Afgørelse

powerbanks.dk

BORN Group ApS

MOD

[A]

8. august 2019.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”powerbanks.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet BORN Group ApS (CVR-nummer 36019778) med startdato den 26. maj 2014. Selskabet har til formål at besidde kapitalandel i dattervirksomheder samt hermed forbundne aktiviteter. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”642020 Ikke-finansielle holding- selskaber” og med bibranchen ”479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet”. Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren driver holdingvirksomhed og at klageren er 100 pct. legal og reel ejer af datterselskabet powerbanken.dk ApS (CVR-nummer 37859826), som på nuværende tidspunkt anvender domænenavnet ”powerbanken.dk” i forbindelse med salg af powerbanks mv. Ved opslag den 8. juni 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”powerbanken.dk” er registreret den 6. april 2014, og at registranten af domænenavnet er klageren. Ved opslag den 8. juni 2019 på ”powerbanken.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved at klikke på feltet ”Om Powerbanken.dk” øverst til højre på ovenstående hjemmeside fremkom følgende beskrivelse af virksomheden: ”Powerbanken.dk ApS er en del af den odenseanske koncern BORN Group ApS, der blandt andet driver distributionsvirksomheden BORN Nordic ApS. Virksomheden er stiftet i marts 2014 og ejer af Christoffer, Mads, Jacob og Allan der sammen driver webshoppen. De har hver især deres force inden for det at drive forretning, med alt lige fra praktisk erhvervserfaring, til økonomi og online markedsføring. Fra kontoret og lageret i Odense varetages alle kundehenvendelser, ordrehåndtering og alt andet. [...] I dag er powerbanken.dk den førende virksomhed inden for salg af powerbanks, kabler og opladere hvilket vi er utroligt stolte af og glade for. Grunden til denne succes er vi sikre på skyldes vores fantastiske kundeservice, hvor er tilgængelig via livechat det meste af dagen samt svarer på kunders henvendelser på mail utroligt hurtigt. Udover at sætte en ære i kundeservice, så er vores fokus i høj grad på at tilbyde produkter, der har et særligt lækkert design og en topkvalitet.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”2 SAGSFREMSTILLING Klager driver holdingvirksomhed, og selskabets overordnede formal er derved at besidde kapitalandel i dattervirksomheder samt hermed forbundene aktiviteter. Klager blev etableret den 26. maj 2014. Som sagens bilagvedlægges fuldstændig resume fra det Centrale Virksomhedsregistre vedrørende Klager. Klager er den 100 % legale og reelle ejer af selskabet powerbanken.dk ApS, CVR-nr. 37859826 (herefter benævnt ”Datterselskabet”). Datterselskabet blev etableret den 1. juni 2016 og har et registreret formål at drive virksomhed med salg fra forskellige webshop samt hermed forbundene aktiviteter. Som sagens bilag vedlægges fuldstændig resume fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende Datterselskabet. Datterselskabet udover sin virksomhed via domænenavnet powerbanken.dk, og virksomhedens primære salg er af produktet ”powerbank”. Det kan oplyses, at Klager er registreret som registrant og fuldmægtig af førnævnte domænenavn ved DK-Hostmaster, der blev oprettet den 6. april 2014. Som dokumentation herfor vedlægges bilag 3. Det omtvistede domænenavn patankes erhvervsmæssigt anvendt af Klager i relation til Datterselskabet. Datterselskabet er en af danskernes foretrukne i relation til erhvervelse af produktet power- banks. I den forbindelse kan det oplyses, at Datterselskabets anmeldelsesbedømmelse er på hele 9,6 ud afbaseret på 768 anmeldelser. Som dokumentation herfor vedlægges bilag 4. Ydermere kan det oplyses, at Datterselskabets Trustscore ved trustpilot.dk er på 9,7 ud af baseret på 782 brugeranmeldelser. Som sagens bilagvedlægges dokumentation herfor. Derved kan det lægges til grund, at Datterselskabet er en af de mest anerkendte og velrenommerede webshops i Danmark inden for sin kategori og segment. I forbindelse med den fremtidige drift og vækst af Datterselskabet er det Klagers ønske at erhverve det omtvistede domænenavn. Ved opslag d.d. i DK Hostmasters WHOIS-database kan det konstateres, at det omtvistede domænenavn blev oprettet den 27. september 2013 (bilag 7). Ved opslag pa domænenavnet ”powerbanks.dk” pa Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• kan det konstateres, at der blot er lagret hjemmesider under domænenavnet i alt gange i perioden fra den 8. august 2018 og til den 6. november 2018 (bilag 8). Domænenavnet ”powerbanks.dk” har i denne periode blot indeholdt en hjemmeside, hvor en internetbruger, der tilgår hjemmesiden mødes af en fremtræden overskrift ”Sorry, this shop is currently unavailable”, samt en mindre fane, hvoraf fremgår ”WANT TO SETUP AN ONLINE STORE?”. Ved opslag pa det omtvistede domænenavn d.d. fremkommer en identisk hjemmeside med tilsvarende oplysningerne om, at ”Sorry, this shop is currently unavailable”, samt en mindre fane, hvoraf fremgår ”WANT TO SETUP AN ONLINE STORE (bilag 9). Det kan således konkluderes, at det omtvistede domænenavn tilsyneladende ikke har varet aktiv siden domænenavnets oprettelse den 27. september 2013 til den 8. august 2018. Siden den 8. august 2018 har domænenavnet indeholdt en hjemmeside, hvoraf bl.a. fremgår en opfordring til internetbrugeren, der besøger hjemmesiden om, at vedkommende kan oprette sin egen webshop på domænet (altså med henvisning til fanen ”WANT TO SETUP AN ONLINE STORE?”). Der ses således ikke at være en egentlig og reel drift af domænenavnet. Siden den 3. juli 2016 har Klager stået som nr. pa DK Hostmasters ventepostionsliste angående det omtvistede domænenavn (bilag 10). Klager oplever, at Datterselskabets kunder omtaler virksomheden som ”powerbank.dk”, hvilket forekommer at være næsten identisk med Indklagedes domænenavn. Som dokumen- tation herfor vedlægges som sagens bilag 11-14 korrespondance med eksempler herpå. ANBRINGENDER [...] 3.2 Sammenfattende anbringender På denne baggrund og til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at Indklagedes opretholdelse af det omtvistede domænenavn udgør en klar overtrædelse af såvel domænelovens § 25, stk. 1, som domænelovens § 25, stk. 2, markedsføringslovens §samt almindelige retsgrundsætninger, idet at Klager driver en af de førende webshops i Danmark vedrørende salg af powerbanks, at det omtvistede domænenavn påtænkes anvendt til Klagers Datterselskabs virksomhed, at det omtvistede domænenavn næsten er identisk med Klagers forretningskendetegn, at selskabsnavnet for Klagers Datterselskab er registreret som et virksomhedsnavn ved Erhvervsstyrelsen blandt andet har den praktiske konsekvens, at den pågældende virksomhed er beskyttet mod andres anvendelse af navnet – eksempelvis som domænenavn – på en måde, som er egnet til at vildlede eller skabe forveksling, at Klager står nr.på DK Hostmasters venteliste angående det omtvistede domænenavn, at Indklagede ikke har gjort reel anvendelse af det omtvistede domænenavn siden dens oprettelse den 27. september 2013, der er et udtryk for illoyal adfærd, at Indklagede med al tydelighed ikke har udvist nogle fremtidsrettede intentioner om at anvende domænenavnet pa en måde, der afspejler domænenavnets signalværdi, hvorved videre skal forstås, at Indklagede ikke anvender det omtvistede domænenavn på en loyal måde og til varetagelse af Indklagedes legitime interesser, hvilket strider mod almindelige retsgrundsætninger, at Klager har en anerkendelsesværdig interesse i det omtvistede domænenavn, at en opretholdelse af Indklagedes omtvistede domænenavn vil øge risikoen for en klar og åbenbar forveksling med Klagers Datterselskabs virksomhedsnavn og forretningskendetegn, hvilket potentielt kan udgøre en utilbørlig snyltning på den goodwill, der er forbundet med Klagers forretningskendetegn, at en følge af at det omtvistede domænenavn er forveksleligt med Klagers, er at mange af Klagers kunder, herunder potentielle nye kunder, fejlagtigt tilgår hjemmesiden med et dertilhørende potentielt økonomisk tab, at kunder tiltaler Klagers virksomhed som ”powerbank.dk”, hvilket bestyrker anbringen- det om den åbenbare forvekslingsrisiko, at der består en stærk formodning om, at Indklagede i strid med domænelovens § 25, stk. 2, alene opretholder domænenavnet med henblik på videresalg og gevinst for øje dels ved udformningen af den nuværende hjemmeside, hvoraf bl.a. fremgår ”WANT TO SETUP AN ONLINE STORE?”, dels i takt med at powerbanks bliver en mere populær vare, samt at det omtvistede domænenavn har erhvervsmæssig betydning for Klager, hvorfor Klager har en betydelig legitim interesse i at få det overført.” Som bilaghar klageren fremlagt en udskrift af 19. februar 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag er en udskrift af 19. februar 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende anpartsselskabet powerbanken.dk ApS, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag er et udateret skærmprint fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”powerbanken.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag er efter det oplyste en udskrift af en annonce fra en søgning i Google (www.google.d• vedrørende hjemmesiden www.powerbanken.dk. Bilag er et skærmprint fra hjemmesiden www.trustpilot.dk vedrørende Powerbanken.dk. Det fremgår af skærmprintet bl.a., at virksomheden er blevet anmeldt 782 gange, hvoraf % af anmeldelserne indeholder vurderingen ”Fremragende”. Bilager et udateret skærmprint fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”powerbanks.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag er et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende domænenavnet ”powerbanks.dk”. Af skærmprintet fremgår det, at hjemmesiden under domænenavnet er lagret i alt fire gange i perioden fra den 8. august 2018 og til den 6. november 2018, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilagoger efter det oplyste to skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine vedrørende domænenavnet ”powerbanks.dk”, hvor der fremgår følgende tekst: ”Sorry, this shop is currently unavailable”. Bilag er et udateret skærmprint fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende ventelisteposition for domænenavnet ”powerbanks.dk”. Af skærmprintet fremgår det bl.a., at klageren er nummer ét på ventelisten til domænenavnet. Bilag 11-14 er en række kundehenvendelser til powerbanken.dk ApS, hvori kunderne blot omtaler virksomheden som Powerbank.dk. Bilager kopi af en e-mailkorrespondance af 20. februar 2019 mellem DK Hostmaster og klageren ved Price Lundsteen Law ApS om registrerings- og fuldmægtigoplysningerne vedrørende domænenavnet ”powerbanks.dk”. Bilag er en fuldmagt af 22. januar 2019 til Price Lundsteen Law ApS, der bemyndiges til at repræsentere klageren ved nærværende sag for Klagenævnet for Domænenavne. Ved opslag på ”powerbanks.dk” den 12. marts 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på ”powerbanks.dk” den 8. juni 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved e-mail af 6. juni 2019 har sekretariatet anmodet DK Hostmaster om at oplyse om, og givet fald i hvilket omfang, indklagede er registrant af andre domænenavne end det omtvistede domænenavn under .dk-internetdomænet. DK Hostmaster har ved e-mail af samme dag oplyst, at indklagede er registrant af yderligere 340 domænenavne af forskellig karakter. Sekretariatet har ved opslag den 8. juni 2019 på tilfælde af ovennævnte domænenavne, som indklagede er anført som registrant af, jf. ovenfor, konstateret, at der i syv tilfælde ikke fremkom nogen aktive hjemmeside. De resterende tre domænenavne indeholdt henholdsvis en hjemmeside for et digitalt bureau med fokus på strategi og markedsføring, en hjemmeside om træning og kondition og en hjemmeside om en tømrervirksomhed. Ved opslag den 8. juni 2019 på ”powerbanks.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden under det omtvistede domænenavn er lagret i alt fire gange i perioden fra den 8. august 2018 og til den 6. november 2018. Af de lagrede hjemmesider fremgår, at domænenavnet ”powerbanks.dk” i hvert fald periodevis i den nævnte periode har indeholdt en hjemmeside af følgende karakter: Ved opslag den 8. juni 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at der under navnet powerbanken.dk ApS er registreret et anpartsselskab (CVR-nummer 37859826) med startdato den 1. juli 2016. Selskabets formål er at drive virksomhed med salg fra forskellige webshop samt hermed forbundne aktiviteter, og selskabet er registreret under branchekode ”479112 Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet”. Som legal ejer med en ejer- og stemmeandel på 100 pct. er angivet klageren, og som reel ejer er angivet Jacob Oppenheim med en ejerandel på 32,50 pct. Ved sekretariatets søgning på ”powerbanks” den 8. juni 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 623.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de først søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne indklagede, mens et enkelt af søgeresultaterne vedrørte powerbanken.dk ApS. De resterendesøgeresultater vedrørte forskellige udbydere af powerbanks, herunder Bilka, Power, Føtex og Elgiganten. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet BORN Group ApS med startdato den 26. maj 2014, • at klageren driver holdingvirksomhed og har til formål at besidde kapitalandele i dattervirk- somheder samt hermed forbundne aktiviteter, • at klageren er 100 pct. legal og reel ejer af powerbanken.dk ApS, som således er klagerens datterselskab, • at powerbanken.dk ApS blev etableret den 1. juni 2016 og har til formål at drive virksomhed med salg fra forskellige webshop samt hermed forbundne aktiviteter, • at powerbanken.dk ApS anvender domænenavnet ”powerbanken.dk” i forbindelse med sin virksomhed, der primært består i at sælge powerbanks, • powerbanken.dk ApS driver en af de mest anerkendte og velrenommerede webshops i Danmark inden for sin kategori og segment, • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”powerbanks.dk” erhvervsmæssigt i relation til sit datterselskab, powerbanken.dk ApS, • at det fremgår af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine, at domænenavnet ”powerbanks.dk” ikke været anvendt aktivt siden indklagedes registrering af domænenavnet den 27. september 2013, • at indklagede dermed ikke kan anses at have nogen anerkendelsesværdig interesse i at fastholde registreringen af domænenavnet, • at indklagedes fastholdelse af domænenavnet ”powerbanks.dk” vil øge risikoen for en klar og åbenbar forveksling med klagerens datterselskab, • at mange af klagerens kunder, herunder potentielle nye kunder, fejlagtigt tilgår den ikke aktive hjemmeside under domænenavnet ”powerbanks.dk”, • at klageren siden den 3. juli 2016 har stået som nummer ét på DK Hostmasters venteliste til domænenavnet ”powerbanks.dk”, • at klageren oplever, at datterselskabets kunder omtaler denne virksomhed som ”Powerbank.dk”, hvilket understøttes af bilag 11-14, • at domænenavnet ”powerbanks.dk” således er næsten identisk med forretningskendetegnet for klagerens datterselskab, • at der består en stærk formodning om, at indklagede alene opretholder registreringen af domænenavnet med videresalg for øje, jf. domænelovens § 25, stk. 2, • at der tillige foreligger en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, samt markedsføringslovens § 22, og • at domænenavnet ”powerbanks.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”powerbanks.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, [A], er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, BORN Group ApS, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Klageren har til støtte for sin klage henvist til bl.a., at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”powerbanks.dk” udgør en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 2, ifølge hvilken bestemmelse registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Efter klagenævnets opfattelse kan det imidlertid efter oplysningerne i sagen ikke lægges til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Nævnet bemærker, at manglende eller begrænset brug af et domænenavn således ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder selve den omstændighed, at indklagede er registrant af et meget stort antal forskellige domænenavne under .dk-internetdomænet. Selvom klagenævnet herefter ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder at kunne lægge til grund, at indklagede har overtrådt bestemmelsen i domænelovens § 25, stk. 2, om forbud mod registrering og opretholdelse af registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet ”powerbanks.dk” pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet BORN Group ApS med startdato den 26. maj 2014. Klageren har over for klagenævnet anført, at klageren ønsker at kunne anvende domænenavnet ”powerbanks.dk” erhvervsmæssigt og at klageren gennem længere tid har været nummer ét på ventelisten hos DK Hostmaster til det pågældende domænenavn. Endvidere har klageren anført, at domænenavnet ”powerbanks.dk” – såfremt domænenavnet måtte blive overført til klageren – vil blive anvendt af klagerens datterselskab, powerbanken.dk ApS. Det fremgår af oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister, at klageren er registreret som legal ejer med en ejer- og stemmeandel på 100 pct. af powerbanken.dk ApS, som er registreret med startdato den 1. juli 2016 og har til formål at drive virksomhed med salg fra forskellige webshop samt hermed forbundne aktiviteter. Herudover fremgår, at powerbanken.dk ApS anvender domænenavnet ”powerbanken.dk” for en hjemmeside, hvorfra der sker markedsføring og salg af powerbanks mv. Selskabet har ifølge oplysninger fra DK Hostmasters WHOIS-database været registrant af domænenavnet ”powerbanken.dk” siden den 6. april 2014. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig kommerciel interesse i også at kunne råde over domænenavnet ”powerbanks.dk”. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at det omtvistede domænenavn består af det almindelige engelske ord ”powerbank” i flertalsform. Det må endvidere indgå i interesseafvejningen, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen også tyder på. Endelig må det indgå, at betegnelsen ”powerbanks” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med hverken klageren eller indklagede i sagen. Domænenavnet ”powerbanks.dk” er registreret af indklagede den 27. september 2013. Indklagede har ikke svaret i sagen hvorfor klagenævnet som udgangspunkt ikke har nogen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel i at kunne råde over domænenavnet ”powerbanks.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed undladt at medvirke til sagens oplysninger. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke anvender domænenavnet ”powerbanks.dk” på en måde, som efter klagenævnets opfattelse afspejler domænenavnets signalværdi, idet det omtvistede domænenavn indeholder en hjemmesiden uden nogen sammenhæng med det valgte domænenavn. Der er heller ikke fremkommet oplysninger i sagen, som tyder på, at indklagede på anden vis gør brug af domænenavnet ”powerbanks.dk”, hvorfor klagenævnet ligger bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen intentioner om at anvende domænenavnet på en måde, der afspejler domænenævnets signalværdi. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”powerbanks.dk” registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”powerbanks.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”powerbanks.dk” skal overføres til klageren, BORN Group ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.