Afgørelse

thinktank.dk

thinktank ApS

MOD

Urge

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”thinktank.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet thinktank ApS med startdato den 15. september 2015. Selskabets formål er at foretage investering i aktier, anparter, obligationer og øvrige værdipapirer, og selskabet er registreret under branchekode ”642020 Ikke finansielle holdingselskaber”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Selskabet ønsker at benytte domænet thinktank.dk til sin virksomhed. Vi har tidligere forsøgt at overtage domænet fra registranten uden held, da han ville opkræve kr 6.000 ex moms - jf. bilag 1. I denne proces tilkendegav registranten, at han alene opretholdte registreringen fordi det er et "cool" domænenavn. Jf bilag (udskrift af thinktank.d• er domænet ikke aktivt og hoster intet content. Det må formodes at registreringen derfor alene opretholdes med salg for øje. [...] Selskabets navn er thinktank ApS - jf. CVR-registret. Vi mener derfor at have legitim ret til domænet ifm vores virksomhed. Da selskabet nu ønsker at udvide sin investeringsaktivitet som finansielt selskab, ønsker vi derfor også at have en online tilstedeværelse i vort eget navn. thinktank ApS indstiller til nævnet, at domænenavnet thinktank.dk overdrages til selskabet hurtigst muligt..” Som bilag har klageren fremlagt, hvad der fremstår som en e-mailkorrespondance fra december 2015 mellem klageren og indklagede vedrørende muligheden for overdragelse af domænenavnet ”thinktank.dk”. Det fremgår heraf, at indklagede har tilbudt at overdrage registreringen af domænenavnet til klageren for 6.000 kr. (ekskl. moms). Bilager et skærmprint af et opslag på ”thinktank.dk”. Bilag er en udskrift af 22. februar 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. ovenfor i sagsfremstillingen. Ved sekretariatets opslag den 26. februar 2019 og fornyet opslag den 29. maj 2019 på ”thinktank.dk” fremkom der ingen hjemmeside. Ved opslag den 21. marts 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaste• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”thinktank.dk”, og at domænenavnet p.t. er deaktiveret hos DK Hostmaster. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (MB27785-DK) ikke er anført som registrant af yderligere domænenavne end det omtvistede. Ved opslag den 29. maj 2019 på ”thinktank.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der i alt fire gange er taget kopi af domænenavnet i perioden fra indklagedes registrering af domænenavnet den 21. marts 2013 og frem til den 4. marts 2016. Det fremgår heraf, at domænenavnet i den pågældende periode ikke har indeholdt en aktiv hjemmeside. Det bemærkes, at DK Hostmaster den 18. marts 2019 har oplyst over for sekretariatet, at domænenavnet ”thinktank.dk” via DK Hostmasters selvbetjening er blevet godkendt til sletning, men at sletningen ikke er udført som følge af den verserende sag. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens selskabsnavn er thinktank ApS, • at klageren ønsker at benytte domænenavnet ”thinktank.dk” i forbindelse med sin virksomhed, • at klageren tidligere har rettet henvendelse til indklagede vedrørende muligheden for at overtage registreringen af domænenavnet ”thinktank.dk”, og at indklagede var villig til dette mod betaling af 6.000 kr. (ekskl. moms), • at domænenavnet ”thinktank.dk” fremstår uden indhold, og at det må formodes, at registreringen alene opretholdes med henblik på videresalg, • at indklagede har til hensigt at udvide sin virksomhed og ønsker at have en ”online tilstedeværelse” i eget navn, • at klageren har en legitim ret til domænenavnet, og • at domænenavnet på den baggrund bør overføres til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”thinktank.dk” er uden erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017. Som sagen foreligger oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”thinktank.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren siden 15. september 2015 har drevet virksomhed under navnet thinktank ApS, og klageren har oplyst, at domænenavnet ”thinktank.dk” ønskes anvendt i forbindelse med klagerens virksomhed. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig og kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”thinktank.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser. Domænenavnet ”thinktank.dk” fremstår på nuværende tidspunkt uden indhold og er deaktiveret hos DK Hostmaster. Endvidere fremgår det af sekretariatets undersøgelser, at domænenavnet ”thinktank.dk” ikke har været anvendt på nogen aktiv måde siden indklagedes registrering af domænenavnet den 21. marts 2013. Det fremgår desuden af sagens oplysninger, at domænenavnet ”thinktank.dk” er blevet godkendt til sletning via DK Hostmasters selvbetjening. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor klagenævnet på det foreliggende grundlag ikke har mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”thinktank.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”thinktank.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering af domænenavnet ”thinktank.dk” vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”thinktank.dk” skal overføres til klageren, thinktank ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.