Afgørelse

humanfirst.dk

Aarhus Universitet

MOD

Millad Sam Dagdoni

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”humanfirst.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Afvisning/frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Aarhus Universitet, Region Midtjylland og Via University College underskrev den 22. februar 2018 en partnerskabsaftale med henblik på at styrke forsknings- og uddannelsesindsatsen på professions- og universitetsuddannelserne på sundhedsområdet. Samarbejdet skal skabe en vedvarende opmærksomhed på, hvordan forskning, uddannelse og praksis spiller sammen og beriger hinanden. Der er tale om et stort dansk sundhedsprojekt med både regional og national interesse. Partnerskabet har siden indgåelsen haft navnet Human First. Pressemeddelelsen ”Nyt sundhedssamarbejde for 35.000 medarbejdere og 1,2 mio. borgere” blev offentliggjort den 7. juni 2018. Som optakt til en foreståede lanceringsevent den 2. maj 2019 ønskede parterne i marts 2019 at registrere domænet humanfirst.dk, men kunne konstatere, at det den 11. december 2018 var blevet registreret af Millad Sam Dagdoni, som er bosiddende i Norge. Domænet har siden registreringen været parkeret (se bilag 1). Aarhus Universitet Health har haft kontakt med Millad Sam Dagdoni, som har tilbudt at sælge domænet for 54.000 kroner (se bilag 2), hvilket vi har afslået. [...] Da Aarhus Universitet, Region Midtjylland og VIA University College har etableret partnerskabet Human First allerede i februar 2018 og offentliggjort navnet i en pressemeddelelse i juni 2018, er det vores påstand, at der med denne handling følger en ret til at anvende domænenavnet humanfirst.dk. Det er ligeledes vores påstand, at det danske partnerskab har større ret til at anvende domænenavnet humanfirst.dk end en privatperson bosat i Norge uden relevant og dokumenteret interesse i hverken temaet for navnet eller et .dk-domæne. Endelig er det vores påstand, at Millad Sam Dagdoni har registreret domænet alene med videresalg eller udlejning for øje (jf. lov om internetdomæner §25, stk. 2). Denne påstand understøttes af mail af 13. marts 2019 fra Millad (se bilag 2).” Bilagfremstår som et udateret skærmprint af et opslag på ”humanfirst.dk”. Bilag er en kopi af en e-mailkorrespondance fra den 12.-13. marts 2019 mellem klageren og indklagede vedrørende muligheden for overdragelse af registreringen af domænenavnet ”humanfirst.dk”. Bilager en kopi af en udskrift af 27. marts 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”[...] I have registered the domain humanfirst.dk because I am working on a health system for children and infants. Therefore, I reject the allegation that I registered the domain for selling purposes. I registered the domain in December 2018. In March 2019, I got contacted by the University of Aarhus who wants to register the domain for their purposes. I informed them about my plans for the health system with the domain (attachmentand attachment 2), and also offered to sell the domain. However, this was not accepted. I therefore reject the transfer of my domain to the Aarhus University.” Bilag A og B er kopier af to e-mails dateret henholdsvis den 11. og 19. marts (uden angivelse af årsta• fra indklagede til klageren vedrørende muligheden for overdragelse af registreringen af domænenavnet ”humanfirst.dk”. Ved opslag den 2. april 2019 på ”humanfirst.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på ”humanfirst.dk” den 6. august 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved at klikke på linket ”Products” øverst på ovenstående hjemmeside fremkom følgende: Sekretariatet har ved opslag den 8. august 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”humanfirst.dk”. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (MSD102-DK) udover det omtvistede domænenavn er anført som registrant af domænenavnet ”lessbutbetter.dk”. Ved sekretariatets opslag samme dag på domænenavnet ”lessbutbetter.dk” fremkom en hjemmeside svarende til den, der fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”humanfirst.dk”, jf. ovenfor. Ved opslag den 8. august 2019 på ”humanfirst.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der ikke er lagret hjemmesider under domænenavnet. Efter anmodning fra sekretariatet har DK Hostmaster ved e-mail af 2. april 2019 oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”humanfirst.dk” siden den 11. december 2018. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 12. december 2018 på ”human first” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.150, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater fremstodaf resultaterne som vedrørende omtale af eller med relation til klageren navnlig i form af omtale af partnerskabet og projektet Human First, mens ingen af resultaterne vedrørte indklagede. De resterende søgeresultater fremstod uden forbindelse til sagens parter og vedrørte forskellige emner, herunder omtale af forskellige produkter og tjenester, hvori betegnelsen human first indgik i navnet, samt anden omtale af ordene ”human first” i disses deskriptive betydning. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren sammen med Region Midtjylland og Via University College den 22. februar 2018 har indgået et partnerskab under navnet Human First, der har til formål at styrke forsknings- og uddannelsesindsatsen på professions- og universitetsuddannelserne på sundhedsområdet, og som vedrører 35.000 medarbejdere og 1.2 mio. borgere, • at klageren i marts 2019 forud for lanceringen af projektet ønskede at registrere domænenavnet ”humanfirst.dk”, men kunne konstatere at domænenavnet var registreret af indklagede, • at domænenavnet siden da har været ”parkeret”, • at klageren har været i dialog med indklagede, som har tilbudt at overdrage registreringen af domænenavnet for 54.000 kr., • at der med klagerens etablering af partnerskabet Human First følger en ret til at anvende domænenavnet ”humanfirst.dk”, • at det danske partnerskab Human First har større ret til at anvende domænenavnet ”humanfirst.dk” end en privatperson bosiddende i Sverige uden relevant og dokumenteret interesse i temaet for domænenavnet eller et .dk-internetdomæne, • at indklagede har registreret domænenavnet alene med videresalg eller udlejning for øje i strid med domænelovens § 25, stk. 2, og • at domænenavnet ”humanfirst.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har registreret domænenavnet ”humanfirst.dk” i december 2018 i forbindelse med arbejdet vedrørende et sundhedssystem for børn, • at domænenavnet ”humanfirst.dk” ikke er registreret med henblik på videresalg, • at indklagede efter registreringen af domænenavnet ”humanfirst.dk” blev kontaktet af klageren vedrørende muligheden for at overdrage registreringen af domænenavnet, • at indklagede i den forbindelse oplyste om sine planer med domænenavnet og tilbød at sælge registreringen af domænenavnet, men at indklagedes tilbud ikke blev accepteret af klageren, og • at indklagede på den baggrund bør frifindes.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at der med klagerens etablering af partnerskabet under betegnelsen Human First følger en ret til at anvende domænenavnet ”humanfirst.dk”. Klagenævnet forstår klageren således, at klageren i den forbindelse gør gældende, at klageren har opnået en kendetegnsret til betegnelsen ”humanfirst”. Betegnelsen ”humanfirst” består af de almindelige engelske ord ”human” og ”first”. Det vil sædvanligvis være meget vanskeligt at godtgøre, at der ved generiske betegnelser uden normal adskillelsesevne foreligger en indarbejdelse, som etablerer en kendetegnsret. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke dette godtgjort. Klageren har endvidere gjort gældende, at indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”humanfirst.dk” i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven), om forbud mod registrering og opretholdelse af domænenavne alene med henblik på videresalg. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a.: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Efter klagenævnets vurdering kan det ikke lægges til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Manglende eller begrænset brug af et domænenavn eller registrering af flere domænenavne godtgør således ikke i sig selv, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder det forhold, at indklagede på baggrund af klagerens henvendelse er indgået i en dialog med klageren om en overdragelse af domænenavnet mod vederlag. Selvom klagenævnet dermed ikke kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren i februar 2018 har etableret et partnerskab med Region Midtjylland og Via University College vedrørende et projekt, der har til formål at styrke forsknings- og uddannelsesindsatsen på professions- og universitetsuddannelserne på sundhedsområdet. Klageren har i den forbindelse bl.a. oplyst, at partnerskabet siden dets etablering i februar 2018 har haft navnet Human First, hvilket blev offentliggjort ved en pressemeddelelse i juni 2018. Endvidere har klageren oplyst, at klageren ønsker at gøre brug af domænenavnet i forbindelse med projektet, og at klageren har været i dialog med indklagede om en mulig overdragelse af registreringen af domænenavnet, og at indklagede i den forbindelse har tilbud at overdrage registreringen af domænenavnet for et beløb på 54.000 kr. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”humanfirst.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”humanfirst.dk” er sammensat af de to almindelige engelske ord ”human” og ”first”, der også er almindeligt kendte i Danmark, og som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver. Hertil kommer, at domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen da også viser. Indklagede har oplyst, at domænenavnet er registreret med henblik på anvendelse i forbindelse med indklagedes arbejde med et sundhedsprojekt for børn. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”humanfirst.dk” blev registreret af indklagede den 11. december 2018, og at domænenavnet på tidspunktet for indgivelsen af klagen i nærværende sag ikke blev anvendt til en aktiv hjemmeside. Endvidere fremgår det, at domænenavnet ”humanfirst.dk” på nuværende tidspunkt indeholder en hjemmeside, der bl.a. omtaler et igangværende arbejde med et projekt inden for kunstig intelligens. Klagenævnet finder det påfaldende, at indklagede, som har registreret domænenavnet efter klagerens offentliggørelse af partnerskabet Human First i juni 2018, først efter indbringelsen af klagen i denne sag har etableret en hjemmeside under domænenavnet ”humanfirst.dk”. Nævnet finder dog efter en samlet vurdering ikke fornødent grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om den påtænkte brug af domænenavnet, som må anses for at være egnet til at udnytte domænenavnets signalværdi. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”humanfirst.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”humanfirst.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”humanfirst.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og idet indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer klagenævnet herefter følgende 9

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Aarhus Universitet, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.