjemmesiden under domænenavnet ”hobolt.dk” i drift igen som udstillingsvindue og salg af Anette Hobolt Hansens malerier, • at indklagede derfor ikke er enig i, at klagerens interesse i domænenavnet ”hobolt.dk” skulle være større end indklagedes interesse heri, og • at indklagede på den baggrund bør frifindes, eller registreringen af domænenavnet ”hobolt.dk” subsidiært overdrages til Anette Hobolt Hansen.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”hobolt.dk” ikke har kommerciel betydning for klageren, Emil Hobolt Mortensen, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Klageren har gjort gældende bl.a., at domænenavnet ”hobolt.dk” er identisk med klagerens efternavn. Da klageren under henvisning til sit navn har påberåbt sig at have særlige rettigheder til domænenavnet ”hobolt.dk”, giver sagen i første række anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse af navnelovens § 27, der er sålydende: ”§ 27. Den der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.” Navnelovens § skal bl.a. værne bærere af efternavne imod, at uvedkommende gør brug af efternavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med efternavnet og bærernes slægt. Bestemmelsen kan imidlertid alene påberåbes, såfremt der foreligger en uhjemlet eller uberettiget brug af et navn, som er egnet til at skabe forveksling med efternavnet. Det fremgår af sagens oplysninger, at klagerens mellemnavn er Hobolt (jf. bilag 1). Domænenavnet ”hobolt.dk” er efter det oplyste registreret af indklagede, som fortsat står som registrant heraf. Indklagede, Kenn Leon Pedersen, har over for klagenævnet oplyst, at domænenavnet ”hobolt.dk” er registreret på vegne af indklagedes samlever, der bærer mellemnavnet Hobolt, samt parrets tre børn, der på samme måde alle bærer Hobolt som mellemnavn. Indklagedes oplysninger understøttes af de fremlagte bilag (jf. bilag A og B). Som sagen er oplyst, finder klagenævnet derfor at kunne lægge til grund, at det omtvistede domænenavn er registreret af indklagede på vegne af indklagedes samlever og børn. Da de nævnte familiemedlemmer til indklagede bærer mellemnavnet Hobolt, er det klagenævnets opfattelse, at klageren ikke har dokumenteret eller antageliggjort, at der foreligger en uhjemlet eller uberettiget brug af domænenavnet ”hobolt.dk”, som er egnet til at skabe forveksling med klagerens mellemnavn. Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”hobolt.dk” ikke indebærer en krænkelse af klagerens rettigheder efter navneloven, herunder lovens § 27. Selvom klagenævnet herefter ikke finder, at indklagedes registrering af domænenavnet ”hobolt.dk” udgør en krænkelse af klagerens rettigheder efter navneloven, har indklagede som registrant af det omtvistede domænenavn pligt til at overholde god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Domænenavnet ”hobolt.dk” er som nævnt identisk med klagerens mellemnavn, og klageren har desuden oplyst, at han ønsker at anvende domænenavnet til brug for e-mailkommunikation for sin familie og sig selv. Endvidere har klageren oplyst, at han studerer på journalisthøjskolen og derfor gerne vil bruge domænenavnet ”hobolt.dk” til at publicere sine skrevne artikler og skoleopgaver samt på sigt i forbindelse med praktiksøgning. Klagenævnet finder, at klageren derfor har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Det må indgå i denne interesseafvejning, at domænenavnet ”hobolt.dk” tillige er identisk med identisk med mellemnavnet på de familiemedlemmer til indklagede, som registreringen af domænenavnet må antages at være sket på vegne af. Det må endvidere indgå i interesseafvejningen, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen da også bekræfter. Endelig må det indgå i afvejningen, at navnet Hobolt på internettet ikke ses at være særligt forbundet med hverken klageren eller indklagede. Domænenavnet ”hobolt.dk” er registreret af indklagede i januar 2003. Indklagede har anført, at domænenavnet ”hobolt.dk” siden registreringen primært har været anvendt hyppigt til brug for e-mailkommunikation af indklagedes familie. Herudover har indklagede anført, at domænenavnet ”hobolt.dk” også i perioder har været anvendt for en hjemmeside, herunder bl.a. i forbindelse med indklagedes samlevers kunstproduktion. Endelig er anført, at indklagede aktuelt ved at få hjemmesiden under domænenavnet i drift på ny som ”udstillingsvindue” og salgsplatform for sin samlevers malerier. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”hobolt.dk” på nuværende tidspunkt indeholder en tilsyneladende ufærdig hjemmeside med en forside, hvoraf der fremgår teksten ”ART OF ALL GENRES” og bl.a. et punkt benævnt ”SHOP”. Klikker man på dette punkt oplyses det, at ”[t]his shop has not yet been created”. Den nuværende hjemmeside under domænenavnet ”hobolt.dk” er dog ikke identisk med den hjemmeside, der fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet på tidspunktet for klagens indgivelse, og som fremstod uden nogen forbindelse til domænenavnet. Klagenævnet finder det påfaldende, at indklagede først efter klagens indgivelse tilsyneladende har taget skridt i retning af at etablere en hjemmeside under det omtvistede domænenavn, der forekommer at være egnet til at udnytte dets signalværdi. Herudover er der ikke fremkommet oplysninger i sagen, som efter klagenævnets opfattelse kan understøtte oplysningerne fra indklagede om at domænenavnet ”hobolt.dk” tidligere har været anvendt i forbindelse med en aktiv hjemmeside. Indklagede har imidlertid som anført gjort gældende, at indklagedes familie siden registreringen af domænenavnet ”hobolt.dk” og fortsat gør brug af domænenavnet i forbindelse med e-mail- kommunikation. Indklagedes oplysninger herom støttes af de bilag, som indklagede har fremlagt i sagen (jf. bilag B), der indeholder en række e-mailadresser, som angives at administreres under det pågældende domænenavn, ligesom oplysningerne om diskforbrug tyder på, at i hvert fald en del af disse e-mailadresser er i brug. Selvom indklagede efter klagenævnets vurdering ikke har dokumenteret en langvarig og vedvarende anvendelse af domænenavnet ”hobolt.dk” i forbindelse med e-mailkommunikation, finder nævnet det dokumenteret, at indklagedes familie i hvert fald i et vist omfang anvender domænenavnet til det nævnte formål. Klagenævnet finder derfor ikke grundlag for at antage, at indklagede ikke har nogen væsentlig interesse i at fastholde registreringen af domænenavnet. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”hobolt.dk” overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”hobolt.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”hobolt.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det omtvistede domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Emil Hobolt Mortensen, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.