Afgørelse

hou.dk

Hou Samråd

MOD

Leo Vinther Data

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”hou.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en frivillig forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Hou Samråd (CVR-nummer 30338154) med startdato den 29. marts 2007. Foreningen er registreret under branchekode ”949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Registranten har haft domænenavnet [hou.dk] registreret iår uden at bruge det, og det formodes, at det er registreret med henblik på at spekulere i et salg. Vedhæftede fil dokumenterer, at domænenavnet ikke bruges aktivt. [...] Landsbyen, Hou, 9370 Hals, ønsker at bruge domænet aktivt til en hjemmeside. Det er naturligt, at Hou bruger navnet frem for en inaktiv registrant i 9900 Frederikshavn. Pågældende registrant har registreret andre bynavne, formentlig med samme sigte.” Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren fremlagt en fuldmagt af 27. februar 2019 til Dorthe Trabjerg vedrørende repræsentation i nærværende klagesag. Bilag (litreret af sekretariate• er en udskrift af 3. marts 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens forening, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag(litreret af sekretariate• er tilsyneladende et udateret skærmprint fra opslag på hjemmesiden under domænenavnet ”hou.dk”, der fremstår identisk med den hjemmeside som fremkom ved sekretariatets opslag på det omtvistede domænenavn den 28. juli 2019, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Ved opslag den 28. juli 2019 på ”hou.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 8. marts 2019: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Domænet hou.dk har været aktivt siden erhvervelsen i 1998, men i forbindelse med skift af navneserver 13.08.2017, blev den gamle hjemmeside beklageligvis ikke overført, hvorfor hou.dk i dag fejlagtigt fremvises som ubenyttet, desværre. Og Nej. Domænet er ikke registreret med salg for øje. Domænet blev i sin tid erhvervet med det formål, at foreninger og erhvervsdrivende gratis kunne registrere sig på siden. Ligeledes ville den enkelte forening ved registrering samtidig have op tilsiders beskrivende tekst efter eget valg til forklaring vedr. formål mv., som også senere ligeledes blev udvidet til også at indeholde direkte henvisning til foreningens egen hjemmeside, dersom en sådan eksisterede. I øvrigt henvises til tidligere journalsager, nr. 481 vedr. hjallerup.dk samt nr. 2014-0080 vedr. terndrup.dk.” I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Som tidligere anført, er der intet indhold på hou.dk, og vi tillader os at tvivle på, at der nogensinde har været det, selv om Leo Vinther Data hævder, at der var det, men han skriver så også, at der ikke har været indhold i over halvandet år (siden d. 13/8-2017). I Bilaghar vi underbygget vores tvivl ved at se på de to domæner, som Leo Vinther Data selv refererer til. Der er heller ingen aktivitet på de sider. Links til http://web.archive.org, som er vist i Bilag 4: 1. hjallerup.dk: http://web.archive.org/web/20070206191940/http://www.hjallerup.dk/ 2. terndrup.dk http://web.archive.org/web/20180314061001/http://terndrup.dk/”. Som bilag har klageren fremlagt en række skærmprint fra opslag på domænenavnene ”hou.dk”, ”hjallerup.dk” og ”terndrup.dk”, jf. nærmere herom nedenfor bilag 5-7. Bilag er efter det oplyste et skærmprint fra opslag den 25. marts 2019 på hjemmesiden under domænenavnet ”hou.dk”, der fremstår identisk med den hjemmeside som fremkom ved sekretariatets opslag på det omtvistede domænenavn den 28. juli 2019, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag er efter det oplyste et skærmprint fra opslag den 2. april 2019 på hjemmesiden under domænenavnet ”hjallerup.dk”. Af hjemmesiden fremgår bl.a. følgende tekst: ”HJALLERUP Hensigten med disse sider er en hurtig og kortfattet aktuel oversigt over byens foreninger og erhvervsdrivende med links til relevante hjemmesider. Fuldt udbygget vil samtlige foreninger samt erhvervsdrivende i byen være opført.” Bilag er efter det oplyste et skærmprint fra opslag den 25. marts 2019 på hjemmesiden under domænenavnet ”terndrup.dk”. Af hjemmesiden fremgår tilsyneladende alene et billede og teksten ”Landsbyer”. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Jeg har ingen kommentarer til replikken fra klager, da jeg hverken ønsker eller har kræfter til at modargumentere udokumenterede påstande. Baggrunden for mine referencer til tidligere sager i det 1. svarskrift, var for at anskueliggøre over for Klagenævnet, hvilke bevæggrunde der var for registreringen af domænet hou.dk. At sygdom så senere desværre er blevet en modspiller ifm. alt det praktiske i projektet, skal jeg være den første til at beklage. Derimod kan det undre undertegnede, som tidligere anført i Jnr.2014-0080, at klager skulle være mere berettiget til domænet end indklagede, alene fordi klager har et ønske om at overtage domænet. Det svarer jo til at ens nabo fremsætter ønske om at overtage ens bil, bare fordi der er et ønske om at køre i netop denne bil.” Sekretariatet har ved opslag den 28. juli 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”hou.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (LVD21-DK), udover det omtvistede domænenavn, er anført som registrant af yderligere domænenavne under .dk- internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne: 9300.dk 9750.dk 9870.dk 9982.dk agersted.dk arentsminde.dk asaa.dk bedsted.dk bestil-mad.dk bestilmad.dk biersted.dk bo-butikken.dk bobutikken.dk by-nettet.dk bynettet.dk caa.dk cbe.dk dle.dk dybvad.dk frhavn.dk gandrup.dk glskagen.dk halvrimmen.dk harken.dk hvorup.dk it-butikken.dk jbv.dk jerslev.dk kaas.dk kvissel.dk landsbyer.dk lendum.dk leovinther.dk lv-net.dk lv.dk lvmail.dk lvnet.dk lvpost.dk pbv.dk regnerullen.dk serritslev.dk skalborg.dk snested.dk stenum.dk storvorde.dk terndrup.dk tornby.dk tranum.dk understed.dk vestbjerg.dk vestervig.dk via-lv.dk via-pc.dk viaemail.dk viapc.dk vodskov.dk voersaa.dk vogn-landbrug.dk vrensted.dk web-butik.dk web-handel.dk web-salg.dk web-tilbud.dk webhandel.dk websalg.dk webtilbud.dk Sekretariatet har ved opslag den 28. juli 2019 på tilfældige af ovennævnte domænenavne konstateret, at der i tre tilfælde ikke fremkom nogen aktiv hjemmeside (”serritslev.dk”, ”web- handel.dk” og ”websalg.dk”), at der i to tilfælde fremkom en hjemmeside med teksten ”Siderne er under konstruktion (”bestilmad.dk” og ”pbv.dk”) og at der i to tilfælde fremkom en tilsyneladende ufærdig hjemmeside med teksten ”Landsbyer” (”terndrup.dk” og ”tranum.dk”). De resterende tre domænenavne indeholdt henholdsvis en hjemmeside om en autoriseret el-installatør (”caa.dk”), en hjemmeside om byen Kvissel (”kvissel.dk”) og en hjemmeside om et landsbyløb, der tilsyneladende blev afholdt i 2017 (”gandrup.dk”). Ved opslag den 28. juli 2019 på ”hou.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden under det pågældende domænenavn er lagret i alt gange i perioden fra den 26. juli 2002 og til den 15. december 2018. Af de lagrede hjemmesider fremgår, at domænenavnet ”hou.dk” i hvert fald periodevis fra den 26. juli 2002 og den 13. september 2017 har indeholdt en hjemmeside med bl.a. teksten ”Siderne er under konstruktion”. Sekretariatet har således taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret den 4. oktober 2016: Ved sekretariatets søgning på ”hou” den 28. juli 2019 blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 753.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne indklagede, mens et enkelt af søgeresultaterne vedrørte klageren. De resterendesøgeresultater omtale af byen Hou i forskellige sammenhænge, herunder i forbindelse med lystbådehavnen, turisme og Hou Skole. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er en frivillig forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet Hou Samråd med startdato den 29. marts 2007, • at klageren ønsker at kunne råde over domænenavnet ”hou.dk” med henblik på at etablere en aktiv hjemmeside under domænenavnet, • at det forekommer naturligt, at klageren – i form af landsbyen Hou – får mulighed for at råde over domænenavnet i stedet for indklagede, • at indklagede har haft domænenavnet ”hou.dk” registreret iår uden at gøre brug heraf, hvorfor det må formodes, at domænenavnet er registreret med videresalg for øje, • at indklagede har registreret en række andre bynavne som domænenavne, formentlig også med videresalg for øje, • at klageren tillader sig at tvivle på, at indklagede nogensinde har gjort aktiv brug af domænenavnet ”hou.dk”, selvom indklagede hævder det, • at der heller ikke ses at være nogen aktivitet på de to domænenavne (”hjallerup.dk” og ”terndrup.dk”), som indklagede refererer til, og • at domænenavnet ”hou.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”hou.dk” har aktivt siden indklagedes registrering af domænenavnet i 1998, • at den gamle hjemmeside under domænenavnet dog beklageligvis ikke blev overført i forbindelse med skift af navneserver i august 2017, • at domænenavnet ”hou.dk” derfor på nuværende tidspunkt fejlagtigt fremstår som ubenyttet, • at indklagede kan afvise, at domænenavnet ”hou.dk” skulle være registreret med videresalg for øje, sådan som klageren gør gældende, • at domænenavnet ”hou.dk” i sin tid blev registreret med det formål, at foreninger og erhvervsdrivende gratis kunne registrere sig på siden, • at den enkelte forening/erhvervsdrivende samtidig ville kunne have op til to siders beskrivende tekst efter eget valg, • at dette senere blev udvidet til også at indeholde direkte henvisninger til foreningens/den erhvervsdrivendes egen hjemmeside, • at indklagede i øvrigt kan henvise til de tidligere sager j.nr. 481 og j.nr. 2014-0080 for en nærmere redegørelse af sine bevæggrunde for registreringen af domænenavnet, • at sygdom desværre også er blevet en modspiller i forbindelse med alt det praktiske i projektet, og • at domænenavnet ”hou.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”hou.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for i hvert fald klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). ”Hou” er navnet på en by beliggende i Aalborg Kommune. En sådan geografisk betegnelse kan der som udgangspunkt ikke erhverves særlige kendetegnsrettigheder til. Det forhold, at klageren bærer navnet ”Hou Samråd” og har adresse i Hou, medfører ikke i sig selv, at klageren har en særlig fortrinsret til domænenavnet ”hou.dk”, og klageren har ikke dokumenteret, at klageren selv har, eller repræsenterer nogen med, særlige kendetegnsrettigheder til betegnelsen ”Hou”. Klageren har til støtte for sin klage henvist til bl.a., at indklagedes registrering af domænenavnet ”hou.dk” udgør en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 2, ifølge hvilken bestemmelse registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Efter oplysningerne i sagen finder klagenævnet dog ikke at kunne lægge til grund, at der foreligger en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 2. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at manglende eller begrænset brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at et givent domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder selve den omstændighed, at indklagede efter det oplyste er registrant af større antal domænenavne under .dk-internetdomænet, herunder også andre domænenavne, som består af bynavne. Selvom klagenævnet herefter ikke finder at kunne lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, om forbud mod registrering og opretholdelse af registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet ”hou.dk” pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er registreret som frivillig forening i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• under navnet Hou Samråd med startdato den 29. marts 2007. Klageren ønsker efter det oplyste at anvende domænenavnet ”hou.dk” til at etablere en aktiv hjemmeside under det pågældende domænenavn til gavn for byen Hou. Klagenævnet finder, at klageren på den baggrund har en anerkendelsesværdig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”hou.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at betegnelsen ”hou.dk” udgør en geografisk betegnelse for en by, som kan anvendes i mange forskellige sammenhænge på internettet, og at betegnelsen ikke på internettet forbindes særligt med nogen af sagens parter. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede har haft registreret domænenavnet ”hou.dk” siden oktober 1998. Indklagede har anført, at det omtvistede domænenavn i sin tid blev registreret med det formål, at foreninger og erhvervsdrivende gratis kunne registrere sig med tekst og links på hjemmesiden. Endvidere har indklagede anført, at den daværende hjemmeside under domænenavnet ”hou.dk” beklageligvis ikke blev overført i forbindelse med skift af navneserver i august 2017, således at domænenavnet på nuværende tidspunkt fremstår som ubenyttet. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et større antal domænenavne under .dk-internetdomænet, herunder også en række domænenavn, som udgøres af bynavne. Sekretariatets undersøgelser i sagen viser, at nogle af disse domænenavne anvendes, mens andre enten ikke anvendes eller indeholder tilsyneladende ufærdige hjemmesider. Uanset det ovenfor anførte, er det efter en samlet vurdering af omstændighederne i sagen klagenævnets opfattelse, at indklagede ikke har påvist nogen væsentlig interesse i at opretholde registreringen af det omtvistede domænenavn. Klagenævnet har herved lagt vægt på navnlig, at indklagede ikke har fremlagt dokumentation for den påståede tidligere anvendelse af domænenavnet ”hou.dk” frem til august 2017 eller som minimum sandsynliggjort en sådan anvendelse. Det bemærkes, at det af indklagede oplyste om domænenavnets (tidliger• anvendelse ikke understøttes af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der tværtimod peger på, at domænenavnet i hvert fald periodevis helt tilbage fra juli 2002 og frem til september 2017 alene har indeholdt en hjemmeside med teksten ”Siderne er under konstruktion”. Endvidere har nævnet lagt vægt på, at indklagede ikke har udtrykt nogen særlig interesse i domænenavnet ”hou.dk”, ud over den generelle interesse, der for indklagede tilsyneladende knytter sig til domænenavne bestående af bynavne, ligesom indklagede i øvrigt ikke har redegjort nærmere for sine fremtidige planer med det omtvistede domænenavn. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har væsentlig større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”hou.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 10

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”hou.dk” skal overføres til klageren, Hou Samråd. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.