Afgørelse

vinspecialisten-svendborg.dk

H. J. Hansen Vin A/S

MOD

[A]

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstande Principalt: Registreringen af domænenavnet ”vinspecialisten-svendborg.dk” skal overføres til klageren. Subsidiært: Registreringen af domænenavnet ”vinspecialisten-svendborg.dk” slettes. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klageren er et dansk selskab stiftet den 18. marts 1982 med adressen Vestergade 97-101, 5000 Odense C. Som bilag vedhæftes fuldstændig udskrift for klageren. Klageren er Danmarks førende leverandør indenfor blandt andet kvalitetsvine og andre former for spiritus, med levering til hotel- og restaurationssektoren, business to business samt via netværket ”Vinspecialisten” til forbrugere. ”Vinspecialisten” er et landsdækkende netværk af selvstændige specialvinhandlere med forankring i det lokale erhvervs- og forretningsliv i et tæt og effektivt kædesamarbejde med klageren. Klageren har varemærkerettigheder til varemærkerne ”Vinspecialisten” og ”VIN SPECIALISTEN”, henholdsvis et endeligt registreret ordmærke samt figurmærke med registreringsnumrene VR 2012 00514 ig VR 2012 00111. Som bilag 2-3 fremlægges udskrift for varemærkeregistreringerne. Klageren har opnået endelig registrering af ordmærket ”Vinspecialisten” i vareklasserne 30, og 35. Klageren har ligeledes opnået endelig registrering af figurmærket ”VIN SPECIALISTEN” i vareklasserne 30, 32,og 35. Varemærket ”Vinspecialisten” er ligeledes et forretningskendetegn for klagerens ovennævnte landsdækkende samarbejde med selvstændige specialvinhandlere. Frem til 1. november 2018 har klageren drevet forretningen Vinspecialisten Svendborg med blandt andet domænenavnet vinspecialisten-svendborg.dk. Forretningen er bortforpagtet til anden side, der skal fortsætte driften af forretningen med dertilhørende brug af klagerens varemærkerettigheder og domænenavnet. Som bilag 4-7 fremlægges udvalgte udskrift udvisende historikken for domænenavnet vinspecialisten-svendborg.dk efter opslag i Archive Internet Wayback Machine – www- archive.org. Det bemærkes, at klageren ved opslaget har kunnet konstatere, at hjemmesiden er lagret i alt gange i perioden fra den 3. juni 2013 til registrantens registrering af domænenavnet den 10. juli 2018. De lagrede i perioden 3. juni 2013 til 26. september 2017 indeholder udskrift af hjemmesiden tilhørende klagerens forretning Vinspecialisten Svendborg under netværket ”Vinspecialisten”. Som bilag fremlægges udskrift af registrantens hjemmeside ved opslag på ”www.vinspecialisten-svendborg.dk”. Det kan konstateres, at indholdet af registrantens hjemmeside indikerer tilstedeværelsen af en webshop med salg af formentlig vin samt dertilhørende blog. Det vides ikke, i hvilket omfang der udøves salgsmæssig aktivitet. Hjemmesidens indhold i det hele består af en beskrivelse af reklamationsret og databehandlingspolitik for en virksomhed, der er navngivet som Vinspecialisten Svendborg. Hjemmesiden synes alene at udgøres af bilag 8. Eftersom registranten er anonym, kan klageren ikke udtale sig om, hvorvidt registranten har registreret andre domæner. Det bemærkes endelig, at klageren ikke har givet tilladelse til registrantens registrering og/eller anvendelse af klagerens varemærker...” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf det fremgår, at klageren den 23. februar 2012 fik registreret ordmærket VINSPECIALISTEN i klasserne: 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup, gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. 32: Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. Bilager udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf det fremgår, at klageren den 11. januar 2012 fik registreret følgende figurmærke, der indeholder betegnelsen ”vin specialisten”, i følgende klasser: 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup, gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. 32: Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. Bilag 4-7 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archiv.or• med en gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”vinspecialisten- svendborg.dk” den 4. juni 2013, 30. juli 2013, 18. december 2014 og den 12. januar 2016. Den arkiverede hjemmeside, hvorfra der sælges vin, spiritus og tobaksprodukter, indeholder klagerens figurmærke, jf. bilag og svarer i det væsentlige til den nedenfor gengivne hjemmeside, der er arkiveret den 4. juni 2013. Bilag er skærmprint fra domænenavnet ”vinspecialisten-svendborg.dk”, hvor hjemmesiden på domænenavnet fremstår som en ikke færdigudviklet med blog med tekstafsnit med overskrifterne ”Reklamationsret” og ”Personlige oplysninger”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Registranten giver hermed samtykke til, at domænet vinspecialistensvendborg.dk kan overføres til klageren, hvis klageren har med hensigt at dække registrantens udgifter i forbindelse med registreringen af domænet vinspecialistensvendborg.dk, et total beløb på 50DKK inkl. moms. Registranten mener ikke, at registeringen af domænet vinspecialisten- svendborg.dk er uberettiget, med derimod fuld berettiget, da domænet vinspecialisten- svendborg.dk var frit tilgængelig for registrering. Registranten vil gerne påpege, at klageren burde have beholdt domænet vinspecialistensvendborg.dk, hvis klageren ikke ønskede det frit tilgængeligt for registrering af andre personer eller virksomheder. Registranten vil også påpege, at en klagesag magen til denne er uundgåelig, så længe klager ingen intentioner har om, at opretholde de økonomiske forpligtelser i lejekontrakten på domænet vinspecialisten- svendborg.dk.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Ved de af klageren fremlagte bilag, er det dokumenteret, at domænet i en årrække forud for indklagedes registrering har været anvendt af klageren, og at ophøret af anvendelsen af domænet skete i forbindelse med ophøret af driften af forretningen Vinspecialisten Svendborg i dens daværende form. Ved opslag den 16. april 2019 har det kunnet konstateres, at indklagedes hjemmeside er ude af drift. Ved det af klageren fremlagte udskrift af indklagedes hjemmeside, er det dog dokumenteret, at indholdet består af en hjemmeside med salg af formentlig vin og dertilhørende blog. Hjemmesidens indhold bestod i det hele af en beskrivelse vedrørende forretningens reklamationsret og databehandlingspolitik. Det af indklagede afgivne svarskrift i sagen indeholder ingen oplysninger om formålet og/eller indholdet af hjemmesiden. Klageren fastholder således, at der ved klagerens beskrivelse af sagsfremstillingen er skabt en klar formodning for, at formålet med indklagedes registrering har været at bruge domænenavnet på en måde, som skaber forveksling med klageren. Indklagede har ikke ved sit svarskrift afkræftet denne formodning. Klageren gør som følge af det ufuldstændige svar gældende, at nævnet i sin bevisbedømmelse i medfør af forretningsordens § 11, stk. 3, skal tillægge dette virkning til fordel for klageren. Herefter og henset til de allerede anførte gør klageren således gældende, at registrantens registrering og brug af domænet savner et anerkendelsesværdigt formål, og således udgør en krænkelse af klagerens rettigheder efter varemærkelovens §og er ligeledes i strid med god domænenavnsskik, jf. §i domæneloven.” Ved opslag på domænenavnet ”vinspecialisten-svendborg.dk” den 15. marts 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 4. august 2019 var der ikke en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der den 4. juni 2013 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”vinspecialisten- svendborg.dk”, jf. bilag 4: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er Danmarks førende leverandør inden for blandt andet kvalitetsvine og andre former for spiritus, • at ”Vinspecialisten” er et landsdækkende netværk af selvstændige specialvinsforhandlere i et tæt og effektivt kædesamarbejde med klageren, • at klageren er indehaver af varemærkerettighederne til ordmærket VINSPECIALISTEN og figurmærket VIN SPECIALISTEN, • at klageren ved ibrugtagning og fortsat anvendelse af kendetegnet VINSPECIALISTEN bl.a. gennem det landsdækkende netværk og samarbejde har stiftet kendetegnsrettigheder til betegnelsen ”vinspecialisten” i medfør af markedsføringslovens § 22, • at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”vinspecialisten-svendborg.dk” er egnet til at give det indtryk, at anvendelsen sker med tilladelse fra klageren til at anvende varemærket VINSPECIALISTEN, • at indklagedes formål med registrering og brug af domænenavnet ”vinspecialisten- svendborg.dk” har været at skabe forveksling med klagerens varemærke og forvirring og uklarhed hos internetbrugerne, • at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”vinspecialisten-svendborg.dk” er i strid med god domænenavnsskik samt i strid med varemærkelovens § 4, • at klageren indtil den 1. november 2018 har drevet forretningen ”Vinspecialisten Svendborg” og i den forbindelse har gjort brug af domænenavnet ”vinspecialisten-svendborg.dk”, og at forretningen herefter blev bortforpagtet, og • at domænenavnet ”vinspecialisten-svendborg.dk” alene blev nedlukket i forbindelse med overgangen til bortforpagtning. Indklagede har gjort gældende blandt andet, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”vinspecialisten-svendborg.dk” er fuldt berettiget, og • at indklagede kan overføre domænenavnet ”vinspecialisten-svendborg.dk” til klageren, hvis klageren dækker indklagedes udgifter i forbindelse med registreringen af domænenavnet i alt kr. inkl. moms.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”vinspecialisten- svendborg.dk” er uden erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”vinspecialisten-svendborg.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er indehaver af varemærkerettigheder til ordmærket VINSPECIALISTEN samt et figurmærke, hvori indgår betegnelsen ”vin specialisten”, og at ”Vinspecialisten” er navnet på et landsdækkende kædesamarbejde af selvstændige vinforhandlere, som klageren er en del af. Klageren har endvidere oplyst at have drevet en forretning under navnet ”Vinspecialisten Svendborg” og have gjort brug af domænenavnet ”vinspecialisten-svendborg.dk” for denne forretning indtil den 1. november 2018, hvor forretningen blev bortforpagtet. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”vinspecialisten-svendborg.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede tidligere har anvendt domænenavnet ”vinspecialisten-svendborg.dk” til en ikke færdigudviklet blog, og at domænenavnet på nuværende tidspunkt tilsyneladende ikke anvendes aktivt. Indklagede har oplyst at ville overføre domænenavnet ”vinspecialisten-svendborg.dk” til klageren, hvis klageren dækker indklagedes udgifter i forbindelse med registreringen af domænenavnet og har ikke oplyst at have en selvstændig interesse i domænenavnet. På den anførte baggrund, og som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, kan klagenævnet ikke konstatere, at indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”vinspecialisten-svendborg.dk”. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”vinspecialisten- svendborg.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 9

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”vinspecialisten-svendborg.dk” skal overføres til klageren, H. J. Hansen Vin A/S. Overførslen skal gennemføres straks nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.