Afgørelse

dkoffshore.dk

DK NYT ApS

MOD

Froholt.dk

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”dkoffshore.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet DK NYT ApS (CVR-nummer 31598559) med startdato den 27. juni 2008. Som binavne er registreret DK MEDIER ApS og FOLKEMØDEAVISEN ApS. Det pågældende selskab har til formål at drive medievirksomhed, og selskabet er desuden registreret under branchekode ”639100 Pressebureauer”. Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren under navnet DK Medier siden 2001 har udgivet nicheportaler for og om en række specifikke faggrupper. Endvidere er det oplyst, at klagerens koncept søges udvidet med et tilbud til en målgruppe, der arbejder med offshore, og at klageren i den forbindelse aktuelt benytter domænenavnet ”offshorewatch.dk”. Ved opslag den 15. september 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår, at domænenavnet ”offshorewatch.dk” er registreret den 17. september 2018 og at registranten af domænenavnet er Flexnet IVS, jf. nærmere herom nedenfor i klageskriftet. Ved opslag den 15. september 2019 på ”offshorewatch.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”DK Medier har siden 2001 udgivet nicheportaler for og om en række specifikke faggrupper. Bl.a. udgiver DK Medier dknyt.dk for den kommunale/offentlige beslutningstager samt en række nicheportaler, der alle er målrettet definerede målgrupper indenfor bl.a. økonomi, deleøkonomi, teknik, social, sundhed, indkøb og it. Selskabet er markedsledende på det kommunale område og udsender daglig mellem 40.000 og 60.000 nyhedsbreve. Portalerne er bygget op omkring brandet DK-, som er et indarbejdet varemærke for medierne. Se bilagog 2. DK Medier arbejder målrettet og bevidst på at udbygge mediebrandet ”DK-” til flere nicheportaler, der alle leverer målrettet indhold om komplicerede anliggender, der er af stor samfundsmæssig betydning. DK Medier har som virksomhed en væsentlig samfundsgavnlig funktion. Konceptet med målrettet indhold om og for en klart defineret målgruppe søges nu udvidet med et tilbud til folk, der arbejder med offshore. Nemlig DK Offshore. Se bilag 3. DK Medier benytter pt. domænet offshorewatch.dk til sitet. DK Medier har i registreret selskabets domæner igennem selskabets it-chef og udviklingschef, Martin Wegeberg: Bruger-id FI1656-DK Navn Flexnet IVS Adresse Sankt Hans Gade 18, st. Postnr. og by 4000 Roskilde Land Danmark Se bilag 4. [...] I forbindelse med udviklingsarbejdet, har vi skriftligt den 4. februar 2019 og telefonisk 15. februar 2019 rettet henvendelse til Froholt.dk, Glentevej 9, 7680 Thyborøn ved Arly Froholt Pedersen med henblik på at overtage domænet dkoffshore.dk. Se bilag 5. Forespørgslen er blevet afvist, idet Arly Froholt Pedersen hverken var til sinds at sælge eller udleje domænet. Derfor denne henvendelse til Klagenævnet for Domænenavne. Ifølge https://web.archive.org/web/sitemap/dkoffshore.dk , har domænet aldrig været i brug. Se bilag 6. Det blev registreret første gang den 2. marts 2006. Det er altså ikke tid, der har manglet i forhold til at udvikle et site, der benyttet domænet dkoffshore.dk. Se bilag 7, der viser af den 22/2 2019, at dkoffshore.dk stadig ikke i brug. I forbindelse med markedsføring og drift af det nye medie for offshore-området, har DK Medier en væsentlig interesse i at benytte dkoffshore.dk. Samtidig står det klart, at Froholt.dk, der leverer reparationer på Hirtshals Havn og udlejning af ejendomme, ikke har nogen væsentlig interesse i at benytte domænet. Hvilket også understreges af, at domænet ikke har været taget i anvendelse. På den baggrund overtræder Froholt.dk v. Arly Froholt Pedersen reglerne for god domænenavnsskik. Vi kan supplerende oplyse, at DK Medier i forbindelse med udviklingen af konceptet for DK Offshore, blev bekendt med, at et andet selskab også arbejdede med udvikling af en portal for offshore. DK Medier købte konceptet inklusive markedsanalyser, segments-analyser og diverse forhåndskontakter og lignende.” Som bilag har klageren fremlagt et udateret skærmprint fra opslag på hjemmesiden under domænenavnet ”dkmedier.dk”. Bilager et udateret skærmprint fra opslag på hjemmesiden under domænenavnet ”dknyt.dk”. Bilag fremstår som et udateret skærmprint fra opslag på hjemmesiden under domænenavnet ”offshorewatch.dk”, jf. herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilager et brev af 4. april 2019, hvori Martin Wegeberg bekræfter, at han er ansat hos klageren som teknisk direktør med ansvar for bl.a. registrering af domænenavne. Bilager kopi af e-mail af 4. februar 2019 fra DK Medier v/ Claus G. Theilgaard. Af e-mailen, der er stilet til Arly F. Pedersen, fremgår bl.a. følgende: ”Kære Arly F. Pedersen, Jeg skriver til dig, fordi du står som registrant af domænet dkoffshore.dk. Jeg overvejer at lave en lille portal for og om offshore og skal i den forbindelse høre om mulighederne for at overtage domænet?”. Bilager et udateret skærmprint fra opslag på hjemmesiden under domænenavnet ”dkoffshore.dk”, der i det væsentlige fremstår identisk med den hjemmeside, som fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet den 24. maj 2019 og den 15. september 2019, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag er tilsyneladende et udateret skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende domænenavnet ”dkoffshore.dk”. Bilag er en udskrift af 2. april 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Har ikke så meget at tilføje her, udover at jeg syntes offshorewatch.dk er meget bedre og mere rammende for det segment (offshore-sektore• som DK Medier vil ramme. [...] Jeg har ikke afvist at udleje eller sælge domænet, det var ikke på tale i telefonsamtalen. Det er rigtig at jeg ikke har brugt domænet til noget endnu. Planlægger at aktiverer domænet inden udgangen af 2019, ikke primært som et nyhedsside for offshore, men mere som et værktøj for besætning ombord på danske offshore-fartøjer. Domænet blev registreret OKT 2015 og ikke 2. marts 2006. Froholt.dk driver ikke forretning i Hirtshals, men i Thyborøn og ja jeg ejer også en ejendom og hvad så, det er da ikke unormal, eller er det?”. Ved opslag den 15. september 2019 på ”dkoffshore.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 24. maj 2019: Sekretariatet har ved opslag den 15. september 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”dkoffshore.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (F11090-DK) ikke er anført som registrant af yderligere domænenavne, ud over det omtvistede domænenavn, under .dk-internetdomænet. Ved opslag den 15. september 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at der under navnet Froholt.dk (CVR-nummer 29334927) er registreret en enkeltmandsvirksomhed med startdato den 28. januar 2013. Virksomheden er registreret under branchekode ”331500 Reparation og vedligeholdelse af skibe og både” og med bibranchen ”682040 Udlejning af erhvervsejendomme”. Som fuldt ansvarlig deltager i denne virksomhed er registreret Arly Froholt Pedersen. Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.d• på ”dkoffshore” den 15. september 2019 blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. fem, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de fem søgeresultaterne vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren, mens et enkelt af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De resterende fire søgeresultater vedrørte Den Danske Maritime Fond og omtale af offshore-branchen. Ved en lignende søgning i Google på ”dk offshore” samme dag blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 5.080. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne hverken klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet en række selskaber inden for offshore- branchen, diverse havne, herunder i Hvide Sande og i Esbjerg, nyhedsmediet ShippingWatch samt offshore vindmøller/vindenergi. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren under navnet DK Medier siden 2001 har udgivet nicheportaler for og om en række specifikke faggrupper, • at klageren bl.a. udgiver dknyt.dk for den kommunale/offentlige beslutningstager samt for definerede målgrupper indenfor bl.a. økonomi, deleøkonomi, teknik, sundhed mv., • at klageren er markedsledende på det kommunale område og således dagligt udsender mellem 40.000-60.000 nyhedsbreve, • at portalerne er kendetegnet ved at være bygget op omkring brandet ”DK-”, der er et indarbejdet varemærke, • at klagerens koncept nu søges udvidet med et tilbud til folk, som arbejder med offshore og at klageren til dette formål pt. anvender domænenavnet offshorewatch.dk”, • at det pågældende domænenavn er registreret gennem klagerens it- og udviklingschef Martin Wegeberg, • at klageren skriftligt og telefonisk i februar 2019 har rettet henvendelse til indklagede med henblik på at få overdraget domænenavnet ”dkoffshore.dk”, • at indklagede v/ Arly Froholt Pedersen imidlertid afviste klagerens forespørgsel, idet indklagede ikke havde til sinds at sælge eller udleje domænenavnet, • at klageren kan konstatere, at indklagede aldrig har været gjort brug af domænenavnet ”dkoffshore.dk”, • at domænenavnet ”dkoffshore.dk” blev registreret første gang den 2. marts 2006, hvorfor der ikke har manglet tid i forhold til at udvikle hjemmesiden, • at klageren har en væsentlig interesse i at kunne anvende domænenavnet ”dkoffshore.dk” i forbindelse med markedsføring og drift af sit nye medie inden for offshore, • at det samtidig står klart, at indklagede – der leverer reparationer på Hirtshals Havn og udlejer ejendomme – ikke har nogen væsentlig interesse i domænenavnet, • at indklagede med sin registrering af domænenavnet ”dkoffshore.dk” dermed overtræder reglerne for god domænenavnsskik, og • at domænenavnet ”dkoffshore.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er af den opfattelse, at klagerens nuværende domænenavn ”offshorewatch.dk” er meget bedre og mere rammende for det segment, som klageren henvender sig til, • at domænenavnet ”dkoffshore.dk” blev registreret af indklagede i 2015 og ikke den 2. marts 2006, som anført af klageren, • at indklagede ikke har afvist at udleje eller sælge domænenavnet ”dkoffshore.dk”, da dette slet ikke var på tale i parternes telefonsamtale, • at det er korrekt, at indklagede endnu ikke har gjort brug af domænenavnet ”dkoffshore.dk”, • at indklagede imidlertid planlægger at tage det omtvistede domænenavn i anvendelse inden udgangen af 2019, • at indklagede ikke primært påtænker at anvende domænenavnet ”dkoffshore.dk” som en nyhedsside, men mere som et værktøj for besætning ombord på danske offshore-fartøjer, og • at domænenavnet ”dkoffshore.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”dkoffshore.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet DK NYT ApS – samt bl.a. binavnet DK MEDIER ApS – med startdato den 27. juni 2008. Endvidere fremgår, at klageren aktuelt gør brug af domænenavnet ”offshorewatch.dk” i forbindelse med en hjemmeside indeholdende nyheder med relation til offshore-branchen. Klageren har oplyst, at klageren under betegnelsen ”DK Medier” siden 2001 har stået bag udgivelsen af en række nicheportaler for og om specifikke faggrupper. Disse faggrupper omfatter udover den kommunale/offentlige beslutningstager mere definerede målgrupper inden for bl.a. økonomi, herunder deleøkonomi, teknik, sundhed mv. Desuden er oplyst, at klageren ønsker (også) at kunne råde over domænenavnet ”dkoffshore.dk”, da klagerens forskellige nicheportaler er kendetegnet ved at være bygget op om ”DK-brandet”. Klagenævnet finder derfor, at klageren har en naturlig kommerciel interesse i også at kunne gøre brug af domænenavnet ”dkoffshore.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser heri. Ved denne afvejning må det tages i betragtning, at domænenavnet ”dkoffshore.dk” i realiteten er sammensat af en geografisk betegnelse (en almindelig kendt forkortelse for Danmar• og en betegnelse, der fremstår som rent beskrivende for den branche, som klagerens nyhedsportal omhandler. Herudover må det indgå i afvejningen, at også andre end lige netop sagens parter må antages at have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen også synes at bekræfte. Endelig må det indgå, at betegnelsen ”dk offshore” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med klageren eller indklagede. Domænenavnet ”dkoffshore.dk” er efter det oplyste registreret af indklagede den 19. oktober 2015 og det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet på nuværende tidspunkt ikke indeholder nogen aktiv hjemmeside. Det er ubestridt i sagen, at indklagede ikke har anvendt domænenavnet ”dkoffshore.dk” aktivt siden registreringen heraf. Indklagede har imidlertid oplyst, at indklagede har planer om at tage det omtvistede domænenavn i anvendelse inden udgangen af indeværende år, idet domænenavnet påtænkes anvendt som et værktøj for besætning ombord på danske offshore-fartøjer. Uanset at indklagede ikke nærmere har redegjort for – eller dokumenteret – de nævnte planer med domænenavnet ”dkoffshore.dk”, er der, som sagen er oplyst, efter klagenævnets opfattelse ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at indklagede ikke har en loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”dkoffshore.dk”. Klagenævnet har herved lagt vægt på navnlig, at indklagede ifølge oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister fortsat driver en aktiv enkeltmandsvirksomhed i Thyborøn inden for en branche (reparation og vedligeholdelse af skibe og både), der i hvert fald har en vis sammenhæng med offshore-branchen. Herudover er varigheden af indklagedes registrering af domænenavnet ”dkoffshore.dk” samt de forskellige forhold, som er beskrevet ovenfor i interesseafvejningen, indgået i nævnets vurdering. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”dkoffshore.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”dkoffshore.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”dkoffshore.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det omtvistede domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, DK NYT ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.