Afgørelse

nyborgrejser.dk

NYBORG REJSER A/S

MOD

Flex Media Inc

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”nyborgrejser.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet NYBORG REJSER A/S (CVR-nummer 82851712) med startdato den 27. juni 1977. Selskabet har registreret binavnet NYBORG TURISTTRAFIK A/S og har til formål at drive rejsebureau og turist- og trafikvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. Desuden er selskabet registreret under branchekode ”493920 Turistkørsel og anden landpassagertransport”. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen: ”Nyborg Rejser er et privatejet selskab grundlagt af Peter Kr. Kristensen i 1948. Nyborg Rejser driver omfattende busvirksomhed i ind- og udland samt rejsebureauvirksomhed. Vi mener at Nyborg Rejser er vores brand. [...] Vi mener at Nyborg Rejser er vores brand. Siden www.nyborgrejser.dk kan vildlede og skade vores forretning.” Som bilaghar klageren fremlagt en udskrift af 18. marts 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilager tilsyneladende et skærmprint af 18. marts 2019 fra opslag på det omtvistede domænenavn ”nyborgrejser.dk”. Ved opslag den 19. marts 2019 på ”nyborgrejser.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 11. juni 2019 på ”nyborgrejser.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved at klikke på linket med teksten ”Køb dette domæne”, jf. ovenfor, ledes man videre til hjemmesiden www.sedo.com, hvor ”nyborgrejser.dk” er udbudt til salg for en pris på USD 730: Ved opslag den 11. juni 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”nyborgrejser.dk”. Endvidere har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (FMI19-DK) er anført som registrant af yderligere domænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig således om følgende domænenavne: 71nyhavn.dk aalborgairport.dk afald.dk agv.dk amagergirls.dk baushaus.dk billettservice.dk bilva.dk boligstøtte.dk bonansa.dk cabbin.dk cabinhotel.dk celbess.dk comweel.dk cycling.dk daekoline.dk deichman.dk drogeriet.dk ferieloven.dk fiamma.dk filine.dk freenudecelebs.dk føtes.dk geografitjek.dk gxl.dk hestespillet.dk housedocter.dk iblauersen.dk jobner.dk kellyservice.dk kiinkiin.dk kinnaps.dk kvivkly.dk lidi.dk madamstolz.dk midtenergi.dk nielsendiscount.dk norwegianair.dk optagelser.dk poetz.dk postregionsjaelland.dk quasar.dk realmaelerne.dk realmægler.dk realmægleren.dk rejserfeber.dk riisskovrejser.dk riskovrejser.dk sandnesgarn.dk scandyna.dk sleepin.dk spiserejser.dk talkreviews.dk tandlægehøjskolen.dk topasrejser.dk triump.dk workingindenmark.dk Sekretariatet har ved opslag den 11. juni 2019 påtilfældige af de domænenavne, som indklagede er registrant af, jf. ovenfor, konstateret, at der i ni tilfælde (”71nyhavn.dk”, ”aalborgairport.dk”, ”bilva.dk”, ”comweel.dk”, ”kiinkiin.dk”, ”kvivkly.dk”, ”norwegianair.dk”, ”realmægleren.dk” og ”tandlægehøjskolen.dk”) fremkom hjemmesider af lignende karakter, som fremkom ved sekretariatets opslag den 11. juni 2019 på domænenavnet ”nyborgrejser.dk” med relaterede links. De pågældende hjemmesider indeholdt desuden en opfordring til at købe domænenavnet. Det sidste domænenavn (”bonansa.dk”) indeholdt ikke nogen hjemmeside. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren blev grundlagt af Peter Kr. Kristensen i 1948, • at klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet NYBORG REJSER A/S med startdato den 27. juni 1977, • at selskabet har til formål at drive rejsebureau og turist- og trafikvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed, • at klageren i overensstemmelse med sit formål driver omfattende busvirksomhed i ind- og udland samt rejsebureauvirksomhed, • at navnet NYBORG REJSER må anses for klagerens brand/forretningskendetegn, • at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”nyborgrejser.dk” er egnet til at vildlede og kan skade klagerens forretning, og • at domænenavnet ”nyborgrejser.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, Flex Media Inc, har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, NYBORG REJSER A/S, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”nyborgrejser.dk” i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a.: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”nyborgrejser.dk” – ud over at indeholde en række ”relaterede links”, herunder til NYBORG REJSER – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne” og at man ved at klikke på dette link ledes videre til hjemmesiden www.sedo.com, hvor det omtvistede domænenavn er udbudt til salg for en pris på USD 730. Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et større antal domænenavne af forskellig karakter under .dk-internetdomænet, og sekretariatets undersøgelser viser, at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme eller lignende måde som det omtvistede domænenavn. På baggrund af det oven for anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”nyborgrejser.dk” alene har været og fortsat er at opnå økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevis- bedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Det følger heraf, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”nyborgrejser.dk” registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”nyborgrejser.dk” skal overføres til klageren, NYBORG REJSER A/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.