Afgørelse

sundmand.dk

Selskab for Mænds sundhed

MOD

Simon Sjørup Simonsen

11.december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”sundmand.dk” til klageren. Indklagedes påstand Principalt: Afvisning. Subsidiært: Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en frivillig forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Selskab for Mænds sundhed (CVR-nummer 32910300) med startdato den 7. juni 2010. Foreningen er registreret under branchekode ”949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Vi blev d. 17.07.2018 opmærksomme på at vores domæne var nede (bilag 1). Vi ved desværre ikke hvor længe den har været nede, da det først var da vi ville redigere på siden. at det fremgik at der var en manglende betaling. Men i den forbindelse blev vi bekendte med at vores domæne ejes af Simon Simonsen. Dog er det os i Selskab for Mænds Sundhed, der har redigeringsrettighederne til domænet og har arbejdet med sitet siden 2003, hvor det blev oprettet. Som det fremgår af bilag 2, har vi på flere måder forsøgt at skabe kontakt og dialog med Simon Simonsen, i håbet om at han vil overdrage domænet til os, så vi kan fortsætte vores arbejde. Første gang ved mail d. 18.07.2018, derefter via sms 19.07.2018. På facebook 23.07.2018 og ved opfølgning på mail 21.11.2018. Endvidere er der d. 13.12.2018 blevet overleveret et brev til sekretariatet i Københavns Borgerrepræsentation til Simon Simonsen, hvor han sidder med i borgerrepræsentationen. Der har ikke været givet svar på nogle af henvendelserne. [...] Selskab for Mænds Sundhed har sundmand.dk som deres daglige arbejdsredskab til formidling af vores arbejde. Simon Simonsen, har ikke været en del af Selskab for Mænds Sundhed siden august 2013. Og da han ikke har rettigheder til at redigere på siden og derfor heller ikke kan benytte den til andet end at eje domænet, mener vi at have god grund til at bede om overdragelse af domænenavnet. Vi er selvfølgelig indstillede på at tilbagebetale de udgifter som Simon Simonsen har haft med at eje domænet i årenes løb.” Bilager tilsyneladende kopi af en e-mailkorrespondance fra den 17. juli 2018 mellem DuexDesign og Mie Møller Nielsen. Af korrespondancen fremgår det bl.a., at DuexDesign vurderer, at domænenavnet ”sundmand.dk” formentlig er blevet deaktiveret af DK Hostmaster på grund af manglende betaling. Bilagindeholder bl.a. kopi af to e-mails til indklagede fra Mie Møller Nielsen vedrørende ejerskab og overdragelse af domænenavnet ”sundmand.dk”. Disse e-mails er dateret henholdsvis den 18. juli 2018 og 21. november 2018. Herudover indeholder bilaget tilsyneladende to skærmprint af henvendelser til indklagede via henholdsvis Facebook og SMS. Af e-mailen til indklagede af 18. juli 2018 fremgår bl.a. følgende: ”Kære Simon Simonsen I går fik vi besked om at domænenavnet sundmand.dk er blevet suspenderet. Det er nu gået op for os, at det er dig der står som ejer af domænet og siden 2003 har betalt for at have dette – og nu eventuelt ikke har betalt sidste rate, hvorfor domænet bliver deaktiveret. Derfor vil jeg anmode dig om, at vi kan få overdraget domænet, og samtidig vil vi naturligvis godtgøre alle de udgifter, som du har haft på det gennem årene.” Bilager kopi af en fuldmagt af 1. april 2019 til Mie Møller Nielsen om repræsentation i nærværende sag ved Klagenævnet for Domænenavne. Bilag(litreret af sekretariate• er en udskrift af 29. marts 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens forening, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Ved opslag den 16. november 2019 på ”sundmand.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 10. april 2019: Ved at klikke på feltet ”Om os” øverst på ovenstående hjemmeside fremkom følgende beskrivelse af klagerens forening: ”Selskabet blev stiftet i 2004 og har det overordnede formål at virke til forbedring af mænds sundhed gennem: 1) at samle forskere, klinikere, behandlere, sundhedsarbejdere m.fl. for at udveksle viden om mænds sundhed og sygdomme. 2) at deltage i aktiviteter, der sætter fokus på mænds sundhed og sygdomme. Selskabet har taget initiativ til at oprette Forum for Mænds Sundhed og er ledende kraft heri. Selskabet er medlem af European Men’s Health Forum og af Global Action on Men’s Health. [...] Fra Arbejdsprogrammet 2018-2020: Selskabets hovedaktivitet i tiden fremover vil fortsat være udvikling og gennemførelse af projekter i regi af Forum for Mænds Sundhed. Hovedopgaverne er gennemførelsen af de tre nye projekter – ”Far for livet?”, ”Kommune, kend din mand” og ”Mænds Mødesteder i naturen” – samt MHW2019. Aktiviteterne i disse projekter er beskrevet i de enkelte projektbeskrivelser, som er bundne opgaver for Selskabet, og omfatter bl.a.: • Parforberedelses-koncept – et udviklings- og uddannelsesprojekt •nye Fars legestuer • Flere mænd i sundhedsplejen – et uddannelsesprojekt • Farportal – som samler alle aktiviteter og al viden • Far-barn-aktiviteter • Etablering af kommunalt(• netværk for mænds sundhed – kaldet ”Kommuneforum for Mænds Sundhed” • Udvikling af naturoplevelsespakker, som udbydes tilMænds Mødesteder”. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Sagen bør afvises i forhold til klagerens påstand. Jeg ønsker, at klagenævnet afviser klagen af formelle grunde uden at tage stilling til indholdet i klagen. Der er tale om en faglig og politisk konflikt hvor klagenævnet bliver misbrugt. Skulle klagenævnet vælge at behandle sagen påstår jeg frifindelse, dvs. jeg ønsker, at klagenævnet træffer afgørelse om, at klageren ikke skal have medhold i sin klage. Jeg er meget forundret over henvendelsen. Jeg har klart tidligere sagt fra overfor henvendelser om at sælge min hjemmeside. Jeg ønsker ikke at sælge min hjemmeside. Jeg er tidligere personaleleder, forskningschef, ph.d., forfatter og er nu politiker bl.a. på Københavns Rådhus, formand for Socialdemokratiets Landsudvalg for forskning og folketingskandidat. Jeg har gjort det klart tidligere første gang allerede flere år siden at jeg ikke ønsker at sælge min hjemmeside. Og ser henvendelsen som et led i en lang årrække med mobberier fra [A] hvor han periodevist sender intetanende personer i byen for sig. Personer som ikke kender forhistorien og de reelle hensigter. Jeg besvarer derfor ikke disse henvendelser da de kommer igen og igen. [...] Baggrund: Jeg stiftede i sin tid det pågældende Selskab for Mænds Sundhed som [A] nu styrer og som har henvendt sig til Klagenævnet. Jeg var den første formand, inviterede [A] med, og var i mange år i formandskabet indtil mobberierne fra [A] startede. Jeg trak mig, da jeg ikke ønskede at samarbejde med sådan en person. Jeg fortsatte med at arbejde videre med mænds sundhed. Bl.a.er jeg nuværende formand for Manderådet, formand for Dansk Mandeforskning og er pt. politiker på Københavns Rådhus hvor jeg bl.a. arbejder med mænds sundhed. Her er jeg som Rådhuspolitiker med til at udvælge kommunens Fællesskabspris 2018. Det blev Mænds Mødested Elefanthuset som har skabt et mødested, hvor kræftramte mænd har et frirum sammen. Elefanthuset har i det seneste år gjort en stor forskel for 120 mænd, der har eller har haft kræft. De skaber bedre liv for mændene og deres familier. Jeg havde også fornøjelsen af at overrække prisen på vegne af Københavns Kommune.” I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Som en start vil vi gerne henvise til at Simon Simonsen i sit svarskrift af 17.04.2019 til klagen, benævner klager, repræsentanten for Selskab for Mænds Sundhed, som ”intetanende person”. Til dette vil vi gerne præcisere, at Mie Møller Nielsen siden november 2014 har været og stadig er sekretariatsleder i selskabet og ligeledes sidder i selskabets bestyrelse og som næstformand for Selskab for Mænds Sundhed. Derfor er Mie Møller Nielsen fuldgyldig og fuldt oplyst repræsentant for selskabet og dets 500 medlemmer. Begrundelsen for at indgive klagen til Klagenævnet for Domænenavne, går derfor udelukkende på at sikre at den organisatoriske platform, www.sundmand.dk, hvorfra Selskab for Mænds Sundheds arbejde bliver formidlet og til dets medlemmer og offentligheden, fortsat tilhører organisationen, som Simon Simonsen frivilligt har forladt for flere år siden. Som Simon Simonsen selv beskriver i sit svarskrift 17.04.2019, var han medstifter af Selskab for Mænds Sundhed og det var i den forbindelse at domænenavnet, sundmand.dk blev indkøbt til brug i arbejdet. Som det fremgår af vedlagte bilag (Bilag 5, referat fra bestyrelsesmøde i Selskab for Mænds Sundhed, d. 27.oktober 2005), så blev det her besluttet at der skulle være kollektiv betaling for selskabets web-hotel, med kollektiv betaling menes at udgifterne for web-hotellet skulle deles i bestyrelsen. I vores henvendelse til Simon Simonsen, har vi derfor også tydeliggjort over for ham at vi (Selskab for Mænds Sundhe• selvfølgelig ønsker at tilbagebetale de udgifter han har haft igennem årene, for betaling af web-hotellet. Som det også fremgår af referatet har Svend Aage Madsen af egen konto haft udlæg på 10.000 kr. til design af hjemmesiden, som en del af det frivillige arbejde med at få foreningen Selskab for Mænds Sundhed op at stå. Det er derfor også beklageligt at Simon Simonsen, gør det til en personsag, frem for at forholde sig til det, vi henviser til, netop at hjemmesiden og dermed domænet blev oprettet i sin tid, med det formål, at være platform for selskabets arbejde, hvorfor det er uden betydning, hvem der oprettede det. [...] Selskab for Mænds Sundhed/Forum for Mænds Sundheds arbejde ligger frit tilgængeligt på netop sundmand.dk, hvor det fremgår, at vores arbejde beror på sundhedsfagligviden og forskning – og at vi er en upolitisk organisation der udelukkende arbejder for at skabe og dele viden om mænds sundhed. Og Selskab for Mænds Sundhed, har aldrig arbejdet ud fra nogen politisk overbevisning, men derimod ud fra et sundhedsfagligt perspektiv. Vi ønsker også at understrege at vi på ingen måde har ønsket, at sagen skulle komme til Klagenævnet for Domæne, men da vi ikke har modtaget svar på vores henvendelser (som beskrevet i klagen ved henvendelse til Klagenævnet for Domænenavne), var det desværre den sidste udvej for at få en afklaring og kunne fortsætte vores arbejde uden at risikere at opleve at hjemmesiden ville blive lukket igen. Med ovenstående replik til Simon Simonsens svar af 17.04.2019 vil vi gerne understrege at vores henvendelse udelukkende går på at få overdraget domænet, så det kan blive benyttet til det arbejde som det var tiltænkt fra starten: at være hjemmeside for Selskab for Mænds Sundhed og dets arbejde, hvorfor vi beder Klagenævnet for Domænenavne om at behandle sagen videre.” Som bilag er fremlagt referat fra bestyrelsesmøde afholdt i SMSdk den 27. oktober 2005, hvor Simon S. Simonsen er angivet blandt deltagerne i mødet. Under mødereferatets pkt.a (orienterin• fremgår bl.a. følgende: ”a. Hjemmesiden Hjemmesiden blev rost og bakket op af bestyrelsen. [A] har af egne kontomidler fået designet siden for ca. 10.000 kr. Det aftales at der skal være kollektiv betaling fra selskabet for web-hotel.” Sekretariatet har ved opslag den 16. november 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”sundmand.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (SSS53-DK), udover det omtvistede domænenavn, alene er anført som registrant af domænenavnet ”diplomkurser.dk” under .dk-internetdomænet. Ved sekretariatets opslag den 16. november 2019 på ”diplomkurser.dk” fremkom en hjemmeside, hvor det bl.a. fremgår, at domænenavnet er til salg: Ved opslag den 16. november 2019 på ”sundmand.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden under det omtvistede domænenavn er lagret i alt 123 gange i perioden fra den 23. oktober 2003 og den 13. august 2019. Af de lagrede hjemmesider fremgår, at domænenavnet ”sundmand.dk” i hvert fald periodevis fra den 16. juni 2005 og til den 13. august 2019 har været anvendt for en hjemmeside vedrørende Selskab for mænds sundhed. I perioden fra den 23. oktober 2003 og frem til den 7. april 2005 ses domænenavnet i hvert fald periodevis at have indeholdt en hjemmeside med fokus på mænds sundhed og særligt International Men’s Health Week. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret henholdsvis den 16. juni 2005 og den 23. oktober 2003: Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.d• den 16. november 2019 på ”sundmand” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 11.600, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ni af søgeresultaterne klageren eller omtale heraf, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede eller omtale heraf. De resterendesøgeresultater vedrørte navnlig anden omtale af mænds sundhed, herunder i forbindelse med forskellige kommunale indsatser, men en del af søgeresultaterne vedrørte også en konkret VVS-installatør, hvor Sundmand indgik i virksomhedsnavnet. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren i juli 2018 blev opmærksom på, at domænenavnet ”sundmand.dk” er registreret af indklagede, • at det imidlertid er klageren, som har redigeringsrettighederne til domænenavnet og har arbejdet med hjemmesiden siden 2003, hvor den blev oprettet, • at klageren på flere måder har forsøgt at skabe kontakt og dialog med indklagede i håbet om at få overdraget domænenavnet ”sundmand.dk”, • at indklagede dog ikke har svaret på klagerens henvendelser herom, • at klageren anvender domænenavnet ”sundmand.dk” som organisatorisk platform, hvorfra klagerens arbejde formidles til medlemmer og offentligheden, • at klagerens arbejde ligger frit tilgængeligt på hjemmesiden under domænenavnet ”sundmand.dk” og bygger på sundhedsfaglig viden og forskning, • at klageren er en upolitisk organisation, der udelukkende arbejder for at skabe og dele viden om mænds sundhed, • at indklagede er medstifter af klagerens forening, men ikke har været en del af klagerens forening siden august 2013, • at domænenavnet ”sundmand.dk” blev registreret til brug for klagerens forening, • at det på et bestyrelsesmøde i 2005 blev besluttet at der skulle være kollektiv betaling for foreningens web-hotel, • at klageren derfor også er indstillet på at tilbagebetale de udgifter, som indklagede har haft til domænenavnet ”sundmand.dk” i årenes løb, • at [A] af egen konto også har haft udlæg på 10.000 kr. til design af hjemmesiden under domænenavnet, som en del af det frivillige arbejde med at få foreningen op at stå, • at det derfor også er beklageligt, at indklagede gør det til en personsag i stedet for at forholde sig til med hvilket formål domænenavnet blev registreret, og • at domænenavnet ”sundmand.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at sagen efter indklagedes opfattelse bunder i en faglig og politisk konflikt, hvor Klagenævnet for Domænenavne bliver misbrugt, • at indklagede er meget forundret over henvendelsen, da han tidligere har sagt fra over for henvendelser om at sælge sin hjemmeside, • at indklagede bl.a. er tidligere forskningschef, ph.d., forfatter og nu politiker på Københavns Rådhus samt formand for Socialdemokratiets Landsudvalg for forskning, • at indklagede ser henvendelsen som et led i en lang årrækkes mobberi fra [A], hvor pågældende periodevis sender intetanende personer i byen for sig, • at indklagede i sin tid stiftede klagerens forening, som imidlertid nu styres af [A], • at indklagede var foreningens første formand og var en del af formandskabet i mange år, men trak sig, da han ikke ønskede at samarbejde med [A], • at indklagede har fortsat arbejdet med mænds sundhed og bl.a. er formand for Manderådet, formand for Dansk Mandeforskning og politiker på Københavns Rådhus, hvor indklagede arbejder med mænds sundhed, • at indklagede som rådhuspolitiker eksempelvis har været med til at udvælge kommunens Fællesskabspris 2018, • at Klagenævnet for Domænenavne på den baggrund bør afvise klagen af formelle grunde uden at tage stilling til indholdet af klagen, og • at domænenavnet ”sundmand.dk” ikke bør overdrages til klageren, hvis klagenævnet måtte beslutte at behandle sagen.

Nævnets bemærkninger:

Da det efter det oplyste må lægges til grund, at domænenavnet ”sundmand.dk” ikke har kommerciel betydning for klageren eller indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Det fremgår af oplysninger fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk), at domænenavnet ”sundmand.dk” er registreret den 2. maj 2003 af indklagede, som fortsat er anført som registrant af domænenavnet. Der er enighed mellem sagens parter om, at indklagede har stiftet eller været med til at stifte klagerens forening Selskab for Mænds sundhed, ligesom indklagede har været en del af formandskabet i denne forening. Foreningen blev efter det oplyste stiftet i 2004 og har det overordnede formål at virke til forbedring af mænds sundhed ved at samle forskere, klinikere, behandlere, sundhedsarbejdere m.fl. for at udveksle viden om mænds sundhed og sygdomme samt at deltage i aktiviteter, der sætter fokus på mænds sundhed. Der er desuden enighed om, at indklagede på et tidspunkt - ifølge klageren i august 2013 - udtrådte af foreningen, hvilket ifølge indklagede skyldtes interne samarbejdsvanskeligheder i klagerens forening. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser, at domænenavnet ”sundmand.dk” på nuværende tidspunkt indeholder en hjemmeside, der tilsyneladende drives af og omhandler klagerens forening. Endvidere fremgår af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), at det omtvistede domænenavn i hvert fald periodevis fra medio 2005 og frem har været anvendt for en hjemmeside vedrørende klagerens forening. Domænenavnet ”sundmand.dk” har desuden i perioden fra den 23. oktober 2003 og frem til den 7. april 2005 i hvert fald periodevis indeholdt en hjemmeside med fokus på mænds sundhed. Herudover fremgår af et referat fra et bestyrelsesmøde den 27. oktober 2005 i klagerens forening, hvor indklagede tilsyneladende har været blandt mødedeltagerne, vedrørende ”hjemmesiden”, at [A] af egne kontomidler har fået designet siden for ca. 10.000 kr. og at det aftales, at der skulle være kollektiv betaling fra selskabet for web-hotel. Det må efter sagens oplysninger lægges til grund, at indklagede i perioden for registreringen af domænenavnet ”sundmand.dk” har betalt gebyr for web-hotel. Klagenævnet finder, at indklagede ved at tage initiativ til at stifte klagerens forening Selskab for Mænds sundhed, med henblik på at formidle relevant viden om mænds sundhed, som betegnelsen ”sundmand” er egnet til at blive opfattet som beskrivende for, og ved at overlade brugen af domænenavnet ”sundmand.dk” til denne forening, har skabt en formodning for, at retten til at råde over det omtvistede domænenavn blev overdraget til foreningen ved stiftelsen. Denne formodning bestyrkes efter klagenævnets opfattelse af det oven for anførte i forhold til domænenavnets anvendelse siden indklagedes registrering heraf. Formodningen bestyrkes yderligere af, at det pågældende domænenavn også efter indklagedes udtræden af foreningen fortsat er blevet anvendt i forbindelse med en hjemmeside vedrørende samme forening. Endelig peger det efter klagenævnets opfattelse i samme retning, at en google-søgning viser, at betegnelsen ”sundmand” i et vist omfang forbindes med klageren på internettet. Indklagede har anført bl.a., at sagen bunder i en faglig og politisk konflikt med den nuværende formand for klagerens forening, og at ”hjemmesiden” tilhører indklagede. Endvidere har indklagede anført, at indklagede var klagerens første formand og indgik i foreningens formandskab gennem mange år, men dog trak sig fra foreningen på grund af de omtalte interne samarbejdsvanskeligheder. Indklagede har det oplyste fortsat arbejdet i relation til mænds sundhed efterfølgende og er bl.a. formand for Manderådet, formand for Dansk Mandeforskning og kommunalpolitiker i Københavns Kommune, hvor indklagede ligeledes arbejder aktivt med mænds sundhed. Klagenævnet finder efter en samlet vurdering af de ovenstående omstændigheder, at indklagede ikke har afkræftet formodningen for, at retten til at benytte det omtvistede domænenavn, ”sundmand.dk”, retteligt tilkommer klageren. Under henvisning hertil finder klagenævnet, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, og da klagenævnet i øvrigt ikke finder grundlag for at afvise klagen, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”sundmand.dk” skal overføres til klageren, Selskab for Mænds sundhed. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.