Afgørelse

posfactory.dk

Intercreator ApS

MOD

Bjarne Lynge Nielsen

18. september 2019.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”posfactory.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag(litreret af sekretariatet), er registreret under navnet Intercreator ApS (CVR-nummer 31349591) med startdato den 1. april 2008. Klageren er registreret under branchekode 467600 ”Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata”, og klagerens formål er anført som ”køb og videresalg af varer”. Det fremgår af selskabets registreringshistorik, at selskabet den 10. november 2017 fik en række nye binavne, herunder ”POS Factory ApS” og ”POS-Factory ApS”. Indklagede driver en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge CVR (cvr.dk), er registreret under navnet Soluzions v/Bjarne Lynge Nielsen (CVR-nummer 32636918) med startdato den 1. februar 2010. Virksomheden er registreret under branchekode 466900 ”Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr”. Indklagede er endvidere ejer af og direktør i et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra CVR, fremlagt af indklagede som bilag C, er registreret under navnet BL2 Holding ApS (CVR-nummer 36984961) med startdato den 11. august 2015. Selskabet er registreret under branchekode 642020 ”Ikke- finansielle holdingselskaber”. Det fremgår af selskabets registreringshistorik, at selskabet den 6. december 2017 fik en række nye binavne, herunder ”Posfactory ApS”. I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”Intercreator ApS CVR.NR. 31349591 - Har jvnf. det vedhæftede udskrift fra CVR. REG. Registreret Posfactory ApS og Pos-factory ApS som binavne. Intercreator ApS beskæftiger sig med import, fremstilling og salg af alle slags ophængs- og udstillingsartilker (Point of Sale- artikler). Intercreator er en international forening, hvor landets Intercreator medlem sælger disse varer i eget land. Indklagede har ikke nogen loyal eller legitim interesse i, at opretholde registreringen af posfactory.dk, der alene er oprettet i chikane øjemed, af en tidligere medejer af vores Holdingselskab (Bjarne Lynge Nielse• se bilag 1. Ved opslag på posfactory.dk ledes man videre til hjemmesiden Designerclub.com/katalog. Se bilag 2. Designerclub er konkurrent til Intercreator, der kopierer de fleste af de varer som Intercreator fremstiller og sælger. Intercreator ønsker derfor registreringen posfactory.dk overført til os. ... Indklagede har bevisligt ingen erhvervsmæssig interesse i domænenavnet, og alene registreret dette i chikane øjemed, hvorfor indklagede har handlet i strid med domænelovens § 25. Intercreator har registreret navnet Posfactory ApS, derfor giver det anledning til udbredt forvirring hos både potentielle og eksisterende kunder, at domænenavnet ikke tilhører os. Det er samtidig Intercreators store bekymring, at et ukendt antal potentielle kunder af den grund fravælger at kontakte Intercreator, eller køber kopivarerne hos vores konkurrent. Indklagedes registrering er derfor direkte skadelig for vores virke, og er alene oprettet i chikane øjemed.” Bilager et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, der viser, at indklagede er registrant af domænenavnet ”posfactory.dk”, der blev registreret den 23. juli 2017. Bilag er følgende skærmprint af 18. marts 2019, der viser hjemmesiden på domænenavnet ”designerclub.com”, som man viderestilles til fra domænenavnet ”posfactory.dk”: I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”I sommeren 2017 besluttede jeg, at starte et agentur under binavnet POS Factory i min virksomhed Soluzions, som jeg har drevet i ca. år. Jeg spurgte min Revisor til råds – en revisor som samtidig var revisor for Intercreator ApS og Telau ApS, som jeg på daværende tidspunkt var medejer af. Jeg havde fået agenturet for det Italienske firma Designerclub, der producerer og sælger POS-artikler. Ud over Soluzions har jeg WOW Factory ApS og Hot Wire Foam Factory IVS, så firmanavnet POS Factory var nærliggende med FACTORY som gennemgående ord i firmanavnene. Jeg købte 23/7-2017 domænerne www.posfactory.dk og www.pos-factory.dk og lavede link herfra til dét firma i Italien jeg havde fået agenturet hos. Lavede visitkort og klistermærker, som blev påsat 100 indkøbte kataloger, som min sælger begyndte at uddele. 9. november 2017 bad jeg min revisor om, at registrere navnet som binavn i mit holdingselskab BL2Holding ApS. Da det ikke kunne oprettes i det personligt ejede selskab Soluzions. Det skal siges, at jeg på daværende tidspunkt lå i stridigheder med min far, som jeg ejede Telau ApS og andre virksomheder sammen med, men jeg var ved helt at trække mig fra alt der havde med ham at gøre. Heriblandt afhænde anparter i de fælles virksomheder. Nogle dage efter jeg havde bedt min revisor om at registrere navnet opsagde han samarbejdet med mig, da han ikke mente han længere kunne være revisor for begge "lejre", hvilket er helt fair. Det der imidlertid ikke er helt fair er, at jeg efterfølgende opdager, at virksomheden Intercreator ApS. (som min far for nylig ”solgte” til sin bogholder, der er indklager i denne sag, men som han stadig er direktør fo• den 10. november registrerede både POS Factory ApS og POS-Factory ApS som binavne med generalforsamlingsreferat dateret 8. november (formentlig tilbagedateret for, at beskytte revisor og kunne sige, at det var FØR jeg kontaktede denne). Derfor er det beviseligt IKKE mig, der har oprettet domænet i chikane-øjemed, men indklager der har oprettet binavnet for at chikanere mig. Indklager har mig bekendt ikke benyttet binavnet på noget tidspunkt, så at deres kunder skulle blive ”forvirrede” er vist et dårligt påfund. At Designerclub har kopieret noget som helst fra Intercreator gruppen eller Intercreator ApS (som INGEN juridisk sammenhæng ha• er en injuriesag, som Designerclub nu agter at sagsøge indklager for. Intercreator ApS havde INGEN AKTIVITETER i hverken 2017 eller 2018 jf. offentliggjorte regnskaber, så at virksomheden på daværende tidspunkt producerede og solgte noget som helst er også direkte i strid med sandheden. Jeg er selvfølgelig ikke interesseret i at afgive domænenavnet, når vi har uddelt kataloger osv. med dette logo og domænenavn påsat. Telau ApS og beslægtede virksomheder har utallige binavne og domænenavne, som udelukkende er registreret for at chikanere konkurrenter. Mit holdingselskab BL2 Holding ApS har binavnet Posfactory ApS. ... Jeg registrerede domænerne INDEN de tog navnene som binavne. Derfor kan det umuligt være chikane fra min side. Indklager har anmeldt mig for adskillige andre sager i fogedretten, civilretten osv., så dette er udelukkende en ny fiks idé min far Anders Christian Lynge Nielsen og Søren Perby har fundet på for at genere mig.” Bilag A et udskrift af ledelsesberetning fra klagerens to seneste årsrapporter, hvoraf fremgår: ”Selskabet har i regnskabsåret ikke haft aktiviteter” Sekretariatet har dog ved opslag i årsrapporterne konstateret, at klageren i perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018 havde et nettoresultat på ca. 360.000 kr. Bilag B et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, der viser, at indklagede – udover at være registrant af domænenavnet ”posfactory.dk” – også er registrant af domænenavnet ”pos-factory.dk”, der ligeledes blev registreret den 23. juli 2017. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”posfactory.dk” den 19. marts 2019 konstateret, at man herfra viderestilles til domænenavnet ”designerclub.com”, der fremstod således: Sekretariatet har ved fornyet opslag på domænenavnet den 13. juli 2019 konstateret, at man fortsat viderestilles til domænenavnet ”designerclub.com”, der fremstod således: Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• den 13. juli 2019 konstateret, at indholdet af domænenavnet ”posfactory.dk” ikke er lagret herpå. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 13. juli 2019 på ”pos factory” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 90, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater angik fire virksomhedsoplysninger om klageren (Intercreator ApS med binavnene POS Factory ApS og POS-Factory ApS), mens fem vedrørte virksomhedsoplysninger om indklagedes selskab BL2 Holding ApS med binavnet Posfactory ApS. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt bl.a. produkter fra Hewlett Packard. Indklagede har den 4. april 2019 gjort Klagenævnet opmærksom på, at klageren ved Skifteretten i Holbæks beslutning af samme dato blev taget under tvangsopløsning. Klagenævnet anmodede ved brev af 8. april 2019 klageren om at fremkomme med bemærkninger herom i replikken. Klageren har ikke afgivet replik i sagen og er således ikke fremkommet med bemærkninger om tvangsopløsningen. Ved opslag i CVR har sekretariatet imidlertid konstateret, at det fremgår af klagerens registreringshistorik, at anmodningen om opløsning er blevet tilbagekaldt, og at klageren således ikke længere er under tvangsopløsning. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren beskæftiger sig med import, fremstilling og salg af alle slags ophængs- og udstillingsartikler (Point of Sale-artikle• og er en del af den internationale Intercreator-forening, • at indklagede ikke har nogen loyal, legitim eller erhvervsmæssig interesse i, at opretholde registreringen af domænenavnet ”posfactory.dk”, idet indklagede, der er tidligere medarbejder i klagerens holdingselskab, alene har registreret domænenavnet i chikaneøjemed, • at Designerclub, hvis hjemmeside man viderestilles til fra domænenavnet ”posfactory.dk”, er klagerens konkurrent, og at Designerclub kopierer de fleste af de varer, som klageren fremstiller og sælger, • at klageren, der har binavnene POS Factory ApS og POS-Factory ApS, har en væsentlig interesse i, at klagerens virksomhed ikke forveksles med Designerclubs, • at indklagedes brug af domænenavnet ”posfactory.dk” skaber en betydelig forvekslingsrisiko, hvilket kan indebære, at klageren – til stor skade – mister kunder, og • at indklagedes opretholdes af registreringen af domænenavnet ”posfactory.dk” således er i strid med domænelovens § 25, stk. 1.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede som led i den virksomhed, indklagede har drevet i ca. år, i sommeren 2017 besluttede at blive agent under navnet POSfactory for det italienske firma Designerclub, der producerer og sælger POS-artikler, • at indklagede til dette formål registrerede domænenavnene ”posfactory.dk” og ”pos-factory.dk” den 23. juli 2017 og sørgede for, at domænenavnene viderestillede til Designerclubs hjemmeside, • at indklagede har fået produceret visitkort og klistermærker med navnet POSfactory, som er påsat 100 indkøbte kataloger, • at indklagede i november 2017 bad sin revisor om at registrere POSfactory ApS som et binavn til indklagedes selskab BL2 Holding ApS, men at revisoren – der også var revisor for klageren, der på dette tidspunkt var ejet af indklagedes far, som indklagede havde en tvist med – ophævede samarbejdet med indklagede, hvorfor binavnet først blev registret i december 2017, • at det ikke er korrekt, at domænenavnet er oprette i chikaneøjemed, idet indklagede registrerede domænenavnene ”posfactory.dk” og ”pos-factory.dk” til legitime, erhvervsmæssigt formål forud for, at klageren registrerede ”POS Factory” og POS-Factory” som binavne, • at det derimod er klageren, der har handlet chikanøst ved at registrere de pågældende binavne, efter at indklagede havde registreret det omtvistede domænenavn, • at klageren ikke har benyttet binavnene som led i sin virksomhed, der i øvrigt ifølge klagerens regnskabsoplysninger var uden aktivitet i 2017 og 2018, og • at der således ikke er grundlag for at overføre det omtvistede domænenavn til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”posfactory.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er et anpartsselskab, der ifølge Det Centrale Virksomhed er registreret under navnet Intercreator ApS med startdato den 1. april 2008. Klageren driver efter det oplyste virksomhed med import, fremstilling og salg af ophængs- og udstillingsartikler (Point of Sale-artikle• og registrerede til brug for denne virksomhed den 10. november 2017 binavnene ”POS Factory ApS” og ”POS- Factory ApS”. Klagenævnet forstår klageren således, at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”posfactory.dk” til hjemmeside for sin virksomhed, og klagenævnet finder, at klageren har en naturlig interesse heri. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede er efter det oplyste agent for det italienske selskab Designerclub, der driver virksomhed med bl.a. salg af ophængs- og udstillingsartikler (Point of Sale-artikler). Til brug for sin agentvirksomhed registrerede indklagede den 23. juli 2017 bl.a. domænenavnet ”posfactory.dk”, som indklagede anvender til at viderestille til Designerclubs hjemmeside på domænenavnet ”designerclub.com”. Indklagede anvender efter det oplyste ”Posfactory ApS” i sin markedsføring og det af indklagede ejede anpartsselskab, BL2 Holding ApS, fik i december 2017 registreret binavnet ”Posfactory ApS”. Da der ikke foreligger oplysninger om, at klageren har anfægtet indklagedes registrering og brug af dette binavn, finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”posfactory.dk”. Klagenævnet finder herefter på baggrund af en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, at klagerens interesser ikke medfører, at der er grundlag for at fastslå, at indklagede har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domæneskik, ved at registrere og opretholde registreringen af domænenavnet ”posfactory.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnene registrere, træffer nævnet herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Intercreator ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.