Afgørelse

koebermaegleren.dk

Skødeeksperten.dk ApS

MOD

DRAGSDAL HOLDING ApS

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”koebermaegleren.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Skødeeksperten.dk ApS benytter Købermægleren.dk som binavn, der som domæne har været registreret siden 20. marts 2012. Indklagede har registreret koebermaegleren.dk den 28.12.2015, dvs. senere i tid, og da koebermaegleren.dk er en 'fordanskning' af købermægleren.dk, hvor 'ø' er erstattet med 'oe' og 'æ' med 'ae', bør indklagede tilpligtes til at overdrage domænet 'koebermaegleren.dk' til Skødeeksperten.dk ApS. ... Det gøres gældende, at Skødeeksperten.dk ApS har registreret Købermægleren.dk som binavn, og at domænet har været registreret siden 20. marts 2012. Det gøres endvidere gældende, domænenavnet 'koebermaegleren.dk' er en fordanskning af 'købermægleren.dk' og er registreret senere i tid. Endvidere gøres gældende, at Skødeeksperten.dk ApS gør brug af domænenavnet 'købermægleren.dk', der peger på domænet 'skødeeksperten.dk', hvor indklagedes domæne 'koebermaegleren.dk' er in-aktivt. Indklagede gør således ikke aktiv brug af domænenavnet 'koebermaegleren.dk', og os bekendt har indklagede ikke på noget tidspunkt gjort dette. Ved at gå ind på domænenavnet, henvises der blot til det sted, hvor domænet er hostet. Vi gør gældende, at indklagede ikke - og ikke har haft - til hensigt selv at benytte det pågældende domænenavn. Endelig gøres gældende, at værdien af domænenavnet for Skødeeksperten.dk ApS er stor, og at vi har en langt større interesse i at kunne anvende dette, da det er identisk med eller ligner vores registrerede binavn. Endelig gøres gældende, indklagedes anvendelse og registrering af domænenavnet 'koebermaegleren.dk' er i konflikt med og krænker vort domænenavn, da der som følge af ligheden består en klar risiko for forveksling. Da indklagede er erhvervsdrivende, foreligger der en overtrædelse af markedsføringslovens § 22, som fastslår erhvervsdrivende ikke må benytte forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer dem, eller benytter eget kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres. Der er således tale om en uberettiget anvendelse og registrering af domænenavnet 'koebermaegleren.dk', og registrering af dette domæne er i strid med god domænenavnsskik, jf. lov om internetdomæner §25 stk.og 2.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænet koebermaegleren.dk tilhører Dragsdal Holding ApS som siden sin etablering i 2010 har drevet købermæglervirksomhed og som således været aktiv inden for netop dette forretningsområde lang tid før klager jf. klagers dato for opstart af virksomhed. ... Dragsdal Holding ApS har siden sin opstart i 2010 drevet købermægleraktiviter, hvilket fortsat er tilfældet. Af flere omgange har disse aktiviteter endda været drevet som et selvstændigt website under omtalte domæne. For tiden peger domænet ned på dragsdal- holding.dk hvor virksomhedens aktiviteter er beskrevet nærmere. Det er således med sindsro at vi fastholder vores ret til at eje omtalte domæne. ... Hvis retten til et domæne afgøres ud fra relevans og ud fra hvem der har været først i tid, så er der således ingen tvivl om at Dragsdal Holding APS, er den retmæssige ejer af domænet.” Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Først i tid I svarskemaet fra indklagede gøres gældende, at indklagede har været først i tid, men det er direkte modstrid med sandheden, da ’koebermaegleren.dk’ er oprettet i 4. kvartal 2015, altså mere end tre år efter ’købermægleren.dk’, der blev registreret i 1. kvartal 2012. CVR-registeret Navnet ’Købermægleren.dk’ er registreret som binavn i CVR-registret på Skødeeksperten.dk ApS, CVR 36966386, hvor resultatet af en søgning i cvr.dk på både ’købermægleren.dk’ og ’koebermaegleren.dk’ begge viser Skødeeksperten.dk ApS i søgeresultatet, med en bemærkning om, at der er tale om et binavn. CVR-registerets søgemaskine opfatter således ’købermægleren.dk’ og ’koebermaegleren.dk’ som identiske navne, der giver samme søgeresultat. Det vil derfor være naturligt, at internetbrugere også har mulighed for at tilgå vores domæne ’købermægleren.dk’, når de indtaster ’koebermaegleren.dk’. Danske domænenavne Det er et faktum, at mange internetbrugere stadig ikke er klar over, at man kan benytte æ, ø og å i danske domænenavne, og derfor erstatter de tre bogstaver med ’ae’, ’oe’ og ’aa’, når de indtaster domænenavnet i browseren. Mange vil derfor indtaste ’koebermaegleren.dk’, når de ønsker at tilgå ’købermægleren.dk’, hvorfor der vil ske forveksling i strid med markedsføringslovens § 22. Skødeeksperten.dk ApS har som følge heraf på andre af vore domæner sørget for, at vi ejer både den originale version med danske bogstaver og den tilsvarende version med ’ae’, ’oe’ og ’aa’ som erstatning for hhv. ’æ’, ’ø’ og ’å’. Vi har eksempelvis registreret både ’koeberraadgiveren.dk’ og ’saelgerraadgiveren.dk’ som supplement til hhv. ’køberrådgiveren.dk’ og ’sælgerådgiveren.dk’, der alle fire er ejet af Skødeeksperten.dk ApS. Vi ønsker som følge heraf også at kunne anvende ’koebermaegleren.dk’ som supplement til ’købermægleren.dk’. Inaktivt domæne På tidspunktet for vores indsendelse af klagen til klagenævnet kunne vi konstatere, at domænet ’koebermaegleren.dk’ alene pegede på et website tilhørende det firma, hvor domænet var hostet, altså var inaktivt. I dag vises en enkelt side, der omtaler indklagedes holding-virksomhed, uden i øvrigt med ét ord at nævne relationen til den påståede købermæglervirksomhed. Denne ændring bærer ikke præg af, at domænenavnet har været anvendt forretningsmæssigt, som indklagede ellers giver udtryk for i sagsfremstillingen i svarskriftet. Skødeeksperten.dk ApS’ beskyttelsesværdige interesse Det gøres derimod gældende, at Skødeeksperten.dk ApS har en betydelig beskyttelsesværdig interesse i forhold til domænenavnet ’koebermaegleren.dk’, da vi i forvejen ejer domænet ’købermægleren.dk’. Modsat indklagedes website, er Skødeeksperten.dk ApS’ website en aktiv hjemmeside med mange undersider. Ydermere er betegnelsen ’købermægler’ relateret til den service, som Skødeeksperten.dk ApS udfører for kunderne, nemlig ejendomsmægler-relateret rådgivning vedrørende køb af fast ejendom. Indklagedes manglende beskyttelsesværdige interesse Det bestrides, at indklagede har påvist nogen beskyttelsesværdig interesse i forhold til domænenavnet ’koebermaegleren.dk’. Indklagedes oplysning om, at de tidligere har haft købermægleraktiviteter med eget website, uden at dette er dokumenteret, taler for sig selv. I øvrigt ville disse aktiviteter være sket efter december 2015, hvilket bekræfter den manglende beskyttelsesværdige interesse. Ond tro hos indklagede Indklagede gør i sit svarskrift opmærksom på, at de har drevet aktiviteter med købermægler- virksomhed. Men indklagede har været i ond tro ved registrering af ’koebermaegleren.dk’ i 2015, da det naturligste ville have været at registrere ’købermægleren.dk’, hvilket ikke var muligt, og de derfor opretter det samme domænenavn, blot hvor de danske bogstaver ’ø’ og ’æ’ er erstattet med ’oe’ og ’ae’. Indklagede har formentlig også på registreringstidspunktet været bekendt med Skødeekspertens købermægler-aktiviteter, men alligevel – i strid med den gældende markedsføringslov – gjort brug af vores navn, der er egnet til at fremkalde forveksling.” Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren fik registreret binavnet ”Køberrådgiveren.dk ApS” den 20. juni 2018. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Vi fastholder vores svar fra tidligere suppleret af den påstand, at klager umuligt kan forlange at domæne-erhververe generelt forinden køb af domæne skal tilsikre sig, at der ikke til et eller andet cvr nummer knytter sig et binavn, som kunne forveksles med det ønskede domæne. Dernæst så har vi muligvis udfordret klager lidt unødigt ved at referere til vores virksomheds hjemmeside hvis beskrivelse optræder på engelsk. Vi oversætter gerne indholdet, hvis det bliver nødvendigt. Slutteligt skal det præciseres at en købermægler er en person eller en virksomhed som rådgiver virksomheder eller privatpersoner i køb. Denne titel er ikke beskyttet. At man som virksomhed kalder sig købermægler eller købermægleren kan umuligt diskvalificere andre virksomheder i at kalde sig det samme som jo relaterer sig direkte til erhvervets udførelse og indhold. Hvad ville tømreren, slagteren, lægen, revisoren eller advokaten mon tænke?? Det er helt ude i hampen.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”købermægleren.dk” har sekretariatet den 16. juni 2019 taget følgende kopi: Ved opslag på klagerens domænenavn ”købermægleren.dk” blev der den 16. juni 2019 viderestillet til klagerens hjemmeside på domænenavnet ”skødeeksperten.dk”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopier: Ved opslag den 26. februar 2019 var der ikke en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”koebermaegleren.dk”. Ved fornyet opslag den 13. juni 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: Det fremgår bl.a. af hjemmesiden, at indklagede er en privat holdingselskab, der beskæftiger sig med investeringer i fast ejendom. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der den 27. maj 2017 er registreret følgende hjemmeside på domænenavnet ”koebermaegleren.dk”: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren beskæftiger sig med ejendomsmæglerrelateret rådgivning vedrørende køb af fast ejendom, • at klageren har fået registreret ”Købermægleren.dk ApS” som binavn, • at klageren siden den 20. marts 2012 har været registrant af domænenavnet ”købermægleren.dk”, hvilket er mere end tre år tidligere end indklagedes registrering af domænenavnet ”koebermaegleren.dk”, • at klageren anvender domænenavnet ”købermægleren.dk” til viderestilling til klagerens hjemmeside på domænenavnet ”skødeeksperten.dk”, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”koebermaegleren.dk” aktivt og tilsyneladende aldrig har gjort det, • at indklagede ikke har til hensigt at anvende domænenavnet ”koebermaegleren.dk”, • at klageren har en langt større interesse i at kunne anvende domænenavnet ”koebermaegleren.dk” end indklagede, da domænenavnet er identisk med eller ligner klagerens registrerede binavn, • at mange internetbrugere ikke er klar over, at man kan benytte æ, ø og å i danske domænenavne i stedet for bogstavkombinationerne ”ae”, ”oe” og ”aa”, • at indklagede har været i ond tro ved registrering af domænenavnet ”koebermaegleren.dk” i 2015, da indklagede formentlig på registreringstidspunktet har været bekendt med klagerens købermægler-aktiviteter, • at indklagedes anvendelse og registrering af domænenavnet ”koebermaegleren.dk” krænker klagerens domænenavn, da der består en klar risiko for forveksling, • at indklagede har handlet i strid med markedsføringslovens § 22, og • at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”koebermaegleren.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. lov om internetdomæner §stk.og 2.
Indklagede har gjort gældende:
• at en ”købermægler” er en person eller en virksomhed, som rådgiver virksomheder eller privatpersoner om køb, • at indklagede har drevet købermæglervirksomhed siden 2010 og således har været aktiv inden for dette forretningsområde tidligere end klageren, • at domænenavnet ”koebermaegleren.dk” for øjeblikket viderestiller til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”dragsdal-holding.dk”, hvor indklagedes købermægleraktiviteter er nærmere beskrevet, og • at ”købermægler” ikke er en beskyttet titel.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede ved sin registrering og anvendelse af domænenavnet ”koebermaegleren.dk” har overtrådt markedsføringslovens § 22, der er affattet således: ”Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andre.” Klageren, der har registreret binavnet ”Købermægleren.dk ApS”, driver på domænenavnet ”skødeeksperten.dk” virksomhed med udbud af tjenesteydelser vedrørende køb af fast ejendom. Klageren har registreret domænenavnet ”købermægleren.dk”, der viderestiller til domænenavnet ”skødeeksperten.dk”. Klagenævnet forstår klageren således, at klageren i den forbindelse gør gældende, at klageren har opnået kendetegnsret til betegnelsen ”købermægleren”. ”Købermægleren” er imidlertid en almindeligt ord, der er egnet til at beskrive karakteren af den virksomhed, som klageren driver. Denne betegnelse har derfor ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke eller forretningskendetegn for klagerens virksomhed, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop denne virksomhed, jf. (princippet • varemærkelovens §§ og 13. Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen ”købermægleren”, må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen på en sådan måde, at den forbindes med netop klagerens virksomhed. Det vil i almindelighed være meget vanskeligt at godtgøre, at en betegnelse, som er rent beskrivende for en virksomhed, er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop den virksomhed. Som sagen er oplyst, finder nævnet det ikke godtgjort, at klageren ved indarbejdelse skulle have stiftet en kendetegnsret til betegnelsen ”købermægleren”. Klageren har desuden gjort gældende, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”koebermaegleren.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har den 20. juni 2018 fået registreret binavnet ”Købermægleren.dk ApS”. Derudover har klageren fået registreret domænenavnet ”købermægleren.dk”, der viderestiller til domænenavnet ”skødeeksperten.dk”, hvorfra klageren driver virksomhed, som afspejler signalværdien af domænenavnet ”koebermaegleren.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i domænenavnet ”koebermaegleren.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”koebermaegleren.dk” består af et almindeligt dansk ord, idet det er normalt på internettet og navnlig i domænenavne, at bogstavet ”ø” erstattes med ”oe”, og at bogstavet ”æ” erstattes med ”ae”, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har oplyst at have drevet købermæglervirksomhed siden 2010. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”koebermaegleren.dk” for øjeblikket viderestiller til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”dragsdal-holding.dk”, hvor indklagedes købermægleraktiviteter er nærmere beskrevet, og at domænenavnet tidligere har været anvendt til en hjemmeside, hvorfra der blev tilbudt rådgivning vedrørende bolighandel. Klagenævnet finder, at en sådan anvendelse af domænenavnet er egnet til at afspejle dets signalværdi, og at indklagede derfor har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”koebermaegleren.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”koebermaegleren.dk”. Da indklagede som anført må antages at have en reel interesse i at anvende domænenavnet ”koebermaegleren.dk”, finder nævnet det heller ikke godtgjort, at indklagedes fortsatte registrering af domænenavnet ”koebermaegleren.dk” indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 2. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Skødeeksperten.dk ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.