Afgørelse

upadtrappen.dk

A/S A.P. Botved

MOD

Stig Seiling Christensen

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”upadtrappen.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”A/S A.P. Botved har siden november 2006 forhandlet stolelifte under navnet Opadtrappen på hjemmesiden Opadtrappen.dk (se Bilag 1). Domænet Opadtrappen.dk er registreret d. 1. november 2006 (se Bilag 2). Navnet Opadtrappen benyttes desuden på andre platforme såsom Facebook (se Bilag 3), hvor over 4.000 personer “synes godt om” Opadtrappen, heraf 3.900 danskere og langt størstedelen i alderen 65+ (se Bilag 4), hvilket er den primære målgruppe for stolelifte. Navnet er med andre ord kendt i målgruppen for stolelifte. D. 25. januar 2019 registrerede indklagede domænenavnet Upadtrappen.dk (se Bilag 5) som sidenhen er taget i brug til salg af stolelifte (se Bilag 6). På hjemmesiden Upadtrappen.dk findes der d.d. ingen detaljerede kontaktoplysninger (f.eks. virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer), men blot et telefonnummer og en kontaktformular. Det er derfor umuligt for den besøgende at vide hvilken virksomhed man handler med. Indklagede forhandler derudover stolelifte på domænet Stigus.dk, som er registreret af samme person men under et andet bruger-id (SS19829-DK) (se Bilag 7). Indklagede benytter, ligesom klager, Google Ads i sin markedsføring. Af Googles annonceværktøj kan det ses at indklagede byder på søgeordet “opadtrappen” (eksakt matc• og dermed aktivt forsøger at blive forvekslet med Opadtrappen (se Bilag 8) også i Googles søgeannoncer. Ved søgninger, hvor både Opadtrappen.dk og Upadtrappen.dk fremgår blandt resultaterne, kan det på grund af den ganske lille forskel i navnene være svært at skelne de to fra hinanden (se Bilag 9). Der er gennem årene brugt betydelige summer på markedsføring af Opadtrappen, herunder TV-reklamer hvor Opadtrappen.dk nævnes og siden fungerer som landingsside, senest i februar 2019. Alle opslag er foretaget og skærmbilleder optaget d. 21. marts 2019. ... Det er vores klare opfattelse at indklagede forsøger at forveksles med vores navn Opadtrappen og at dette er i strid med god domænenavnsskik jf. Lov om internetdomæner §25. Det kan være svært for personer i målgruppen at skelne mellem “upadtrappen” og “opadtrappen”, da forskellen på de to ord er så lille, sammensætningen af ordene reelt har samme betydning (ved oversættelse af “op” til engelsk “up”), bogstaverne o og u minder meget om hinanden, især for personer i målgruppen som evt. måtte være svagtseende, og de ligger tæt på hinanden på tastaturet. Opadtrappen.dk har været aktiv i over år og er et kendt navn blandt målgruppen, hvor over x personer har fået monteret stolelifte fra Opadtrappen. Der er brugt markante ressourcer og markedsføringskroner på at etablere navnet, som indklagede nu forsøger at drage nytte af ved at forvirre målgruppen. Markedsføringsindsatsen omfatter blandt andet store TV-kampagner, hvor Opadtrappen.dk fungerer som landingsside, enten direkte ved indtastning af domænenavnet eller indirekte gennem søgning på søgemaskiner. Også her er risikoen for forveksling stor, og indklagede forsøger dermed at drage uretmæssig nytte af Opadtrappens markedsføring.” Som bilaghar klageren fremlagt skærmprint fra klagerens Facebook-profil. Bilagfremstår som skærmprint med informationer om aktiviteten på en Facebook-profil. Bilag er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet ”stigus.dk”. Bilag fremstår som skærmprint fra Google Adds med oplysninger relateret til søgeordet ”opadtrappen”. Bilager skærmprint fra søgemaskinen Google med gengivelse af resultaterne ved en søgning på ordet ”trappelift”, hvoraf fremgår, at der bl.a. fremkommer annoncelink til både klageren og indklagede. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”opadtrappen.dk” har sekretariatet den 19. juni 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 1: Ved opslag på domænenavnet ”upadtrappen.dk” har sekretariatet den 19. juni 2019 taget følgende kopier, der i det væsentlige svarer til bilag 6: Ved opslag på indklagedes domænenavnet ”stigus.dk” har sekretariatet den 19. juni 2019 taget følgende kopi: På hjemmesiden er angivet samme telefonnummer som på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”upadtrappen.dk”. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at enkeltmandsvirksomheden ”Stigus v/Stig Seiling Christensen”, der havde samme adresse som indklagede, er ophørt den 30. september 2011. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren siden november 2006 har markedsført stolelifte under navnet ”Opadtrappen” bl.a. på hjemmesiden på domænenavnet ”opadtrappen.dk”, • at klageren benytter navnet ”Opadtrappen” på andre platforme som f.eks. Facebook, hvor over 4.000 personer “synes godt om” profilen, • at danskere i alderenår og ældre er klagerens primære målgruppe, og navnet ”Opadtrappen” er kendt i denne målgruppe, • at indklagede anvender domænenavnet ”upadtrappen.dk” til salg af stolelifte, • at man som besøgende på indklagedes hjemmeside ikke ved, hvilken virksomhed man handler med, • at indklagede tillige markedsfører stolelifte på domænenavnet ”stigus.dk”, • at indklagede har budt på søgeordet “opadtrappen” i Googles annonceværktøj og har dermed aktivt forsøgt at blive forvekslet med klageren i Googles søgeannoncer, • at det er svært at skelne domænenavnene ”opadtrappen.dk” og ”upadtrappen.dk” fra hinanden, • at klageren gennem årene har brugt betydelige summer på markedsføring af ”Opadtrappen” bl.a. til tv-reklamer, og • at indklagede tilstræber forveksling med klageren i strid med god domænenavnsskik jf. domænelovens § 25. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”upadtrappen.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst at have markedsført stolelifte under navnet ”Opadtrappen” bl.a. på hjemmesiden på domænenavnet ”opadtrappen.dk” siden november 2006, at klageren også benytter navnet ”Opadtrappen” på andre platforme som f.eks. Facebook, og at navnet ”Opadtrappen” er kendt i klagerens primære målgruppe, som er danskere i alderen år og ældre. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”upadtrappen.dk”, som er kvasi-identisk med klagerens domænenavn og kendetegn, for sin virksomhed. Klagerens interesse i domænenavnet ”upadtrappen.dk” skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede anvender domænenavnet ”upadtrappen.dk” til en hjemmeside, hvorfra der udbydes stolelifte. Det fremgå af sagens oplysninger, at indklagede tillige markedsfører stolelifte på hjemmesiden på domænenavnet ”stigus.dk”. Klagenævnet lægger til grund, at indklagede i realiteten markedsfører den samme virksomhed på domænenavnene ”upadtrappen.dk” og ”stigus.dk”, da indklagede er registrant af begge domænenavne, og de to hjemmesider har identisk kontaktinformation.

Klageren har gjort gældende:
at indklagede har registreret og anvender domænenavnet ”upadtrappen.dk” med henblik på at skabe forveksling med klageren. Klagenævnet finder det påfaldende, at domænenavnet ”upadtrappen.dk” er en sammenstilling af ét engelsk og to danske ord, samt at domænenavnet, bortset fra første bogstav, er identiske med klagerens domænenavn og kendetegn og anvendes for varer af samme art, som udbydes af klageren. På baggrund af det anførte lægger nævnet herefter bevismæssigt til grund, at indklagede ved sin registrering af domænenavnet ”upadtrappen.dk” har været bekendt med klagerens hjemmeside på domænenavnet ”opadtrappen.dk”, og at indklagede ved sin registrering af domænenavnet ”upadtrappen.dk” har spekuleret i lighederne med det af klageren anvendte domænenavn ”opadtrappen.dk” med henblik på at lede internetbrugere, der søger efter klageren, over til indklagedes hjemmeside. Herefter finder klagenævnet, at indklagede ved sin registrering og anvendelse af domænenavnet ”upadtrappen.dk” har handlet illoyalt over for klageren i en sådan grad, at der er tale om en overtrædelse af god domænenavnsskik. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 8

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”upadtrappen.dk” skal overføres til klageren, A/S A.P. Botved. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.