Afgørelse

hfh.dk

Fabers Høreteknik A/S

MOD

PTI EUROPA A/S

19. august 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”hfh.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Angående klage over brug af www.hfh.dk som omdirigering til hjemmesiden https://pti.eu/ Fabers Høreteknik A/S og Hjælpemidler for Handicappede A/S i daglig tale kendt som ”Fabers” og ”HFH” var oprindelig to selvstændige virksomheder, som begge i over år har specialiseret sig i hjælpemidler til henholdsvis døve/hørehæmmede og blinde/svagtseende. Den oprindelige stifter og ejer af HFH Robert Düringer er født blind. Han oplevede, at det var meget svært for blinde og svagtseende at finde de hjælpemidler, som de havde behov for. Han så det som sit naturlige kald at stifte HFH som en rådgivnings- og salgsvirksomhed med speciale indenfor synskompenserende hjælpemidler. Da internettet blev udbredt var det Roberts ønske at oprette en hjemmeside på domænenavnet www.hfh.dk men da det var optaget, valgte han det næstbedste www.synsnerven.dk som platform for rådgivning og produktbeskrivelse. Virksomhedens mailadresse har gennem alle årene været hfh@synsnerven.dk. Vores synsafdeling er i officielle kredse kendt under navnet HFH. Ved søgning på Socialstyrelsens hjælpemiddeldatabase er alle synskompenserende hjælpemidler fra os oprettet under HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE (HFH). Se eksempel på bilag. Den 1. september 2011 købte vi Hjælpemidler for Handicappede af Robert Düringer, og fremadrettet har de været drevet under samme CVR-nummer. Men vi har bibeholdt de to navne for henholdsvis vores syns- og høreafdeling. Og som det vil fremgå af cvr registeret er Hjælpemidler for Handicappede A/S registreret officielt som binavn. På tilsvarende vis er Fabers Høreteknik A/S opstået som en rådgivnings virksomhed omkring høretekniske hjælpemidler. Stifter var Ejvind Faber. I 2007 overgik virksomheden til Ejvinds datter og svigersøn Gitte og Jes Faber. Fabers Høreteknik har i mange år haft en hjemmeside på domænet www.faber-lyd.dk I år 2018 måtte vi erkende at undersider og produkter var forældet, og siden har vi arbejdet på at finde den ideelle fremtidig løsning. I dag har vi kun en forside med kontaktoplysninger, men det er en uholdbar midlertidig løsning. Både høretekniske- og synskompenserende hjælpemidler bevilges traditionelt af kommunerne, som hjælpemidler. I begrænset omfang købes hjælpemidlerne af private borgere. Ofte har vores private kunder ikke kun et men to handicap. Det er almindeligt med både aldersbetinget høre- og synsnedsættelse. Det er derfor væsentligt både for private kunder og for de bevilgende myndigheder, at kunne finde syns- og hørehjælpemidler på samme domæne. Den 5. februar 2019 rettede vi henvendelse PTI Europa A/S. Deres IT-medarbejder oplyste telefonisk, at de havde overtaget domænenavnet for ca. år siden i forbindelse med overtagelse af en virksomhed, der var gået konkurs. Han fortalte, at de ikke bruger hfh.dk til noget. Den viderestilles blot til deres egen hjemmeside https://pti.eu/ Efter aftale med IT-medarbejderen fremsendte vi en kort beskrivelse af vores ønske, som han ville fremlægge for sin chef. Den 19. februar modtog vi en kort besked fra IT-medarbejderen, som oplyste, at hans chef ikke ønskede at overdrage hfh.dk (kopi af mailkorrespondance vedlægges i bilag 3). Vi er først efter denne kommunikation med PTI blevet bekendt med, at der findes et domæneklagenævn, og vi tillader os derfor at rette henvendelse til Dem, idet vi håber, at De på baggrund af denne skrivelse vil anerkende vores ret til at få brugsretten over domænenavnet hfh.dk. ... Virksomheden PTI.dk har ingen glæde af domænenavnet hfh.dk men anvender det kun til omstilling. Vedhæftede bilagunderstøtter IT-medarbejderens udsagn om at de ikke bruger navnet HFH. I PTT’s offentliggjorte nyhedsbreve har vi fundet historisk reference hvordan virksomheden startede i en gammel skole som en del af HFH Group tilbage i 1991. For vores virksomhed har domænenavnet hfh.dk stor rådgivningsmæssig og erhvervsmæssig betydning, da det på alle måder giver sammenhæng. Vi har brug for hfh.dk domænenavnet for at imødekomme vore kunders ønske. 1. Både de bevilgende myndigheder, konsulenter og de private kunder efterspørger et samlet overblik over syns- og hørehjælpemidler. 2. Vores nuværende domænenavn synsnerven.dk afspejler kun synshjælpemidler og vi kan derfor ikke bruge det i fremtiden. Tilsvarende er vores nuværende domænenavn faber-lyd.dk ikke anvendeligt da det indsnævrer sig til hørehjælpemidler. 3. Vi har udenlandske samarbejdspartnere og er derfor nødt til at undgå æ, ø og å i vores domænenavn. De søger os på vores navn HFH men finder os ikke. 4. Vores e-mailadresse hfh@ 5. Vores logo HFH 6. Vi er i officielle kredse kendt med navnet HFH Se eksempel Socialstyrelsens Hjælpemiddelbase bilag 2) 7. Vores produktsortiment af hjælpemidler til handicappede mennesker giver det bedst mening at vise på et hfh.dk domæne 8. Lettelse af kommunikation med udenlandske virksomheder, når vores navn er identisk med vores domæne.” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende Fabers Høreteknik A/S, hvoraf bl.a. fremgår, at Fabers Høreteknik A/S d. 10. februar 2012 fik registreret binavnet HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE A/S. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden ”Hjælpemiddelbasen” på domænenavnet ”hmi-basen.dk” med en reference til ”Hjælpemidler for handicappede”, som har e-mailadresse og hjemmeside på domænenavnet ”synsnerven.dk”. Bilag er kopi af e-mailkorrespondance af februar 2019 mellem klageren og indklagede, hvori klageren anmoder om at overtage domænenavnet ”hfh.dk”, hvilket afslås af indklagede. Bilag fremstår som materiale kopieret for domænenavnet ”pti.eu”, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede startede som en del af ”HFH Gruppen”. Bilager en oversigt over de af klageren fremlagte bilag samt klagerens kommentarer hertil. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vores virksomhed startede i 1988 som HFH Danmark (Bilag A). Vi sælger kuglelejer og transmissionsdele til industrien i ind og udland. I 1997 køber vi domænet HFH.dk (Bilag B) som dengang blev brugt som hjemmeside og e- mail. I 2000 skifter virksomhedens navn til PTI (Bilag A), mens vi fortsat til den dag i dag også sælger varer af mærket HFH. Vi har brugt domænet HFH.dk som viderestilling, så vores kunder bliver ledt hen til vores nye domæne. Vores kataloger fra HFH tiden samt produkter mærket med HFH er stadig i brug. (Bilag D og E). Vi ejer rettighederne til varemærket HFH siden 1996 (Bilag C). Vores IT Ansvarlige Carsten Lorenzen har haft en samtale med Fabers den 5. Februar, hvor vi kort talte om vores tidligere Firmanavn HFH. Der har muligvis været misforståelser ang. overtagelsen af domænet, vi har ikke overtaget domænet fra en anden virksomhed der er gået konkurs. Den har så vidt vi kan huske og researche ikke haft en ejer inden os. Vi er ikke enige i at vi ikke bruger domænet HFH.dk til noget. En evt. frivillig overdragelse af domænet blev fremlagt for ledelsen og afvist. Ledelsen ønsker fremtidig brug af domænet og varemærket. ... Vi ønsker frifindelse fordi vi aktivt ejer varemærket for HFH (Bilag C) og sælger produkter som er mærket med dette varemærke (Bilag E). Vores Produkter har en meget lang levetid, derfor vil varer med HFH mærket være at finde ude i industrien langt ude i fremtiden. Domænet er vigtig for os for at lede vores kunder frem til vores nye domæne.” Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede i perioden fra 1988 til 1999 havde navnet ”HFH Danmark ApS”. Bilag D er fotografi af produktkataloger på henholdsvis engelsk og tysk, og som på forsiden er påtrykt indklagedes figurmærke, som indeholder betegnelsen ”hfh”, jf. bilag. C. Bilag E er fotografi af en maskindel med betegnelsen HFH indstøbt i metaloverfladen. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Det er fuldt forståeligt, at PTI engang havde behov for at have en viderestilling af domænenavnet i en periode for at guide kunder til deres nye hjemmeside. Men vi formoder at kunderne efterår nu må være fortrolige med den nye side, og at behovet for viderestilling ikke længere eksisterer. Mange af vores kunder klager over, at de ikke kan finde vores side når de søger vores navn hfh. De søger os forgæves og lander på PTI’s hjemmeside. Vi gætter på de viderestillinger som PTI får via hfh.dk er vores kunder som søger os. Kommentarer til bilag D: Foto af forside på fysiske kataloger fra HFH Unternehmensgruppe Finkenrath på tysk og engelsk. De to katalogers udgiver og årstal fremgår ikke af billede. Omslagets røde farve ser lidt falmet ud, og vi formoder derfor, at katalogerne er af ældre dato – måske har HFH Gruppen udgivet i 1990erne. De fleste af PTIs kunder vil næppe søge i gamle kataloger. I disse digitale tider vil de fleste kunder finde det naturligt søge information på PTIs let tilgængelige online brochurer og online produktsortiment. Det er vores opfattelse, at fotoet af de to kataloger ikke kan retfærdiggøre, at PTI påberåber sig retten til at beholde hfh domænet til viderestilling. Kommentarer til bilag E: Produkt fotograferet med HFH mærke Ved søgning på PTIs hjemmeside er det ikke lykkedes os at finde et lejehus, som ligner det fotograferede med HFH mærke. De lejehuse som PTI i dag sælger har et anderledes og mere firkantet design og der ses ingen påtrykt navn. Vi formoder derfor, at det fotograferede produkt er et ældre og udgået produkt, og at det kun er på de gamle udgåede produkter, at der står hfh. Se venligst bilag+Vi mener ikke det er rimeligt, at PTI på baggrund af, at de engang har solgt produkter med navn på, kan påberåbe sig retten til at beholde hfh domænet langt ud i fremtiden. PTI påpeger at de ejer navnet HFH på baggrund af en varemærkeregistrering. Vi mener, at det må veje tungere at vores virksomhedsnavn er kendt som HFH og at vi aktivt bruger HFH både i vores logo, mailadresse, på Socialstyrelsens hjælpemiddelbase og blandt kunder/leverandører. Vedhæftede bilag: • Bilag 7: Printscreen af PTI hjemmeside nuværende design af lejehuse • Bilag 8: Billede fra PTIs hjemmeside af nuværende lejehuse hvor mere firkantet design tydeligt ses. • Bilag 9: Print fra CVR. registeret som dokumenterer at Robert Düringer grundlagde Hjælpemidler for Handicappede den 1/8 1985. Vi købte virksomheden af Robert den 1. september 2011. • Bilag 10: Forside fra Roberts gl. varekatalog. Dokumentation for at Hjælpemidler for Handicappede har anvendt HFH navn og logo siden opstart for år siden. Efter vi købte virksomheden af Robert har vi beholdt det oprindelige navn og logo, kun moderniseret med tilføjelse af blå farve i streger og prikker. Som tidligere nævnt ønskede Robert Düringer for mange år tilbage at få domænenavnet hfh.dk men han kom for sent. Det var optaget. I internettets start og de første mange år var det ikke tilgængeligt for blinde og svagtseende. Teknologi som voiceover, jaws og andre skærmlæseprogrammer eksisterede ikke, og derfor fik Robert og alle andre blinde og svagtseende først mange år senere adgang til internettet. Det har meget stor betydning for os at få ret til at anvende domænenavnet hfh.dk aktivt, idet vores kunder søger os på vores navn HFH, og vi har brug for det som en platform til at lave en samlet præsentation af de hjælpemidler, som vi tilbyder til syns- og hørehæmmede. Vi mener at vores behov for aktivt at bruge domænenavnet må veje tungere end det passive brug som PTI har dokumenteret.” Bilag og er skærmprint fra indklagedes hjemmeside på internetadressen https://pti.eu/da/produkter/lejehuse/. Bilag er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende den nu ophørte enkeltmandsvirksomhed ”Hjælpemidler for Handicappede v/Robert Gottlieb Düringer”. Bilager kopi af ”PRIS/VARE-LISTER” fra ”HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE”. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”synsnerven.dk” har sekretariatet den 13. juli 2019 taget følgende kopier, der i det væsentlige svarer til bilag 5: Ved opslag på domænenavnet ”hfh.dk” den 13. marts 2019 blev viderestillet til domænenavnet ”pti.eu”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 13. juli 2019 blev ligeledes viderestillet til domænenavnet ”pti.eu”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside har sekretariatet konstateret, at indklagede den 12. juli 1996 fik registreret følgende figurmærke, der indeholder betegnelsen ”hfh”, i varemærkeklasserneog 7, jf. bilag C: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren den 1. september 2011 købte virksomheden ”Hjælpemidler for Handicappede” af Robert Düringer, • at klageren har fået registreret binavnet ”Hjælpemidler for Handicappede A/S”, der forkortes HFH, • at klagerens synsafdeling i officielle kredse er kendt under navnet ”hfh”, • at klageren har et logo, hvori indgår betegnelsen ”hfh”, • at indklagede ikke har nytte af domænenavnet ”hfh.dk”, men kun anvender det til viderestilling, • at indklagede ikke længere kan have behov for at bruge domænenavnet ”hfh.dk” til viderestilling til sin nye hjemmeside, • at domænenavnet ”hfh.dk” har stor rådgivningsmæssig og erhvervsmæssig betydning for klageren, og • at mange af klagerens kunder, der søger efter klageren, ender på indklagedes hjemmeside.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede sælger kuglelejer og transmissionsdele til industrien, og at indklagedes virksomhed startede i 1988 under navnet ”HFH Danmark”, • at indklagede i 1997 fik registreret domænenavnet ”hfh.dk”, som dengang blev brugt til hjemmeside og e-mailadresser, • at indklagede i 2000 skiftede navn til PTI, men at indklagede fortsat i dag også sælger varer med varemærket HFH, • at indklagede er indehaver af rettigheder til et figurmærke, der indeholder betegnelsen ”HFH”, • at det ikke er korrekt, at indklagede ikke bruger domænenavnet ”hfh.dk” aktivt, • at indklagedes produkter har en meget lang levetid, og derfor vil der i industrien kunne findes varer med varemærket HFH langt ude i fremtiden, og • at domænenavnet ”hfh.dk” er vigtigt for indklagede for at kunne lede indklagedes kunder til indklagedes nye hjemmeside på et andet domænenavn.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”hfh.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren har fået registreret binavnet ”Hjælpemidler for Handicappede A/S”, der forkortes HFH, og at klageren markedsfører sin virksomhed ved brug af et logo, der indeholder betegnelsen ”HFH Hjælpemidler for Handicappede”. Klageren har endvidere oplyst, at klagerens afdeling for hjælpemidler til synshandicappede i officielle kredse er kendt under navnet ”hfh”. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”hfh.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Domænenavnet ”hfh.dk” anvendes til viderestilling til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”pti.eu”. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagedes virksomhed startede i 1988 under navnet ”HFH Danmark”, og at indklagede den 12. juli 1996 fik registreret et figurmærke, der består af betegnelsen ”hfh” i en særlig grafisk udformning. Indklagede skiftede i 2000 navn til PTI, og indklagede har oplyst, at indklagede fortsat i dag sælger varer med varemærket HFH, og at indklagedes produkter, der har en meget lang levetid, vil kunne findes i industrien med varemærket HFH langt ude i fremtiden. På denne baggrund, og da klagenævnet ikke finder grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring om, at indklagedes virksomhed og produkter stadig forbindes med betegnelsen ”hfh”, finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”hfh.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”hfh.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Fabers Høreteknik A/S, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.