Afgørelse

powerbank.dk

BORN Group ApS

MOD

Rasmus Nørgaard

8. august 2019.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”powerbank.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet BORN Group ApS (CVR-nummer 36019778) med startdato den 26. maj 2014. Selskabet har til formål at besidde kapitalandel i dattervirksomheder samt hermed forbundne aktiviteter. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”642020 Ikke-finansielle holding- selskaber” og med bibranchen ”479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet”. Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren driver holdingvirksomhed, og at klageren er 100 pct. legal og reel ejer af datterselskabet powerbanken.dk ApS (CVR-nummer 37859826), som på nuværende tidspunkt anvender domænenavnet ”powerbanken.dk” i forbindelse med salg af powerbanks mv. Ved opslag den 3. juni 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”powerbanken.dk” er registreret den 6. april 2014, og at registranten af domænenavnet er klageren. Ved opslag den 3. juni 2019 på ”powerbanken.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved at klikke på feltet ”Om Powerbanken.dk” øverst til højre på ovenstående hjemmeside fremkom følgende beskrivelse af virksomheden: ”Powerbanken.dk ApS er en del af den odenseanske koncern BORN Group ApS, der blandt andet driver distributionsvirksomheden BORN Nordic ApS. Virksomheden er stiftet i marts 2014 og ejer af Christoffer, Mads, Jacob og Allan der sammen driver webshoppen. De har hver især deres force inden for det at drive forretning, med alt lige fra praktisk erhvervserfaring, til økonomi og online markedsføring. Fra kontoret og lageret i Odense varetages alle kundehenvendelser, ordrehåndtering og alt andet. [...] I dag er powerbanken.dk den førende virksomhed inden for salg af powerbanks, kabler og opladere hvilket vi er utroligt stolte af og glade for. Grunden til denne succes er vi sikre på skyldes vores fantastiske kundeservice, hvor er tilgængelig via livechat det meste af dagen samt svarer på kunders henvendelser på mail utroligt hurtigt. Udover at sætte en ære i kundeservice, så er vores fokus i høj grad på at tilbyde produkter, der har et særligt lækkert design og en topkvalitet.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”2 SAGSFREMSTILLING Klager driver holdingvirksomhed, og selskabets overordnede formål er derved at besidde kapitalandel i dattervirksomheder samt hermed forbundene aktiviteter. Klager blev etableret den 26. maj 2014. Som sagens bilagvedlægges fuldstændig resumé fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende Klager. Klager er den 100 % legale og reelle ejer af selskabet powerbanken.dk ApS, CVR-nr. 37859826 (herefter benævnt ”Datterselskabet”). Datterselskabet blev etableret den 1. juni 2016 og har et registreret formål at drive virksomhed med salg fra forskellige webshop samt hermed forbundene aktiviteter. Som sagens bilag vedlægges fuldstændig resumé fra det Centrale Virksomhedsregistre vedrørende Datterselskabet. Datterselskabet udøver sin virksomhed via domænenavnet powerbanken.dk, og virksomhedens primære salg er af produktet ”powerbank”. Det kan oplyses, at Klager er registreret som registrant og fuldmægtig af førnævnte domænenavn ved DK-Hostmaster og blev oprettet den 6. april 2014. Som dokumentation herfor vedlægges bilag 3. Det omtvistede domænenavn påtænkes erhvervsmæssigt anvendt af Klager i relation til Datterselskabet. Datterselskabet er en af danskernes foretrukne i relation til erhvervelse af produktet powerbanks. I den forbindelse kan det oplyses, at Datterselskabets anmeldelsesbedømmelse er på hele 9,6 ud af baseret på 768 anmeldelser. Som dokumentation herfor vedlægges bilag 4. Ydermere kan det oplyses, at Datterselskabets TrustScore ved trustpilot.dk er på 9,7 ud af baseret på 782 brugeranmeldelser. Som sagens bilagvedlægges dokumentation herfor. Derved kan det lægges til grund, at Datterselskabet er en af de mest anerkendte og velrenommerede webshops i Danmark inden for sin kategori og segment. I forbindelse med den fremtidige drift og vækst af Datterselskabet er det Klagers ønske at erhverve det omtvistede domænenavn. Som følge heraf har Klager ved e-mail af 2. december 2016 rettet skriftlig henvendelse til Indklagede med henblik på erhvervelsen af domænenavnet. Indklagede var ikke afvisende herfor, idet Indklagede samme dag opfordrede Klager til at fremkomme med et tilbud for overdragelsen. På denne baggrund fremsatte Klager et tilbud til Indklagede. Trods adskillige rykkere har Klager imidlertid intet hørt fra Indklagede siden den 2. december 2016. Korrespondance mellem Klager og Indklagede i perioden 2. december 2016 til 15. juni 2017 vedlægges som sagens bilag 6. Ved opslag d.d. i DK Hostmasters WHOIS-database kan det konstateres, at Indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn, der blev oprettet den 19. juli 2012 (bilag 7). I den forbindelse bemærkes det, at som fuldmægtig er anført det norske selskab ”Domeneshop AS”, hvilket vel bedst kan oversættes til ”Domæneshop”. Ved opslag med fuldmægtigens bruger-id (HA3476-DK) i DK Hostmasters WHOIS-database skal det ikke undlades at bemærkes, at Domeneshop AS er anført som fuldmægtig på intet mindre end 12.605 domænenavne. Ved opslag på ”powerbank.dk” på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• kan det konstateres, at der er lagret hjemmesider under domænenavnet i altgange i perioden fra den 1. november 2012 og til den 23. juni 2015 (bilag 8). Domænenavnet ”powerbank.dk” har i hvert fald periodevis i dette tidsrum indeholdt en hjemmeside vedrørende salg af powerbanks, men på de lagrede hjemmesider fremgår intet CVR-nr., ligesom hjemmesiden i øvrigt ikke fremstår professionel og seriøst udarbejdet. Ved opslag på det omtvistede domænenavn d.d. fremkommer en blank hjemmeside med oplysningen om, at ”siden kan ikke åbnes” (bilag 9). Det kan således konkluderes, at det omtvistede domænenavn ikke har været aktivt siden juni 2015. Siden den 3. juli 2016 har Klager stået som nr. på DK Hostmasters ventepostionsliste angående det omtvistede domænenavn (bilag 10). Klager oplever, at Datterselskabets kunder omtaler virksomheden som ”powerbank.dk”. Som dokumentation herfor vedlægges som sagens bilag 11-14 korrespondance med eksempler herpå. ANBRINGENDER [...] 3.2 Sammenfattende anbringender På denne baggrund og til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at Indklagedes opretholdelse af det omtvistede domænenavn udgør en klar overtrædelse af såvel domænelovens § 25, stk. om god domæneskik som domænelovens § 25, stk. samt markedsføringslovens § 22, idet at Klager driver en af de førende webshops i Danmark vedrørende salg af powerbanks, at det omtvistede domænenavn påtænkes anvendt til Klagers Datterselskabs virksomhed, at det omtvistede domænenavn næsten er identisk med Klagers forretningskendetegn, at selskabsnavnet for Klagers Datterselskab er registreret som et virksomhedsnavn ved Erhvervsstyrelsen blandet andet har den praktiske konsekvens, at den pågældende virksomhed er beskyttet mod andres anvendelse af navnet – eksempelvis som domænenavn – på en måde, som er egnet til at vildlede eller skabe forveksling, at Klager i 2016, baseret på Indklagedes egenhændige opfordring, loyalt har afgivet et tilbud til Indklagede vedrørende overdragelse af det omtvistede domænenavn, at Indklagede har forholdt sig passiv efter Klagers fremsatte tilbud og fortsat ikke anvender domænenavnet, at Indklagede ikke har gjort anvendelse af det omtvistede domænenavn i 3,5 år, at Klager står nr.på DK Hostmasters venteliste angående det omtvistede domænenavn, at Indklagede med al tydelighed ikke har udvist nogle fremtidsrettede intentioner om at anvende domænenavnet på en måde, der afspejler domænenavnets signalværdi, hvorved videre skal forstås, at Indklagede ikke anvender det omtvistede domænenavn på en loyal måde og til varetagelse af Indklagedes legitime interesser, at Indklagede ingen anerkendelsesværdiinteresse har i det omtvistede domænenavn at en opretholdelse af Indklagedes omtvistede domænenavn vil øge risikoen for en klar og åbenbar forveksling med Klagers Datterselskabs virksomhedsnavn og forretnings- kendetegn, at en følge af at det omtvistede domænenavn er forveksleligt med Klagers, er at mange af Klagers kunder, herunder potentielle nye kunder, fejlagtigt tilgår den ikke-eksisterende hjemmeside med et dertilhørende potentielt økonomisk tab, at kunder tiltaler Klagers virksomhed som ”powerbank.dk”, hvilket bestyrker anbringendet om den åbenbare forvekslingsrisiko, at der består en stærk formodning om, at Indklagede i strid med domænelovens § 25, stk. 2., alene opretholder domænenavnet med henblik på videresalg og gevinst for øje i takt med at powerbanks bliver en mere populær vare, at Indklagedes fuldmægtig er ”Domeneshop AS”, der i alt er registreret på 12.605 domænenavne, hvilket alt andet lige må bestyrke anbringendet om, at Indklagede har et videresalg for øje vedrørende det omtvistede domænenavn, at Indklagede tidligere har tilkendegivet sin interesseret i et salg af det omtvistede domænenavn, men forholdt sig passiv trods adskillige rykkere fra Klagers side, samt at det omtvistede domænenavn har erhvervsmæssig betydning for Klager, hvorfor Klager har en betydelig legitim interesse i at få det overført.” Som bilaghar klageren fremlagt en udskrift af 19. februar 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag er en udskrift af 19. februar 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende anpartsselskabet powerbanken.dk ApS, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag er et udateret skærmprint fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”powerbanken.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag er efter det oplyste en udskrift af en annonce fra en søgning i Google (www.google.d• vedrørende hjemmesiden www.powerbanken.dk. Bilag er et skærmprint fra hjemmesiden www.trustpilot.dk vedrørende Powerbanken.dk. Det fremgår af skærmprintet bl.a., at virksomheden er blevet anmeldt 782 gange, hvoraf % af anmeldelserne indeholder vurderingen ”Fremragende”. Bilag er efter det oplyste kopi af en e-mailkorrespondance mellem klageren og indklagede vedrørende domænenavnet ”powerbank.dk”. Af korrespondancen – der navnlig knytter sig til perioden fra december til januar 2017 – fremgår bl.a.: Klageren ”Okay, jamen så lykkedes mit detektivarbejde :) Jeg er interesseret i at købe domænet og vil høre, hvad du/I skal have for det?” Indklagede: ”Hej Jacob Du er velkommen til at give et bud på det. Har fået en del efterhånden.” Klageren: ”Hej Rasmus Hvordan lyder mit bud? Vil rimelig hurtigt i gang, så skal lige vide, om jeg skal lede videre efter et andet sjovt domæne :)” Klageren: ”Hej Rasmus Hørte aldrig tilbage fra dig, så vil lige sikre mig, at du har modtaget min mail med buddet? Eller måske har du allerede solgt det?” Klageren: ”Hej Rasmus Jeg prøver lige igen :) Er domænet solgt videre eller hvad er situationen?”. Bilager et udateret skærmprint fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”powerbank.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag er et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende domænenavnet ”powerbank.dk”. Af skærmprintet fremgår det, at hjemmesiden under domænenavnet er lagret i altgange i perioden fra den 1. november 2012 og frem til den 23. juni 2015, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag er efter det oplyste et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine vedrørende domænenavnet ”powerbank.dk”. Bilag er et udateret skærmprint fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende ventelisteposition for domænenavnet ”powerbank.dk”. Af skærmprintet fremgår det bl.a., at klageren er nummer ét på ventelisten til domænenavnet. Bilag 11-14 er en række kundehenvendelser til powerbanken.dk ApS, hvori kunderne blot omtaler virksomheden som Powerbank.dk. Bilag er en fuldmagt af 22. januar 2019 til Price Lundsteen Law ApS, der bemyndiges til at repræsentere klageren ved nærværende sag for Klagenævnet for Domænenavne. Ved sekretariatets opslag den 12. marts 2019 og fornyet opslag den 3. juni 2019 på ”powerbank.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag den 3. juni 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”powerbank.dk”. Sekretariatet har i samme anledning konstateret, at indklagede under samme bruger-id (RN3743-DK) ikke er anført som registrant af andre domænenavne end det omtvistede domænenavn ”powerbank.dk” under .dk-internetdomænet. Sekretariatet har ved opslag den 3. juni 2019 på ”powerbank.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden under det omtvistede domænenavn er lagret i altgange i perioden fra den 1. november 2012 og til den 23. juni 2015. Af de lagrede hjemmesider fremgår, at domænenavnet ”powerbank.dk” i hvert fald periodevis i den nævnte periode har været anvendt for en hjemmeside, hvorfra der er sket markedsføring af powerbanks under forretningskendetegnet ”Powerbank.dk”. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret den 23. juni 2015: Ved opslag den 3. juni 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• har sekretariatet konstateret, at der under navnet powerbanken.dk ApS er registreret et anpartsselskab (CVR-nummer 37859826) med startdato den 1. juli 2016. Selskabets formål er at drive virksomhed med salg fra forskellige webshop samt hermed forbundne aktiviteter, og selskabet er registreret under branchekode ”479112 Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet”. Som legal ejer med en ejer- og stemmeandel på 100 pct. er angivet klageren, og som reel ejer er angivet Jacob Oppenheim med en ejerandel på 32,50 pct. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet BORN Group ApS med startdato den 26. maj 2014, • at klageren driver holdingvirksomhed og har til formål at besidde kapitalandele i dattervirk- somheder samt hermed forbundne aktiviteter, • at klageren er 100 pct. legal og reel ejer af powerbanken.dk ApS, som således er klagerens datterselskab, • at powerbanken.dk ApS blev etableret den 1. juni 2016 og har til formål at drive virksomhed med salg fra forskellige webshop samt hermed forbundne aktiviteter, • at powerbanken.dk ApS anvender domænenavnet ”powerbanken.dk” i forbindelse med sin virksomhed, der primært består i at sælge powerbanks, • powerbanken.dk ApS driver en af de mest anerkendte og velrenommerede webshops i Danmark inden for sin kategori og segment, • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”powerbank.dk” erhvervsmæssigt i relation til sit datterselskab, powerbanken.dk ApS, • at klageren tidligere har rettet henvendelse til indklagede med henblik på at drøfte en overdragelse af domænenavnet ”powerbank.dk”, • at indklagede i den forbindelse ikke var afvisende over for at sælge domænenavnet ”powerbank.dk” til klageren, • at indklagede dog aldrig responderede på klagerens tilbud på det omtvistede domænenavn, • at det fremgår af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine, at domænenavnet periodevis mellem 2012 og juni 2015 har indeholdt en hjemmeside vedrørende salg af powerbanks, • at den pågældende hjemmeside under alle omstændigheder ikke fremstår professionel eller seriøs i sin udformning, • at klageren kan konstatere, at indklagede ikke har anvendt domænenavnet ”powerbank.dk” aktivt siden juni 2015, dvs. i ca. 3,5 år, • at indklagede dermed ikke kan anses at have nogen anerkendelsesværdig interesse i at fastholde registreringen af domænenavnet, • at indklagedes fastholdelse af domænenavnet ”powerbank.dk” vil øge risikoen for en klar og åbenbar forveksling med klagerens datterselskab, • at mange af klagerens kunder, herunder potentielle nye kunder, fejlagtigt tilgår den ikke- eksisterende hjemmeside under domænenavnet ”powerbank.dk”, • at klageren siden den 3. juli 2016 har stået som nummer ét på DK Hostmasters venteliste til domænenavnet ”powerbank.dk”, • at klageren oplever, at datterselskabets kunder omtaler denne virksomhed som ”Powerbank.dk”, hvilket understøttes af bilag 11-14, • at indklagedes opretholdelse af det omtvistede domænenavn udgør en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, • at der endvidere foreligger en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 2, samt markedsføringslovens § 22, og • at domænenavnet ”powerbank.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, Rasmus Nørgaard, er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, BORN Group ApS, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Klageren har til støtte for sin klage henvist til bl.a., at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”powerbank.dk” indebærer en krænkelse af domænelovens § 25, stk. 1. Som sagen er oplyst, giver den derfor først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”powerbank.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet BORN Group ApS med startdato den 26. maj 2014. Klageren har over for klagenævnet anført, at klageren ønsker at kunne anvende domænenavnet ”powerbank.dk” erhvervsmæssigt, og at klageren gennem længere tid har været interesseret i domænenavnet, hvilket understreges af klagerens ventelisteposition hos DK Hostmaster til det pågældende domænenavn. Desuden har klageren anført, at domænenavnet ”powerbank.dk” – hvis domænenavnet måtte blive overført til klageren – vil blive anvendt af klagerens datterselskab, powerbanken.dk ApS. Det fremgår af oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk)., at klageren er registreret som legal ejer med en ejer- og stemmeandel på 100 pct. af powerbanken.dk ApS, som er registreret med startdato den 1. juli 2016 og har til formål at drive virksomhed med salg fra forskellige webshop samt hermed forbundne aktiviteter. Herudover fremgår, at powerbanken.dk ApS anvender domænenavnet ”powerbanken.dk” for en hjemmeside, hvorfra der sker markedsføring og salg af powerbanks mv. Selskabet har ifølge oplysninger fra DK Hostmasters WHOIS-database været registrant af domænenavnet ”powerbanken.dk” siden den 6. april 2014. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig kommerciel interesse i også at kunne råde over domænenavnet ”powerbank.dk”. Domænenavnet ”powerbank.dk” er registreret af indklagede den 19. juli 2012. Indklagede har ikke svaret i sagen hvorfor klagenævnet som udgangspunkt ikke har nogen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel i at kunne råde over domænenavnet ”powerbank.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed undladt at medvirke til sagens oplysninger. Det fremgår af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), at domæne- navnet ”powerbank.dk” i hvert fald periodevis i perioden fra den 1. november 2012 og frem til den 23. juni 2015 har indeholdt en hjemmeside, hvorfra der er sket markedsføring af powerbanks under forretningskendetegnet ”Powerbank.dk”. Det må efter oplysningerne i sagen antages, at indklagede – eller nogen efter autorisation fra indklagede – har anvendt domænenavnet ”powerbank.dk” til en hjemmeside vedrørende salg af powerbanks. Klagenævnet lægger derfor bevismæssigt til grund, at indklagede registrerede domænenavnet til brug for det nævnte formål. Samtidig lægger klagenævnet dog efter oplysningerne i sagen bevismæssigt til grund, at indklagede ikke længere må anses for at have intentioner om at anvende domænenavnet på en måde, der afspejler domænenavnets signalværdi. Nævnet bemærker i den forbindelse, at der ikke er fremkommet oplysninger i sagen, som tyder på, at det omtvistede domænenavn har været anvendt af indklagede siden ultimo juni 2015. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”powerbank.dk” registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”powerbank.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”powerbank.dk” skal overføres til klageren, BORN Group ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.