Afgørelse

ib-markdan.dk

Ib Markdan

MOD

Anonym

8. august 2019.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”ib-markdan.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”En anonym person har oprette en hjemmeside i mit navn. Vedkommende har oprettet et domæne www.ib-markdan.dk, som personen ikke er berettiget til at bruge. ... Mit navn er Ib Markdan, og jeg er ikke den person, der har oprettet www.ib-markdan.dk. Jeg ønsker bestemt ikke, at en anden person udgiver sig for mig og mit navn, jeg mener at personen har gjort sig skyldig i identitetstyveri, ved at bruge mit navn, da jeg er den eneste i Danmark, der hedder Ib Markdan.” Som bilag har klageren fremlagt følgende udaterede skærmprint af domænenavnet ”ib- markdan.dk”: Som bilaghar klageren fremlagt et billede af sit sygesikringsbevis. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Der er på ingen måder tale om identitetstyveri - det argument tager jeg afstand fra. Hjemmesiden udgiver sig desuden heller ikke for at være personen ”Ib Markdan”. Det er underordnet, hvorvidt han er den eneste person i Danmark, som hedder dette navn. Han har ikke eneret til selve navnet. Jeg mener ikke, at der er tale om brud på reglerne for domæner, så jeg ønsker hverken af overdrage domænet eller slette det.” I replikken har klageren anført bl.a. følgende: ”Det er helt urimeligt, at han bruger mit navn på en hjemmeside, som indikerer, at jeg er ophavsmand. Jeg protesterer voldsomt over, at han bruger mit navn, som er et familienavn, hvor ganske få personer bærer efternavnet Markdan. JEG FASTHOLDER, AT HAN AFGIVER DOMÆNET Ib-Markdan. dk, da han overhovedet ikke har nogle relationer til navnet.” I duplikken har indklagede anført, at indklagede ikke har yderligere bemærkninger til sagen. Ved opslag den 19. marts 2019 på ”ib-markdan.dk” har sekretariatet konstateret, at domænenavnet fremstod som vist i bilag 1. Ved fornyet opslag herpå den 12. juni 2019 har sekretariatet tager følgende skærmprint: Indklagede er anonym i DK Hostmasters WHOIS-database. Sekretariatet har ved mail af 11. juni 2019 anmodet DK Hostmaster om registreringsoplysninger vedrørende domænenavnet ”ib- markdan.dk”. DK Hostmaster har i den forbindelse oplyst, at indklagede er registrant af domænenavnet. Sekretariatet har ved mail af 12. juni 2019 anmodet DK Hostmaster om at oplyse, om indklagede er registrant af andre domænenavne end ”ib-markdan.dk” og i givet fald hvilke. DK Hostmaster har i den forbindelse oplyst, at indklagede er registrant af yderligere 1.147 domænenavne af meget forskellig karakter. Ved opslag på tilfældigt udvalgte af indklagedes domænenavne har sekretariatet konstateret, at der i ni tilfælde fremkom hjemmesider med blogs, der i det væsentligste fremstod som den, der findes på ”ib-markdan.dk”, og som – efter det angivne – alle er forfattet af den samme personkreds, herunder Anders Lundtang Hansen. I ét tilfælde fremkom der ingen aktiv hjemmeside. Ved opslag på Danmarks Statistiks hjemmeside (dst.d• har sekretariatet konstateret, at der er to eller færre personer i den danske befolkning med navnet ”Ib Markdan”, og at der er otte mænd og kvinder med efternavnet ”Markdan”. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 12. juni 2019 på ”Ib Markdan” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 492, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørteklageren ogindklagede. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede med urette har registreret domænenavnet ”ib-markdan.dk”, der svarer til klagerens navn, som er Ib Markdan, • at klageren er den eneste i Danmark, der hedder Ib Markdan, • at indklagede ikke har nogen form for relation til navnet ”Markdan”, • at indklagede skal overdrage det omtvistede domænenavn til klageren, idet klageren ikke er interesseret i, at andre udgiver sig for at være klageren, og • at indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn har karakter af identitetstyveri.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede på ingen måde kan anses for at have begået identitetstyveri, • at hjemmesiden på domænenavnet ”ib-markdan.dk” ikke udgiver sig for at være personen Ib Markdan, • at det er underordnet, om klageren er den eneste i Danmark med navnet Ib Markdan, idet klageren ikke har eneret til navnet, og • at indklagede ikke har overtrådt domænelovens regler. 5

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”ib-markdan.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, Ib Markdan, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Klageren er bærer af efternavnet Markdan. Efter navnelovens § 3, stk. 1, er efternavne, der her i landet bæres af 2.000 personer eller færre, beskyttede og kan ikke tages af andre. Da efternavnet ”Markdan” efter det oplyste kun bæres af et begrænset antal personer her i landet, giver klagen anledning til at overveje, om indklagedes anvendelse af domænenavnet ”ib-markdan.dk” indebærer en overtrædelse af navnelovens § 27, der er affattet således: ”§ 27. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.” Navnelovens § skal bl.a. værne bærere af slægtsnavne mod, at uvedkommende gør brug af slægtsnavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med slægtsnavnet og bærernes slægt. Bestemmelsen forudsætter, at der foreligger en uhjemlet eller uberettiget brug af slægtsnavnet, som er egnet til at skabe forveksling. Indklagede har ikke godtgjort en særlig ret til at gøre brug af det beskyttede navn ”Markdan” som kendetegn. Klageren kan derfor modsætte sig indklagedes brug af navnet som kendetegn, herunder som domænenavn, da dette kan skabe forvekslingsmulighed og risiko for, at andre vil sætte brugen i forbindelse med klagerens navn. Nævnet finder på baggrund af det anførte, at klageren ved dom kan få indklagede tilpligtet at ophøre med brugen af domænenavnet ”ib-markdan.dk”, jf. navnelovens § 27. Domænenavnet svarer til klagerens navn, som efter det oplyste er unikt i Danmark. Indklagede har ikke redegjort for, hvorfor han har ladet det omhandlede domænenavn registrere. På denne baggrund lægger klagenævnet endvidere til grund, at indklagede – ud over at hans anvendelse af navnet Ib Markdan er i strid med navneloven – ikke har en anerkendelsesværdig grund til at registrere eller opretholde registreringen af domænenavnet. Også på denne baggrund er registreringen i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Klagenævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”ib-markdan.dk” skal overføres til klageren, Ib Markdan. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.