Afgørelse

skøde.dk

eBoligadvokat ApS

MOD

Olav Willads Oiva Willadsen

18. september 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”skøde.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet eBoligadvokat ApS (CVR-nummer 34229120) med startdato den 8. februar 2012. Som binavne er desuden registreret advokatfirmaet JAAS ApS, JAVED ASLAM ApS og e-Boligadvokat ApS. Selskabet har til formål at drive advokatvirksomhed, og selskabet er registreret under branchekode ”691000 Juridisk bistand”. Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren siden august 2014 har drevet advokatvirksomhed med speciale indenfor køb og salg af fast ejendom og at klageren på daglig basis beskæftiger sig med udarbejdelse af skøder. Endvidere er det oplyst, at klageren i forvejen råder over det tilsvarende .com- internetdomæne – dvs. ”skøde.com”. Ved sekretariatets opslag den 31. juli 2019 på ”skøde.com” fremkom der ikke nogen aktiv hjemmeside under domænenavnet. Sekretariatet har ved en søgning den 31. juli 2019 i Google (www.google.d• konstateret, at der under domænenavnet ”eboligadvokat.dk” er etableret en hjemmeside for klagerens advokatvirksomhed, hvorfra der tilbydes bl.a. bistand i forbindelse med udarbejdelse og tinglysning af skøder. Ved opslag samme dag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår, at domænenavnet ”skøde.dk” er registreret den 6. november 2016, og at klageren er anført som registrant af domænenavnet. Ved opslag den 31. juli 2019 på ”eboligadvokat.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Klager er en advokatvirksomhed med speciale indenfor køb og salg af fast ejendom og har drevet virksomheden siden august 2014, og driver den nu under navnet eBoligadvokat.dk. Den ansvarlige advokat er Javed Aslam. Virksomheden er registreret under branchekoden 691000 Juridisk bistand. Domænenavnet skøde.dk blev registreret d. 17.06.2004 og er tilsyneladende aldrig blevet brugt til noget som helst. Domænet står hos udbyderen Scannet og er ikke i brug. Når domænenavnet indtastes fremkommer det at siden ikke kan vises, jf. bilag 1. Ligeledes ved en søgning på Google fremkommer der ikke noget. eBoligadvokat ApS udarbejder dagligt skøder, hvorfor det er meget relevant for os at kunne få adgang til domænenavnet, jf. bilag 2. eBoligadvokat ApS har i forvejen domænenavnet skøde.com. Jeg antager at domænenavnet ikke har været i brug iår, hvorfor det er min opfattelse, brug af domænenavnet ikke lever op til god skik for domænenavn.” Som bilaghar klageren fremlagt et skærmprint af 22. februar 2019 fra opslag på domænenavnet ”skøde.dk”. Af skærmprintet fremgår det, at der ikke fremkom nogen hjemmeside under det omtvistede domænenavn. Bilag er tilsyneladende en udskrift af 22. februar 2019 fra hjemmesiden under domænenavnet ”eboligadvokat.dk” med oplysninger om de ydelser, som klageren tilbyder i form af bl.a. udarbejdelse og tinglysning af skøder. Bilag(litreret af sekretariate• er en udskrift af 17. december 2018 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Ved sekretariatets opslag den 27. februar 2019 og fornyet opslag den 31. juli 2019 på ”skøde.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”SAGSFREMSTILLING: Siden 1984 har indklagede drevet og driver egen advokatforretning. Herunder har indklagede skrevet adskillige skøder. Derfor var det ikke unaturligt, at indklagede sikrede sig domænenavnet ”skøde.dk”, da der blev mulighed for det. Sygdom gjorde dog, at indklagede ønskede primært at bruge det i samvirke med andre. Den store fordel ved et generisk navn som skøde er, at ingen andre har bedre rettigheder end indklagede. Derfor kan indklagede beholde sit domæne, og i ro finde den rette samarbejdspartner. Det følger af den fælleseuropæiske grundsætning: primo tempore, potior jure (først i tid, bedst i ret). Klageren har ikke bedre ret end alle andre advokater. Hvis klageren har krav på det, så skal alle andre danske advokater også have det. En tvangs-domænenavnsoverførsel forudsætter som minimum, at domænet overføres til den, der har mest ret – ikke til en ud af flere, der alle har samme ret. Kravet ikke er opfyldt her, og allerede derfor skal indklagede frifindes. Det samme gælder fordi klageren – i modsætning til indklagede – jf. Bilag A ikke VIL samarbejde. [...] Klagen er dateret 22. februar 2019 eller dage FØR brev til indklagede. Det er revolver- forretningsmetoder, som ikke er baggrunden for klagereglerne. Som dokumentation fremlægges som bilag A klagerens skrivelse af 26. februar 2019 til indklagede. Tilbuddet om at købe domænet for 5.000 kr. var ren parade, når klagen var sendtdage før, samtidigt med at klager præciserede: ”Jeg er ikke interesseret i nogen former for samarbejde”. Tilsyneladende ønsker klager hos sig selv at monopolisere de to mest anvendte topdomæner (.com og .d• i Danmark til søgning for skøder. Det vil i hvert fald blive resultatet af at give klager medhold. Det er dog ikke overensstemmende med god domæneskik. Indklagede har i øvrigt allerede startet et samarbejde omkring domænet ”skøde.dk” med advokat Schwarz-Nielsen. Fra orientering af ham om indeværende sag kender modparten og Klagenævnet det. Ad klagers anbringender: Klager oplyser at være et advokatfirma, der udarbejder skøder. Sådanne findes der hundreder af i Danmark, måske endnu flere. Det giver ingen fortrinsret til domænet. [...] Domænenavnet er indgået med andet i indklagedes virksomhed og forskellige fremtidsscenarier for den. At et domæne ikke har en hjemmeside behøver ikke betyde, at det ikke har betydning. Er der f.eks. en hjemmeside direkte fra ”skøde.com”? Klager opfordres til at oplyse, hvordan og hvornår denne har erhvervet ”skøde.com”, og hvor meget, der i givet fald er betalt for den. Når klager allerede ejer ”skøde.com” har denne slet ikke noget reelt behov for også at eje ”skøde.dk”. Det gælder specielt, når klagers behov for det pågældende domæne er så lille, at et samarbejde omkring det overhovedet ikke interesserede klager. Om det tidsmæssige aspekt, skal jeg gøre opmærksom på, at processen med at finde partnere, der kan og vil det samme som jeg, er langvarig. For hvert et vellykket start-up ligger efter stribevis af mislykkede og opgivne start-ups, der altså trods gode intentioner og stort arbejde ikke blev til noget. Indklagede har overholdt domæneloven og skal ikke overlade sit domæne.” Som bilag A har indklagede fremlagt et brev af 26. februar 2019 fra advokat Javed Aslam v/ eBoligadvokat ApS. Af brevet fremgår bl.a. følgende: ”Købstilbud på domænet Skøde.dk Kære Olav, Jeg retter henvendelse til dig i forlængelse af din samtale d.d. med min markedsføringschef [A]. Idet jeg har en interesse i domænet i forbindelse med mit arbejde vil jeg fremsætte et købstilbud på: 5.000 kr. inkl. moms. Købstilbuddet er under betingelse af, at du overdrager alle rettigheder til domænenavnet i enhver henseende til eBoligadvokat ApS. Købstilbuddet er gældende idage fra d.d. Jeg er ikke interesseret i nogen former for samarbejde, som du nævnte over for [A] i jeres telefonsamtale.” Af § 7, stk. 6, i klagenævnets forretningsorden, fremgår følgende om tredjeparters retlige interesse i en sags afgørelse: ”Har andre end klageren og indklagede en direkte og væsentlig retlig interesse i sagens afgørelse, drager sekretariatet omsorg for, at den eller de pågældende forelægges sagens oplysninger og gives mulighed for at fremkomme med en udtalelse inden for en passende svarfrist, inden sagen forelægges for klagenævnet.” Sekretariatet har vurderet, at advokat Johan Schwarz-Nielsen har en sådan direkte og væsentlig retlig interesse i sagens afgørelse, og Johan Schwarz-Nielsen har i den forbindelse afgivet følgende udtalelse i sagen: ”Jeg har siden 1983 drevet selvstændig advokatvirksomhed, blandt andet med berigtigelse af ejendomshandler; og gør det stadig. Som advokat Olav Willadsen – som jeg har kendt siden vores fælles studietid – selv har oplyst, har han på grund af sygdom kontaktet mig, og vi har indgået en aftale om et samarbejde om anvendelsen af det omtvistede domæne til markedsføring af juridisk bistand ved berigtigelse af ejendomshandler – og dette er under forberedelse. Vi ønsker naturligvis ikke, at dette skal ødelægges af, at klageren nu – ganske uden rimelig grund – ønsker at tiltvinge sig netop dette domæne, som han reelt ingen adkomst har til. Domænets navn krænker fx ikke noget navn eller varemærke, der tilhører klageren (eller andre). Domænenavnet er generisk – og er temmelig sikkert så generisk (et navn på enten dokumenttype eller en ydelse, som alle lovligt kan levere), at ingen (og selvfølgelig heller ikke klagere• kan påstå særlige rettigheder over det – og heller ingen kan påstå, at den manglende besiddelse af domænet forhindrer dem i at drive en bestemt virksomhed eller en bestemt type virksomhed eller levere en bestemt ting eller ydelse. Jeg forstår, at klageren allerede driver en lignende virksomhed under et andet domæne – og klageren ønsker tilsyneladende at tiltvinge sig det omtvistede domæne for at forhindre eller begrænse fremtidig konkurrence, hvilket selvfølgelig ikke er en lovlig grund til at overtage domænet. Som nævnt driver klageren allerede en virksomhed med berigtigelse af ejendomshandler – under eboligadvokat.dk (som jeg antager, at han selv har valgt – tilsyneladende for flere år siden), og der er intet oplyst, der kan begrænse, at klageren så OGSÅ skal have det omtvistede domæne til sin rådighed. Klagerens virksomhed drives – efter de offentligt tilgængelige oplysninger – i selskabet Eboligadvokat.dk (CVR 34229120), der er stiftet i 2012 og som har flere binavne; advokatfirmaet JAAS ApS, JAVED ASLAM ApS og e-Boligadvokat ApS. Klageren mangler således ikke firmanavne. Klageren mangler næppe heller egnede domænenavne, der kan udledes af klagerens mange firmanavne – og dertil kommer, at klageren ifølge sine egne oplysninger også er ejer af domænet ”skøde.com”. Klageren anvender dog tydeligvis slet ikke dette domæne. Det er der tilsyneladende ingen, der gør – men hvis det fx var vigtigt for klageren at kunne anvende et domænenavn, der indeholder ordet ”skøde”, havde klageren altså allerede muligheden for dette, uden at skulle fratage andre muligheden for det. Der kan selvfølgelig også dannes mange andre domænenavne, hvor ordet ”skøde” indgår. Derudover har klageren – åbenbart – indgivet den verserende klage inden han kontaktede advokat Olav Willadsen – således at klagen må ses som et forsøg på at lægge urimeligt pres på advokat Olav Willadsen. Under alle omstændigheder har klageren ikke bedre ret til det omtvistede domæne end advokat Olav Willadsen – som selvfølgelig er den, der har den bedste ret til domænet.” Sekretariatet har ved opslag den 31. juli 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”skøde.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (OW1519-DK), udover det omtvistede domænenavn, er anført som registrant af yderligere domænenavne under .dk- internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne: 2w.dk alco-care.dk alcocare.dk bedstetilbud.dk børnehave.dk børskurs.dk cybereuro.dk cyberkroner.dk detfranskepandekagehus.dk ejendomsmægler.dk fjerkræ.dk grøntsag.dk jordbær.dk købmand.dk lacreperiefrancaise.dk lacrepiere.dk lacrepierefrancaise.dk m-music.dk m-radio.dk m-tv.dk møde.dk mødested.dk normu.dk pandekagehus.dk radio24.dk rådgiver.dk rød.dk tilbudavis.dk tilbudblad.dk tilbudsblad.dk tilbudsbladet.dk tilbudstidende.dk tilbudtidende.dk w2.dk å.dk østersø.dk Sekretariatet har ved opslag den 31. juli 2019 på tilfældige af ovennævnte domænenavne (”alcocare.dk”, ”cybereuro.dk”, ”detfranskepandekagehus.dk”, ”ejendomsmægler.dk”, ”købmand.dk”, ”m-music.dk”, ”møde.dk”, ”rådgiver.dk”, ”tilbudsblad.dk” og ”østersø.dk” konstateret, at der i ingen af tilfældene fremkom nogen aktiv hjemmeside under de pågældende domænenavne. Ved sekretariatets søgning på ”skøde” den 31. juli 2019 blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 440.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte et enkelt af søgeresultaterne klageren, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De resterendesøgeresultater vedrørte i overvejende grad omtale af advokatbistand til udarbejdelse og tinglysning af skøder samt i mindre grad anden omtale af skøder. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet eBoligadvokat ApS med startdato den 8. februar 2012, • at klageren har drevet advokatvirksomhed siden august 2014 med speciale indenfor køb og salg af fast ejendom, • at klageren i den forbindelse på daglig basis beskæftiger sig med udarbejdelse af skøder, hvorfor domænenavnet ”skøde.dk” er meget relevant for klageren, • at klageren i forvejen råder over det identiske .com-internetdomæne, dvs. ”skøde.com”, • at domænenavnet ”skøde.dk” har været registreret af indklagede siden juni 2004, der tilsyneladende aldrig har anvendt domænenavnet, • at domænenavnet ”skøde.dk” således må antages ikke at have været i brug iår på nuværende tidspunkt, • at indklagede dermed har overtrådt god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og • at domænenavnet ”skøde.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede siden 1984 har drevet egen advokatforretning og i den forbindelse også har udarbejdet adskillige skøder, • at det derfor ikke var unaturligt for indklagede at sikre sig registreringen af domænenavnet ”skøde.dk”, da muligheden opstod, • at sygdom imidlertid har betydet, at indklagede primært har ønsket at gøre brug af domænenavnet ”skøde.dk” i samvirke med andre, • at den store fordel ved et generisk domænenavn som ”skøde.dk” er, at ingen andre har bedre til domænenavnet end indklagede, • at indklagede derfor kan beholde sit domænenavn og i god ro finde den rette samarbejdspartner, • at indklagede i den forbindelse kan henvise til princippet om først i tid, bedst i ret, • at en overførsel af domænenavnet ”skøde.dk” mod indklagedes vilje i hvert fald kræver, at den domænenavnet overføres til, har mere ret til domænenavnet, • at det er klart, at klageren ikke har bedre til domænenavnet ”skøde.dk” end alle andre advokater, herunder indklagede, • at der må antages at findes hundredvis af advokatfirmaer her i landet, der beskæftiger sig med udarbejdelse af skøder, • at klageren desuden har afvist indklagedes tilbud om at etablere et samarbejde vedrørende domænenavnet ”skøde.dk”, jf. bilag A, • at indklagede skal henlede opmærksomheden på, at klagen er dateret fire dage før klagerens tilbud til indklagede om at købe domænenavnet ”skøde.dk”, • at klagerens tilbud om at købe domænenavnet for 5.000 kr. således var udtryk for ren parade, når klagen allerede var sendt, • at klageren tilsyneladende ønsker at monopolisere de to mest anvendte topdomæner (.com og .d• i Danmark til søgning for skøder, • at det i hvert fald vil blive resultatet af at give klageren medhold i nærværende sag, hvilket ikke vil være i overensstemmelse med god domænenavnsskik, • at klageren desuden ikke har noget reelt behov for at råde over domænenavnet ”skøde.dk”, når klageren allerede råder over domænenavnet ”skøde.com”, • at processen for indklagede med at finde partnere, der kan og vil det samme som indklagede, har været langvarig, • at klageren dog allerede har etableret et samarbejde om domænenavnet ”skøde.dk” med advokat Schwarz-Nielsen, • at indklagede i øvrigt kan konstatere, at domænenavnet ”skøde.com” aktuelt slet ikke indeholder en hjemmeside, • at indklagede dermed ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og • at domænenavnet ”skøde.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den derfor navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”skøde.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæne- loven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet eBoligadvokat ApS med startdato den 8. februar 2012. Klageren har anført, at klageren har drevet advokatvirksomhed siden august 2014 med speciale indenfor køb og salg af fast ejendom, herunder i den forbindelse på daglig basis med udarbejdelse af skøder. Endvidere har klageren anført, at klageren aktuelt råder over bl.a. det identiske .com- internetdomæne, dvs. ”skøde.com”. Klageren har på den baggrund et ønske om at kunne råde over domænenavnet ”skøde.dk”. Klagenævnet finder, at klageren har en naturlig kommerciel interesse i også at kunne gøre brug af domænenavnet ”skøde.dk”, uanset at klageren ikke på nuværende tidspunkt ses at anvende domæne- navnet ”skøde.com” for en hjemmeside. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser heri. Ved denne afvejning må det tages i betragtning, at betegnelsen ”skøde” er rent beskrivende for genstanden for klagerens virksomhed og at også andre end lige netop sagens parter må antages at have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet, herunder ikke mindst andre advokatvirksomheder, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen da også synes at bekræfte. Herudover må det indgå i interesseafvejningen, at betegnelsen ”skøde” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med klageren eller indklagede. Indklagede har anført bl.a., at indklagede har drevet selvstændig advokatvirksomheden siden 1984 og i den forbindelse også jævnligt beskæftiger sig med udarbejdelse af skøder. Desuden har indklagede anført, at indklagede på grund af sygdom primært har ønsket at gøre brug af domænenavnet ”skøde.dk” i samvirke med andre, men at processen med at finde partnere, der kan og vil det samme som indklagede, har været langvarig. Endelig har indklagede anført, at indklagede allerede har indledt et samarbejde med advokat Johan Schwarz-Nielsen om domænenavnet ”skøde.dk”, ligesom indklagede i forbindelse med klagerens henvendelse til indklagede om domænenavnet har tilbudt klageren at blive en del af samarbejdet, hvilket klageren dog har valgt at afvise (jf. bilag A). Det er ubestridt i sagen, at indklagede ikke har anvendt domænenavnet ”skøde.dk” aktivt siden registreringen i juni 2004. Indklagede har imidlertid oplyst over for klagenævnet, at indklagede allerede har indledt et samarbejde med advokat Johan Schwarz-Nielsen vedrørende domænenavnet ”skøde.dk”. Indklagedes oplysninger herom støttes af den udtalelse i sagen, som advokat Johan Schwarz-Nielsen er fremkommet med i medfør af § 7, stk. 6, i klagenævnets forretningsorden. Det fremgår af denne udtalelse, at Johan Schwarz-Nielsen siden 1983 har drevet selvstændig advokatvirksomhed, herunder med berigtigelse af ejendomshandler, og at pågældende har indgået en aftale med indklagede om at indlede et samarbejde om anvendelse af domænenavnet ”skøde.dk” til markedsføring af juridisk bistand ved berigtigelse af ejendomshandler. Det fremgår endvidere af udtalelsen, at en sådan anvendelse af domænenavnet er under forberedelse. Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede har til hensigt at anvende domænenavnet ”skøde.dk” på en måde, der er egnet til at afspejle det pågældende domænenavns signalværdi. Det ændrer ikke herved, at det ikke klart fremgår af sagens oplysninger, hvornår indklagede og advokat Johan Schwarz-Nielsen er blevet enige om at indlede det omtalte samarbejde om domænenavnet ”skøde.dk”, herunder om enigheden er opstået forud for eller efter klagens indgivelse. Det samme gælder det forhold, at indklagede efter det oplyste har registreret et ikke ubetydeligt antal domænenavne under .dk-internetdomænet og at i hvert fald en del af disse – ligesom det omtvistede domænenavn – ikke ses at blive anvendt aktivt. Klagenævnet har lagt vægt på navnlig det forhold, at indklagede efter det oplyste har drevet selvstændig advokatvirksomhed siden 1984 og i den forbindelse bl.a. beskæftiger sig med udarbejdelse af skøder. Herudover har nævnet lagt vægt på udtalelsen fra advokat Johan Schwarz-Nielsen. Udtalelsen støtter indklagedes oplysninger om, at der i hvert fald på nuværende tidspunkt er indgået en aftale om at indlede et samarbejde om anvendelsen af domænenavnet ”skøde.dk” i forbindelse med markedsføring af juridisk bistand ved berigtigelse af ejendomshandler. Endelig har nævnet ved vurderingen inddraget de forskellige forhold, som er beskrevet oven for i interesseafvejningen. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”skøde.dk” overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”skøde.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”skøde.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det omtvistede domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, eBoligadvokat ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.