Afgørelse

david.dk

David Rovsing

MOD

Indklagede 1 (registranten)

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”david.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Jeg ønsker at opstarte en privat blog under mit fornavn, David, dette er dog imidlertid umuligt, da domænet david.dk er optaget af EVERGREEN INTERNET ApS. David.dk er af indklagede sat til salg (Se bilag 1). Det gøres samlet set gældende, at indklagede ikke har nogen loyal og legitim interesse i at opretholde registreringen af domænet david.dk. Ifølge ”Wayback Machine” har indklagede på intet tidspunkt gjort brug af poseidon.dk. Indklagede har registreret domænet d. 18/8-2016. Indklagede opretholder udelukkende registreringen af david.dk med videresalg for øje. [...] I henhold til domænelovens § 25, stk. 2, så må registranten ikke registrere og opreholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Eftersom david.dk er et domænet som vil passe perfekt i henhold til den kommende blog har jeg ingen anden udvej, eftersom registranten ikke har vendt tilbage på henvendelse pr. telefon.” Som bilag har klageren fremlagt et udateret skærmprint af hjemmesiden under domænenavnet ”david.dk”, som i det væsentlige fremstår som hjemmesiden der fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet 12. marts 2019, jf. nedenfor i sagsfremstillingen. Ved opslag den 12. marts 2019 på ”david.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på ”david.dk” den 27. juli 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Domænet david.dk er registreret på vegne af David Byrial Hvejsel Stenstrøm (bilag A, David sygesikringskort). David Byrial Hvejsel Stenstrøm er den retmæssige indehaver af domæneregistreringen. David Byrial Hvejsel Stenstrøm er ansat som udvikler i et andet selskab med samme ejer som Evergreen Internet ApS. Evergreen Internet ApS er af nemheds årsager, der hvor domæner normalt først registreres ifm. samtlige selskabernes aktiviteter og derfor er det også herigennem at david.dk er registreret på vegne af David Byrial Hvejsel Stenstrøm. Alt dette er allerede blevet fremsat i verserende domæneklagesag nr. 2019-0002. Yderligere fremsættes at klagers påstand om at domænet skulle have være sat til salg, samt at domæne skulle være registreret med videresalg for øje, er udokumenteret og usand. I øvrigt bemærkes det at klager blot forsøger uretmæssigt at tilegne sig yderligere domæner via domæneklage ligesom klager gjorde det med domænenavnet poseidon.dk, domæneklage nr. 2018-0500, et domænenavn klager her mere end et halvt år efter stadig ikke har taget i brug, men som blot redirecter uendeligt mellem http og https (bilag B, bilag C). Slutteligt bemærkes det at klager allerede har en blog på domænet davidrovsing.dk (bilag D), hvormed at argumentet for klagers behov for domænet david.dk ikke er godtgjort, da dette behov allerede er dækket ved klagers aktuelle brug af davidrovsing.dk. [...] David Byrial Hvejsel Stenstrøm har en legitim ret til domæneregistreringen david.dk, da dette er hans fornavn. David Byrial Hvejsel Stenstrøm har været først i tid med domæneregistreringen. David Byrial Hvejsel Stenstrøm har domænet for at kunne anvende det til hhv. email og ifm. hans virke som udvikler, at kunne lægge bl.a. kodeeksempler og open source-bidrag ud på et website på david.dk.” Som bilag A har indklagede fremlagt et foto af et sundhedskort tilhørende indklagede 2, David Byrial Hvejsel Stenstrøm. Bilag B og C er to udskrifter af 27. marts 2019 fra hjemmesiden www.websniffer.cc vedrørende domænenavnet ”poseidon.dk”. Bilag D er en udskrift af 27. marts 2019 fra hjemmesiden under domænenavnet ”davidrovsing.dk”. Af udskriften fremgår, at hjemmesiden indeholder blog. Ved opslag den 27. juli 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”david.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagedeunder samme bruger-id (EIA352-DK) er anført som registrant af yderligere domænenavne af forskellig karakter under .dk- internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne: animationer.dk biblioteket.dk btt.dk båd.dk både.dk catgirl.dk chris.dk costa.dk cykelauktion.dk cykelmekaniker.dk dehvidesider.dk dog.dk dør.dk electrum.dk elizabeth.dk eventmanagement.dk eventmanager.dk farvelmor.dk fil.dk fotovogn.dk gogg.dk haiku.dk hjælpeorganisationer.dk hom.dk hotyoga.dk hvidesider.dk ica.dk jordmoder.dk kattemad.dk kkb.dk komplet.dk kursuskatalog.dk kva.dk language.dk liveleak.dk læs.dk mns.dk modeller.dk mp3.dk mugshot.dk mystery.dk nalini.dk namaste.dk navnebog.dk navnebogen.dk netstop.dk offentlige-stillinger.dk opensource.dk pages.dk pattern.dk personregister.dk personsøgning.dk perspektivbredband.dk photobooth.dk pod.dk politiker.dk pomeranian.dk procentregning.dk quotes.dk rafting.dk regnemaskine.dk scam.dk scholar.dk slam.dk slang.dk speedbåd.dk speedtest.dk steppeulv.dk sunhed.dk tabs.dk tamara.dk ted.dk telefonnummer.dk ugehoroskop.dk ugenumre.dk uploads.dk usynlig.dk vits.dk vitser.dk wegner.dk Sekretariatet har ved opslag den 27. juli 2019 på tilfældige af indklagede 1’s registrerede domænenavne konstateret, at der i syv tilfælde (”cykelmekaniker.dk”, ”elizabeth.dk”, ”haiku.dk”, ”kursuskatalog.dk”, ”læs.dk”, ”offentlige-stillinger.dk”, ”pod.dk” og ”wegner.dk”) fremkom hjemmesider af samme karakter, som fremkom ved sekretariatets opslag den 12. marts 2019 på domænenavnet ”david.dk” med en række relaterede links og teksten ”Forespørg om dette domæne”, jf. ovenfor i sagsfremstillingen. De øvrige tre domænenavne indeholdt henholdsvis en ikke aktiv hjemmeside (”animationer.dk”), en hjemmeside vedrørende salg af både (”båd.dk”) og en ufærdig hjemmeside (”offentlige-stillinger.dk”). Ved opslag den 27. juli 2019 på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk har sekretariatet konstateret, at fornavnet David pr. 1. januar 2019 bæres af 8.560 personer. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at efternavnet David pr. 1. januar 2019 bæres af 256 personer. Ved sekretariatets søgning på ”david” den 27. juli 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 8.500.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren, ligesom heller ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagedeeller 2. Søgeresultaterne vedrørte i overvejende grad omtale af Kong David fra de gammeltestamentlige beretninger, C. L. David – Davids Samling samt forskellige personer og selskaber, hvor David indgik i navnet. Det bemærkes, at Klagenævnet for Domænenavne i j.nr. 2019-0002 vedrørende domænenavnet ”david.dk”, som indklagede henviser til i sit svarskrift, ved afgørelse af 16. maj 2019 fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte indklagede 1’s oplysninger om, at domænenavnet var registreret på vegne af indklagedeog at der efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen (helle• ikke var fornødent grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om den påtænkte brug af domænenavnet ”david.dk”. Klagenævnet fandt på den baggrund, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”david.dk” ikke indebar en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Ligeledes fandt klagenævnet, at der ikke forelå en krænkelse af navnelovens §eller domænelovens § 25, stk. 1. Klageren i nærværende sag, David Rovsing, var ikke part i den pågældende sag. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren ønsker at etablere en privat blog under sit fornavn, David, hvorfor klageren ønsker at kunne råde over domænenavnet ”david.dk”, • at domænenavnet ”david.dk” imidlertid er registreret af indklagede 1, som har sat domænenavnet til salg, jf. bilag 1, • at indklagede ikke har nogen loyal og legitim interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”david.dk”, • at indklagede således alene opretholder registreringen af domænenavnet ”david.dk” med videresalg for øje, • at indklagede overtræder domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde domænenavne alene med videresalg for øje, og • at domænenavnet ”david.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”david.dk” er registreret af indklagedepå vegne af indklagede 2, der bærer navnet David Byrial Hvejsel Stenstrøm, jf. bilag A, • at indklagede således er den retmæssige indehaver af registreringen af domænenavnet ”david.dk”, • at indklagede er ansat som udvikler i selskab med samme ejer som indklagede og domænenavnet er af praktiske årsager registreret af indklagede 1, • at indklagedehar en legitim ret til at fastholde registreringen af domænenavnet ”david.dk”, da det er identisk med hans fornavn, • at indklagedehar været først i tid med hensyn til registreringen af domænenavnet ”david.dk” i forhold til klageren, • at indklagedehar registreret domænenavnet ”david.dk” for at kunne anvende det til henholdsvis e-mail og i forbindelse med hans virke som udvikler, • at indklagede således bl.a. vil kunne lægge kodeeksempler og open source-bidrag ud på hjemmesiden under domænenavnet ”david.dk”, • at klageren allerede driver en blog på hjemmesiden under domænenavnet ”davidrovsing.dk”, hvorfor klagerens behov for domænenavnet ”david.dk” ikke er godtgjort, • at det herudover ikke er korrekt, at domænenavnet ”david.dk” har været udbudt til salg, eller være registreret med videresalg for øje, og • at domænenavnet ”david.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”david.dk” ikke har kommerciel betydning for sagens parter, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Da klageren til støtte for sin klage har henvist til bl.a., at han er bærer af fornavnet David, giver sagen i første række anledning til at overveje, om der foreligger en overtrædelse af navnelovens § 27, der er affattet på følgende måde: ”§ 27. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.” Navnelovens § skal bl.a. værne bærere af slægtsnavne imod, at uvedkommende gør brug af slægtsnavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med slægtsnavnet og bærernes slægt. I modsætning til et slægtsnavn betegner et fornavn ikke en slægtsmæssig tilknytning til andre, der bærer samme navn. Benyttelsen af fornavne er således som udgangspunkt fri, idet der kun i helt særlige tilfælde kan opnås en eneretsbeskyttelse til et fornavn. Som sagen foreligger oplyst, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klageren har opnået en eneretsbeskyttelse til navnet David, og klageren har dermed heller ikke opnået nogen beskyttelse efter bestemmelsen i navnelovens § 27. Klageren har herudover gjort gældende, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Som sagen foreligger oplyst, giver den derfor ligeledes anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”david.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har imidlertid ikke dokumenteret, at de indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”david.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom de indklagede efter det oplyste heller ikke udbyder – eller tidligere har udbudt – det omtvistede domænenavn til salg eller udlejning. Efter en samlet vurdering, finder klagenævnet således ikke grundlag for at antage, at de indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i forhold til denne vurdering, at begrænset brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at et givent domænenavn er registreret med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder bl.a. også selve den omstændighed, at hjemmesiden under domænenavnet ”david.dk” på tidspunktet for klagens indgivelse efter det oplyste har indeholdt et link med teksten ”Forespørg om dette domæne”. Selvom klagenævnet ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at de indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet ”david.dk” pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren har et ønske om at kunne anvende domænenavnet ”david.dk” i forbindelse med en privat blog. Som bærer af fornavnet David må klageren anses for at have en naturlig interesse heri. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagedehar over for klagenævnet oplyst, at domænenavnet ”david.dk” er registreret på vegne af indklagede 2, der (også) bærer fornavnet David, og som er ansat som udvikler i et andet selskab med samme ejer som indklagede 1. Endvidere har indklagedeoplyst, at indklagedehar til hensigt at anvende det omtvistede domænenavn i forbindelse med e-mailkommunikation og som led i sit virke som udvikler, idet der bl.a. vil kunne lægges kodeeksempler og open source-bidrag på hjemmesiden under domænenavnet. Klagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte indklagede 1’s oplysninger om, at domænenavnet er registreret på vegne af indklagede 2, og det er dokumenteret under sagen, at indklagedebærer fornavnet David (jf. bilag A). Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”david.dk” omkring tidspunktet for klagens indgivelse ikke blev anvendt i forbindelse med en hjemmeside med relation til domænenavnet ”david.dk”. Klagenævnet finder det på den baggrund påfaldende, at indklagede først nu efter klagens indgivelse har taget initiativ til at påbegynde etableringen af en egentlig hjemmeside. Nævnet finder dog efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen ikke fornødent grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om den påtænkte brug af domænenavnet, herunder i betragtning af, at indklagedebærer fornavnet David. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”david.dk” overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”david.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”david.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det omtvistede domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, David Rovsing, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.