Afgørelse

andi.dk

Andi Max Winkel Olsen

MOD

WEB HOLDING SMBA

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”andi.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har planer om at starte en egen IT virksomhed, hvor at jeg vil bruge mit eget fornavn Andi som front for denne virksomhed. Jeg ville undersøge om domænenavnet andi.dk var ledigt og forsøgte derfor i første omgang at tilgå siden. andi.dk redirecter på nuværende tidspunkt (27/03/2019 - kl. 07:48) til: http://www.firma- info.dk/bj.htm På denne side findes der en email adresse (jurgensen@webspeed.d• samt teksten "-- under oprettelse --". Jeg gik ud fra at dette var ejer af domænet og kontaktede personen for at spørge om der var mulighed for overdragelse af domænet, hvis ikke han havde intentioner om at benytte domænet. Han svarede kort efter med: "har firme aftale men det trækker ud for at gøre det kort hvad hvis du betaler 2000, håber det er fair" For mig indikere dette at manden ikke har nogen intentioner om at benytte domænet, hvis at han kan tjene penge på det. Jeg gjorde ham opmærksom på at dette kan konstateres som Warehousing og at dette er ulovligt. Efter dette svar blev jeg gjort opmærksom om at han alligevel havde planer for domænet og at jeg burde findet et andet. Nuværende ejer af domænet er tydeligvis interesseret i at komme af med domænet, men kun i form af profit, hvilket kan konstateres som warehousing af et dansk domæne. Nuværende ejer virker til tidligere at have registeret dette domæne med intention om at benytte det til en virksomhed, men dette er ikke sket. Domænet har været "under oprettelse" siden December 2010: https://web.archive.org/web/20101223200938/http://www.andi.dk:80/ Da mit rigtige fornavn er Andi føler jeg at jeg har større ret til domænenavnet end den nuværende ejer.” Som bilaghar klageren fremlagt et udskrift af en mailkorrespondance mellem klager og indklagedes ejer, Bent Jürgensen, hvoraf det fremgår, at klager den 26. marts 2019 bl.a. skrev følgende: ”Jeg ser at du ejer domænet andi.dk og i øjeblikket bare redirecter det til www.firma- info.dk/bj.htm Mit navn er Andi og ville derfor høre, hvis ikke du har planer om at benytte domænet, om der ville være mulighed for ejerbytte af domænet? :)” Det fremgår endvidere, at Net Jürgensen samme dag svarede følgende: ”har firme aftale men det trækker ud for at gøre det kort hvad hvis du betaler 2000, håber det er fair” Klager skrev derefter samme dag over to e-mails bl.a. følgende til indklagede: ”Jeg skal desværre være nødsaget til at meddele dig at warehousing af .dk domæner er ulovligt: https://www.dk-hostmaster.dk/klag-over-retten-til-et-domaenenavn "Warehousing er ulovligt Det er ikke lovligt at registrere et domænenavn med det formål at sælge det igen for at profitere på det." Hvis du ikke har til formål at benytte domænet og ikke er interesseret i at overgive det, vil jeg være nødsaget til at sende dette videre til klagenævnet for domænenavne. (https://www.domaeneklager.dk/) ... Skulle du ønske at trække tidligere udtalelse tilbage, så ser jeg selvfølgelig gerne bort fra den ved overdragelse af domænet. Hjælp til dette findes tilgængeligt på DK Hostmaster's hjemmeside her: https://selvbetjening.dk-hostmaster.dk/hj%C3%A6lp/dom%C3%A6ne#transfer Min email adresse, som skal benyttes ved overdragelse er me@gnax.io Jeg betaler selvfølgelig de 50,00 kr. som overdragelse koster.” Bilager et scan af indklagedes sundhedskort. Indklagede er et selskab med begrænset ansvar, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet WEB HOLDING SMBA (CVR-nummer 31749948) med startdato den 1. september 2018. Selskabet har til formål at sælge varer og serviceydelser af forskellig art, og selskabet er registreret under branchekode ”702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse”. I svarskriftet er anført følgende: ”Firmaet Andi er under etablering med salg af varer Hvem har mere ret til navnet Som privat person Andi Olsen Andi Hansen Andi Jensen Og der findes flere Andi i Danmark” I replikken er anført følgende: ”Kommentar: Den indklagede påstår at virksomheden "Andi" er under etablering, men som tidligere nævnt har indklagede haft dette domæne siden December 2010 med en redirect til en anden side. Indklagede har forsøgt at sælge mig domænet (Se Bilag 2), hvilket indikere at indklagede ikke har intension om at benytte domænet, hvis at indklagede kan profitere på domænet. Det tyder på at indklagede mener at jeg som privatperson ikke har ret til domænet, da der er andre i Danmark med navnet Andi. Dette vil jeg dog mene er et ikke-gyldigt argument, da indklagede ikke selv hedder Andi.” Duplikken er en ordret gengivelse af indklagedes svarskrift. Ved sekretariatets opslag den 29. marts 2019 og ved fornyet opslag den 15. juni 2019 på domænenavnet ”andi.dk” (med og uden ”www” fora• fremkom følgende hjemmeside efter en viderestilling til domænenavnet ”firma-info.dk”: Ved opslag den 15. juli 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede under bruger-id. – WHS28-DK – ikke er registrant af andre domænenavne end det omtvistede under .dk-internetdomænet. Ved opslag den 15. juli 2019 på ”andi.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der er lagret hjemmesider under domænenavnet i alt gange i perioden fra den 23. december 2010 og frem til den 11. november 2018. Alle lagrede skærmprints svarer til dem, der fremkom ved sekretariatets opslag af 29. marts og 15. juli 2019, som indsat ovenfor. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klager har planer om at starte en IT-virksomhed, hvor klagers fornavn Andi skal anvendes som front, • at indklagede ikke anvender domænenavnet og ikke har gjort det siden december 2010, • at indklagede ikke har nogen interesse i domænenavnet, da indklagede har tilbudt klager at overdrage domænenavnet mod et vederlag på 2.000 kr., • at indklagede udøver ulovlig warehousing, da indklagede ikke anvender domænenavnet, men har tilbudt at sælge det til klager, og • at klager har større ret til domænenavnet end indklagede, da klagers fornavn er Andi.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har en firmaaftale vedrørende domænenavnet, • at indklagede har planer for domænenavnet, og • at der er andre end klager, der hedder Andi i Danmark, som også kunne have en lignende interesse i domænenavnet.

Nævnets bemærkninger:

Da klageren til støtte for sin klage har henvist til bl.a., at han er bærer af fornavnet Andi, giver sagen i første række anledning til at overveje, om der foreligger en overtrædelse af navnelovens § 27, der er affattet således: ”§ 27. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.” Navnelovens § skal bl.a. værne bærere af efternavne imod, at uvedkommende gør brug af efternavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med efternavnet og bærernes slægt. I modsætning til et efternavn betegner et fornavn ikke en slægtsmæssig tilknytning til andre, der bærer samme navn. Benyttelsen af fornavne er således som udgangspunkt fri, idet der kun i helt særlige tilfælde kan opnås en eneretsbeskyttelse til et fornavn. Som sagen foreligger oplyst, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klageren har opnået en eneretsbeskyttelse til navnet Andi, og klageren har dermed heller ikke opnået nogen beskyttelse efter navnelovens § 27. Klageren har herudover gjort gældende, at indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnene ”andi.dk” i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven), om forbud mod registrering og opretholdelse af domænenavne alene med henblik på videresalg eller udlejning. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a.: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Efter klagenævnets vurdering kan det ikke lægges til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Manglende eller begrænset brug af et domænenavn eller registrering af flere domænenavne godtgør således ikke sig selv, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder det forhold, at indklagede på baggrund af klagerens henvendelse måtte være indgået i en dialog med klageren om en overdragelse af domænenavnet mod vederlag. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”andi.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har under sagen oplyst at have planer om at starte egen IT-virksomhed, hvor klagers fornavn skal anvendes som ”front” for virksomheden. På den anførte baggrund findes klageren at have en naturlig kommerciel interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”andi.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”andi.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at klageren først har vist interesse for domænenavnet i marts 2019, mens indklagede har haft det omtvistede domænenavn registreret i en længere årrække forud herfor. Domænenavnet ”andi.dk” er således registreret af indklagede den 19. januar 2010, og det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at domænenavnet i hvert fald siden 23. december 2010 har viderestillet til en ufærdig hjemmeside på et andet domænenavn, der er angivet som ”under oprettelse”. Indklagede har dog anført, at han har en ikke nærmere beskrevet ”firmaaftale”, og at indklagede har planer med domænenavnet. Selv om indklagede efter det oplyste har planer om at anvende domænenavnet ”andi.dk”, er det klagenævnets opfattelse, at indklagede ikke har påvist en væsentlig interesse heri. Klagenævnet har lagt vægt på navnlig, at indklagede ikke har dokumenteret eller sandsynliggjort sine planer for fremtidig anvendelse af domænenavnet, ligesom indklagede ikke har redegjort for, hvorfor netop det omtvistede domænenavn er særligt relevant at anvende til projektet. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”andi.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavns- skik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”andi.dk” skal overføres til klageren. Overførslen skal gennemføres indenuger. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.