Afgørelse

aio.dk

AIO

MOD

Juels Vinduespolering v/ Bo Juel Vestergaard

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”aio.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet AIO (CVR-nummer 39837498) med startdato den 5. september 2018. Virksomheden var dog fra den 5. september 2018 til den 18. september 2018 registreret under navnet TilbudsGruppen. Virksomheden er registreret under branchekode ”631200 Webportaler”, og som fuldt ansvarlig deltager i virksomheden registreret Lars Dam Thuesen. Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren som virksomhed beskæftiger sig med ”all-in-one”- løsninger inden for marketing og it. Endvidere har klageren oplyst, at klageren er registrant af domænenavnet ”aio-web.dk”. Ved opslag den 1. juni 2019 på ”aio-web.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Domænet er registreret d. 27. december 2017 og har endnu ikke været i brug. Se bilag "AIO1". Jeg har skrevet til ejer af domænet, som påstod at domænet er købt til et formål, men at han er interesseret i at sælge for den rigtige pris. Se bilag "AIO2". Ejer har efterfølgende brugt domænet til at redirecte til sin erhvervshjemmeside, som ikke har været formålet med købet af domænet. Se bilag "AIO2_2". [...] Jeg ønsker at overtage domænet aio.dk, da det stemmer overens med mit firmanavn, som leverer "all-in-one" løsninger indenfor marketing og it-løsninger. Jeg mener at det korte og præcise domænenavn, som også er mit firmanavn, kan udnyttes bedre end mit nuværende og skabe en potentiel bedre forretning for mig og bedre synergi til nye og nuværende kunder, end mit nuværende domænenavn – aio-web.dk.” Som bilag(omlitreret af sekretariate• har klageren fremlagt et skærmprint af 18. september 2018 fra domænenavnet ”aio.dk”, der indeholder bl.a. teksten ”THIS DOMAIN IS HOSTED BY DAN- DOMAIN”, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag (omlitreret af sekretariate• er kopi af en e-mailkorrespondance af 19. september 2018 mellem klageren ved Lars Thuesen og indklagede ved Bo Juel Vestergaard vedrørende domænenavnet ”aio.dk”. Af korrespondancen fremgår bl.a.: Klageren ”Hej Bo Jeg skriver til dig, da jeg ønsker at overtage dit domæne, aio.dk, registreret 27. december 2017, da det ikke er i brug og jeg ønsker at bruge det til mit nye firma, med samme navn.” Indklagede: ”Hej Lars Domænenavnet er til et projekt med navnet ”All in one”.. deraf aio.dk. Derfor ville jeg umiddelbart være ked af at afhænde det. Når det er sagt har alt jo en pris. Hvad vil du give, faktureret?”. Indklagede: ”Hej Lars [...] Hvad angår aio.dk er det et projekt der er tiltænkt et samarbejde mellem jeg og et par andre serviceudbydere fra beslægtede brancher. Vi er et stykke henne i kommunikationen og er så småt begyndt at forhandle. Dog er der langt til mål og det er langt fra gnidningsfrit. Der er jeg ikke afvisende for en afhændelse. Jeg kan ikke se noget behov for det du tilbyder i nær fremtid og derfor har den model du foreslår, desværre, ikke interesse. Jeg har googlet lidt og umiddelbart ser det altså ikke ud til at der er noget i domæneloven der forbyder salg af et domæne der ikke er købt med henblik på videresalg (paragraf 12).” Bilag (omlitreret af sekretariate• er efter det oplyste et udateret skærmprint fra opslag på domænenavnet ”aio.dk”, der viderestiller til domænenavnet ”juelsvinduespolering.dk”, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag (litreret af sekretariate• er en udskrift af 7. marts 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Ved opslag den 8. marts 2019 på ”aio.dk” blev sekretariatet viderestillet til ”juelsvinduespolering.dk”, hvoraf der er taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på ”aio.dk” den 1. juni 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Domænet er anskaffet med henblik på en hjemmeside der vil tilbyde ”all-in-one”-services til primært virksomheder. Servicen vil blive udbudt af min egen virksomhed, samt et samarbejde med flere andre relevante virksomheder. Tanken er, at en virksomhed kontakter aio.dk og kan få et samlet tilbud på alle servicebehov virksomheden måtte have (vinduespolering, rengøring, gartner, facaderens og catering). Servicen er at virksomheder kan nøjes med ét telefonopkald, én kontaktperson og én faktura, så er deres behov dækket nemt, hurtigt og effektivt. Angående klagers sagsfremstilling: • Det er korrekt at domænet er anskaffet i december 2017 (I øvrigt før klager oprettede sin virksomhed). • Det er ligeledes korrekt at undertegnede gerne ville høre et evt. bud fra klager. Lidt på samme måde jeg ville reagere hvis nogen bankede på min dør og sagde de kunne lide min bil. Min bil er heller ikke sat til salg, men hvis nogen kom med et godt bud ville det da blive overvejet. Intentionen med aio.dk har aldrig været, er ikke og bliver aldrig salg. • Jeg vil dertil gerne bemærke at klager ikke citerer helt korrekt i forhold til hans eget bilag og det lader til at han forsøger at fremhæve en del af en kontekst, som taler til hans sag. Den væsentlige del af e-mailen er, at jeg beskriver for ham, at aio.dk er tiltænkt et projekt og jeg derfor ville være ked af at afhænde det. • Det er ligeledes korrekt at siden har redirectet til min nuværende side. Simpelthen, fordi siden er under opbygning og der ikke har været noget færdigt resultat. Jeg har for sagens nemheds skyld fjernet denne ”redirect” og har i stedet noteret på forsiden, at siden er under opbygning. Angående klagers begrundelse: • Termen ”all in one” er almindelig i brug og dækker også min kommende service på samme måde som mange andre services der dækker over et bredt spektrum. • Domænet var registreret før klager oprettede sin virksomhed og han bør dermed have været klar over dette ved oprettelsen af virksomheden. (Ifølge CVR den 5/9-2018). Yderligere: • Undertegnede benytter e-mailen info@aio.dk. Denne email vil også blive brugt fremadrettet i forhold til kommunikation vedrørende aio.dk.” Som bilag A har indklagede tilsyneladende fremlagt et udateret skærmprint fra hjemmesiden www. proff.dk vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag B er tilsyneladende et skærmprint fra indklagedes indbakke, der dokumenterer, at indklagede anvender e-mailen info@aio.dk. Bilag C er en skrivelse af 21. februar 2019 fra Middelfart Sygehus. Sekretariatet har ved opslag den 1. juni 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”aio.dk”. Sekretariatet har i samme anledning konstateret, at indklagede under samme bruger-id (JVVB1-DK) ikke er anført som registrant af andre domænenavne end det omtvistede domænenavn ”aio.dk” under det .dk- internetdomæne. Ved opslag den 1. juni 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at der under navnet Juels Vinduespolering er registreret en enkeltmandsvirksomhed (CVR-nummer 25929908) med startdato den 4. august 2014. Virksomheden er registreret under branchekode ”812210 Vinduespolering” og med bibranchen ”869030 Psykologisk rådgivning”. Som fuldt ansvarlig deltager i virksomheden er registreret Bo Juel Vestergaard. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 2. juni 2019 på ”aio” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 252.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet navnlig omtale af all-in-one e-cigaretter og i mindre grad forskellige producenter fra computere, all-in-one stofbleer, polermiddel og tøj. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet AIO med startdato den 5. september 2018, • at klageren beskæftiger sig med ”all-in-one”-løsninger indenfor marketing og it, • at klageren på nuværende tidspunkt gør brug af domænenavnet ”aio-web.dk” i forbindelse med sin virksomhed, • at klageren ønsker at kunne anvende domænenavnet ”aio.dk”, der er identisk med klagerens virksomhedsnavn, • at indklagede har registreret domænenavnet ”aio.dk” den 27. december 2017, men endnu ikke har taget domænenavnet i brug, ̈ • at klageren har kontaktet indklagede med henblik på at drøfte en eventuel overdragelse af domænenavnet ”aio.dk”, • at indklagede i den forbindelse påstod, at domænenavnet ”aio.dk” var registreret til et bestemt formål, men at man var interesseret i at afgive det for den rigtige pris, • at indklagede efterfølgende har brugt det omtvistede domænenavn til at viderestille til sin hjemmeside under domænenavnet ”juelsvinduespolering.dk”, og • at domænenavnet ”aio.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede registrerede domænenavnet ”aio.dk” i december 2017, dvs. på et tidspunkt, hvor klagerens virksomhed end ikke var stiftet, • at klageren burde have været opmærksom herpå, da man besluttede sig for sit virksomhedsnavn, • at indklagede har registreret domænenavnet ”aio.dk” med henblik på at etablere en hjemmeside, der tilbyder ”all-in-one”-services til primært virksomheder, • at betegnelsen ”all-in-one” er almindelig i brug og også dækker over den type service, som indklagede påtænker at udbyde fra domænenavnet, • at denne service vil blive udbudt af dels indklagede selv, dels i form af et samarbejde med flere andre relevante virksomheder, • at tanken således er, at en virksomhed tager kontakt via domænenavnet ”aio.dk” og kan få et samlet tilbud på alle servicebehov, som virksomheden måtte have (vinduespolering, rengøring, gartner, facaderens og catering), • at det er korrekt, at indklagede bad klageren om at afgive et bud på domænenavnet ”aio.dk”, da klageren kontaktede indklagede, • at dette imidlertid ikke ændrer på, at intentionen med indklagedes registrering af domænenavnet ”aio.dk” aldrig har været videresalg, • at indklagede således også over for klageren tilkendegav, at domænenavnet ”aio.dk” var tiltænkt et projekt og at man ville være ked af at afhænde det, • at det desuden er korrekt, at indklagede efterfølgende har viderestillet til domænenavnet ”juelsvinduespolering.dk”, • at det skyldes, at hjemmesiden under domænenavnet ”aio.dk” er under opbygning, hvorfor der ikke foreligger nogen færdig hjemmeside, • at indklagede dog nu har fjernet sin viderestilling til ”juelsvinduespolering.dk” og i stedet angivet på domænenavnet, at hjemmesiden er under opbygning, • at indklagede endvidere benytter e-mailen info@aio.dk og at denne e-mail også vil blive anvendt fremover i forhold til kommunikation, og • at domænenavnet ”aio.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den i første omgang anledning til at overveje, om indklagede, Juels Vinduespolering, har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”aio.dk” i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Klageren, AIO, har henvist til bl.a., at indklagede på nuværende tidspunkt ikke gør reel brug af domænenavnet ”aio.dk”, idet indklagede først efter klagerens henvendelse om en eventuel overdragelse af domænenavnet har etableret viderestilling til domænenavnet ”juelsvinduespolering.dk”. Endvidere har klageren henvist til, at indklagede i en e-mailkorres- pondance fra september 2018 – dvs. forud for klagens indgivelse – har opfordret klageren til at afgive et bud på domænenavnet ”aio.dk” (jf. bilag 2). Efter klagenævnets opfattelse kan det efter sagens oplysninger ikke lægges til grund, at indklagede har overtrådt forbuddet i domænenavnets § 25, stk. 2. Klagenævnet bemærker, at manglende eller begrænset brug af et domænenavn således ikke i sig selv godtgør, at det pågældende domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder selve den omstændighed, at indklagede – som dokumenteret af klageren – på klagerens foranledning er indgået i en dialog om en overdragelse af domænenavnet ”aio.dk” og i den forbindelse også har efterspurgt et konkret bud fra klagerens side, når det i øvrigt må antages, at indklagede ikke opretholder registreringen af domænenavnet alene med henblik på videresalg eller udlejning. Selvom klagenævnet herefter ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder at kunne lægge til grund, at indklagede har overtrådt bestemmelsen i domænelovens § 25, stk. 2, om forbud mod registrering og opretholdelse af registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet ”aio.dk” pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Af sagens oplysninger fremgår det bl.a., at klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet AIO med startdato den 5. september 2018. Herudover fremgår, at klageren beskæftiger sig med ”all-in-one”-løsninger indenfor marketing og it og at klageren på nuværende tidspunkt anvender domænenavnet ”aio- web.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Klageren ønsker imidlertid at kunne råde over domæne- navnet ”aio.dk”, da dette domænenavn er identisk med klagerens virksomhedsnavn. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en naturlig kommerciel interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”aio.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”aio.dk” involverer, herunder indklagedes interesse heri. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”aio.dk” er sammensat af tre bogstaver, der som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver. Desuden må det tages i betragtning, at domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Endelig må det indgå i interesseafvejningen, at betegnelsen ”aio” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med klageren eller indklagede. Indklagede har oplyst, at indklagede har registreret domænenavnet ”aio.dk” med henblik på at etablere en hjemmeside, hvorfra der tilbydes ”all-in-one”-services til primært virksomheder, som herigennem vil kunne få et samlet tilbud på alle de servicebehov, den pågældende virksomhed mv. måtte have såsom vinduespolering, rengøring, gartner, facaderens og catering. Indklagede har desuden oplyst, at viderestillingen fra det omtvistede domænenavn til indklagedes hjemmeside under ”juelsvinduespolering.dk” skal ses som udtryk for, at hjemmesiden under domænenavnet ”aio.dk” aktuelt er under opbygning. Indklagede har dog som konsekvens af klagesagen fjernet sin viderestilling fra domænenavnet og i stedet angivet på domænenavnet ”aio.dk”, at hjemmesiden er under opbygning. Endelig har indklagede oplyst, at indklagede benytter e-mailadressen info@aio.dk og at denne e- mail også fremover påtænkes anvendt. For så vidt angår det forhold at indklagede forud for klagens indgivelse har ført en dialog med klageren om en mulig overdragelse af domænenavnet ”aio.dk” har indklagede anført, at dette skal ses i lyset af, at klageren rettede henvendelse til indklagede, og at indklagede også over for klageren tilkendegav, at indklagede nødigt ville give afkald på det omtvistede domænenavn og at det var registreret til brug for et konkret formål. Indklagedes dialog med klageren – herunder opfordringen til klageren om at fremkomme med et konkret bud på domænenavnet – er således ikke ensbetydende med, at indklagede ikke (fortsa• har interesse i domænenavnet ”aio.dk” eller manglende planer med domænenavnet. Domænenavnet ”aio.dk” er registreret af indklagede den 27. december 2017. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at domænenavnet ”aio.dk” på tidspunktet for klagens indgivelse blev anvendt til at viderestille til indklagedes hjemmeside under ”juelsvinduespolering.dk”. Endvidere fremgår, at det omtvistede domænenavn efter klagens indgivelse nu ikke længere viderestiller til indklagedes hjemmeside under ”juelsvinduespolering.dk”, men at domænenavnet i stedet indeholder en ufærdig hjemmeside, som på hjemmesiden oplyses til at være under opbygning. Som redgjort for har indklagede gjort gældende bl.a., at indklagede på nuværende tidspunkt anvender domænenavnet ”aio.dk” til e-mailkommunikation gennem e-mailadressen info@aio.dk. Indklagede har imidlertid ikke fremlagt nærmere dokumentation for omfanget af den påståede anvendelse af domænenavnet ”aio.dk” til kommunikation via e-mails. Klagenævnet finder derfor på det foreliggende grundlag ikke at kunne lægge til grund, at indklagede gør brug af det omtvistede domænenavn til kommunikation via e-mails. Det bemærkes, at det efter nævnets opfattelse har formodningen imod sig, at indklagede anvender domænenavnet ”aio.dk” til e-mailkommunikation, når indklagede ubestridt endnu ikke er påbegyndt sin all-in-one”-services, hvilket den ufærdige hjemmeside under domænenavnet også understreger. Uanset at det må lægges til grund, at indklagede først efter klagens indgivelse har etableret en (ufærdi• hjemmeside under domænenavnet ”aio.dk” med oplysning om, at hjemmesiden er under opbygning, og at indklagedes tidligere anvendelse af domænenavnet til at viderestille til ”juelsvinduespolering.dk” ikke forekommer at være egnet til at udnytte det omtvistede domænenavns signalværdi, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at indklagede ikke har en loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”aio.dk”. Klagenævnet har ved denne vurdering lagt afgørende vægt på det af indklagede oplyste om sine planer for anvendelse af domænenavnet ”aio.dk” i forbindelse med en hjemmeside, hvorfra der – i samarbejde med andre serviceudbydere – skal udbydes ”all-in-one”-services til primært virksomheder inden for en række forskellige områder, herunder f.eks. vinduespolering, som indklagedes virksomhed selv beskæftiger sig med. Det er indgået i nævnets vurdering, at indklagede allerede i forbindelse med dialogen med klageren om en mulig overdragelse af domænenavnet ”aio.dk” anførte, at domænenavnet var tiltænkt et samarbejde mellem indklagede og andre serviceudbydere fra beslægtede brancher. Desuden er det indgået i vurderingen, at indklagede kun har haft det pågældende domænenavn registreret i en forholdsvis kort periode. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”aio.dk” overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”aio.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”aio.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det omtvistede domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende 11

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, AIO, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.