Afgørelse

skadexperten.dk

Aunsbjerg Kolding A/S

MOD

Daniel Schoft

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”skadexperten.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Aunsbjerg Kolding A/S har startdato 28.06.1995, og er en virksomhed som beskæftiger sig med detailhandel af personbiler, varebiler og minibusser. Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt finansiering og rådgivning og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. Aunsbjerg har i alt fire forretninger, to i Kolding, én i Horsens og én i Århus, og beskæftiger i dag ca.ansatte. Skadexperten er tilknyttet to af Aunsbjerg's forretninger, henholdsvis Aunsbjerg Kolding A/S og Aunsbjerg Horsens A/S. Skadexperten fungerer som skadesværksted for Aunsbjerg og dets kunder, og udfører skadesarbejde på kundebiler, samt taksering af forsikringsskader. Skadexperten er en underliggende produktionsenhed, med P-nummer 1017263184, under virksomheden Aunsbjerg Kolding A/S. Skadexperten’s P-nummer har startdato 16.11.2011. Virksomheden og hjemmesiden www.skadexperten.dk har været aktiv siden 15.10.2004. Hjemmesiden har haft til formål at beskrive vores arbejdsområde samt oplysning af kontaktinformationer. (Bilag 1) Ved søgning på web.archive.org fremgår det, at der siden www.skadexperten.dk's oprindelse er sket flere ændringer på siden frem til seneste capture, 31.08.2018. (Bilag 3) Siden 07.09.2004 (dengang aunsbjerg-nielsen.dk), har Aunsbjerg henvist og omtalt Skadexperten, som værende en del af Aunsbjerg's forretningsområde. (Bilag 4) På www.aunsbjerg.com fremgår det også at Skadexperten, er en del af vores forretning, hvor vi oplyser om kontaktinformationer på vores to Skadexperten afdelinger. (Bilag 5- 6) ... Vi mener at have en naturlig interesse for domænenavnet, som vil have en helt klar værdi for os, da sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse er til stede. Siden 15.10.2004 har vi gjort brug af domænenavnet, hvor vores kunder har kunne finde relevant information omkring virksomheden, så som kontaktinformationer, arbejdsområder m.v. Ligeledes har vi brugt domænet aktivt som en del af vores e-mail adresse (Bilag 8). Da domænet imidlertidigt er opsnappet, er intet af ovenstående længere muligt, hvilket besværliggøre kundens søgen efter vore kontaktoplysninger, og har en direkte indflydelse på vores virksomhed. Skadexperten, har siden sin oprindelse gjort brug af .dk i dets logo, og forbindes derfor også helt naturligt med www.skadexperten.dk. Skadexperten udgør samtidig en dominerende del af domænenavnet www.skadexperten.dk. Dette betyder ligeledes at det er at finde på samtlige at vores trykte materialer, blandt andet visitkort, mailsignaturer, brevpapir samt foliering på arbejdsbiler. (Bilag- 10) Indklagede anvender domænenavnet for en hjemmeside, som har begrænset indhold. Flere steder på siden er der sætninger med både Danske og Engelske ord. Hjemmesiden bærer præg af en primitiv oversættelse fra Engelsk til Dansk. Indklager har desuden ikke angivet CVR oplysninger på siden, hvilket er krav i forhold til Dansk Lovgivning ved salg af varer på nettet, samt er der ingen kontaktoplysninger angivet på hjemmesiden. Indklager sælger ligeledes et produkt, der ikke har nogen relevans for domænenavnet. (Bilag 2) Indklager har ingen naturlig eller legitim interesse i domænet – og vi anser indklager for at spekulere i opsnapning af domæner med trafik, med øje for falsk salg og bedrageri af internetbrugere, som narres til at afsløre deres persondata, kreditkortsinformation mv. Vi mener dette er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven, og ønsker domænet overført. Derudover mener vi også at indklagede er i strid med Markedsføringsloven § 25, stk. 1, idet de benytter sig af forretningskendetegn der ikke tilkommer dem. Ved brug af domænenavnet www.skadexperten.dk, skaber indklagede forvirring hos forbrugeren. Indklagede lever desuden ikke op til de krav og vilkår der bliver stillet af udbyderen af domænet DK-Hostmaster. Under DK-Hostmaster vilkår punkt 9. Uretmæssig brug af Domænenavn jf. stk 9.1, gøres det tydeligt at et domæne ikke må bruges, hvis registranten af det anmeldte domænenavn ikke har relevante navne- eller kendetegnsrettigheder eller anden saglig grund til at gøre brug af Domænenavnet. Idet vi har redegjort for vores brug af navnet og kendetegnet for Skadexperten siden 2004, og der er ingen tegn på, at indklagede har brugt navnet før domæneregistrering, vil vi mene, at dette strider imod vilkårene. Ligeledes vil vi gøre opmærksom på DK-Hostmaster bruger vilkår 9.2, der siger at et domænenavn ikke må skabe en forvekslingsrisiko med en anden fysisk eller juridisk persons Domænenavn, navn, logo, varemærke eller andre kendetegn. Vi ønsker at genanvende domænet til generel oplysning om virksomhedens arbejdsområder og kontaktinformationer, som vil gøre en forskel for vore daglige drift og ikke mindst for vore kunder.” Som bilag har klageren fremlagt skærmprint fra hjemmeside Internet Wayback Machine (archive.or• med gengivelse den hjemmeside, der er arkiveret den 15. oktober 2004 i forbindelse med domænenavnet ”skadexperten.dk”. Den arkiverede hjemmeside fremstår som en hjemmeside vedrørende reparation af biler og tilbud om lånebiler. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret den 7. september 2004 i forbindelse med domænenavet ”aunsbjerg- nielsen.dk”. Bilag er skærmprint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”aunsbjerg.com” med overskriften ”Hvorfor vælge SkadeXperten?”. Bilag er fotografi af en kuvert med et påtrykt logo, der indeholder betegnelsen ”SkadeXperten” sammen med en angivelse af domænenavnet ”skadexperten.dk” samt klagerens adresse. Bilag er fotografi af et visitkort med et påtrykt logo, der bl.a. indeholder betegnelsen ”SkadeXperten” sammen med en angivelse af domænenavnet ”skadexperten.dk” samt klagerens adresse. Bilager fotografi af en bil folieret med et logo, der indeholder betegnelsen ”SkadeXperten” samt med en angivelse af domænenavnet ”skadexperten.dk”. Bilager kopi af en e-mailsignatur med et logo, der bl.a. indeholder betegnelsen ”SkadeXperten” samt klagerens adresse. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”aunsbjerg.com” har sekretariatet den 17. juni 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 5: Ved opslag på domænenavnet ”skadexperten.dk” den 22. marts 2019 har sekretariatet taget følgende kopi, jf. bilag 2: Ved fornyet opslag den 17. juni 2019 var der ikke en hjemmeside med reelt indhold. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstatereret, at der den 31. august 2018 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”skadeexperten.dk”, jf. bilag 3: Sekretariatet har ved forespørgsel hos DK Hostmaster fået oplyst, at domænenavnet ”skadexperten.dk” blev registreret den 25. september 2003 af Aunsbjerg Nielsen A/S, at domænenavnet den 26. november 2015 blev overdraget til klageren, og at domænenavnet blev slettet den 28. februar 2019 på grund af manglende betaling af årsgebyr. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren beskæftiger sig med detailhandel af personbiler, varebiler og minibusser, • at ”Skadexperten” er en underliggende produktionsenhed med P-nummer 1017263184 under klageren med startdato den 16. november 2011, • at ”Skadexperten” fungerer som skadesværksted for klageren og klagerens kunder og udfører skadesarbejde på kundebiler, samt taksering af forsikringsskader, • at klageren siden den 15. oktober 2004 har gjort brug af domænenavnet ”skadexperten.dk” til en hjemmeside med beskrivelse af klagerens arbejdsområde og med kontaktinformationer - samt til e-mailadresser, • at ”Skadexperten” siden starten har gjort brug af betegnelsen ”skadexperten.dk” i sit logo og derfor helt naturligt forbindes med internetadressen www.skadexperten.dk, • at betegnelsen ”skadexperten.dk” findes på klagerens trykte materialer, blandt andet visitkort, mailsignaturer, brevpapir samt foliering på arbejdsbiler, • at klageren har en naturlig interesse i domænenavnet ”skadexperten.dk”, • at domænenavnet ”skadexperten.dk” er opsnappet af indklagede, hvilket besværliggøre klagerens kunders søgen efter klagerens kontaktoplysninger og har en direkte indflydelse på klagerens virksomhed, • at indklagede anvender domænenavnet ”skadexperten.dk” til en hjemmeside med begrænset indhold og bærer præg af en primitiv oversættelse fra engelsk til dansk, • at indklagede anvender domænenavnet ”skadexperten.dk” til en hjemmeside, hvorfra sælges produkter, der ikke er relateret til domænenavnets signalværdi, • at indklagede ikke har nogen naturlig eller legitim interesse i domænenavnet ”skadexperten.dk”, • at indklagede spekulerer i opsnapning af domænenavne med aktiv trafik med henblik på bedrageri af internetbrugere, som narres til at afsløre deres persondata, kreditkortsinformation mv., • at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”skadexperten.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, • at indklagedes brug af domænenavnet ”skadexperten.dk” er i strid med markedsføringsloven, da indklagede benytter forretningskendetegn, der ikke tilkommer dem og skaber forveksling hos forbrugerne, og • at klageren ønsker at genanvende domænenavnet ”skadexperten.dk” til generel oplysning om klagerens arbejdsområder og kontaktinformationer. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”skadexperten.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren markedsfører en del af sin forretning, der virker som skadesværksted, under betegnelsen ”skadexperten” bl.a. på sin hjemmeside på domænenavnet ”aunsbjerg.com”, samt på visitkort, mailsignaturer, brevpapir og foliering på arbejdsbiler. Klageren har oplyst at have brugt domænenavnet ”skadexperten.dk” siden den 15. oktober 2004 til en hjemmeside med beskrivelse af klagerens arbejdsområde og til e-mailadresser. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klageren tidligere har været være registrant af domænenavnet ”skadexperten.dk”, og at domænenavnet blev slettet den 28. februar 2019 på grund af manglende betaling af årsgebyr. Klagenævnet forstår klageren således, at den manglende betaling af årsgebyr skyldtes en fejl. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en væsentlig interesse i domænenavnet ”skadexperten.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har tidligere anvendt domænenavnet ”skadexperten.dk” til en hjemmeside, der umiddelbart fremstår som en webshop, der forhandler sko. En sådan anvendelse af domænenavnet ”skadexperten.dk” har ingen tilknytning til domænenavnets signalværdi. Efterfølgende har der ikke været en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”skadexperten.dk”. Klagenævnet finder det påfaldende, at den hjemmeside vedrørende sko, der tidligere var på domænenavnet ”skadexperten.dk”, er blevet fjernet, efter at nærværende klagesag blev påbegyndt. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en stærk formodning for, at domænenavnet ”skadexperten.dk” er registreret af indklagede med henblik på at generere internettrafik til en hjemmeside, hvorfra der udbydes produkter, der ikke er relateret til domænenavnets signalværdi. Ved ikke at have svaret i sagen har indklagede ikke afkræftet denne formodning, og klagenævnet har ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen anerkendelsesværdig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”skadexperten.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge dette virkning til fordel for modparten. Nævnet har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse i den foreliggende sag. Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagedes registrering af domænenavnet ”skadexperten.dk” udelukkende er sket med henblik på at generere internettrafik til en hjemmeside, hvorfra der udbydes produkter, der ikke er relateret til domænenavnets signalværdi, og at indklagede ikke selv har en loyal interesse i domænenavnet, som ikke kan varetages mindst lige så godt via andre domænenavne end netop domænenavnet ”skadexperten.dk”. På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”skadexperten.dk”, og at indklagede, som må have været klar herover, ved sin registrering og opretholdte registrering af dette domænenavne har overtrådt domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. 9

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”skadexperten.dk” skal overføres til klageren, Aunsbjerg Kolding A/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.