Afgørelse

bb-data.dk

BB DATA TEKNIK A/S

MOD

Benthe Sindberg Olesen

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnene ”bb-data.dk” og ”bblabels.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse

Sagsfremstilling:

Det bemærkes indledningsvis, at klageskriftet i sagen vedrører domænenavnene ”bb-data.dk” og ”bblabels.dk”, men at indklagede efter klagens indgivelse har taget bekræftende til genmæle over for klagerens påstand om overførsel af registreringen af domænenavnet ”bb-data.dk”. DK Hostmaster har ved e-mail af 3. juni 2019 oplyst over for klagenævnet, at domænenavnet ”bb-data.dk” er overdraget til klageren. Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet BB DATA TEKNIK A/S (CVR-nr. 15512377) med startdato den 1. oktober 1991. Selskabet har ifølge Det Centrale Virksomhedsregister til formål at drive handel og industrivirksomhed inden for edb-branchen, blandt andet med salg af systemer m.m. Selskabet er registreret under branchekode ”465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software”. Det fremgår af klageskriftet, at klageren har registreret domænenavnet ”bbdata.dk”. Ved opslag den 22. august 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”bbdata.dk” er registreret den 23. juni 1997, og at registranten af domænenavnet er klageren. Ved opslag den 22. august 2019 på ”bbdata.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Indklagedes repræsentant i sagen, Christine Boesen Magnussen, er ifølge sekretariatets opslag den 22. august 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister registreret som direktør og reel ejer af anpartsselskabet LabelXperten ApS med startdato den 2. august 2017. Selskabets formål er bl.a. salg af labels/printmedier, printere serviceydelser, installation af data netværk og at udføre alle former for serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer. Selskabet er registreret under branchekode ”465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Historien er at en tidligere medarbejder melder sig syg, og efter et længerevarende forløb opsiges medarbejderen.dage efter opsigelsens udløb starter denne tidligere medarbejder sin egen virksomhed, med konkurrerende produkter. I den forbindelse har medarbejderen brugt en stråmand til at oprette domæner til brug for denne nye virksomhed. Domænerne er oprettet måneder før sygemeldingen! Det er nu gået op for os, at de har misbrugt vores domæne (bbdata.d• ved at oprette domæner der ligge meget tæt op ad vores domæne, som vi har haft i år. [...] Min virksomhed BBDATA-TEKNIK A/S har eget og brugt BBDATA.DK iår, og derfor må det betragtes som mit, uden sammenligning. Og i et vist omfang også domæner der ligger til på BBDATA.DK. Derfor må det anses for urimeligt at disse domæner omfattet af klager kan gives til andre brugere.” Som bilag (omlitreret af klagenævne• har klageren fremlagt en e-mail af 11. januar 2019, der indeholder oplysninger om de domænenavne, som er registreret af indklagede. Bilag(litreret af klagenævne• er en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Indklagede og repræsentant herfor, har i 2017 købt en del domænenavne, med tanke på senere oprettelse af virksomhed. Christine Boesen Magnussen har valgt at starte virksomheden labelXperten ApS, og Benthe Sindberg Olesen, har valgt anden beskæftigelse og deltager foreløbig ikke aktivt i virksomheden. De angivne domænenavne har kun været brugt til at pege på vores eneste aktive domæne, nemlig labelexperten.dk. Det gælder for alle vores registrerede domæner. bb-data.dk er nu stoppet med at pege og er helt inaktivt. Domænet har var ledigt, og det undre mig at Søren Pedersen ikke har rettet henvendelse om, at han ønskede at erhverve domænet. Vi har ingen fremtidig interesse i dette navn. Hvis Søren Pedersen ønsker at eje dette, er han velkommen til at købe det. bblabels.dk har for os fortsat betydning, da b’erne falder sammen med vores navne (Benthe og Boese• og den aktive virksomhed har labels som hovedfokus. Vi kan ikke se, hvordan dette navn med nogen rimelig begrundelse bør ejes af BBdata-Teknik A/S.” Som bilag A har indklagede fremlagt en fuldmagt fra indklagede til Christine Boesen Magnussen til at repræsentere indklagede i sagen. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Det kan under ingen omstændigheder accepteres, at Labelexperten.dk bruger nogen form for registreringer, der kan henledes til BBDATA.dk, og forklaringen omkring bblabels.dk kan ikke accepteres. Hvis bblabels.dk er oprettet med henblik på at bruge jeres navne Christine og Bente undrer det meget, at det netop er BBlabels.dk, I er kommet frem til, og ikke CBlabels.dk eller BClabels.dk, som jeg på ingen måde ville have bestridt. Men da I vælger BBlabels.dk (og bb-data.dk), kan jeg kun tolke det, som om I vil udnytte BBDATA.dk og dets ry og store kendskab i markedet til at promovere jeres egen virksomhed. Og at Bente har taget job i en privat virksomhed i Hedehusene, ændrer ikke noget. Ifølge CVR-registeret er der én ansat i Labelexperten.dk og har altid kun været én, så hvorfor Bente’s navn overhovedet er brugt som argument virker noget søgt! Samtidig oplyser i at bb- data.dk ikke er aktivt, det er ikke korrekt. D. 24.04/2019 kl. 21.20 henvises der stadig til labelexperten.dk.” I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Jeg har 20/4 forsøgt at stoppe domænenavnet bb-data.dk, i at pege på mit aktive domæne. Det er med stor beklagelse, at jeg erfarer, det ikke er lykkedes at stoppe, grundet tekniske problemer. Det er nu bragt i orden, og bekræftet af surftown Support. (Se bilag). Jeg er villig til at give afkald på BB-data.dk, som nu ikke længere anvendes. Ja det er korrekt, at vi har oprettet bblabels.dk, men henblik på ved en senere lejlighed måske at kunne bruge det i forbindelse med vores navne. I øvrigt går b’et igen også i min mands navn, og firmanavn, så ikke umuligt at vi vil bruge domæne mere aktivt engang i fremtiden. Jeg har svært ved at se, hvordan Søren Pedersen kan gøre krav på et domænenavn som bblabels.dk, da det på ingen måde referere til hans firmanavn som er BBDATA TEKNIK. Så vidt jeg ved, har han ikke patent på navne der starter med bb. – Var navne som bbteknik.dk el. bbprinter.dk ikke mere relevant? Og disse navne er i øvrigt ledige, hvilket antyder, at BBDATA ikke har nogen speciel interesse i domænenavne. Alle de domænenavne jeg råder over, var ledige da jeg fandt på dem, hvorfor jeg mener enhver har ret til at købe dem. Det undrer mig meget at Søren Pedersen aldrig har rettet henvendelse, hvis han ønskede at erhverve et af mine domænenavne. Jeg kan klart afvise at BBDATA har et ry jeg ønsker at sætte i forbindelse med egen virksomhed. Jeg mener fortsat vi bør frifindes i klagerens påstand” Som bilag B har indklagede fremlagt en e-mail af 7. maj 2019 vedrørende domænenavnet ”bb- data.dk”. Ved opslag den 4. april 2019 på ”bblabels.dk” blev der viderestillet til en hjemmeside under domænenavnet ”labelxperten.dk”. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden: Ved fornyet opslag den 26. august 2019 på ”bblabels.dk” fremstod hjemmesiden uændret. Ved opslag den 26. august 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”bblabels.dk”. Endvidere har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (DA21548-DK) udover det omtvistede domænenavn har registreret følgende domænenavne: ”label-eksperten.dk”, ”label-experten.dk”, ”label-xperten.dk”, ”labeleksperten.dk”, ”labelexperten.dk” og ”labelxperten.dk”. Sekretariatet har ved opslag den 26. august 2019 på domænenavnene ”labelxperten.dk”, ”labelexperten.dk” og label-xperten.dk” konstateret, at der fremkom en hjemmeside svarende til den, der fremkom ved sekretariatets opslag den 4. april 2019 og 26. august 2019, mens der ved sekretariatets opslag på domænenavnene ”label-eksperten.dk”, ”label-experten.dk” og ”labeleksperten.dk” blev viderestillet til følgende hjemmeside: Ved sekretariatets opslag den 29. august 2019 i Google (www.google.d• på ”bb labels” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 207.000 resultater, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater fremstod fem af resultaterne vedrørende omtale af eller med relation klageren, mens et af resultaterne vedrørte indklagede. De andre søgeresultater vedrørte bl.a. omtale af forskellige virksomheder og hjemmesider vedrørende fremstilling af mærkater, labels og lign., herunder hjemmesiderne www.bbtryk.dk og www.bbhobby.dk. Sekretariatet har ved opslag den 29. august 2019 på ”bblabels.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at der ikke er lagret hjemmesider under domænenavnet. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at den foreliggende sag skal forstås i lyset af, at en af klagerens tidligere medarbejdere er blevet opsagt efter et længere sygdomsforløb, og at medarbejderen to dage efter opsigelsen startede egen virksomhed med konkurrence produkter til klagerens virksomhed og benyttede en stråmand til at oprette domænenavne til brug for virksomheden, • at domænenavnene ”bblabels.dk” og ”bb-data.dk” blev registreret fire måneder før den tidligere medarbejder blev sygemeldt, • at klageren gennemår har drevet virksomhed under navnet BB DATA TEKNIK A/S og i den forbindelse benytter domænenavnet ”bbdata.dk”, • at indklagede og dennes repræsentant har misbrugt klagerens domænenavn ”bbdata.dk” ved at oprette domænenavne, der ligger tæt op ad klagerens domænenavn ”bbdata.dk”, • at klagerens registrering af domænenavnet ”bbdata.dk” i et vist omfang må anses for at forhindre andre i at benytte domænenavne, der ligger tæt op ad klagerens domænenavn, • at klageren ikke kan acceptere, at virksomheden Labelexperten.dk anvender domænenavne, der kan henledes til klagerens hjemmeside under domænenavnet ”bbdata.dk”, • at klageren undrer sig over indklagedes forklaring om, at ”bblabels.dk” er oprettet med reference til navene Christine og Bente, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”bblabels.dk” må tolkes som et forsøg på at udnytte ligheden med indklagedes domænenavn ”bbdata.dk”, herunder dets omdømme på markedet, • at der ifølge CVR-registreret alene har været registreret en ansat i LabelXperten ApS, og at det derfor virker søgt, at indklagedes navn er anvendt som argument for indklagedes registrering af domænenavnet ”bblabels.dk”, og • at registreringen af domænenavnet ”bblabels.dk” på den baggrund bør overføres til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede og dennes repræsentant i sagen, Christine Boesen Magnussen, i 2017 har registreret en række domænenavne med henblik på senere oprettelse af virksomhed, • at indklagedes repræsentant har startet virksomheden LabelXperten ApS, mens indklagede har valgt anden beskæftigelse og foreløbig ikke deltager aktivt i virksomheden, • at samtlige af de af indklagede registrerede domænenavne har været anvendt til at pege på indklagedes eneste aktive domænenavn, labelxperten.dk, • at domænenavnet ”bblabels.dk” har betydning for indklagedes repræsentant, da bogstaverne ”bb” henviser til navnene Benthe og Boesen, og da virksomheden LabelXperten ApS har labels som hovedfokus, • at bogstavet ”b” desuden går igen i navnet til ægtefællen til indklagedes repræsentant, og at det ikke er umuligt, at domænenavnet ”bblabels.dk” vil kunne anvendes aktivt engang i fremtiden, • at indklagedes repræsentant ikke ser en rimelig begrundelse for, at domænenavnet ”bblabels.dk” bør overføres til klageren, • at domænenavnet ”bblabels.dk” på ingen måde refererer til klagerens navn, BB DATA TEKNIK A/S, • at indklagedes repræsentant kan afvise, at klagerens virksomhed har et ry, der ønskes forbundet med virksomheden LabelXperten ApS, og • at der på den baggrund bør ske frifindelse.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”bblabels.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren, der er registreret under navnet BB DATA TEKNIK A/S med startdato den 1. oktober 1991, driver virksomhed inden for bl.a. handel og industrivirksomhed, herunder med salg af labelprintere og labelsoftware. Endvidere fremgår det, at klageren den 23. juni 1997 registrerede domænenavnet ”bbdata.dk”, der anvendes til en hjemmeside for klagerens virksomhed. Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede registrerede domænenavnene ”bb-data.dk” og ”bblabels.dk”, mens indklagedes repræsentant var ansat i klagerens virksomhed, og at indklagede og dennes repræsentant i forbindelse med registreringen af domænenavnene har spekuleret i navneligheden med det af klageren registrerede domænenavn ”bbdata.dk” og med henblik på at udnytte klagerens omdømme på markedet. Indklagedes repræsentant i sagen, Christine Boesen Magnussen, der i CVR står anført som ejer af virksomheden LabelXperten ApS, har oplyst over for klagenævnet, at indklagede og dennes repræsentant i 2017 registrerede en række domænenavne med henblik på senere oprettelse af virksomhed, og at domænenavnene anvendes til at viderestille til en hjemmeside for virksomheden LabelXperten ApS. Dette understøttes af sekretariatets undersøgelser, der viser, at bl.a. domænenavnet ”bblabels.dk” anvendes til at viderestille til domænenavnet ”labelxperten.dk”, der indeholder en hjemmeside for virksomheden LabelXperten ApS, som ifølge hjemmesiden driver virksomhed inden for bl.a. produktion af labels og salg af labelprintere. Indklagedes repræsentant har endvidere oplyst, at registreringen af domænenavnet ”bblabels.dk” bl.a. henviser til navnene Benthe, der er indklagedes fornavn, og Boesen, der er indklagedes repræsentants efternavn, at bogstavet ”b” tillige går igen i bl.a. navnet for indklagedes repræsentants ægtefælle, og at det ikke er udelukket, at domænenavnet ”bblabels.dk” vil blive anvendt aktivt engang i fremtiden. Klagenævnet finder det påfaldende, at indklagede registrerede domænenavnene ”bb-data.dk” og ”bblabels.dk” på et tidspunkt, hvor indklagedes repræsentant – ifølge klagerens oplysninger, som på dette punkt ikke er bestridt af indklagede – var ansat i klagerens virksomhed BB DATA TEKNIK A/S, og at domænenavnet ”bblabels.dk” aktuelt anvendes til at viderestille til en hjemmeside for virksomheden LabelXperten ApS, som må anses for at drive konkurrerende virksomhed i forhold til klagerens virksomhed. Som det fremgår oven for i sagsfremstillingen, har indklagede og dennes repræsentant i sagen taget bekræftende til genmæle over for klagerens påstand om overførsel af domænenavnet ”bb-data.dk” og overført dette domænenavn til klageren. På baggrund af sagens oplysninger er det imidlertid klagenævnets vurdering, at indklagede og dennes repræsentant i forbindelse med registreringen af både domænenavnet ”bb-data.dk” og ”bblabels.dk” – uagtet at sidstnævnte domænenavn ikke umiddelbart frembyder en klar forvekslingsrisiko med klagerens domænenavn ”bbdata.dk” – har spekuleret i ligheden med klagerens virksomhedsnavn og domænenavnet ”bbdata.dk”. Klagenævnet finder således, at formålet med registreringen af domænenavnet ”bblabels.dk” har været en intention om at bruge domænenavnet ”bblabels.dk” på en måde, som skaber forveksling mellem klagerens og indklagedes repræsentants hjemmeside, og at lede internetbrugere, der søger efter klageren, over til en hjemmeside for virksomheden LabelXperten ApS. Klagenævnet har i den forbindelse navnlig lagt vægt på, at indklagedes registrering af domænenavnene ”bb-data.dk” og ”bblabels.dk” blev foretaget samtidigt og på et tidspunkt, hvor indklagedes repræsentant var ansat i klagerens virksomhed BB DATA TEKNIK A/S, og at domænenavnet ”bblabels.dk” anvendes til at viderestille til en hjemmeside for den konkurrerende virksomhed LabelXperten A/S. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagedes og dennes repræsentants handlemåde i forbindelse med registreringen af domænenavnet ”bblabels.dk” samlet set fremtræder som illoyal og chikanøs over for klageren. Da indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”bblabels.dk” herefter er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, træffer klagenævnet i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet “bblabels.dk” skal overføres til klageren, BB DATA TEKNIK A/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.