Afgørelse

bandcizer.dk

BandCizer 2017 ApS (nu BandCizer ApS)

MOD

Nightingale Cybernetics

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”bandcizer.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Ved dekret af 20170523 har Skifteretten i Odense taget BandCizer ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 17.05.2017. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Møllemarksvej 27B, 5200 Odense V. Kurator er advokat Peter Krarup, Amaliegade 10, 1256 København K. Klageren Tim Bang valgte efterfølgende og reetablerer virksomheden, under navnet BandCizer 2017 ApS, med nye ejere i ejerkredsen, for at overholde de forpligtelser som selskabet tidligere havde indgået i forbindelse et par forskningsprojekter på blandt andet Hvidovre samt Silkeborg Hospital. Disse projekter er stadigvæk aktive her i februar 2019, og de anvendte sensorer er alle sammen påtrykt vores firmanavn BandCizer. Indklagede Anders Stengaard Sørensen har på trods af flere henvendelser fra klager ment, at han er i sine gode ret til og beholde domæne navnet bandcizer.dk, da det tilbage i 2013 blev bestilt i hans private firmanavn Nightingale Cybernetics, og aldrig efterfølgende overdraget da BandCizer ApS da det selskab først blev stiftet efter navnet bandcizer var lavet. Tilbage den 6. februar 2017, blev jvf. bilag 2, var undskyldningen fra Anders Stengaard Sørensen side for ikke at overføre bandcizer.dk domæne, begrundet med der ikke var nogen grund til at belaste firmaet økonomi med de få hundrede kroner som han havde lagt ud! Til orientering var der penge i selskabet i februar 2017, til at kunne betale beløbet, men endnu engang måtte jeg blot opfatte det som chikane, og forsøge at besværligegøre processen med at få nye investorer ind i selskabet. ... Klager Tim Bang købte pr. 19. september 2017 samtlige aktiviteter i boet efter BandCizer ApS, Se venligst bilag 1, §der omhandler aktiver som indgik i handlen. Klager har videreført virksomheden i et nyt selskab BandCizer 2017 ApS, og benytter stadigvæk i dagligdagen navnet "BandCizer" om det produkt vi producerer og sælger rundt om i verden til bl.a. forskere. Yderligere som det kan ses på bilag& 4, har der ikke siden 12. juli 2016, været lavet nogen nye ændringer på "bandcizer.dk". (Bandcizer.dk laver en redirect til "Bandcizer.com"), af indklagede Anders Stengaard Sørensen. (Skærmdump er taget den 25. februar 2019). På den baggrund finder klager Tim Bang, det naturligt at domænet bandcizer.dk bliver overdraget til mit nye selskab BandCizer 2017 ApS, som må betegnes som værende den korrekte bruger af det pågældende domæne fremover.” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af en salgsaftale af september 2017 mellem BandCizer ApS under konkurs og klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren køber ”Det selskabet tilhørende patent/software/app’s/hardware/design/navn/domæner/telefonnumre m.v.” Bilag er kopi af e-mailkorrespondance mellem klagerens direktør og delejer, Tim Bang, og indklagede, hvori Tim Bang anmoder om, at alle domænenavne vedrørende BandCizer, så som ”bandcizer.dk” og ”bandcizer.com” overføres til BandCizer ApS, og indklagede foreslår, at forholdet udsættes, indtil selskabets likviditetsproblemer er løst. Bilagoger følgende skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”bandcizer.com”: Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg er Civilingeniør, Iværksætter, Ph.D. og lektor ved Syddansk Universitet (SDU), hvor jeg gennem de sidsteår har opbygget SDU’s forskning i træningsteknologi. (Bilag A) BandCizer er en sensor til måling af træning med elastik, opfundet af mig i 2011 og udviklet af mig og mit team på SDU frem til i dag. SDU har valgt at give mig rettighederne til opfindelsen jf. ”lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner”, samt separat tilladelse til at anvende SDU’s IPR ifbm. opfindelsen (fx software og algoritme• kommercielt, på betingelse af at kommercialiseringen samtidigt styrker SDU og SDU’s forskning. Jeg har kontinuerligt forsket i BandCizer teknologien som en del af min forskningsportefølje, og artikler om BandCizer tiltrækker sig fortsat opmærksomhed og krydsciteres i den videnskabelige litteratur. Bilag F viser eksempel på databaseinformation om en enkelt artikel. Bilag G viser at samme artikel er citeret af mindst andre kilder, og at jeg fremdeles anvender navnet BandCizer. I forbindelsen med forskningsmæssig og kommerciel interesse for BandCizer, har jeg, juni 2013, anskaffet domænet bandcizer.com som hoveddomæne og bandcizer.dk som dansk link til hoveddomænet (Bilag D). Det indklagede domæne: bandcizer.dk har altså ingen selvstændig funktion eller indhold, men viderestiller blot til hoveddomænet bandcizer.com. Dette har været tilfældet siden oprettelsen juni 2013 (Bilag J) med senere opdateringer fx december 2013 (Bilag K). I samme periode har jeg påbegyndt kommercialisering af teknologien parallelt med min forskning (Bilag B). I 2014 gav jeg Tim Bang mulighed for at deltage i kommercialiseringen i kraft af hans store markedsekspertise, men beholdt al IPR, domæner etc. i mit personligt ejede selskab: Nightingale Cybernetics (NGC). Tim Bang beholdt tilsvarende rettigheder til den kapital han indskød i virksomheden i form af lån, og var indforstået hermed. Tim bragte først spørgsmålet om domæner op i 2017 (Bilag 2) – kort tid efter at han havde erklæret selskabet i betalingsstandsning og meddelte at der er ”...ingen penge på vores konto.” (Bilag I) Igennem perioden med samarbejde med Tim Bang var indholdet på bandcizer.com fortsat primært beskrivelser af mit forskningsarbejde jvf: ”BandCizer er nævnt i Journal of Physiotherapy” (Bilag 4), ”BandCizer på forsiden af international journal of sports physiotherapy” (Bilag 3), samt SDU aktiviteter fx.: ”BandCizer på CareWare”, men naturligvis osgså resultater af vores fælles arbejde, som ”sensorhuse produceres” (Bilag 4). I forbindelse med Tim Bang Holdings konkursbegæring, tilbød Tim Bang at købe mine IPR domæner mm. (bilag C). Jeg afviste tilbuddet, idet det ville have vanskeliggjort videre arbejde med teknologien. Efter samarbejdets ophør, begyndte jeg omstrukturering af bandcizer.com web siden. men inden jeg havde nået at ændre indholdet, blev jeg kontaktet af kurator for det konkursramte selskab, der insisterede på genetablering (Bilag E). Af hensyn til kurators arbejde, har jeg opretholdt webdelen, så den ikke risikerer at krænke eller skade hverken boet, kreditorer, eller andre. Domænet fungerer samtidigt udmærket som eksponering for min forskning i BandCizer teknologi. Det skaber fortsat gode kontakter indenfor træningsteknologi i ind- og udland. I løbet af 2018 har domænet givet flere vigtige kontakter, som jeg ikke ønsker at dele med klager. Nævnet er velkommen til at kontakte mig for fortrolig uddybning og dokumentation. Det har kun givet moderat ulempe at lade det originale indhold stå af hensyn til kurators afvikling af konkursboet, og jeg har overfor kurator taget forbehold for mit ejerskab, uden at han har fundet anledning til at kommentere dette. (Bilag F). Kurator har ikke kontaktet mig efterfølgende. Min fortsatte forskning i BandCizer sigter på at løse de tekniske og IPR mæssige problemer der er forbundet med at kommercialisere den oprindelige udformning, og dermed skabe mulighed for fornyet kommercialisering sammen med et stærkere internationalt konsortium. Af hensyn til risikoen for plagiat og evt. chikane, er forskningen hemmeligholdt indtil patentering, og det har ikke været relevant at informere om den seneste udvikling på bandcizer.com eller andre offentlige fora. Bandcizer.com og den offentlige del af min forskning giver, indtil videre, tilstrækkelig eksponering og trafik, uden behov for hyppige opdateringer. Nævnet er velkommen til at kontakte mig for yderligere information om dette. Kommentarer til klagerens sagsfremstilling og bilag: Enkelte af de oplysninger klager angiver i sin sagsfremstilling og bilag er gengivet uden fuldstændig kontekst, eller kan af andre grunde med fordel belyses yderligere: I. Afsnit 2: Klageren anfører at alle sensorer anvendt påkonkrete hospitaler er påtrykt firmanavnet ”BandCizer”. Det er uklart hvorfor de ikke er påført klagers firmanvn: ”BandCizer 2017”. II. Det er uklart om de anførte sensorer kun er påført teksten ”BandCizer”, eller om de faktisk er påført den lidt længere tekst ”BandCizer.com” som sensorerne på angivne hospitaler var påført i maj 2017. (Bilag G). III. Afsnitomtaler ikke indholdet af de omtalte henvendelser, men undlader at nævne at de består i – uden hjemmel – at forlange domænerne overført fra NGC via advokat Mikkel Kleis jf. Bilag H Efter fremsendelse af dokumentation for ejerskab og ibrugtagning af navnet til Mikkel Kleis jf. bilag D har Mikkel Kleis ikke henvendt sig igen. IV. Afsnit undlader at nævne at klager ved flere lejligheder har anerkendt NGC’s ejerskab af IPR og domæner gennem forsøg på at købe disse, fx jf. bilag C. V. Afsnit 5. Klager udlader at nævne at han kort før forespørgslen har meddelt at der ikke er penge i selskabet, jf. Bilag I, og får derved korrespondensen mellem os (bilag 2) til at fremstå i en andet lys end den oprindelige. VI. Afsnit 7. NGC har fortsat med at stille domænet til rådighed for afviklingen af boet efter BandCizer ApS på opfordring fra BandCizer ApS Kurator jf. bilag E. NGC har i den forbindelse taget forbehold for ejerskabet af domænet, (Bilag F) hvilket ikke er blevet anfægtet af kurator for BandCizer ApS. VII. Bilag 1: Denne salgsaftale dokumenterer ikke overdragelse af rettigheder til domænet bandcizer.dk, idet der ikke fremgår specifikke domænenavne, ligesom det ikke fremgår at sælger har rettigheder til domænet bandcizer.dk. VIII. Bilag 3&4: Dokumenterer at NGC har fulgt BandCizer ApS kurators bekymring ifht bibeholdelse. Samt at Indklagede fortsat anvender domænet til at informere og distribuere viden om sin forskning i BandCizer teknologi, jvf. Menuer og links til forskningsresultater. IX. Bilag 5: Dokumenterer at klagers virksomhed hedder ”Bandcizer 2017 ApS” samt at den er stiftet efter NGC købte og ibrugtog bandcizer.com & bandcizer.dk kombinationen. ... Begrundelser for frifindelse eller afvisning • Klagen angår domænet bandcizer.dk, der ikke i sig selv rummer nogen information, men blot henviser til bandcizer.com. Bandcizer.com er et fungerende domæne med lovligt indhold, • NGC tog navnene bandcizer.com og bandcizer.dk i brug 5. juni 2013 (Bilag D, J & K) længe inden stiftelsen af klagende virksomhed. • BandCizer 2017 ApS er stiftetaugust 2017 – Det er dokumenteret at indklager Tim Bang var bekendt med NGC’s ejerskab af domænet da han stiftede af Bandcizer 2017 ApS. (Bilag C) (Bilag 2). Han var endvidere bekendt med domænets indhold. • Indklager Tim Bang, har tilkendegivet kendskab til NGC’s ejerskab igennem bla. Købstilbud (Bilag C) og sin egen forespørgsel om overførsel af domæne (Bilag 2) • Den fremlagte salgsaftale mellem BandCizer ApS (under konkur• og BandCizer 2017 ApS omfatter ikke domænet bandcizer.dk, idet domænet ikke tilhørte BandCizer Aps (under konkurs). Det er dokumenteret at Tim Bang var bekendt med dette på aftaletidspunktet, og følgelig også var bekendt med dette ved afgivelsen af nærværende klage. (Bilag C) (Bilag 2) • Påstand om at domænets nuværende indhold er en chikane, er ikke korrekt. Indklagede har imødekommet BandCizer ApS (under konkur• bekymring i forhold til domænet bandcizer.com – og dermed det forbundne bandcizer.dk ved at lade domænet fortsætte med uændret webindhold (bilag E). Domænet har samtidigt kunne fungere i sit oprindelige formål. • NGC har i mellemtiden fortsat arbejdet med bandcizer teknologien. NGC ønsker fortsat at anvende domænet bandcizer.dk som dansk indgang til hoveddomænet bandcizer.com til fortsat information om tidligere såvel som fremtidig information om forskning, udvikling kommercilisering mv. af BandCizer teknologien.” Som bilag A har indklagede fremlagt Curriculum Vitae for Anders Stengaard Sørensen. Bilag B er kopi af udateret og ikke underskrevet ”Aftale om forundersøgelse” af 9. december 2013 mellem Østjysk Innovation A/S og indklagede samt kopi af indklagedes ”Beskrivelse af idé til indledende vurdering i Østjysk Innovation A/S” af 9. december 2013. Bilag C er kopi af e-mailkorrespondance af april og maj 2017 mellem Tim Bangs og indklagedes advokater samt indklagede, hvori Tim Bangs advokat bl.a. anfører følgende: ”Vi har nu på vegne Tim Bang Holding ApS set os nødsaget til at indgive konkursbegæring mod BandCizer ApS. Vi kan tilbyde din klient, at erhverve alle din klients kapitalandele i BandCizer ApS for kr. 30.000 kontant, men dette skal ske inden der afsiges konkursdekret. Købet af kapitalandelene er til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav din klient måtte have mod selskabet, ligesom din klient overdrager alle aktiver, immaterielle rettigheder og andre rettigheder mv. som tilhører eller vedrører BandCizers aktivitet, herunder eventuel domæneregistreringer mv., som ikke måtte være overført til Bandcizer endnu.” Bilag D er kopi af faktura af 5. juni 2013 fra GratisDNS.dk udstedt til indklagede vedrørende oprettelse af domænenavnene ”bandcizer.dk”, ”bandcizer.eu”, ”bandcizer.com”, ”bandciser.com”, ”bandsizer.com”, ”sensorcizer.dk”, ”sensorcizer.eu”, ”sensorcizer.com”, ”sensorciser.com” og ”sensorsizer.com”. Bilag E er kopi af e-mailkorrespondance mellem kurator i BandCizer ApS under konkurs og indklagede, hvori førstnævnte bl.a. anmoder indklagede om at genetablere adgang til slettet DROPBOX-folder, som BandCizer ApS har benyttet til at opbevare dokumenter, samt slettet adgang til mail og webserver for domænenavnet ”bandcizer.com”. Bilag F er kopi af samme e-mailkorrespondance som bilag E samt e-mail af 19. september 2017 fra indklagede til kurator i BandCizer ApS under konkurs, hvori indklagede bl.a. anfører følgende: ”Med hensyn til domænet bandcizer.com har jeg ikke foretaget ændringer i indhold eller opsætning. Både hjemmeside og mail fungerer fortsat. Jeg har blot sikret imod uautoriseret adgang, hvilket ikke bør have indflydelse på boets arbejde. Selve domænet er ejet af mig, men jeg stiller naturligvis indholdet til rådighed for boet om nødvendigt. Hvis boet er interesseret i at overtage domænet kan vi drøfte dette.” Bilag G er fotografi af en rund genstand påført et logo samt teksten ”BandCizer.com – Resistance Training Sensor 1.1”. Bilag H er kopi af brev af 11. december 2017 fra klagerens advokat til indklagede, hvori klagerens advokat anmoder indklagede om at overdrage domænenavnene ”bcz.dk”, ”bandcizer.dk”, ”sensorcizer.dk” og ”bandcizer.com” til klageren. Bilag I er kopi af e-mailkorrespondance af januar 2017 mellem BandCizer ApS og ETK EMS Skanderborg A/S, hvori BandCizer ApS rykkes for betaling af faktura. Bilag J fremstår som en ikke nærmere specificeret markedsføringstekst vedrørende BandCizer, hvoraf bl.a. fremgår følgende: ”BandCizer” er arbejdstitlen for kommercialiseringen af en Opfindelse gjort af Anders Stengaard Sørensen, ved Syddansk Universitet (SDU).” Bilag K fremstår som en ikke nærmere specificeret markedsføringstekst vedrørende BandCizer, hvoraf bl.a. fremgår følgende: “BandCizer will be marketed in 2014” Bilag L er metadata samt abstract vedrørende en artikel med indklagede som medforfatter i tidsskriftet Journal of Strength and Conditioning Research, og som har titlen ”Adherence to Commonly Prescribed, Home-Based Strength Training Exercises for the Lower Extremity Can Be Objectively Monitored Using the Bandcizer”. Bilag M er skærmprint fra søgemaskinen Google Scholar med gengivelse af resultaterne ved en søgning på titlen på tidsskriftartiklen, der er nævnt i bilag L. I replikken er bl.a. anført følgende: ”1) For os burde overdragelsen af bandcizer.dk være en formalitet fordi: • Klageren Tim Pihl Bang fandt på navnet og det var et tilfælde at Anders Stengaard Sørensen registrerede det i hans personlige selskab. Dette uddybes nedenfor. • Konkursboet efter BandCizer ApS har solgt retten til domænenavnet bandcizer.dk til BandCizer 2017 ApS. • Da vi valgte at købe konkursboet efter BandCizer ApS var det bl.a. fordi vi havde en række kunder som benyttede vores BandCizer sensorer og tilhørende web-applikationer og app ́s til iOS og Android. • Efter købet af konkursboet efter BandCizer ApS, formåede vi at flytte disse kunder over i det nye BandCizer 2017 ApS og fortsætte deres brug af web-applikationer og apps. Dermed har vi aktivt benyttet domænet bandcizer.dk i både den gamle og nye virksomehed på adresserne http://data.bandcizer.dk og http://repeater.bandcizer.dk. Begge web-applikationer anvendes aktivt af vores kunder. Se bilagmed skærmskud fra app ́s og web-applikationer. Vi har vedlagt e-mails fra et par eksisterende kunder som bekræfter dette som bilag 7-1 og 7-2. Vi har pt. 500 aktive BandCizer sensorer som vores kunder anvender og hvor de tilgår data fra sensorerne via vores app ́s og web- applikationer. Der er d.d. samlet 63.370 data sessioner sammen med optagelser fra elastiktræning via vores app ́s og web-applikationer. 2) Det er korrekt at Anders Stengaard Andersen (ASS) fik ideen til og måle på træningselastikker, og efterfølgende lavede en prototype af ideen på sin arbejdsplads SDU. Rettighederne til opfindelser tilhører uddannelsesstedet indtil de evt. frigives til opfinderen. Rettighederne blev frigivet fra SDU til ASS da de vurderede at SDU ikke var kommercielt interesseret. ASS har efterfølgende overført rettighederne til Selskabet BandCizer ApS. Vi har købt konkursboet efter BandCizer ApS med disse rettigheder og tilhørende patenter. 3) Der har aldrig været indgået aftaler mellem SDU og BandCizer ApS (eller BandCizer 2017 ApS), om at udvikle en elastik sensor sammen. Derfor er det meget spændende at SDU pludselig i 2019 har forskningsmæssige interesser. Vi ser meget positivt på at SDU i 2019 har forskningsmæssige interesser i vores patenterede elastik sensor teknologi og byder al forskning velkommen, så længe det udelukkende er til forskningsmæssig anvendelse. Vi vil forsøge at etablere en dialog med SDU om dette. 4) Al forskning med vores BandCizer elastik sensor teknologi er sket med BandCizer sensorer leveret af først BandCizer ApS, og efterfølgende BandCizer 2017 ApS. Efter BandCizer ApS konkurs, blev alle aktiviteter videreført i nyt selskab - BandCizer 2017 ApS, for at de igangværende forskningsprojekter der var i gang, ikke skulle miste flere års dataopsamling. ASS er et fantastisk aktiv for en virksomhed som vores - og vi tiggede og bad ASS om at deltage aktivt i virksomheden for at sikre de forpligtelser BandCizer ApS havde indgået med selskabets kunder. Dette lykkes ikke og efter flere skriftlige advarsler valgte vi at lade virksomheden gå konkurs for at kunne komme videre. Konkursen gav et tab på ca. DKK 693.000. 5) Den 30. maj 2013, tilbyder Tim Bang (TB) at vi sammen køber domænet “bandcizer.dk” samt andre varianter. ASS svarer retur at han lige skal sove på navnet et par dage, med begrundelsen at han måske ikke rigtig kan lide navnet til vores fælles projekt omkring elastik sensoren. Da ASS efterfølgende beslutter sig for at navnet fungerer, bliver det tilfældigvis ham som bestiller domænerne. Det kunne ligeså godt have været klageren TB der havde bestilt dem. Derfor er det ikke korrekt, at der på noget tidspunkt har, hverken mundtlig eller skriftligt, været indgået aftale om den ene part skulle have særeje på tilhørende domæner der benyttes i selskabet BandCizer ApS. Yderligere bliver selskabet BandCizer ApS først stiftet 19. marts 2014, derfor blev domæner købt i den ene ejers navn! Se bilag 8. 6) Vi vil afslutningsvis henstille til at juryen, er opmærksom på at privatpersonen ASS var medejer af det konkursramte selskab BandCizer ApS, og ikke lader sig forføre af tågesnak omkring hans eventuelle forskning på sin nuværende arbejdsplads SDU. Denne klage drejer sig om at BandCizer 2017 ApS kan fortsætte brugen af bandcizer.dk i fremtiden, til videreførelse og beskyttelse af vores opbyggede brand BandCizer igennem mere endår.” Som bilaghar klageren fremlagt skærmprint fra adressen ”data.bandcizer.dk” med gengivelse af forskellige data. Bilager kopi e-mail af 28. marts 2019 med oplysning om, at to nærmere bestemte enheder tilgår forskningsdata via domænenavnet ”bandcizer.dk”. Bilag er kopi af e-mailkorrespondance af maj 2013 mellem Tim Bang og indklagede, hvori de diskuterer betegnelsen ”bandcizer” samt alternativer hertil, og Tim Bang i forbindelse med domænenavnene ”bandcizer.com” og ”bandciser.com” skriver: ”Skal jeg købe domænerne i dag?” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”NGC har tydeligt dokumenteret oprettelse, ibrugtaging og brug af domænet bandcizer.dk som henvisning til NGC’s relevante og lovlige domæne bandcizer.com, caår før oprettelsen af klagers virksomhed. Endvidere har NGC dokumenteret at klager var bekendt med og anerkendte NGC’s ejerskab af domænet, både ved stiftelsen af klagers virksomhed, og ved indsendelsen af denne klage. Opretholdelsen og anvendelsen af bandcizer.dk er efter NGC’s opfattelse hverken illoyal eller i strid med god domæneskik. Som mit personlige selskab har NGC en væsentlig interesse i at opretholde domænet som viderestilling til NGC’s domæne bandcizer.com, der informerer om min, nationalt og internationalt, kendte forskning i den teknologi der har båret navnet BandCizer siden 2013 (bilag B bilagT). Mit arbejde med BandCizer sensoren har international karakter, hvorfor hoveddomænet er bandcizer.com. Da min base er Danmark og jeg har mange Danske partnere, har det væsentlig værdi for mig at bevare bandcizer.dk som viderestilling til bandcizer.com. Jeg er i forhandling med internationalt konsortium om kommercialisering af min nyeste forskning i BandCizer teknologi. Dette sker indenfor rammerne af mit legitime samarbejde med min arbejdsgiver SDU ihht “lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner”. Det vil være en væsentlig ulempe for mig og mine partnere at bandcizer.dk separeres fra bandcizer.com, idet det kan skabe risiko for forveksling og usikkerhed om hvor BandCizer forskningen foregår samt hvor BandCizer sensoren udvikles og markedsføres. NGC opfatter ikke klagers krav om overførsel af domæne som reelt eller legitimt. Klage og replik rummer en del eksempler på vildledning og løgn, hvoraf de væsentligste kan opsummeres som: 1. Klager gentager vedvarende i klage og replik at have erhvervet domænet ved køb af konkursbo i 2017. Klager er vidende om NGC’s ejerskab af bandcizer.dk men vildleder ved at undlade at nævne dette forhold. På trods af NGC’s påtale i svarskrift har klager ikke fremlagt dokumentation for at konkursboet på noget tidspunkt har ejet domænet. 2. Samme forhold gør sig gældende når klager i replik – uden dokumentation – anfører at have erhvervet mine/NGC’s ”rettigheder” ved køb af konkursbo. Det er uklart hvilken relevans disse udefinerede ”rettigheder” har for domæneklagen. Jeg kan oplyse at jeg ikke har overført nogle rettigheder til BandCizer ApS (konkur• bortset fra et patent som Østjysk innovations forundersøgelse har vurderet værdiløst pga. modhold. Patentet blev overført til BandCizer ApS uden vederlag imod refusion af NGC’s udgifter til patentering. 3. Klager lyver, ved at angive at ”privatpersonen ASS var medejer af det konkursramte selskab BandCizer ApS”. Bilag P dokumenterer at omtalte selskab var ejet af selskaberne: Tim Bang Holding ApS og Anders Stengaard Holding ApS. Bilag P bærer Tim Pihl Bangs underskrift. 4. Klager vildleder om sit tilhørsforhold til BandCizer sensorerne med udsagnet om: ”Al forskning med vores BandCizer elastik sensor teknologi er sket med ... sensorer leveret af BandCizer ApS og efterfølgende BandCizer 2017 ApS”. ◦ For det første er alle sensorer i omløb identiske, bortset fra kosmetiske ydre kendetegn. De er alle baseret på SDU’s 4. generations sensor, som SDU designede primo 2013. Bilag Q side viser generation 1-3, side 70-77 viser generation 4. Bilag G viser den samme type sensor i anden kulør og anden grafik, produceret på licens fra SDU af BandCizer Aps (konkurs). ◦ For det andet er den primære forskning i elastiktræning med BandCizer sensor foretaget med SDU producerede sensorer af SDU samarbejdspartnere. SDU’s BandCizer sensor (med SDU log• har fx været internationalt forsidestof (Bilag N). Artiklen nævner bla: ”A new commercially available sensor has been developed, which automatically records and stores exercise data on a memory card or onto a mobile phone (the Bandcizer ™). The University of Southern Denmark and the National Danish partnership UNIK developed Bandcizer™” [Kilde]. 5. Klager hævder i klage at sælge sensorer der bærer navnet ”BandCizer”, men har ikke dokumenteret dette. NGC’s svarskrift anfører med fotodokumentation at sensorer hos klagers kunder bærer henvisning til NGC’s domæne bandcizer.com. Klager har ikke afvist eller kommenteret dette. NGC mener ikke at klagers evt. salg af sensorer der (uden NGC’s tilladels• henviser til NGC’s domæne bandcizer.com er legitim grund til at kræve domænet bandcizer.dk overført. NGC mener derimod at en sådan handling vil krænke NGC’s rettigheder ifht domænenavnet bandcizer.com. Klagers sagsfremstilling og replik rummer en blanding af facts, løgn, udokumenterede påstande & vurderinger, samt bilag ude af kontekst. Blandingen er egnet til at skabe et vildledende indtryk af en sagesløs virksomhed der chikanes. Dette giver mig anledning til at fremsætte min vurdering af forløbet: Tim Pihl Bang er blevet overdrevet optaget af at få kontrol over kommercialiseringen af min forskning og udvikling – uden at respektere min arbejdsplads SDU’s indsats og rettigheder, og uden at ville leve op til samarbejdsaftaler. Han har derefter brugt sin rolle som investor/kreditor til at indgive konkursbegæring, købt konkursboet, og startet ny virksomhed baseret på lager fra konkursboet kombineret med brug af domæner o.a. han ikke længere har adkomst til. Med sin klage forsøger han at bluffe sig til ejerskab af bandcizer.dk og samtidigt svække min anvendelse af det navn jeg og et stort antal forskere og interessenter har associeret med min forskning siden 2013. Min forskning og udbredelse af BandCizer teknologien har potentiale til at hjælpe mange mennesker med hurtigere og bedre genoptræning efter f.eks. Hjerneblødninger, ulykker, operationer og slidgigt. Alene I Danmark rammes over 100.000 mennesker årligt af lidelser der kan afhjælpes helt eller delvist med målrettet elastiktræning. Klagers ønske om drift af et lille parti sensorer han har fra konkursbo kan varetages under ethvert navn, fx 2017.dk. Adskillelse af domænerne bandcizer.dk og bandcizer.com vil derimod give NGC og mig problemer med mulig forveksling og gøre det diffust hvor BandCizer teknologien kommer fra, udvikles og ultimativt markedsføres internationalt. En sådan adskillelse vil være til væsentlig ulempe for mit arbejde og til stor skade for det navn jeg har skabt omkring min forskning. Jeg sætter min lid til at nævnet anerkender den dokumentation for ejerskab, ibrugtaging og fortsat brug til anerkendelsesværdigt formål som jeg har dokumenteret I denne sag, så jeg igen kan fokusere på mit arbejde med at bringe prisbillig og effektiv genoptræningsteknologi i brug, til gavn for mennesker med behov for effektiv træning og genoptræning ... verden over. Detaljerede kommentarer til replik: Klagers replik rummer en lang række elementer der næppe er relevante for en domæneklage, men da jeg ikke har megen erfaring med juridiske vurderinger vælger jeg at knytte en kommentar til hvert enkelt punkt. Det vil være uoverskueligt at vedlægge dokumentation/bilag for hver kommentar, men jeg vil naturligvis gerne fremsende dokumentation eller give referencer hvis nævnet finder det relevant at få mine kommentarer dokumenteret yderligere. Re: 1• Jeg har naturligvis selv registreret navnet inden ibrugtagning. Tim Pihl Bang introducerede sig selv til mig 1. februar 2013. På tidspunktet for bilaghavde jeg altså kendt Tim Pihl Bang knap måneder. Jvf. Bilag R havde Tim Pihl Bang på tidspunktet, givet interessetilkendegivelse for deltagelse i konsortium på linie med mange andre, inkl. min første partner i elastikprojektet (bilag S). Klagers påstand om tilfældighed er naiv. Det er utænkeligt at jeg skulle associere flere års forskning med et domænenavn jeg ikke selv ejer på baggrund af et løst bekendtskab. Klager har efterfølgende givet mig fri adgang til at anvende navnet efter mundtlig aftale, han har ikke stillet betingelser, han har haft kendskab til min registrering og har ikke fundet anledning til at bringe dette forhold op før 2017. Re: 1• Konkursboet har ihht. Bilag §1 solgt: “Det selskabet tilhørende patent/software/apps/hardware/design/navn/domæner/telefonnumre m.v.”. Eftersom bandcizer.dk tilhørte Nightingale Cybernetics (NGC) – ikke Bandcizer ApS – Omfatter salget ikke det omtalte domæne. Klager har tidligere fået fuld dokumentation for ejerforhold af domæner, men fremturer I sin påstand om BandCizer ApS ejerskab. Re: 1• Jeg opfatter den omtalte anvendelse som uretmæssig brug af mit domæne, jvf. Ovenstående. Jeg har på kraftig opfordring tilladt kurator for BandCizer ApS (konkur• adgang af hensyn til hans afvikling af selskabet. Denne tilladelse omfatter ikke licens til tredieparts anvendelse. Jeg har henvist dette punkt til nærmere vurdering af min advokat Ib Thrane. Re: 2) Klager sammenblander elementer I “lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner” (LOF), “lov om ophavsret” og “patentloven”. SDU overdrog rettigheder til mig I 2011 ihht. LOF. Efterfølgende udviklede SDU versioner af elastiksensoren, hvis SW og HW fortsat er underlagt SDU’s ophavsret. SDU har givet mig licens til at producere og markedsføre disse. SDU har ikke givet licens til andre. Jeg har ikke “generelt” overført rettigheder til BandCizer ApS (konkurs), men udelukkende overført et patent som Østjysk Innovation via deres patentagent Potter Clarkson havde vurderet værdiløst pga. fundne modhold. Patentet blev overført imod refusion af mine personlige udgifter til ansøgning, registrering mm. Patentet er nu irrelevant pga. ny teknologi. Re: 3) Jeg og mine kolleger havde allerede designet alle eksisterende versioner af elastiksensoren inden Tim Bang henvendte sig I 2013. Jeg har kontinuert haft forskningsmæssige interesser I sensorteknologien siden 2011. Patentet med modhold er irrelevant for nuværende forskning I elastiksensorer. Re: 4) Den originale forskning I elastiktræning med min teknologi er sket med SDU fremstillede sensorer fx. som vist i international journal of sports physiotherapy (Bilag N). De sensorer BandCizer ApS har fremstillet og leveret, er produceret og programmeret på licens fra SDU. De er – på nær grafiske detaljer – identiske med de sensorer som SDU har fremstillet siden 2013 og fortsat fremstiller (bilag G vs. O). SDU har ikke givet licens til andre. Tim Pihl Bang brugte I 2017 sin rolle som administrerende direktør og hovedkreditor I selskabet til at forlange væsentlige ændringer i selskabet, herunder en afbrydelse af samarbejde med SDU. Dette umuliggjorde min fortsatte aktive deltagelse I selskabet ihht. mine ansættelsesforhold. Jeg tilbød at imødekomme Tim Pihl Bangs efterfølgende krav om at afstå majoriteten af mine anparter og antage en begrænset rådgivende rolle, for at give mulighed for en videreførelse af selskabet. Alligevel indgav Tim Bang Holding ApS konkursbegæring. Konkursen har kostet min forskning ca.års momentum. Re: 5) Det er ikke et tilfælde at jeg købte domænet. Jeg har ad flere omgange købt og betalt alle domæner og andre aktiver der har IPR værdi I forhold til min forskning I BandCizer. Ikke blot bandcizer.dk og bandcizer.com, men også fx. “sensorsizer”. Jeg har en meget klar og ufravigelig politik om kun at associere min forskning med navne og domæner som jeg selv har ejerskab til. Hvis klager havde købt domænet bandcizer.dk havde jeg ganske enkelt benyttet et andet navn til min forskning og den efterfølgende kommercialisering. Klager respekterede dette i 2013 og har efterfølgende accepteret mit ejerskab og anvendelse af navnet uden invendinger fra 2013 indtil 2017. Re: 6) Klager fremsætter forkerte oplyninger: BandCizer ApS var indtil konkurs ejet af Tim Bang Holding ApS og Anders Stengaard Holding ApS (Bilag P). Hverken jeg selv som privatperson eller NGC har på noget tidspunkt været medejer af BandCizer ApS (konkurs). Domænet bandcizer.dk har kontinuert været ejet af NGC, længe før stiftelsen af BandCizer ApS og BandCizer 2017. Tågesnak kan handle om uklar forståelse såvel som uklar formidling. Min forskning er internationalt anerkendt og efterspurgt både i akademiske og kommercielle sammenhænge på grund af klar formidling og fokus på praktiske konkrete anvendelser. Min ”tågesnak” har derfor en meget høj kommercialiseringsværdi, der med tiden har resulteret I mere end indberettede opfindelser, startup virksomheder og markedsføring af produktideer. BandCizer teknologien har et langt større potentiale end salg af restlager fra et konkursbo. Dette forhold er ikke ”tågesnak” for det netværk af interesserede samarbejdspartnere jeg har genopbygget siden 2017. Præcisering: I mit svarskrift er angivet at kommercialiseringen under navnet BandCizer startede 9. december 2013 med forundersøgelse ved Østjysk Innovation. Imidlertid startede kommercialiseringen allerede 12. august med forundersøgelse hos CAT, der senere fusionerede med Østjysk Innovation (Bilag T)”. Bilag N er skærmprint fra tidsskriftet International Journal of Sports Physical Therapy’s hjemmeside med gengivelse af en artikeloverskrift fra 2015, der indeholder betegnelsen ”Bandcizer TM” Bilag O er fotografi af en rund genstand påtrykt et stiliseret løvværk samt en mønt. Bilag P er kopi af uddrag af ejerbog for BandCizer ApS med angivelse af, at selskabets ejere er Tim Bang Holding ApS og Anders Stengaard Holding ApS. Bilag Q er kopi af PowerPoint-præsentation dateret den 29. august 2013 udarbejdet af indklagede og med titlen ”Eksempler på træningsteknologi fra SDU Ved BeneFit’s årsmøde”, der bl.a. nævner BandCizer. Bilag R er kopi af PowerPoint-præsentation dateret den 6. maj 2013 udarbejdet af indklagede og med titlen ”Interessenter i elastiksensor”. Bilag S er fotografi af en ”Options- og licenskontrakt” af august 2012 mellem Mobile Identity ApS/Pervasive Venture ApS og indklagede vedrørende en sensor, der kan monteres på en træningselastik. Bilag T er kopi af en blanket med overskriften ”Forundersøgelse – oprettelse” vedrørende projektet BANDCIZER dateret den 12. august 2013. Ved opslag på domænenavnet ”bandcizer.dk” den 22. september 2019 blev viderestillet til domænenavnet ”bandcizer.com”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (dkpto.d• har sekretariatet konstateret, at klageren er indehaver af et patent med titlen ”Sensorenhed til kvantificering af fysisk træning med gummibånd”. Sekretariatet har tillige konstateret, at indklagede den 12. marts 2019 har søgt om varemærkebeskyttelse af ordmærket BANDCIZER. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at den nu konkursramte virksomhed ”BandCizer ApS” er registreret med startdato den 19. marts 2014 og havde til formål at drive forskning, udvikling og handel med træningsudstyr, læge- og hospitalsartikler samt konsulentydelser beslægtet hermed. Sekretariatet har endvidere konstateret, at Anders Stengaard Holding ApS er ejet af Anders Stengaard Sørensen, og at Tim Bang Holding ApS er ejet af Tim Pihl Bang. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at virksomheden BandCizer ApS blev taget under konkursbehandling i maj 2017, • at klagerens direktør og delejer Tim Bang den 19. september 2017 købte samtlige aktiviteter i boet efter BandCizer ApS, herunder retten til domænenavnet ”bandcizer.dk” samt tilhørende patenter, • at Tim Bang efterfølgende reetablerede virksomheden under navnet BandCizer 2017 ApS med henblik på at overholde forpligtelser, som selskabet tidligere havde indgået i forbindelse et par forskningsprojekter, • at de nævnte forskningsprojekter stadigvæk er aktive i februar 2019, og at der i projekterne anvendes sensorer, der er påtrykt klagerens firmanavn, BandCizer, • at Tim Bang fandt på navnet BandCizer, • at domænenavnet ”bandcizer.dk” blev registreret af indklagede gennem dennes firma, Nightingale Cybernetics, da den nu konkursramte virksomhed BandCizer ApS på daværende tidspunkt endnu ikke var stiftet, • at indklagede i februar 2017 nægtede at overdrage domænenavnet ”bandcizer.dk”, • at indklagede ved ikke at overføre domænenavnet har chikaneret BandCizer ApS og har forsøgt at besværliggøre processen med at få nye investorer i selskabet, • at klageren stadigvæk benytter navnet BandCizer om det produkt, klageren producerer og sælger rundt om i verden til bl.a. forskere, • at domænenavnet ”bandcizer.dk” viderestiller til domænenavnet "bandcizer.com", • at der ikke på noget tidspunkt har været hverken en mundtlig eller skriftligt aftale om, at indklagede havde særeje til de domænenavne, der benyttedes i selskabet BandCizer ApS, og • at klageren er den reelle indehaver af domænenavnet ”bandcizer.dk”.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har opfundet BandCizer, som er en sensor til måling af træning med elastik, • at indklagedes forskning i BandCizer-teknologien fortsat tiltrækker sig opmærksomhed og krydsciteres i den videnskabelige litteratur, hvor indklagede fortsat anvender navnet ”BandCizer”, • at indklagede i juni 2013 registrerede domænenavnene ”bandcizer.com” og ”bandcizer.dk” i forbindelse med forskningsmæssig og kommerciel interesse vedrørende ”BandCizer”, • at indklagede i 2014 gav Tim Bang mulighed for at deltage i kommercialiseringen af ”BandCizer”, • at indklagede i forbindelse med kommercialiseringen af ”BandCizer” beholdt alle IPR, domænenavne etc. i sit personligt ejede selskab, Nightingale Cybernetics, og at Tim Bang var indforstået hermed, • at i perioden med indklagedes samarbejde med Tim Bang var indholdet på hjemmesiden på domænenavnet ”bandcizer.com” primært beskrivelser af indklagedes forskningsarbejde, • at i forbindelse med BandCizer ApS’ konkurs tilbød Tim Bang at købe indklagedes IPR, domænenavne mv., hvilket indklagede afviste, • at Tim Bang ved flere lejligheder har anerkendt indklagedes ejerskab af IPR og domænenavne, • at de sensorer, BandCizer ApS har fremstillet, er produceret og programmeret efter licens fra Syddansk Universitet, • at indklagede efter samarbejdets ophør påbegyndte omstrukturering af hjemmesiden på domænenavnet ”bandcizer.com”, men blev af konkursboets kurator anmodet om genetablering af indholdet, • at domænenavnet ”bandcizer.com” fungerer som eksponering for indklagedes forskning og skaber fortsat gode kontakter inden for træningsteknologi i ind- og udland, • at indklagede over for konkursboets kurator har taget forbehold for sit ejerskab af domænenavnene ”bandcizer.com” og ”bandcizer.dk”, uden at kurator har fundet anledning til at kommentere dette, • at indklagedes fortsatte forskning i BandCizer sigter bl.a. på at skabe mulighed for fornyet kommercialisering sammen med et stærkere internationalt konsortium, • at BandCizer ApS under konkurs ikke er berettiget til at sælge rettighederne til domænenavnet ”bandcizer.dk” til klageren, • at domænenavnet ”bandcizer.dk” ikke indeholder nogen information, men viderestiller blot til domænenavnet ”bandcizer.com”, som er et aktivt domæne med lovligt indhold, • at indklagedes personlige virksomhed, Nightingale Cybernetics, tog domænenavnene ”bandcizer.com” og ”bandcizer.dk” i brug 5. juni 2013 længe inden stiftelsen af BandCizer ApS, og • at indklagedes opretholdelse af registreringen og anvendelse af ”bandcizer.dk” ikke er illoyal eller i strid med god domæneskik.

Nævnets bemærkninger:

Det fremgår af sagens oplysninger, at Tim Bang og indklagedes ejer, Anders Stengaard Sørensen, har samarbejdet om kommercialisering af en sensor til montering på træningselastikker, og at den pågældende sensor er opfundet af Anders Stengaard Sørensen. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at virksomheden BandCizer ApS blev stiftet i marts 2014 med Tim Bangs og Anders Stengaard Sørensens holdingselskaber som ejere med det formål at drive forskning, udvikling og handel med træningsudstyr, læge- og hospitalsartikler samt konsulentydelser beslægtet hermed. Tim Bang og Anders Stengaard Sørensen havde i maj 2013 en e-mailkorrespondance vedrørende produktnavn, hvori begge parter udtrykte en positiv vurdering af navnet ”bandcizer”. Indklagede registrerede herefter domænenavnet ”bandcizer.dk” den 5. juni 2013. På baggrund af sagens oplysninger finder klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at domænenavnet ”bandcizer.dk” blev registreret til brug for det samarbejde om kommercialisering af en sensor til montering på træningselastikker, der blev videreført i selskabet BandCizer ApS. Som sagen er oplyst, må BandCizer ApS antages at have været den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn.

Indklagede har gjort gældende:
at det på tidspunktet for indgåelsen af samarbejdet mellem indklagede og Tim Bang om kommercialiseringen af BandCizer blev aftalt, at indklagede beholdt alle immaterialrettigheder, domænenavne mv. i sin personligt ejede virksomhed, Nightingale Cybernetics. Klageren har bestridt eksistensen af en sådan aftale. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke, at indklagede har godtgjort eller sandsynliggjort, at der skulle være indgået en aftale, om at indklagede skulle anses som den reelle registrant af domænenavnet ”bandcizer.dk”. Det forhold, at BandCizer ApS under konkurs ikke har gjort indsigelser mod indklagedes påstand om, at domænet ”bandcizer.com” er ejet af indklagede (jf. bilag F), kan ikke føre til andet resultat. Der blev afsagt konkursdekret vedrørende BandCizer ApS den 23. maj 2017. Retsvirkningerne af en konkurs er bl.a., at skyldneren mister retten til at overdrage eller opgive sine ejendele, modtage betaling og andre ydelser, modtage opsigelser, reklamationer og lignende erklæringer, stifte forpligtelser eller på anden måde råde over sin formue med virkning for boet, jf. konkurslovens § 29. Skyldnerens formue ved konkursens indtræden indgår således i konkursmassen, jf. konkurslovens § 32, som alene boets administration, herunder kurator, kan råde over, jf. konkurslovens kapitel 12. BandCizer ApS’ konkurs betød derfor, at råderetten over det omtvistede domænenavn overgik til konkursboet. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren ved en salgsaftale af september 2017 mellem BandCizer ApS under konkurs, bl.a. købte ”Det selskabet tilhørende patent/software/app’s/hardware/design/navn/domæner/telefonnumre m.v.” (jf. bilag 1), og klagenævnet finder, at dette tillige omfatter brugsretten til selskabets domænenavne. Nævnet lægger derfor til grund, at klageren retmæssigt har erhvervet brugsretten til domænenavnet ”bandcizer.dk” ved den med kurator indgåede aftale. Da klageren må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn ”bandcizer.dk”, kan klageren kræve registreringen af domænenavnet overført til sig. Klagenævnet finder på baggrund af det ovenfor anførte, at indklagedes nægtelse af at overføre registreringen af domænenavnet til klageren er uberettiget og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”bandcizer.dk” skal overføres til klageren, BandCizer 2017 ApS (nu BandCizer ApS). Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.