Afgørelse

c-concept.dk

Car Concept ApS

MOD

TOFTENS AUTOMOBILER ApS

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”c-concept.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er stiftet af Stendal Holding ApS, som er stiftet, ejet og ledet af Lars Stendal, den 1. december 2016, og at Stendal Holding ApS pr. 29. juli 2018 er eneste legale ejer af klageren, efter at de tidligere legale ejere af klageren, herunder JD Invest Holding ApS, der har samme adresse som indklagede, ophørte som legale ejere af klageren den 29. juli 2018. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klagers ejer og direktør har via sit holdingselskab købt samtlige anparter i Car Concept ApS pr. 29. juli 2018, jf. overdragelsesaftalen (bilag 1) og tidligere korrespondance herom (bilag 3) Det bemærkes, at der efterfølgende er opstået uenighed omkring reguleringer i forhold til prisen, hvorfor der verserer en retssag mellem parterne. Der er dog ingen tvist omkring domænerettighederne eller lignende, hvorfor det blot må opfattes som chikane, at man fra indklagedes side ikke har videregivet dette. Korrespondancen i relation til overførelse af domænenavn og underskrivelse af overdragelseserklæringer vedlægges som bilag (bilag 4) ... Det i sagen omhandlede domænenavn tilhører reelt Car Concept ApS, som anvender og hele tiden har anvendt dette, hvorfor klager utvivlsomt har krav på at få overført det i sagen omhandlede domænenavn. Dertil kommer, at domænenavnet ikke har relevans for indklagede, og tilsyneladende kun tilbageholdes for at chikanere klager.” Som bilag har klageren fremlagt kopi af overdragelsesaftale af 30. juli 2018 mellem Stendal Holding ApS og JD Invest Holding ApS. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager kopi af brev af 11. juli 2018 med overskriften ”Salg af kapitalandele i Car Concept ApS” fra klagerens advokat til JD Invest Holding ApS og MRG Invest Holding ApS, hvoraf fremgår, at der har været uoverensstemmelser mellem parterne, og at Stendal Holding ApS ønsker at afhænde sin kapitalandel i selskabet, og at Stendal Holding ApS og Lars Stendal opsiger to lån. Bilaget indeholder endvidere kopi af ejeraftale af 1. december 2016 vedrørende kapitalandele i Car Concept ApS samt e-mail af 26. juli 2018 fra klagerens advokat til Morten Gullander om udnyttelse af forkøbsret i henhold til ejeraftalen, og hvori det gøres gældende, at Lars Stendal ønsker at købe Morten Gullanders og en anden partners anparter for et samlet beløb på 1.250.000 kr. Bilag er kopi af e-mailkorrespondance af januar og februar 2019 mellem klagerens advokat og advokat Ulrich Hejle, der fremstår som repræsentant for indklagede, hvori klagerens advokat gør gældende, at indklagede skal overdrage domænenavnet ”c-concept.dk” til klageren, og advokat Ulrich Hejle gør gældende, at klageren skal betale et beløb vedrørende registreringsafgiften på en bil. I den seneste daterede e-mail af 27. februar 2019 fra advokat Ulrich Hejle anføres bl.a. følgende: ”I øvrigt kan jeg desværre også konstatere, at din klient stadig ikke har betalt det skyldige beløb vedr. bilafgiften, som vi tidligere har drøftet. Jeg kunne desværre godt forestille mig, at der er en sammenhæng, men jeg ved det naturligvis ikke med sikkerhed.” I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi har for lang tid siden overdraget alt vi have hos One.com og har derfor heller ikke betalt for domænet hos DK - hostmaster. Så tænker de bare skal henvende sig der, da vi ikke har betalt og dermed så nok heller ikke er ejer mere” I replikken er bl.a. anført følgende: ”I den forbindelse skal jeg understrege, at klager ikke praktisk kan få overført alle rettigheder og forpligtelser for domænet c-concept.dk, førend indklagede har underskrevet den overdragelseserklæring, der forefindes på sidei sagens bilageller Domæneklagenævnet har truffet afgørelse herom. Jeg skal derfor opfordre indklagede til underskrive erklæringen, så sagen kan sluttes.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Som vores advokat tidligere har meddelt, så ville der blive skrevet under når den afgift rettelse for skat. Dette er endnu ikke sket, selvom dette var en aftale.” Ved opslag på domænenavnet ”c-concept.dk” den 4. april 2019 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold, og det fremgår af DK hostmasters hjemmeside, at domænenavnet er deaktiveret. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der den 3. februar 2018 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”c- concept.dk”: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagers ejer og direktør via sit holdingselskab pr. 29. juli 2018 har købt samtlige anparter i Car Concept ApS, • at det må anses for chikane, at indklagede ikke har videregivet domænenavnet ”c-concept.dk” til klageren, • at der for øjeblikket verserer en retssag mellem klager og indklagede vedrørende prisen i forbindelse med overtagelse af klageren, • at domænenavnet ”c-concept.dk” reelt tilhører klageren, som anvender og hele tiden har anvendt domænenavnet, • at klageren er indehaver af rettighederne til domænenavnet ”c-concept.dk”, • at domænenavnet ”c-concept.dk” ikke har relevans for indklagede, og • at indklagede tilsyneladende kun opretholder registreringen af domænenavnet ”c-concept.dk” for at chikanere klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede ikke har betalt registreringsafgift for domænenavnet ”c-concept.dk” og derfor nok ikke er ejer længere, og • at indklagede ikke vil underskrive en overdragelseserklæring vedrørende domænenavnet ”c- concept.dk”, før klageren har betalt en nærmere bestemt afgift.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”c-concept.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede tidligere har haft ejerinteresser i klageren, og at klagerens ejer og direktør den 29. juli 2018 via sit holdingselskab erhvervede det fulde ejerskab af klageren. Det fremgår endvidere, at domænenavnet ”c-concept.dk” i 2018 været anvendt til klagerens hjemmeside. Klageren har oplyst, at der for øjeblikket verserer en retssag mellem klager og indklagede vedrørende prisen i forbindelse med overtagelse af klageren, og at indklagede tilsyneladende kun opretholder registreringen af domænenavnet ”c-concept.dk” for at chikanere klageren. Indklagede har ikke over for klagenævnet redegjort for at have en interesse i domænenavnet ”c- concept.dk”, men har blot oplyst ikke at have betalt registreringsgebyr for domænenavnet samt ikke at ville underskrive en aftale om overdragelse af domænenavnet til klageren, før klageren har betalt en nærmere bestemt afgift. Klagenævnet har på det foreliggende grundlag ingen mulighed har for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”c-concept.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse. Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at domænenavnet ”c-concept.dk” blev registreret til brug for klageren, at indklagede ved udtræden af klagerens ejerkreds den 29. juli 2018 undlod at overdrage domænenavnet til klageren, at årsagen hertil er en tvist om et pengebeløb, og at denne tvist nu behandles i en verserende retssag mellem parterne. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagedes handlemåde samlet set fremtræder som illoyal og chikanøs over for klageren. Da indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”c-concept.dk” herefter er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, træffer klagenævnet i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”c-concept.dk” skal overføres til klageren, Car Concept ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.