Afgørelse

laaseteknik.dk

HOLSTEBRO LÅSETEKNIK A/S

MOD

A-Alarm & Laaseteknik

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”laaseteknik.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet HOLSTEBRO LÅSETEKNIK A/S (CVR-nummer 26059704) med startdato den 1. juni 2001. Selskabet har til formål at drive låsesmedevirksomhed, handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens skøn, og selskabet er registreret under branchekode ”952900 Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug”. Sekretariatet har ved en søgning den 29. juli 2019 i Google (www.google.d• konstateret, at der under domænenavnet ”holstebrolaase.dk” er etableret en hjemmeside for klagerens virksomhed, hvorfra der tilbydes låsesmedsservice mv. Ved opslag samme dag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”laaseteknik.dk” er registreret den 7. februar 2001, og at klageren er registrant af domænenavnet. Ved opslag den 29. juli 2019 på ”holstebrolaase.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved at klikke på feltet ”OM OS” øverst på ovenstående hjemmeside fremkom følgende beskrivelse af klagerens virksomhed: ”Holstebro Låseteknik A/S er etableret i Holstebro i 1989. Ejer er Henrik Mølgaard. Vi har butik og værksted på Ringparkens Butikstorv i Holstebro, hvorfra vi servicerer virksomheder, boligselskaber og private over hele landet.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Vi ønsker at udvide vores forretning og har brug for nyt firmanavn samt domæne der ikke er geografisk eller lokal bestemt. Så derfor vil ”laaseteknik.dk” være perfekt for vores strategi. Vi ser domænet ”laaseteknik.dk” er låst/ejet af anden men aldrig benyttet. Vi håber selvfølgelig, at dette vil være muligt da vi aktivt vil benytte domænet til ny hjemmeside som er under opbygning.” Som bilag har klageren fremlagt en udskrift af 8. marts 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Ved sekretariatets opslag den 8. marts 2019 og fornyet opslag den 29. juli 2019 på ”laaseteknik.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Vi er en registreret låsevirksomhed og har drevet låsevirksomhed siden den 1. august 1991. Vi hedder A-Alarm & Laaseteknik og domænenavnet indgår således i vores firmanavn. Vi har ejet dette domænenavn siden den 5. januar 1999.” I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”De fleste låsefirmaer har navnet Laaseteknik i deres firmanavn. Vi vil til gengæld bruge det fuldt ud som firmanavn og firmaprofil og til videreudvikling af vores web-profil. Vi er afhængige af dette domæne for at kunne komme videre af vores ønskede vej i forhold til videreudvikling af vores firma. Laaseteknik.dk er ikke aktiv som web-adresse og har måske aldrig været det. De har trods alt ejet den siden 1999. Vi vil bruge den aktivt fra den dato, vi ville overtage den hvis muligt.” I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Jeg holder stadig på min ret til at beholde og benytte dette domænenavn. Som tidligere dokumenteret har jeg ejet domænenavnet siden den 5. januar 1999 og drevet firmaet Alarm & Laaseteknik siden den 1. august 1991. Som det ganske rigtig bliver nævnt er der mange firmaer der lader låseteknik indgå som en del af deres firmanavn. Dette fordi låseteknik er en betegnelse ligesom låsesmed. Som det tydeligt fremgår af vores brevpapir indgår Alarm & Laaseteknik som en del af det firmanavn jeg har arbejdet under i mange år. Vi har tidligere entreret med et webbereau om at få vores domænenavn aktivt i brug ligesom der allerede er forudbetalt for dette arbejde. Men grundet sygdom (alvorlige som kan dokumenteres), hos både ejer og administrationschef er dette udskudt, da det kræver en del arbejde der skal leveres forud for opsætning af webside. Ligesom bogstaverne Æ Ø Å ikke fungerede på www.” Sekretariatet har ved opslag den 29. juli 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”laaseteknik.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (AAL4-DK), udover det omtvistede domænenavn, er anført som registrant af yderligere ni domænenavne under .dk- internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne: laase-artikler.dk laase-systemer.dk laasearbejde.dk laaseartikler.dk laasemontage.dk laasemontering.dk laaseservice.dk laasesystem.dk laasesystemer.dk Sekretariatet har ved opslag den 30. juli 2019 på ovenstående ni domænenavne, som indklagede er anført som registrant af under .dk-internetdomænet, konstateret, at der i ingen af tilfældene fremkom nogen aktiv hjemmeside. Ved opslag den 30. juli 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at der under navnet Alarm & Låseteknik v/Jan Sølje (CVR-nummer 15284602) er registreret en enkeltmandsvirksomhed med startdato den 1. august 1991. Virksomheden er registreret under branchekode ”952900 Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug”. Som fuldt ansvarlig deltager i virksomheden er registreret Jan Christian Sølje. Ved sekretariatets søgning på ”laaseteknik” den 30. juli 2019 blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.430, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet navnlig en række andre låsesmede og udbydere af diverse sikkerhedsløsninger, hvor betegnelsen ”låseteknik” i flere tilfælde indgik i selskabsnavnet. Ved en lignende søgning i Google samme dag på ”låseteknik” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 26.700. Af de førstesøgeresultaterne vedrørte ingen af søgeresultaterne indklagede, mens et enkelt af søgeresultaterne vedrørte klageren. De resterende søgeresultaterne vedrørte navnlig en række andre låsesmede og udbydere af diverse sikkerhedsløsning, hvor betegnelsen ”låseteknik” i flere tilfælde indgik i selskabsnavnet. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet HOLSTEBRO LÅSETEKNIK med startdato den 1. juni 2001, • at klageren har til formål at drive låsesmedevirksomhed, handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens skøn, • at klageren har et ønske om at udvide sin forretning og derfor har behov for et nyt firmanavn og domænenavn, der ikke er geografisk/lokalt bestemt, • at domænenavnet ”laaseteknik.dk” i den forbindelse vil være et perfekt domænenavn for klagerens virksomhed, • at klageren således er i gang med at opbygge en ny hjemmeside for sin virksomhed, • at klageren kan konstatere, at indklagede aldrig har gjort brug af domænenavnet ”laaseteknik.dk”, selvom domænenavnet har været registreret siden 1999, og • at domænenavnet ”laaseteknik.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har haft domænenavnet ”laaseteknik.dk” registreret siden januar 1999 og har drevet virksomheden Alarm & Laaseteknik siden august 1991, • at betegnelsen ”laaseteknik” således indgår i navnet på den virksomhed, som indklagede har drevet gennem mange år, • at indklagede tidligere har entreret med et webbureau for at få domænenavnet ”laaseteknik.dk” taget aktivt i brug, • at indklagede således allerede har forudbetalt det pågældende webbureau for arbejdet med domænenavnet, • at projektet dog har været udskudt grundet alvorlig sygdom, da det er forbundet med en del arbejde at etablere en hjemmeside under domænenavnet, og • at domænenavnet ”laaseteknik.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den derfor navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”laaseteknik.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæne- loven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er et aktieselskab, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under navnet HOLSTEBRO LÅSETEKNIK med startdato den 1. juni 2001 og at klageren har til formål at drive låsesmedsvirksomhed, handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. Endvidere fremgår, at klageren aktuelt gør brug af domænenavnet ”holstebrolaase.dk”, hvorfra klageren tilbyder låsesmedsservice mv. Klageren har anført, at klageren har et ønske om at udvide sin forretning og har behov for et nyt firmanavn og tilhørende domænenavn, der ikke er geografisk bestemt. Klagenævnet finder, at klageren har en naturlig kommerciel interesse i også at kunne gøre brug af domænenavnet ”laaseteknik.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser heri. Ved denne afvejning må det tages i betragtning, at betegnelsen ”laaseteknik” er rent beskrivende for genstanden for både klagerens og indklagedes virksomhed og at også andre end lige netop sagens parter kan have en naturlig interesse i at kunne råde over det, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen også tyder på. Desuden må det indgå i interesseafvejningen, at betegnelsen ”laaseteknik” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med klageren eller indklagede. Indklagede har anført bl.a., at indklagede har drevet virksomhed under navnet ”Alarm & Laaseteknik” siden august 1991. Endvidere har indklagede anført, at indklagede tidligere har indgået aftale med et webbureau om at få bistand til etablering af en hjemmeside under domænenavnet ”laaseteknik.dk”, men at projektet dog har været udskudt grundet alvorlig sygdom. Det er ubestridt i sagen, at indklagede ikke har anvendt domænenavnet ”laaseteknik.dk” aktivt siden registreringen i januar 1999. Indklagede har imidlertid oplyst, at indklagede allerede har taget skridt i retning af at anvende det omtvistede domænenavn i forbindelse med en hjemmeside og at indklagedes planer herom fortsat er aktuelle. Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede har til hensigt at anvende domænenavnet ”laaseteknik.dk” på en måde, der er egnet til at afspejle domænenavnet signalværdi. Det ændrer ikke herved, at indklagede ikke dokumenteret den omtalte aftale med det pågældende webbureau om bistand til etablering af hjemmesiden, herunder de omstændigheder, som ligger til grund for den manglende realisering heraf, eller at indklagede er registrant af flere andre domænenavne med relevans for den konkrete branche, der tilsyneladende heller ikke på nuværende tidspunkt anvendes aktivt. Klagenævnet har i forbindelse lagt vægt på navnlig, at der ifølge oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister er registreret en enkeltmandsvirksomhed under navnet Alarm & Låseteknik v/ Jan Sølje med startdato den 1. august 1991. Indklagede driver således efter det oplyste fortsat en aktiv låsesmedevirksomhed i Skodsborg, hvor betegnelsen ”låseteknik” indgår i virksomhedsnavnet. Herudover er de forskellige forhold, som er beskrevet ovenfor i interesseafvejningen, indgået i nævnets vurdering. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”laaseteknik.dk” overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”laaseteknik.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”laaseteknik.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det omtvistede domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, HOLSTEBRO LÅSETEKNIK A/S, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.