Afgørelse

ambolt.dk

Ambolt ApS

MOD

MASKINSTATIONSEJER HANS KLAUSEN

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”ambolt.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Ambolt ApS klager over Maskinstationsejer Hans Klausen’s brug af ambolt.dk: Klager mener, at indklagede ikke overholder god domænenavnsskik, og at domænenavnet ambolt.dk derfor skal overdrages til klager af følgende årsager: - Hjemmesidens navn, tekst, logo, billeder m.m. indeholder ingene referencer til domænets navn “ambolt”. Der benyttes i stedet referencer til navnet “Abildgaard”, hvilket er det første logo man ser, når man besøger siden. - Abildgaard specialiserer sig indenfor “ombygning af lastbiler til landbrugsvogne og salg af nye vogne” – et koncept, der ikke har en direkte relation til ordet Ambolt. - Telefonnumrene, der på ambolt.dk er oplyst tilhørende Abildgaard, er knyttet til virksomheden “Maskinstationsejer Hans Klausen” (se bilag og 6), hvilket domænet også er registreret til hos DK Hostmaster (se bilag 8). Virksomheden er registreret under branchen “Dyrkning af korn, bælgfrugter (undtagen ri• og olieholdige frø” (se bilag 6). Hverken virksomhedens navn eller branche indeholder eller er direkte relateret til navnet Ambolt. - Hjemmesiden bærer præg af ikke at være i brug. Hjemmesiden består af sider: en forside og en salgsside. Forsiden har i dag samme design og indhold som forår siden (se bilag 3). Salgssiden har de sidsteår aft de sammeaf i altprodukter til salg (se bilag 4). - I følge Alexa (Alexa.co• er besøgstallet på ambolt.dk så lavt, at der ikke kan vises statistik for det pågældende domæne. - Hjemmesiden (ambolt.d• indeholder ikke tilstrækkeligt information i henhold til “Lov om markedsføring”, hvorved at den kan bruges lovligt til markedsføring. Det er usikkert om der sælges til ... private eller virksomheder, der oplyses ikke om priser er inkl./ekskl. moms, virksomhedens navn og cvr er desuden heller ikke oplyst på ambolt.dk...” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af artikel fra ”Nordjyske Stiftstidende” efter det oplyste fra den 3. november 2017 med en omtale af bl.a. ”tremandsvirksomheden Ambolt, der specialiserer sig i maskin-intelligens”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”ambolt.dk” henholdsvis den 23. juli 2013 og 10. januar 2019. Bilager skærmprint fra hjemmesiden ”De gule sider” med gengivelse af resultatet ved et opslag på et telefonnummer, der ifølge hjemmesiden er knyttet til ”Maskinstationsejer Hans Klausen”. Bilag og er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister med oplysninger om enkeltmandsvirksomheden ”Maskinstationsejer Hans Klausen”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden ”alexa.com” med oplysninger op ”Traffic Statistics” for domænenavnet ”ambolt.dk”. Bilagoger udskrifter fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 31. marts 2016. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”novi.dk” med oplysninger om klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg er dansk erhvervsdrivende indenfor landbrug, maskinstation og smedevirksomhed, og har været det siden 1978. Jeg har haft domænet, ambolt.dk siden 2001 og har brugt det hele tiden siden. Hjemmesiden bruges i forbindelse med den del af min virksomhed, der har med smedearbejde at gøre. Det har stor erhvervsmæssig betydning at have domænet, ambolt.dk, da det er firmaets brand. Hjemmesiden bruges udelukkende erhvervsmæssigt som kontakt til nuværende og nye kunder. Gennem det sidste år har der været ca. 350 - 400 besøg pr. måned på min hjemmeside. (se bilag A) Ordet ambolt er valgt, fordi ambolt er et symbol på smedearbejde. (se bilag B) ... Klager nævner, at virksomheden er startet i 2016. Han kunne have undersøgt mulighed for domæne, inden han valgte det pågældende firmanavn. Når han vælger et firma- og domænenavn, som ligger så tæt på mit, burde han have forudset, at der var grundlag for misforståelser. Klagers firmanavn var i 2016 ambolt IVS, navnet blev i 2018 ændret til ambolt ApS. Hvis problemet med navnet var stort, kunne det have været ændret på daværende tidspunkt. Klagers firma: ”Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi” har ingen forbindelse til varemærket ”ambolt”.” Som bilag A har indklagede fremlagt et dokument med ”Usage Statistics for s1006892tdchweb.dk”. Bilag B er skærmprint fra hjemmesiden ”Den Danske Ordbog” (”ordnet.dk”) med gengivelse af betydningen af ordet ”ambolt”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Indklagede postulere den indklagde virksomhed (MASKINSTATIONSEJER HANS KLAUSEN) er en smedevirksomhed, i BILAG 12, er det dog dokumenteret at den indklagede virksomhed kun er registreret under branchekoden 011100 - Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Derfor mener klager at denne påstand ikke er gyldig. Indklagede postulere at ordet “ambolt” er firmaets brand, og dermed udgør “stor erhvervsmæssig betydning”. Men hverken virksomhedsnavn (MASKINSTATIONSEJER HANS KLAUSEN) eller indklagedes logo (se BILAG 13) indeholder ordet “ambolt”. Derudover bliver ordet “ambolt” kun brugt én gang på hele hjemmesiden (http://ambolt.dk). Ang. brandingværdien af ordet “ambolt” har klager vedlagt dokumentation (BILAG 14) af klagers positionering på Google. Det fremgår af BILAG 14, at ved en google-søgning på ordet “ambolt” bliver klager gns. vist på position 10.3 på Google, hvorimod indklagede ikke forefindes overhovedet i google søgningen (Google søgningen er foretaget d. 26-03-2019). Med disse tre argumenter mener klager at indklagedes påstand om at branding med ordet “ambolt” har “stor erhvervsmæssig betydning” ikke er gyldig, da der ikke sker nogen branding med ordet “ambolt”.” Bilager kopi af indklagedes logo. Bilager skærmprint fra ”Google Search Console” med angivelse af positioneringer vedrørende ordet ”ambolt”. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”ambolt.io” har sekretariatet den 6. juli 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 2: Ved opslag på domænenavnet ”ambolt.dk” har sekretariatet den 7. juli 2019 taget følgende kopier: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der den 21. juli 2001 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”ambolt.dk”, jf. bilag 3: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har selskabsnavnet ”Ambolt ApS” og har drevet virksomhed under dette navn siden marts 2016, • at klagerens virksomhed i flere medier kaldes “Ambolt”, • at klagerens logo består af et billede af en ambolt samt teksten “Ambolt”, • at klageren registrerede domænenavnet ”ambolt.io”, da domænenavnet ”ambolt.dk” var optaget, • at flere af klagerens samarbejdspartnere bliver forvirrede over, at klagerens hjemmeside findes på domænenavnet “ambolt.io” og ikke på domænenavnet “ambolt.dk”, • at klagerens kunder fejlagtigt sender e-mails til e-mailadresser på domænenavnet ”ambolt.dk” i stedet for ”ambolt.io”, og disse e-mails indeholder ofte følsomme oplysninger, • at indklagede har afvist, at klageren kan overtage domænenavnet “ambolt.dk”, • at indklagedes hjemmeside ikke indeholder referencer til betegnelsen “ambolt”, • at ordet “ambolt” kun bliver brugt én gang på hele indklagedes hjemmeside, • at indklagede ikke er registreret med en branchekode vedrørende smedevirksomhed, • at ordet ”ambolt” ikke kan have stor betydning for indklagedes markedsføring, • at indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”ambolt.dk” bærer præg af ikke at være i brug, • at indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”ambolt.dk” ikke indeholder tilstrækkelig information, til at den kan bruges lovligt til markedsføring i henhold til markedsføringsloven, • at hverken indklagedes hjemmeside eller virksomhed har en direkte relation til ordet ambolt, • at ordet ”ambolt.dk” på internettet i højere grad forbindes med klager end med indklagede, og • at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede siden 1978 har drevet virksomhed med landbrug, maskinstation og smedevirksomhed, • at indklagede har brugt domænenavnet ”ambolt.dk” hele tiden siden dets registrering i 2001 i forbindelse med sin virksomhed bl.a. som kontakt til nuværende og nye kunder, • at domænenavnet ”ambolt.dk” er indklagedes virksomheds brand, • at ordet ”ambolt” er et symbol på smedearbejde, • at indklagede ved stiftelsen i 2016 burde have undersøgt, at domænenavnet ”ambolt.dk” ikke var ledigt, og • at klagers erhvervsområde ikke har nogen forbindelse til ordet ”ambolt”.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”ambolt.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er registreret med selskabsnavnet ”Ambolt ApS” og har oplyst at have drevet virksomhed under dette navn siden marts 2016 bl.a. på hjemmesiden på domænenavnet ”ambolt.io”. Klageren anvender endvidere et logo, der består af et billede af en ambolt samt teksten “Ambolt”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”ambolt.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”ambolt.dk” består af det almindelige dansk ord ”ambolt”, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har oplyst at have drevet virksomhed med landbrug, maskinstation og smedevirksomhed siden 1978 bl.a. ved brug af domænenavnet ”ambolt.dk”, og at domænenavnet bruges til kontakt med indklagedes nuværende og nye kunder. Idet klagenævnet ikke har grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring om, at indklagede bl.a. beskæftiger sig med smedevirksomhed, finder klagenævnet, at indklagedes brug af domænenavnet ”ambolt.dk” er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”ambolt.dk”. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at indklagede registrerede domænenavnet ”ambolt.dk” mange år før, end klageren påbegyndte drift af virksomhed under navnet ”Ambolt IVS” og ”Ambolt ApS”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Ambolt ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.