Afgørelse

statsamtet.dk

Advokathuset Bredgade ApS

MOD

Atop Capital GmbH

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”statsamtet.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 1, er registreret under navnet advokathuset Bredgade ApS (CVR- nummer 31501555) med startdato den 20. juni 2008. Klageren er registreret under branchekode 691000 ”Juridisk bistand”, og det fremgår, at klagerens formål er at drive advokatvirksomhed. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”advokathuset Bredgade ApS har en velbesøgt hjemmeside, hvor en del af søgeordene er statsamtet. Statsamtet som institution er lukket, hvor vi har planer om, at lave en selvstændig hjemmeside med domænenavnet www.statsamtet.dk, der skal indeholde diverse oplysninger om familieret, skilsmisse. børn, samvær, forældremyndighed m.v. ... Domænet www.statsamtet.dk har tilhørt registranten siden 2008 og har aldrig været i brug. Registranten har gennem længere tid haft domænet til salg via domænet og via www.sedo.com for 4,888 USD. Registreringen må anses for værende i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Jeg kan henvise til følgende tilsvarende sager i nævnet vedrørende samme registrant: 2016- 0030, 2017-0076 og 2018-0500.” Ved opslag den 2. april 2019 på ”statsamtet.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag herpå den 29. juni 2019 fremstod hjemmesiden på samme måde. Ved at klikke på linket med teksten ”Køb dette domæne” ledes man videre til hjemmesiden www.sedo.com, hvor ”statsamtet.dk” er udbudt til salg for 4.888 USD. Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”statsamtet.dk”. Sekretariatet har ved opslag i databasen den 29. juni 2019 konstateret, at indklagede under samme bruger-id (ACG34-DK) er anført som registrant af 306 yderligere domænenavne af meget forskellig karakter. Sekretariatet har ved opslag den 29. juni 2019 påtilfældigt udvalgte af indklagedes domænenavne konstateret, at der i fire af tilfældene fremkom hjemmesider af lignede karakter, som fremkom ved opslaget på domænenavnet ”statsamtet.dk”, med en række ”relaterede links”. Endvidere indeholdt disse hjemmesider en opfordring om at købe det pågældende domænenavn. I seks tilfælde fremkom ingen hjemmeside. Ved sekretariatets søgning på ”statsamtet” den 29. juni 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 32.600, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen klageren eller indklagede. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren driver advokatfirma og har en velbesøgt hjemmeside, hvor en del af søgeordene er ”statsamtet”, • at statsamtet ikke længere eksisterer som institution, hvorfor klageren har planer om at lave en hjemmeside på domænenavnet ”statsamtet.dk”, der skal indeholde oplysninger om bl.a. familieret, skilsmisse, børn, samvær og forældremyndighed, • at indklagede ikke har anvendt domænenavnet ”statsamtet.dk” siden dets registrering i 2008, • at indklagede har det omtvistede domænenavn til salg for 4.888 USD på hjemmesiden ”www.sedo.com”, hvorfor registreringen er i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, Atop Capital GmbH, er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, advokathuset Bredgade ApS, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”statsamtet.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”statsamtet.dk” – ud over at indeholde en række ”relaterede links” – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”. Det fremgår endvidere, at domænenavnet ”statsamtet.dk” er udbudt til salg på hjemmesiden ”www.sedo.com”. Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et meget betydeligt antal domænenavne (i alt 307 domænenavn• af meget forskellig karakter under top level-domænet ”.dk”, og sekretariatets undersøgelser viser, at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn. På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”statsamtet.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet finder grundlag for at bringe denne bestemmelse i anvendelse og lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og da klageren må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”statsamtet.dk” skal overføres til klageren, advokathuset Bredgade ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.