Afgørelse

herrensmark.dk

Herrens Mark ApS

MOD

Tobermory Ove Banner Kaas

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”herrensmark.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Herrens Mark ApS er en virksomhed der producerer kosttilskud i form af rødkløver- og mælkebøtteekstrakter. Selve produktionen af ekstrakter har stået på siden 1959, men virksomhedens nuværende ejer Michael Mohr Jensen har kun stået for denne da han erhvervede produktionen fra de tidligere ejere i 2010. Der ansøges om rettighederne til varemærket Herrensmark i marts 2011, og dette gives i november samme år (Bilag 1). Herrens Mark ApS bliver efterfølgende grundlagt af Michael Mohr Jensen i 2013. Herrens Mark ApS ejer allerede domænenavnet ”herrens-mark.dk”, men ønsker også at erhverve sig ”herrensmark.dk”. Først og fremmest da dette er det præcise navn på det registrerede varemærke; desuden ejers ”herrens-mark.de”, ”herrens-mark.com” og ”herrensmark.de” også af Herrens Mark ApS. Sekundært har virksomheden hensigt at markedsføre sine produkter samt drive webshop, og da det drejer sig om kosttilskud og levnedsmidler er det vigtigt at forbrugere nemt kan finde frem til relevante oplysninger og produkterne. Domænet, ”herrensmark.dk”, er imidlertid ikke i aktivt brug (Bilag 2). Ved opslag i Who-Is- databasen finder anklageren at ejeren af domænet er en dansk privatperson og at domænet blev oprettet i 2001 (Bilag 3). I en Google-søgning af 19. marts 2019 på ”herrensmark.dk” ses det desuden at algoritmerne foreslår ”herrensmark.dk” som det rigtige resultat (Bilag 4) Den 19. marts 2019 kontakter Anklager Indklagede med henblik på at undersøge muligheden for at få domænet overdraget. Her forklarer Indklagede at domænet rigtig nok er erhvervet af denne, og at det tidligere havde været påtænkt at benytte det, men at det aldrig blev gjort. Anklager spørger derfor om Indklagede kunne have interesse i at overdrage domænet til Herrens Mark ApS. Dette ønskes dog ikke, medmindre Anklager betaler et beløb i omegnen af DKK 8-10.000 for at få domænet overdraget...” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at klagerens ejer den 21. november 2011 fik registreret ordmærket HERRENSMARK i vareklasserne: 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler; kosttilskud i væske- samt pilleform 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer; grøntsagssafter til madlavning; kosttilskud (ikke til medicinsk formå• i væske- samt pilleform baseret på planter. 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke; grøntsagssafter (drikke); kosttilskud (ikke til medicinsk formå• i form af grøntsagsjuice og - saft. Bilager udskrift med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet ”herrensmark.dk”. Bilager skærmprint fra søgemaskinen Google med gengivelse af resultaterne ved en søgning på ”herrensmark.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 29. januar 2013, og at selskabets formål er produktion og salg af urteekstrakter samt dermed beslægtet virksomhed. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”For det første ønsker jeg frifindelse fordi navnet oprindeligt var min idé, jeg registrerede det og har betalt for rettigheden til det i atten år. Dette forhold er dokumenteret. Dernæst har jeg tilføjelser til historikken, disse står i Bilag A. Da jeg registrerede navnet, vidste jeg ikke præcis, hvad jeg gerne ville bruge det til, Det er jeg med tiden blevet mere og mere klar på. Jeg har længe gerne villet bruge det i mit virke indenfor middelalderen, hvor Herrensmark er en kendt frase. I middelalder regi afholder jeg både foredrag, laver shows rundt om i landet/ udlandet samt ... har en bred vifte af middelalder relaterede emner på formidlings repertoiret. Det er dog et større projekt, da opbygningen kræver grundig research, derfor er det ikke søsat endnu. ... Dernæst forekommer det mig, at klager hovedsagligt ønsker sig dette domænenavn, da det så at sige 'ser bedre ud' end det, han selv valgte at registrere i 2013. Han påpeger, at han driver forretning, og at det er vigtigt, at forbrugere nemt kan finde relevante oplysninger og produkter. Dertil må det siges, at når man søger på herrens mark, uanset på hvilken stavemåde, så kommer hans firmaoplysninger og reklamer for dette frem på skærmen, der er altså ingen problemer med at finde herrens-mark.dk, tværtimod. Derudover har han ikke mindre end tre herrens-mark adresser – en '.dk', en '.de' og en '.com'. Dette er der da en vis konsekvens i – det er dét, man er helt sikker på at finde firmaet under... Han har også herrensmark.de, og ønsker sig nu yderligere herrensmark.dk – dette er dog mit, og herrensmark.com er også optaget... Han kan altså under alle omstændigheder ikke få dem alle. Jeg mener ikke umiddelbart, at overtagelsen af mit domænenavn vil give et bedre helhedsindtryk, tværtimod vil hans firma stå med flere forskellige typer adresser, hvor det pt. står med samme adressenavn alle steder.” Som bilag A har indklagede fremlagt en redegørelse med overskriften ”Tilføjelse til historikken i sagen”, hvoraf fremgår følgende: ”Klageren kontaktede mig for år tilbage, sommeren 2013, telefonisk og spurgte om jeg ville sælge det omtalte domænenavn. Da jeg ikke havde intentioner om at sælge, men, som det stadig er tilfældet, at bruge det selv, svarede jeg, at det var jeg ikke så glad for, men gav dog en pris, for hvis jeg skulle skille mig af med det, ville jeg i det mindste have noget for det. Klager meldte tilbage, at det var han ikke interesseret i, men at han havde fundet en anden for ham brugbar løsning – at indsætte bindestregen - og det påpegede han, at han var rigtig godt tilfreds med fordi det var gratis. Dermed var der fundet en løsning, som alle havde givet udtryk for at være tilfredse med. Ydermere må jeg tilføje, at jeg ikke 'forsøgte at sælge' domænenavnet nu i marts 2019, som det står beskrevet i afsnittet begrundelser/anbringelser – men, som jeg netop har nævnt ovenfor, er jeg ikke interesseret i at overdrage eller sælge, men skal jeg af med det vil jeg i det mindste have noget for det. Navnet var oprindeligt min idé og jeg har betalt for domænet i atten år. Klager ville give en halvtredser, sagde han.. Det var jeg ikke indforstået med.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Med hensyn til indklagedes planer med domænet, så er det Klagers opfattelse at år må være rigelig tid til at researche og stable en funktionsdygtig hjemmeside på benene. Omkostningerne ved at vedligeholde rettighederne i perioden må derfor anses som værende irreversible, og derfor denne sag underordnet. For Herrens Mark ApS har det hele tiden været den primære løsning at benytte Herrensmark.dk-domænet, hvilket også ses i at det varemærke som blev registret ved patent og varemærkestyrelsen i 2011 var Herrensmark – se bilag 1. Klager var desuden på daværende tidspunkt ikke bekendt med muligheden for at rejse sag ved domæneklagenævnet, hvorfor Klager, som følge af indklagedes modvilje til at overdrage domænet uden betaling, var nødsaget til at benytte et alternativt et. Valget af herrens-mark.dk som primært domæne skete derfor mere af nød end af lyst. Med hensyn til de annoncer, som dukker op ved søgning på Herrens Mark, så er de betalt af udbydere af Herrens Mark’s produkter, og dem har Herrens Mark ApS ingen magt overfor, når det kommer til online markedsføring. Desuden linker annoncerne ind til hjemmesider, hvor Klager ligeledes ikke har nogen kontrol med indholdet. Sker der opdateringer med dosserinsvejledninger eller akutte produktinformationer som skal kommunikeres, besværliggøres forbrugerens informationssøgning – ligesom det bliver hvis herrensmark.dk udgives af andre end Herrens Mark ApS. Desuden er det alment kendt at søgemaskiner, uanset udbyder, jævnligt opdaterer deres algoritmer, hvorfor det ikke er usandsynligt at det ville kunne blive sværere at finde Herrens Mark ApS hjemmeside i fremtiden. Ved også at udgive herrensmark.dk gøres informationssøgningen for brugere af Herrens Mark ApS’ produkter vedrørende indtag, dossering, indhold mv. betydeligt sikrere. Med hensyn til Michael Mohr Jensens erhvervelse af flere herrens-mark domæner – så eksporterer Herrens Mark ApS til Tyskland og en række andre internationale markeder. Forbrugere på disse markeder vil sandsynligvis ikke stole på en virksomhed hvis den udelukkende benyttede et dansk top-level-domæne, måske ville de slet ikke finde den. Det er derfor nødvendigt at have domæner for hvert enkelt hovedmarked, og en overordnet engelsk for de sekundære internationale. Hvor mange domæner der rådes over, uanset stavemåde, er derfor i Herrens Mark’s optik denne sag underordnet da sagen her kun drejer sig om herrensmark.dk. Til information har Herrens Mark ApS desuden forsøgt at få kontakt med ejeren af domænet herrensmark.com med henblik på at få domænet overdraget, dog uden held. Til forskel fra sagen om herrensmark.dk, så drejer det sig her om et internationalt domæne hvor der, så vidt Klager er informeret, ikke gælder de samme rettigheder for at klage. Domænet er desuden i aktiv brug af en virksomhed hvor indholdet fra tid til anden opdateres. At dette domæne tilfældigvis er erhvervet af en dansker er derfor underordnet. Kommentarer til Bilag A: Det er korrekt, at der var kontakt med indklagede tilbage i 2013. Klager erindrer dog ikke, hvorvidt der på daværende tidspunkt blev givet en pris for overtagelse af domænet, som indklagede ellers mener at have givet. Klager husker således primært, at indklagede ikke var interesseret i at overdrage domænet, hvorfor klager, som beskrevet ovenfor, fandt en anden løsning, da denne på tidspunktet ikke var klar over muligheden for at rejse sag ved domæneklagenævnet. Det beklages hvis indklagede har fået den opfattelse at Klager ville betale en halvtredser for rettighederne til domænet i marts 2019. Tilfældet var at Klager var blevet bekendt med at det koster en halvtredser at overtage et domæne – se bilag– hvilket blev nævn for indklagede. Det blev således ikke nævnt at Klager ønskede at betale for rettighederne til domænet i marts 2019, men potentielt betale den omkostning der måtte være ved at overdrage det. Uanset hvordan det vendes og drejes, tolker Klager det dog som forsøg på salg når et beløb på 8-10.000 nævnes for at få overdraget domænet. Da enhver omkostning forbundet med vedligehold af domænerettigheder i perioden siden 2001 må betegnes som irreversible, jævnfør begrundelsen ovenfor.” Bilager udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside med oplysninger om, hvorledes et domænenavn overdrages til en anden part. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Under 'kommentar til begrundelse/anbringender' skriver klager at '18 år må være rigelig tid til at researche og stable en funktionsdygtig hjemmeside på benene'. Til det må gentages, at det ikke fra starten for de atten år siden var mig klart, præcis, hvad jeg ville bruge domænenavnet til, men at idéen i nogle år har formet sig. Dette står ganske klart i min sagsfremstilling. Dertil kan føjes, at jeg sagtens kan oprette en hjemmeside med det materiale, som er nu – det er bare ikke 'færdigt' – derfor ville jeg gerne vente lidt endnu, jeg var ikke klar over, at jeg havde travlt, da domænet er mit. Så nævner klager, at jeg 'udviste modvilje til at overdrage domænet uden betaling' – ja, det er da klart, når jeg, som det også tidligere er fremført helt tydeligt, ikke har oprette domænet med salg for øje, men med henblik på at bruge det selv – men skulle jeg så gå af med det, måtte det da i lyset af det netop skrevne selvfølgelig have en pris. Dernæst følger en mindre diskussion om annoncer...forholdsvis irrelevant.. og så påstanden om, at hvis andre udgiver 'herrensmark' bliver det problematisk for forbrugere, at finde dét, som Michael Mohr ønsker. Dertil må siges, at der faktisk er andre mennesker til i verden end hans forbrugere... der er for eksempel også os, Kræsten Ankerstjerne, som har en kunstside på .com adressen, et kollektiv i Århus, en bed and breakfast og café på fur, og Hørsholm kirke har faktisk også et arrangement som kører året rundt kaldet 'på herrens mark'. Vil han fjerne os alle sammen, for at lette søgningen for sine forbrugere? Igen må det siges, at ligegyldigt, hvordan man skriver herrens mark, så lander man altid først på hans side eller reklamer for hans produkter. Selv stavekontrollen på min egen computer foreslår herrens-mark...! Jeg tror virkelig ikke, at hans forbrugere får et problem. Men det er jo så næste punkt – at de i fremtiden kan få det, hvis ikke han besidder alle domæner, som hedder herrensmark eller lignende– udtrykt således: det er 'ikke usandsynligt' at det 'ville kunne blive' sværere at finde hans hjemmeside i fremtiden....en dobbelt negation og en 'ville kunne' – hvor søgt kan formuleringen blive, for at den passer med virkeligheden? Muligvis, eventuelt..? Suk.. Dernæst fem linier om, hvorfor det er nødvendigt for hans firma at have udenlandske domænenavne ...og derpå erklæringen, at det, som han lige har skrevet, er underordnet..... ja..det er det. Selvfølgelig er det da fint for ham at have en tysk hjemmeside osv., det er bare komplet irrelevant i denne sammenhæng. Da vi anførte noget om hans flere adresser, gik det, som det også tydeligt fremgik, på, at han havde flest '-adresser' både .dk, .de og .com er herrens-mark – altså: dér er ensartethed, det er dét, man kan finde hans produkter på alle steder - og dét, som søgninger på nettet - og som nævnt endda computerens stavekontrol - foreslår! At tilføje vores domænenavn vil umiddelbart bare skabe uensartethed, rod, så at sige. Og igen er herrensmark.com altså heller ikke ledigt (selvom han dog lige får beklaget sig over, at det ikke også er muligt at indklage indehaveren af dette domæne....hold da helt op..) han kan ikke få dem alle, selvom han helt tydeligt helst vil. Så tilbage til pointen: 'herrens-mark' er dét sted, hvor han kan holde en 'ren' adresselinje, med ensartethed og sammenhæng. Så det kunne være at vi andre, Kræsten Ankerstjerne og os, b&b+caféen på Fur og Hørsholm kirke – og kollektivet i Århus – som også bruger navnet, eller har registreret det for længst med henblik på brug, måske også kan få lov at være her...? Til slut anfører han under punktet 'kommentarer til bilag A' at: 'Uanset hvordan det vendes og drejes, tolker klager det dog som ”forsøg på salg” når et beløb på 8-10.000 nævnes for at få overdraget domænet'. ....ok – og hvad så? Det er ikke ulovligt at sælge et domænenavn!? Det har, som nu nævnt flere gange, aldrig været meningen, at det skulle sælges – men skulle jeg af med det, så ville jeg da ikke bare forære det væk – jeg vil jo selv bruge det, og var dén som fandt på det først. Jeg håber virkelig, at jeg ikke er den eneste, som kan se rimeligheden i mit ræsonnement – eller urimeligheden i hans ønske om, bare at 'ville have det'.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”herrens-mark.dk” har sekretariatet den 17. juli 2019 taget følgende kopi: Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”herrens-mark.de” har sekretariatet den 17. juli 2019 taget følgende kopi: Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”herrens-mark.com” har sekretariatet den 17. juli 2019 taget følgende kopi: Ved opslag den 22. marts 2019 og igen den 17. juli 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”herrensmark.dk”, jf. bilag 2. Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – TK8442-DK – har registreret i alt følgendedomænenavne, der i vid udstrækning relaterer sig til middelalder og riddere: danskridderorden.dk dedanskeriddere.dk degaleriddere.dk dejydskeriddere.dk herrensmark.dk himmerlandsmiddelaldercen ter.dk jyskmiddelaldercenter.dk kaasnet.dk knuth.dk kongvaldemar.dk kongvaldemaratterdag.dk kulturbladet.dk kås.dk retogstraf.dk rexvaldemar.dk ridder-kaas.dk riddergruppen.dk ridderliv.dk Ved opslag på de første af disse domænenavne – ud over domænenavnet ”herrensmark.dk” - fremkom itilfælde en hjemmeside uden reelt indhold, mens der itilfælde fremkom en side med reelt indhold. Ved opslag på hjemmesiden ”Den Danske Ordbog” (”ordnet.dk”) har sekretariatet konstateret, at udtrykket ”på Herrens mark” betyder ”uden hjælp”, ”ladt i stikken” eller ”rådvild”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren producerer kosttilskud i form af rødkløver- og mælkebøtteekstrakter, • at klageren i 2011 fik registreret ordet HERRENSMARK som varemærke i vareklasserne 5, og 32, • at klageren er registrant af domænenavnet ”herrens-mark.dk” samt domænenavnene ”herrens- mark.de”, ”herrens-mark.com” og ”herrensmark.de”, • at domænenavnet ”herrensmark.dk” ikke er i aktiv brug, og • at klageren har været i kontakt med indklagede, og at indklagede på klagerens forespørgsel afviste at overdrage domænenavnet ”herrensmark.dk” til klageren, medmindre klageren betalte 8-10.000 kr. til indklagede.
Indklagede har gjort gældende:
• at betegnelsen ”herrens mark” er en kendt frase i forbindelse med middelalderen, • at klageren afholder foredrag og laver shows i indland og udland samt har en bred vifte af middelalderrelaterede emner på repertoiret, • at indklagede længe har villet bruge domænenavnet ”herrensmark.dk” i sit virke vedrørende middelalderen, • at udvikling af en hjemmeside på domænenavnet ”herrensmark.dk” er et større projekt, der kræver grundig research og derfor ikke er påbegyndt endnu, • at indklagedes interesse i domænenavnet ”herrensmark.dk” er større end klagerens, og • at indklagede ikke er interesseret i at sælge domænenavnet, men forespurgt af klageren angav han en pris, som han mindst ville have for det. 10

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”herrensmark.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har selskabsnavnet Herrens Mark ApS og har registreret ordet HERRENSMARK som varemærke i vareklasserne 5, og 32. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klageren markedsfører sine produkter under kendetegnet HERRENS MARK bl.a. på domænenavnene ”herrens-mark.dk”, ”herrens-mark.de” og ”herrens-mark.com”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i også at kunne disponere over domænenavnet ”herrensmark.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”herrensmark.dk” består af en sammenstilling af to almindelige danske ord, og at denne sammenstilling af ord indgår i det almindelige dansk udtryk ”på herrens mark”, som betyder at være ”uden hjælp”, ”ladt i stikken” eller ”rådvild”. Mange andre end sagens parter kan derfor have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har oplyst at have planer om udvikling af en hjemmeside på domænenavnet ”herrensmark.dk” i forbindelse med indklagedes foredrag, shows og andre aktiviteter vedrørende middelalderen, da betegnelsen ”herrens mark” er et kendt udtryk i forbindelse med middelalderen. Således som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring om den planlagte brug af domænenavnet ”herrensmark.dk” og forstår indklagede således, at den planlagte brug vil afspejle domænenavnets signalværdi. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en reel interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”herrensmark.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn på nuværende tidspunkt væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”herrensmark.dk”. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at indklagede registrerede domænenavnet ”herrensmark.dk” mange år tidligere, end klageren påbegyndte drift af virksomhed under navnet ”Herrens Mark ApS”. Det forhold, at domænenavnet ”herrensmark.dk” ikke har været brugt aktivt i en længere periode er ikke i sig selv i strid med domænelovens § 25, stk. Klageren har endvidere gjort gældende, at indklagede har afvist at overdrage domænenavnet ”herrensmark.dk” til klageren, medmindre klageren betalte 8-10.000 kr. til indklagede. Da indklagede som anført må antages at have en reel interesse i at anvende domænenavnet ”herrensmark.dk”, finder nævnet det heller ikke godtgjort, at indklagedes fortsatte registrering af domænenavnet ”herrensmark.dk” indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at det forhold at indklagede på klagerens forespørgsel måtte have tilbudt at sælge domænenavnet til klageren for 8- 10.000 kr. ikke i sig selv kan føre til, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende 12

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Herrens Mark ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.