Afgørelse

cloudbackup.dk

SBS Hosting ApS

MOD

SERVICEPOINT A/S

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”cloudbackup.dk” til klageren. Indklagedes påstand Principalt: Afvisning Subsidiært: Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Dandomain har ved en fejl ikke fået/rettet min personlige email adresse hvor domainet var registrert (Bilag 4). Efterfølgende er domainet blevet suspenderet, og igen videregivet til en ny registrant. Da det siden 2012 har været et fast produkt hos SBS Hosting ApS er vores kunder nu afskåret fra deres backup data. Vi er først nu blevet opmærksom på, at vores domain navne er blevet overdraget (da vi betaler forår ad gangen), og vil selvføglelig have vores domaine navn igen. ... Vi betaler stadig til vores domain hos Dandomain, hvor vores domaine stadig står som aktivt (Bilag 2). Vi har derfor ikke haft tvivl om at alt var i orden. Vores kunder er hådt ramt af denne sittuation, så vi håber på en positiv behandling af vores klage.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilag er skærmprint fra internetadressen ”kundecenter.dandomain.dk/MyProducts/ProductPage”, hvoraf bl.a. fremgår, at domænenavnet ”cloudbackup.dk” har status ”Kører”. Bilager kopi af brev af 28. marts 2019 fra klageren til DK Hostmaster om ændring af klagerens e- mailadresser i forbindelse med klagerens bruger-id’er. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”ServicePoint A/S har drevet virksomhed indenfor hosting siden etableringen i 2002 under CVR-nr. DK26616409. Vi har siden starten arbejdet med hosting af virksomheders infrastruktur, herunder backup, outsourcing og applikationer. De seneste år er fokus i højere grad rettet mod Cloud-løsninger og webhosting i form af webhoteller og domæner, hvor vi også er blevet registrator ved DK-hostmaster. I den forbindelse har vi haft fokus på, at vores produkter også afspejler denne mission, ved at gøre brug at Cloudnavne som bl.a. Cloud Backup, Cloud Servers, Cloud webhoteller under vores hovedbrand CloudPortal.dk. I forbindelse med implementering af denne strategi, undersøgte vi muligheden for at erhverve domænet CloudBackup.dk og konstaterede at dette var suspenderet og ikke i brug. Vi reserverede derfor domænet, og fik det tildelt pr. oktober 2018. Udover at domænet har været suspenderet i måneder, har vi også haft domænet i måneder, så samlet set er der gået overmåneder fra domænet blev fjernet fra Internettet til SBS Hosting opdager den manglende tilgængelighed. Uden at kende SBS Hosting og deres virksomhed, må vi dog antage, at såfremt vigtigheden og vitale kundedata var afhængige af dette domæne, ville det være opdaget noget før? - det er trods alt det suspenderingensperioden er til for. Vi har efter overtagelsen af domænet afsat adskillige ressourcer og vi planlægger at lancere vores nye brand CloudBackup A/S allerede næste måned (maj 2019). Vi har haft en grafiker inde over processen som har udarbejdet grafiske materialer og logo, og vores web-folk har arbejdet det sidste halve år på et komplet nyt website med online-bestillinger, selvbetjening, kundecenter m.v. Der er lagt rigtig meget energi i netop den værdi dette nye domæne tilfører vores produkt CloudBackup. ... ServicePoint A/S har tilbudt backup-løsninger siden 2002. Siden 2014 under navnet CloudBackup. Se Bilag C: Skærmbilleder af vores hjemmeside CloudPortal.dk med produktet Cloud Backup På anklagers hjemmeside samt på anklagers vedlagte bilag, fremgår produktet Cloud Backup ikke, anklagers produkt hedder Cloud Drive. ServicePoint A/S har I god tro købt og investeret i domænenavnet og brandet CloudBackup.dk, som ligger i tråd i med vores øvrige produkter. Projektet er i sin udviklingsform publiceret på følgende URL: http://cloudbackup.cloudnet.dk/ Da vi købte domænet CloudBackup.dk, var vi af den klare opfattelse at domænet ikke var i brug på nogle måder. De efterfølgende undersøgelser vi har lavet, har ikke ændret denne opfattelse, af den tidligere registrants brug af domænet. Vi har brugt forskellige anerkendte web-tjenester til at kigge på historikken for domænet, herunder web.archive.org, der arkiverer alle hjemmesider. Her er det muligt at gå tilbage i tiden på alle hjemmesider, og se hvordan de tidligere har set ud. I følge WayBackMachine (web.archive.org), har der ikke tidligere været noget indhold på netop dette domæne! Tjenesten SecurityTrails.com viser at domænet tidligere har peget på en IP-adresse der hedder 5.57.51.202, som ved test i dag, ikke lytter på hverken porteller 443, de porte en standard hjemmeside benytter.” Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af skærmbillede af logoer, der indeholder betegnelsen ”CloudBackup”. Bilag B er kopi af skærmbillede for en tjeneste med navnet ”CloudBackup”, jf. logo i bilag A, der efter det oplyste findes på internetadressen ”http://cloudbackup.cloudnet.dk/”. Bilag D er kopi af skærmbillede fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org), hvoraf fremgår, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”cloudbackup.dk”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Vi har fuld forståelse for, at ServicePoint har handlet i god tro. Det ændrer ikke ved, at vores domaine navn vi har haft i årevis og aktivt bruger i vores drift er blevet fjernet fra os, uden at vi har haft viden om det, eller har haft mulighed for at reagere på det. At ServicePoint stadig ikke har sat domainet i drift, og nu pludselig skal have det i drift (i ma• ændrer ikke ved sagens kærne. Vi forstår til fulde ServicePoints fustration, men ser det ikke relevant i forhold til vores ejerskab af domainet.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Tak for din opfølgning til denne sag. Jeg tillader mig lige at kommentere dine opfølgende punkter: 1) “at vores domaine navn vi har haft i årevis og aktivt bruger i vores drift” – Vi har ikke kunne finde at domænet tidligere har været i aktiv drift? Se evt. vores vedlagte bilag og dokumentation som er fremsendt i portalen her pr. d. 8. april 2019. 2) “er blevet fjernet fra os, uden at vi har haft viden om det,” – Dette er ikke korrekt. Domænet har været suspenderet i måneder af DK hostmaster. Hermed citeres fra afsnitaf DK-hostmasters “Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn”: “Suspension af et Domænenavn indebærer, at Domænenavnet frakobles navneservere og dermed ikke er aktivt. Det indebærer, at en eventuel hjemmeside og e-mailadresser på Domænenavnet er ude af funktion.” 3) “nu pludselig skal have det i drift (i ma• ændrer ikke ved sagens kærne.” – Dette er ikke korrekt. Vi har brugt over et halvt år, i den periode vi har haft domænet, på at udarbejde materialer som også er vedlagt i vores tidl. Fremsendte bilag i portalen pr. d. 8. april. Dette materiale viser og dokumenterer et stort stykke arbejde, der er lagt i projektet, brandet og domænets værdi. Der er ikke noget “pludseligt” fra vores side. 4) “men ser det ikke relevant i forhold til vores ejerskab af domainet” – Desuden vil jeg afslutningsvis tilføje, at du ikke ejer et .dk domæne, som du skriver, men igennem DK-hostmaster opretholder en brugsret til domænet: “Domænenavne kan i princippet ikke ejes af nogen. Alle domænenavne, der ender på .dk betragtes som en offentlig ressource. Når du registrerer et domænenavn, ejer du derfor ikke domænenavnet. Men så længe du betaler dit periodegebyr, har du brugsretten til domænenavnet. Hvis aftalen med DK Hostmaster ikke overholdes kan vi suspendere dit domænenavn og i sidste ende slette din registrering, hvorefter andre vil have mulighed for at registrere navnet.” Kilde: https://www.dk-hostmaster.dk/da/faqs/hvem-ejer-de-danske-domaenenavne. Vi mener stadig at sagen skal bestå en afvisning subsidiært frifindelse, da domænet er blevet frigivet iht. DK-hostmastes betingelser for suspendering og efterfølgende sletning, hvorefter vi har registreret det. Vi har aktivt brugt megen energi og timer samt mange ressourcer - også økonomisk - på at udarbejde en ny afsætningskanal for vores virksomhed qua et produkt vi har haft i vores produktportefølge igennem mange år.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”sbshosting.dk” har sekretariatet den 20. juni 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 3: Ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”cloudportal.dk” har sekretariatet den 21. juni 2019 taget følgende kopier, jf. bilag C: Ved opslag den 23. juni 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”cloudbackup.dk”. Sekretariatet har ved forespørgsel hos DK Hostmaster fået oplyst, at domænenavnet ”cloudbackup.dk” blev registreret den 31. maj 2012 af Helge Winberg, der ifølge oplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister er direktør i og reel ejer af klager, og at domænenavnet blev slettet den 17. oktober 2018 på grund af manglende betaling af årsgebyr. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren tidligere har været registrant af domænenavnet ”cloudbackup.dk”, • at domænenavnet ”cloudbackup.dk” ved en fejl er blevet suspenderet og videregivet til en ny registrant, • at klageren siden 2012 har udbudt tjenesteydelser i forbindelse med domænenavnet ”cloudbackup.dk”, og at klagerens kunder nu er afskåret fra deres backup-data, og • at domænenavnet ”cloudbackup.dk” er blevet fjernet fra klageren, uden at klageren har haft viden om det eller har haft mulighed for at reagere på det.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede siden 2002 har drevet virksomhed vedrørende hosting og i de senere år i højere grad med fokus på cloud-løsninger og webhosting i form af webhoteller og domæner, • at indklagede har gjort brug af cloudnavne som bl.a. ”Cloud Backup”, ”Cloud Servers”, ”Cloud webhoteller” under indklagedes domænenavn ”cloudportal.dk”, • at domænenavnet ”cloudbackup.dk” har været suspenderet i måneder, og herefter har indklagede været registrant af domænenavnet i måneder, inden klageren opdagede ikke at kunne disponere over domænenavnet, og at domænenavnet derfor ikke kan være meget vigtigt for klageren og dennes forretning, • at indklagede har brugt mange ressourcer på at udvikle en hjemmeside med online-bestillinger, selvbetjening, kundecenter m.v. til domænenavnet ”cloudbackup.dk”, og at indklagede planlægger at lancere sit nye brand ”CloudBackup A/S” i maj 2019, • at indklagede har udbudt backup-løsninger siden 2002 og siden 2014 under navnet ”CloudBackup”, • at klageren markedsfører sine ydelser under navnet ”Cloud Drive” og ikke ”Cloud Backup”, • at indklagede i god tro har registreret domænenavnet ”cloudbackup.dk”, og navnet ligger i tråd i med indklagedes øvrige produkter, og • at der ikke tidligere har været indhold på domænenavnet ”cloudbackup.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at klagenævnet ikke finder, at der er af indklagede er oplyst omstændigheder, som kan føre til en afvisning af sagen. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”cloudbackup.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren tidligere har været registrant af domænenavnet ”cloudbackup.dk”, og at domænenavnet blev slettet den 17. oktober 2018 på grund af manglende betaling af årsgebyr. Klageren har oplyst, at sletning af domænenavnet beror på en fejl. Klageren har endvidere oplyst, at klageren siden 2012 har udbudt tjenesteydelser i forbindelse med domænenavnet ”cloudbackup.dk”, og at klagerens kunder nu er afskåret fra deres backup-data. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en væsentlig interesse i domænenavnet ”cloudbackup.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har oplyst at have drevet virksomhed siden 2002 vedrørende hosting - i de senere år i med fokus på cloud-løsninger og webhosting i form af webhoteller og domæner. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede i sin virksomhed har gjort brug af navne som bl.a. ”Cloud Backup”, ”Cloud Servers” og ”Cloud webhoteller”, og at indklagede siden 2014 har udbudt backup-løsninger under navnet ”CloudBackup”. Indklagede har endelig oplyst at have brugt mange ressourcer på at udvikle en hjemmeside med online-bestillinger, selvbetjening, kundecenter m.v. til domænenavnet ”cloudbackup.dk”, og at indklagede planlægger at lancere sin nye tjeneste ”CloudBackup A/S” i maj 2019. Da den planlagte brug af domænenavnet ”cloudbackup.dk” er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”cloudbackup.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”cloudbackup.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, SBS Hosting ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.