Afgørelse

bubo24.dk

BUBO24 ApS

MOD

ECO2 ApS

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Principalt Domænenavnet ”bubo24.dk” skal overføres til klageren. Subsidiært Registreringen af domænenavnet ”bubo24.dk” skal slettes. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab ved navn BUBO24 ApS og har startdato den 11. oktober 2013, jf. Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk), bilagog bilag(litreret af sekretariatet). Selskabets formål er at drive IT-virksomhed og dermed beslægtet virksomhed og selskabet er registreret med branchekode ”620100 Computerprogrammering”. Det fremgår endvidere af CVR bl.a., at én af tre stiftere af selskabet var ECO2 Holding ApS, c/o Klaus Antons, Gammel StrandvejA, 2990 Nivå, og at Klaus Antons den 6. september 2017 fratrådte direktionen. I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen: ”Klageren er et dansk selskab stiftet den 11. oktober 2013. Som bilagvedhæftes fuldstændig udskrift for klageren. Klageren driver virksomhed ved levering af IT- løsninger mv. til bl.a. flere forskellige kommuner i Danmark. Virksomheden drives gennem navnet bubo24. Registranten er et dansk selskab stiftet den 1. juli 2009. Som bilag vedhæftes fuldstændigt udskrift for registranten. Klageren har varemærkerettighederne til varemærket ”bubo24”, der er stiftet ved ibrugtagning. Bubo24 er således et landsdækkende forretningskendetegn. Klagerens selskabskapital ejes 100 % af Mortenvitus ApS, CVR-nr. 06, (herefter benævnt ”MV”). MV ejer ligeledes 100 % af selskabskapitalen i Bubobubo A/S, CVR-nr.4781, (herefter benævnt ”Bubobubo”). Bubobubo er et dansk selskab stiftet den 30. marts 2012. Som bilag vedhæftes fuldstændigt udskrift af for Bubobubo. Bubobubo driver virksomhed ved computerprogrammering og ydelse af konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Klageren og Bubobubo er således både selskabsretligt samt produktmæssigt sammenhængende. Bubobubo registrerede den 22. januar 2012 domænenavnet bubobubo.dk, bilag 4. Klageren og Eco2 Holding ApS, der ejer registrantens samlede selskabskapital, herunder tillige de ultimative ejere Morten Vitus Gregersen og Klaus Antons, opstartede deres samarbejde omkring 2012-2013 og stiftede sammen med en tredje part Bubo24 ApS i efteråret 2013. Som bilagvedlægges fuldstændigt udskrift for Eco2 Holding ApS. I forbindelsen med opstarten blev domænenavnet bubo24.dk registreret. Det beror på en tilfældighed, at domænenavnet blev registreret af registranten i registrantens navn mere end et bevidst valg om, at domænenavnet skulle tilhøre registranten frem for Bubo24. Domænenavnet bubo24.dk blev registreret den 18. april 2013, bilag 6. Som en del af set up’et omkring Bubo24 stod registranten for servicering mv. af diverse bubo24- platforme. Denne arbejdsfordeling er fastholdt ved den senere behandlede Driftsaftale. Registranten har årligt lagt ud for opkrævningerne vedrørende domænenavnet bubo24.dk. Disse udlæg er løbende indkrævet hos Bubo24. Som bilag vedlægges eksempel på opkrævning af udlæg. Som bilagvedlægges e-mailkorrespondance mellem registranten ved Klaus Antons og Bubo24 ved Morten Vitus Gregersen som dokumentation for domænenavnsudlæggene. Det er således Bubo24, der de facto har afholdt udgifterne til domænenavnet bubo24.dk i hele registreringsperioden. Som ultimative ejere og direktører drev Morten Vitus Gregersen og Klaus Antons sammen virksomheden i Bubo24 i en årrække. Som følge af uenigheder blev der medio 2017 indgået forligsaftale vedrørende ophøret af samarbejdet (herefter benævnt ”Forligsaftalen”) mellem MV og Eco2 Holding ApS. Forligsaftalen er vedlagt som bilag 9. I Forligsaftalen henvises der til henholdsvis en anpartsoverdragelsesaftale og en driftsaftale, der blev indgået som en del af forliget. Det fremgår af den af forliget omfattede driftsaftale, som er indgået mellem Eco2 ApS og Bubo24 (herefter benævnt ”Driftsaftalen”), at samtlige immaterielle rettigheder til brug for samarbejdet tilhører Bubo24. Driftsaftalen er vedlagt som bilag 10. Det fremgår af den af forliget omfattede anpartsaftale (herefter benævnt ”Anpartsoverdragelsesaftalen”), som er indgået mellem Eco2 Holding ApS og MV, at Eco2 Holding ApS overdrager samtlige sine anparter med tilhørende rettigheder i Bubo24 til MV. Anpartsoverdragelsesaftalen er vedlagt som bilag 11. Før indgåelsen af Forligsaftalen var både Klaus Antons og Morten Vitus Gregersen registreret som direktører i Bubo24, men efter indgåelsen af forligsaftalen er alene Morten Vitus Gregersen direktør i Bubo24. Det har således mellem parterne været forudsat og påtænkt, at hverken Eco2 Holding ApS, registranten eller Klaus Antons skulle have rettigheder eller lignende over eller i Bubo24. De Bubo24 tilknyttede domænenavne er således omfattet af ovennævnte forlig således, at disse domænenavne retteligt tilkommer Bubo24. Endvidere har det på ingen måde været tiltænkt, at domænenavnet bevidst skulle være holdt ude af forliget. På denne baggrund har registranten ikke et retligt krav på domænenavnet bubo24.dk. Registranten fremsendte den 2. januar 2019 en e-mail til Bubo24 ApS, hvori registranten tilbød, at Bubo24 kunne erhverve domænenavne tilhørende bubo24 for i alt DKK 423.447,50 inkl. moms. Alternativt kunne domænenavnene lejes for DKK 7.500 per måned. E-mailen er vedlagt som bilag 12. Selve tilbuddet, der er en fakturakladde, er vedlagt som bilag 13. Lørdag den 16. marts 2019 om natten deaktiverede registranten bl.a. siderne rudersdal.bubo24.dk og demo2.bubo24.dk. Som følge heraf var siderne nede. Dokumentation for sidernes deaktivering er vedlagt som bilag 14. Det fremgår ligeledes af bilag 14, at registranten den 16. marts 2019 om eftermiddagen blev konfronteret med deaktiveringerne. Registranten oplyste i relation hertil, at idet der ikke var meldt tilbage vedrørende tilbuddet af 2. januar 2019, vil bubo24-siderne blive lukket ned, da de ifølge registranten skal anvendes andetsteds.” På baggrund af ovenstående har klageren gjort følgende gældende i klageskriftet: ”Klageren gør til støtte for sine nedlagte påstande overordnet gældende, at registrantens registrering og anvendelse af domænenavnet bubo24.dk er i strid med god domænenavnsskik i medfør af § 25, stk. 1, i lov om internetdomæner samt varemærkelovens § 4. Det følger af praksis fra Klagenævnet for Domænenavne samt retspraksis, at det er i strid med god domænenavnsskik at anvende domænenavne tilknyttet selskabsnavne og andre rettigheder, registranten ikke har retlig adkomst til. Det følger endvidere af princippet af § 25, stk. 2, at registranter ikke må opretholde registreringer af domænenavne med indtjening for øje. Det kan konstateres, at registranten ved at tilbyde klageren at købe bubo24-domænenavne til en samlet pris på DKK 423.447,50 eller leje dem for et månedligt beløb på DKK 7.500 opretholder registreringen af bubo24-domænenavne med indtjening for øje. Klagenævnet for Domænenavne er i lov om internetdomæner § 28, stk. 4, tildelt en kompetence til at overføre domænenavne, som er anvendt i strid med god domænenavnsskik. Klageren er således berettiget til at kræve, at bubo24-domænenavne bliver overført til klageren. Klageren gør gældende, at klageren er rette indehaver af samtlige rettigheder tilhøreren Bubo24, herunder varemærkerettighederne til ”bubo24”, der er stiftet ved ibrugtagning i medfør af varemærkeloven § 1. Klageren, der er en anerkendt dansk virksomhed indenfor salg og levering af IT- ydelser, har ligeledes ved ibrugtagning og sin fortsatte anvendelse af varemærket ”bubo24” under landsdækkende leverancer stiftet kendetegnsrettigheder i medfør af markedsføringslovens § 22. Klageren gør videre gældende, at domænenavnet bubo24 alene er oprettet af registranten af tilfældige årsager. Klageren har ikke givet registranten tilladelse til at anvende eller forvalte domænenavnet bubo24.dk. Klageren gør videre gældende, at eftersom registrantens selskabsnavn og øvrige virksomhed på ingen måde indeholder referencer til ”bubo24”, har registranten ingen anerkendelsesværdig interesse i at have domænenavnet bubo24.dk. Registranten har endvidere ingen erhvervsmæssig interesse i at råde over domænenavnet bubo24.dk. Slutteligt og overordnet set har klageren herved godtgjort, at registrantens formål med registrering og opretholdelse af domænenavnet bubo24.dk alene har været med indtjening for øje. Opsummerende gøres det herefter gældende, at registranten ikke har en anerkendelsesværdig og/eller legitim interesse i at råde over domænenavnet, hvorfor domænenavnet skal overføres til klageren, subsidiært slettes.” Som bilager fremlagt en udskrift fra CVR vedrørende indklagede. Selskabet ved navn ECO2 ApS har startdato den 1. juli 2009. Selskabets formål er konsulentvirksomhed med fokus på miljø og økonomi, hvis primære opgave er at opgøre og dokumentere blandt andet direkte CO2-udledninger fra organisationer, virksomheder og kommuner. Selskabet er registreret med branchekode ”712090 Anden måling og teknisk analyse”. Det fremgår endvidere af CVR bl.a., at Klaus Antons ejer 100 % af selskabskapitalen og indtrådte som direktør for selskabet den 20. august 2009. Som bilager fremlagt en udskrift fra CVR vedrørende Bubobubo A/S. Selskabet har startdato den 30. marts 2012. Selskabets formål er computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og dermed beslægtede aktiviteter og selskabet er registreret med branchekode ”620100 Computerprogrammering”. Det fremgår videre bl.a. at Mortenvitus ApS har en ejerandel på 100 %, og at den reelle ejer af selskabskapitalen er Morten Vitus Gregersen. Som bilager fremlagt en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”bubobubo.dk”, hvoraf bl.a. fremgår, at Bubobubo A/S er registrant af domænenavnet under bruger- ID BA20173-DK og at domænenavnet er registreret den 22. januar 2012. Som bilager fremlagt en udskrift fra CVR vedrørende Eco2 Holding ApS. Selskabet har startdato den 1. juli 2009. Selskabets formål er ejerskab af andre virksomheder og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn med branchekode ”999999 Uoplyst”. Det fremgår endvidere af CVR bl.a. at med ændringsdato 10. august 2009 ejer Klaus Antons 100 % af selskabskapitalen og indtrådte som direktør den 10. august s.å. Som bilager fremlagt en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”bubo24.dk”, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede under bruger-ID EA10333-DK er registrant af domænenavnet. Domænenavnet er registreret den 19. april 2013. Som bilag er fremlagt en faktura dateret 1. februar 2014 fra indklagede til klageren vedrørende opkrævning af diverse, herunder bl.a. ”Udlæg for hosting af bubo24.dk 10-07-2013 – 09-07-2014” og ”Udlæg for hosting af bubo24.dk 10-07-2012 – 09-07-2013”. Som bilag er fremlagt en e-mail af 3. februar 2014 fra indklagede til klageren vedrørende opkrævning af udlæg, hvoraf fremgår bl.a.: ”Jeg har d,d, sendt vedlagte faktura til BUBO24 for drift og opdateringer frem til d.d. - synes ikke jeg skal lægge mere ud Diverse moduler er opdateret til et meget favorabelt timeforbrug, hosting betalt m.m. Håber i er enige og ellers hører jeg gerne fra jer inden ugens udgang.” Som bilager fremlagt en forligsaftale mellem Mortenvitus ApS og Eco2 Holding ApS, underskrevet af Morten Vitus Gregersen og Klaus Antons den 5. september 2017 hhv. den 6. september 2017, hvoraf fremgår bl.a. følgende: ”[ECO2 Holding ApS] i henhold til anpartsoverdragelsesaftale [...] overdrager samtlige sine kapitalandele i 24eren til [Morten Vitus Gregersen (MV)] mod fuld og endelig afgørelse af ethvert mellemværende mellem /i( 24eren og (i• selskaber kontrolleret af MV” ”[Klaus Antons (KA)] og de selskaber, hvori KA er ultimativ ejer, og MVG og de selskaber, hvori MVG er ultimativ ejer, indestår for ikke at have yderligere krav imod hinanden.” ”Denne forligsaftale er til fuld og endelig afgørelse af de i pkt.nævnte uoverensstemmelser.” Som bilager fremlagt en driftsaftale mellem indklagede og klageren, underskrevet af sagens parter (ved Klaus Antons og Morten Gregerse• den 4. september 2017, hvoraf fremgår bl.a., at samtlige immaterielle rettigheder, herunder rettigheder til produkter, software, dokumenter, tegninger, manualer, software, billeder m.v., der udarbejdes af parterne til brug for samarbejdet og for at opfylde formålet, tilhører klageren, medmindre der konkret er aftalt andet (jf. aftalens pkt. 5.1). Som bilager fremlagt en anpartsoverdragelsesaftale mellem Mortenvitus ApS og Eco2 Holding ApS, underskrevet henholdsvis den 4. og 6. september 2017. Af aftalen fremgår bl.a., at købesummen for anparterne er aftalt til 200.000 kr. og at fastsættelsen af købesummen afspejler, at aftalen indgås som led i et forlig. Som bilag er fremlagt en e-mail af 2. januar 2019 fra indklagede (Klaus Anton• til klageren (Morten Gregerse• med emnefeltet ”bubo24 domæner - tilbud”, hvoraf fremgår bl.a. følgende: ”Hermed samlet tilbud på diverse bubo24 domæner iht. aftale, forudsat at alle domæner handles samlet i én handel. Såfremt du måtte være interesseret i at leje domænerne er prisen kr. 7.500,-/md. Ser frem til at høre nærmere fra senest ved udgangen af januar 2019, på forhånd tak.” Som bilag er fremlagt en fakturakladde vedrørende salg af domænenavne. Det fremgår af fakturakladden, at prisen for domænenavnet ”bubo24.dk” er 250.000 kr. Prisen for domænenavnene ”bubo24.com”, ”bubo24.de”, ”bubo24.eu” og ”bubo24.se” er 1.500 kr. pr. domæne. Derudover fremgår en samlet pris for ”Årlig administration/fornyelse pr. 01-04-2013 afdomæner” iår (1.625 kr.),% rentetilskrivning for udlæg af købspris og administration pr. 01-04-2013 (74.633,00 kr.), i alt 423.447,50 kr. inkl. moms. Som bilag er fremlagt en e-mailkorrespondance af 16.marts 2019, hvor en medarbejder hos selskabet bubobubo A/S spørger indklagede, om der er sket ændringer i opsætningen af to subdomæner til ”bubo24.dk”, da disse sider fremstår som utilgængelige siden kl. 00.29 samme dag, hvortil indklagede har anført bl.a. ́: ”Da jeg intet har h[ø]rt fra Morten ang[åen]de overtagelse af dom[æne]rne og efter flere henvendelser (2. + 28. januar 2019), er de alle sammen ved at blive lukket ned, da jeg skal bruge dom[æne]rne til andet form[ål]. God weekend.” Ved opslag på ”bubo24.dk” den 11. april 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved sekretariatets fornyede opslag på ”bubo24.dk” den 3. august 2019 fremstod hjemmesiden i det væsentlige uændret. I svarskriftet har indklagede anført bl.a.: ”Domænet bubo24.dk blev registreret den 18. april 2013 (jf. Klagers bilag 6) af Indklagede efter flere års udvikling af software, som senere hen skulle bruges i relation til domænet, i et på det tidspunkt ukendt firma navn! Domænenavnet er dermed Indklagedes “opfindelse” og har ingen relation til virksomheden BUBO24 ApS som efterfølgende er registreret 24. oktober 2013. Den daværende ejerkreds af virksomheden BUBO24 ApS valgte at gøre brug af domænet som primær domæne til trods for ikke at have ejerskab over selve domænet. Ligeledes blev det aftalt [BILAG MANGLER] at Indklagede skulle modtage afregning for den historiske software udvikling som lå til grund for registrering og stiftelse af virksomheden BUBO24 ApS, som Indklagede ligeledes var medstifter af samt at Indklagede i forbindelse med endelig afregning/honorering af softwaren ville overdrage domænet til virksomheden BUBO24 ApS. Med andre ord så var ejerskab af domænet Indklagedes sikkerhed for, at der ville foregå en betaling for software- og konceptudvikling i forbindelse med “bubo24” navnet/konceptet - betalingen er dog aldrig gennemført, hvilket bla. medførte Indklagedes ophør i virksomheden BUBO24 ApS. Denne forventet betaling er identisk med beløbet (kr. 250.000,-) på Klagers bilagpost nr. og altså ikke et udtryk for salg af domænenavn med indtjening for øje! Klager påstår at have varemærkerettigheder til navnet “bubo24” og henviser flere gange til varemærkeloven. Indklagede savner dokumentation for denne varemærkeregistrering? Klagers sagsfremstilling, udsnit Registranten har årligt lagt ud for opkrævningerne vedrørende domænenavnet bubo24.dk. Disse udlæg er løbende indkrævet hos Bubo24. Som bilag vedlægges eksempel på opkrævning af udlæg. INDKLAGEDES REPLIK Usandt, Klageren har aldrig afholdt nogle udgifter til domænet. Posten “DNS oprettelse og implementering af domæner” på faktura 100232 (Klagerens bilag 7) er relateret til 3. parts softwares integration med domænet og ikke køb/drift af selve domænet. Som bilag vedlægges e-mailkorrespondance mellem registranten ved Klaus Antons og Bubo24 ved Morten Vitus Gregersen som dokumentation for domænenavnsudlæggene. Det er således Bubo24, der de facto har afholdt udgifterne til domænenavnet bubo24.dk i hele registreringsperioden. INDKLAGEDES REPLIK Usandt, den af Klageren omtalte faktura (Klagerens bilag 7) i Klagerens bilagomhandler diverse drift og opdateringer af 3. parts software og har intet med domænet at gøre. Registranten fremsendte den 2. januar 2019 en e-mail til Bubo24 AS, hvori registranten tilbød, at Bubo24 kunne erhverve domænenavne tilhørende bubo24 for i alt DKK 423.447,50 inkl. moms. Alternativt kunne domænenavnene lejes for DKK 7.500 per måned. E-mailen er vedlagt som bilag 12. Selve tilbuddet, der er en fakturakladde, er vedlagt som bilag 13. INDKLAGEDES REPLIK Det er korrekt at Indklagede, efter aftale med Klager, tidligere har fremsendt tilbud på domænet iht. Indklagedes udestående som beskrevet i Indklagedes indledning i sagsfremstillingen. [...] Indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, og Indklagede ønsker at fortsætte driften af domænet. Indklagede finder det ligeledes bizart at Klager forsøger at omgås tidligere aftaler om afregning/honorering og på denne vis involvere Klagenævnet for Domænenavne i forsøg på at få overdraget domænet fra Indklagede uden omkostninger! Vedlagt bilag A: “bubo24 - ekstraordinær generalforsamling” af 28. april 2016 som dokumentation for Indklagedes udeståender.” Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af referat af en ekstraordinær generalforsamling for klageren dateret den 28. april 2016, hvoraf fremgår bl.a.: ”2. Økonomi [...] Pr.april 2016 mangler KA stadig betaling for udført arbejde i perioden fra 1. april 2013 frem til 1. december 2015 i størrelsesorden 1,6 mill. hvilket er i strid med Ejeraftalen §9 og KA ønsker udbetaling nu! Beslutning: Gælden til KA er anerkendt af ejerkredsen, men hvordan gælden skal betales blev ikke fastlagt og drøftes på kommende møde.” Klageren har i replikken fastholdt sin påstand og i anledning af indklagedes svarskrift bl.a. anført følgende: ”Som det fremgår af klagen, blev selskabet Bubobubo A/S (herefter benævnt ”Bubobubo”) stiftet i 2012. Stiftelsen og ibrugtagningen af selskabet Bubo24 og domænet bubo24 i 2013 skete i en naturlig forlængelse af virksomheden omkring Bubobubo og har et stærk tilhørsforhold hertil. Grunden til at registreringen af domænenavnet bubo24 er sket før stiftelsen af selskabet Bubo24 er, at Bubo24 først ville sikre sig at kunne anvende domænet. Bubo24 ville således blot sikre sig, at man havde det produkt, man skulle sælge. Den første kunde, der købte løsninger af Bubo24 var Allerød Kommune. Det er generelt set Bubo24-løsninger, som kunderne køber, og ikke Bubobubo-løsninger. Det er således en integreret del af Bubobubos – og Bubo24s – forretning at tilbyde Bubo24-løsninger. Domænet bubo24 er således hverken opfundet af indklagede eller en del af indklagedes virksomhed. I forlængelse heraf er det således heller ikke relevant af indklagede at anføre, at indklagede har været først i tid med registreringen af domænenavnet, idet registreringen er sket som en del af opstarten af Bubo24’s virksomhed. I relation til det af indklagede påståede økonomiske mellemværende er dette afklaret ved indgåelse af det samlede forliget som beskrevet i klagen og fremlagt som bilag 9-11. Det af indklagede ved bilag A fremlagte generalforsamlingsprotokollat er dateret den 28. april 2016. Generalforsamlingen har således været afholdt inden det indgåede forlig og er derved en del heraf. Det af indklagede påstået økonomiske mellemværende er således afsluttet ved ovennævnte forlig og ikke relevant for nærværende klagesag. I relation til refusion af registreringsudlæg så fremgår det ordret af det fremlagte bilag 7, at opkrævningen vedrører ”Udlæg for hosting af bubo24.dk 10-07-2013 – 09-07-2014” samt ”Udlæg for hosting af bubo24.dk 10-07-2012 – 09-07-2013”.” . Ved en søgning i Google (www.google.d• den 13. august 2019 på ”bubo24” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 5.280, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte resultater klageren, hovedsageligt henvisninger til Bubo24’s e- handelsplatform, herunder undersider stillet til rådighed for Bubo24’s kommunale kunder af e- handelsplatformen, mens to resultater vedrørte indklagedes reelle ejer, Klaus Antons. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens ultimative ejer, Morten Vitus Gregersen, og indklagedes ultimative ejer, Klaus Antons, indledte samarbejde i 2012-2013, • at domænenavnet ”bubo24.dk” blev registreret den 18. april 2013 i forbindelse med selskabets opstart, • at det var en tilfældighed, at domænenavnet blev registreret i indklagedes navn, • at Morten Vitus Gregersen og Klaus Antons sammen med en tredjepart stiftede klageren den 11. oktober 2013, • at klageren ved ibrugtagning har stiftet varemærkerettighederne til varemærket ”bubo24”, som er et landsdækkende forretningskendetegn, • at indklagede som led i samarbejdet om Bubo24 varetog servicering mv. af diverse bubo24- platforme og årligt lagde ud for opkrævningerne vedrørende domænenavnet ”bubo24.dk”, • at klageren har afholdt udgifterne til domænenavnet ”bubo24.dk” i hele registreringsperioden, • at samarbejdet mellem Morten Vitus Gregersen og Klaus Antons ophørte pga. uenigheder, • at der som følge heraf medio 2017 blev indgået en forligsaftale mellem parterne, inklusiv en anpartsoverdragelsesaftale og en driftsaftale, • at det fremgår af driftsaftalen, at samtlige immaterielle rettigheder til brug for samarbejdet tilhører klageren (Bubo24), • at det fremgår af anpartsoverdragelsesaftalen, at Eco2 Holding ApS overdrog samtlige sine anparter med tilhørende rettigheder i Bubo24 til Morten Vitus Gregersen, • at det var forudsat, at domænenavnet ”bubo24.dk” var omfattet af forliget, • at indklagede således ikke har et retligt krav på domænenavnet ”bubo24.dk”, • at indklagede på trods af dette fremsendte en mail til klageren den 2. januar 2019, hvori indklagede tilbød at sælge domænenavne tilhørende bubo24 for i alt 423.447,50 kr. eller leje dem ud til klageren for 7.500 kr./md, • at indklagede den 16. marts 2019 deaktiverede nogle af undersiderne til ”bubo24.dk”, • at indklagede oplyste, at siderne ville blive lukket ned, da klageren ikke havde svaret på tilbuddet og da indklagede skulle bruge siderne andetsteds, • at klageren ikke har givet indklagede tilladelse til at anvende eller forvalte domænenavnet ”bubo24.dk”, • at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”bubo24.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og varemærkelovens § 4, • at det følger af princippet i domænelovens § 25, stk. 2, at registranter ikke må opretholde registreringer af domænenavne med indtjening for øje, • at indklagede ikke har en anerkendelsesværdig og/eller legitim interesse i at råde over domænenavnet ”bubo24.dk”, og • at domænenavnet ”bubo24.dk” derfor skal overføres til klageren, subsidiært slettes.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”bubo24.dk” er indklagedes opfindelse og ingen relation har til virksomheden BUBO24 ApS, • at indklagede registrerede domænenavnet den 18. april 2013 mens indklagedes virksomhed først blev registreret den 24. oktober 2013, • at indklagedes daværende ejerkreds valgte at gøre brug af domænenavnet på trods af ikke at have ejerskab over selve domænet, • at indklagede var medstifter af BUBO24 ApS, • at det blev aftalt, at indklagede skulle modtage afregning for den historiske softwareudvikling, som lå til grund for registreringen og stiftelsen af virksomheden BUBO24 ApS, • at det var aftalt, at indklagede i forbindelse med afregning herfor ville overdage domænenavnet til klageren, • at domænenavnet således var sikkerhed for betaling for software- og konceptudvikling i forbindelse med BUBO24 ApS, • at den forventede betaling er identisk med det beløb, som fremgår af klagerens bilag 13, • at beløbet således ikke er et udtryk for salg af domænenavnet med indtjening for øje, • at klageren aldrig har afholdt udgifter til køb eller drift af domænet ”bubo24.dk”, • at indklagede finder det bizart, at klageren ved hjælp af klagenævnet forsøger at omgå tidligere aftaler om afregning/honorering ved at få overdraget domænenavnet uden omkostninger, • at indklagede i øvrigt savner dokumentation for at have varemærkerettigheder vedrørende navnet ”bubo24”, • at indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, og • at indklagede ønsker at fortsætte driften af domænet.

Nævnets bemærkninger:

Af sagens oplysninger fremgår bl.a., at klageren er et anpartsselskab, der under navnet BUBO24 Aps blev stiftet den 11. oktober 2013. Klaus Antons, som er den reelle ejer af indklagede, var en af klagerens tre stiftere, men pga. uoverensstemmelser udtrådte han af samarbejdet og fra klagerens direktion den 6. september 2017. I den forbindelse blev der indgået en forligsaftale, en anpartsoverdragelsesaftale og en driftsaftale mellem parterne, som bl.a. omfattede klagerens immaterielle rettigheder. Klageren driver virksomhed med computerprogrammering. Det er ubestridt, at indklagede som led i samarbejdet mellem parterne bl.a. udviklede software og servicerede diverse platforme. Det er endvidere ubestridt i sagen, at domænenavnet ”bubo24.dk” har været anvendt til brug for klageren. På baggrund af sagens oplysninger må det anses for utvivlsomt, at domænenavnet ”bubo24.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren, BUBO24 ApS, hvorfor klagenævnet lægger til grund, at klageren må anses for at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn. Det følger heraf, at klageren kan kræve domænenavnet overført til sig. Indklagede udøver imidlertid tilbageholdsret i domænenavnet, indtil klageren har betalt, hvad indklagede mener at have til gode hos klageren. Det følger af almindelige formueretlige regler, at en kreditors adgang til at øve pression mod en skyldner gennem udøvelse af tilbageholdsret forudsætter, at en række betingelser er opfyldt. Kreditor skal således kunne godtgøre eller sandsynliggøre, at han har et krav. Han skal derudover retmæssigt besidde en sådan magt over det tilbageholdte, at han er i stand til faktisk at hindre, at der sker overdragelse til ejeren, ligesom der skal foreligge en nærmere – snæver – forbindelse (konneksite• mellem kravet og besiddelsen. Indklagede har ikke over for klagenævnet godtgjort, at det er med rette, at han har skabt en legitimation ved at lade sig selv – i stedet for klageren – stå som registrant af domænenavnet ”bubo24.dk”, og det er derfor ikke godtgjort, at indklagedes besiddelse af domænenavnet som registrant er retmæssig. Det følger således allerede heraf, at betingelserne for, at indklagede kan udøve tilbageholdsret i domænenavnet, ikke er til stede. Klagenævnet finder på baggrund af det ovenfor anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet ”bubo24.dk” samt nægtelse af vederlagsfrit at overføre registreringen af domænenavnet til klageren er uberettiget og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, der har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”bubo24.dk” overføres til klageren, Bubo24 ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.