Afgørelse

climacare.dk

Climacare.dk ApS

MOD

Domain Development

14. juni 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”climacare.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, fremlagt af klageren som bilag(litreret af sekretariatet), er registreret under navnet Climacare.dk ApS (CVR- nummer 28694970) med startdato den 29. april 2005. Klageren er registreret under branchekode 711290 ”Anden teknisk rådgivning”, og klagerens formål er angivet til at være ”produktion, køb og salg og montage af solvarmeanlæg/solceller i ind- og udland”. DK Hostmaster har oplyst, at klageren var registrant af domænenavnet ”climacare.dk” i perioden fra den 18. november 2010 til den 26. september 2018, hvor domænenavnet blev slettet på grund af manglende betaling af registreringen. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi har i forbindelse med nyt it-systemet ikke fået betalt regning til dkhostmaster og dermed mistet retten til domænet. Dog er vores domænenavn en del af vores brand og mener at vi er det juridiske ejerperson. Vi har forsøgt at kontakte domænehajen, men de ønsker ikke at overdrage domænet. ... Det er en del af virksomhedens historik som ligger på domænet. Derudover har vi haft en webshop som kunderne har brugt flittigt i mange år Webshoppen har dog været nedtaget pga. udbygning af sortiment.” Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren fremlagt et udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf fremgår, at indholdet på domænenavnet ”climacare.dk” er lagret 128 gange i perioden fra den 2. september 2011 til den 23. juni 2018. Det fremgår endvidere, at domænenavnet den 26. september 2017 fremstod således: Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren fremlagt tilsvarende udskrift fra Internet Archive Wayback Machine, der viser, at domænenavnet den 1. marts 2018 fremstod som afbilledet i bilag 2. Ved opslag den 20. februar 2019 på ”climacare.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag herpå den 8. maj 2019 fremstod domænenavnet således: Ved at klikke på linket med teksten ”Køb dette domæne” ledes man videre til hjemmesiden www.mydomaincontact.com , hvor ”climacare.dk” er udbudt til salg: Ved opslag den 8. maj 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”climacare.dk”. Endvidere har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (DD4084-DK) er anført som registrant af 399 yderligere domænenavne af meget forskellig karakter. Sekretariatet har ved opslag den 8. maj 2019 på de førsteaf indklagedes domænenavne konstateret, at der i seks af tilfældene fremkom hjemmesider af lignede karakter, som fremkom ved opslaget på domænenavnet ”climacare.dk” med en række ”relaterede links”. Endvidere indeholdt disse hjemmesider en opfordring til at købe det pågældende domænenavn. I fire af tilfældene fremkom hjemmesider om bl.a. lån, mad, it og byggeprojekter. Ved sekretariatets søgning på ”climacare” den 8. maj 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.920, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørteklageren. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren tidligere har været registrant af domænenavnet ”climacare.dk”, men at klageren mistede domænenavnet, da klageren ved en fejl i forbindelse med, at klageren overgik til et nyt it- system, ikke fik betalt fornyelsesgebyr til DK Hostmaster, • at domænenavnet ”climacare.dk” er en del af klagerens brand, idet klagerens virksomhed hedder ”Climacare.dk ApS”, hvorfor klageren har rettighederne til domænenavnet, • at en del af klagerens historik fortsat ligger på det omtvistede domænenavn, • at klageren har haft en webshop på domænenavnet, som klagerens kunder tidligere har brugt flittigt, og • at indklagede har afvist klagerens anmodning om at overdrage det omtvistede domæne. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede, Domain Development, ikke er fremkommet med bemærkninger til klagen, afgøres sagen på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, Climacare.dk ApS, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”climacare.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”climacare.dk” – ud over at indeholde en række ”relaterede links” – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”. Det fremgår endvidere, at domænenavnet ”climacare.dk” er udbudt til salg på hjemmesiden ”www.mydomaincontact.com”. Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et meget betydeligt antal domænenavne (i alt 400 domænenavn• af meget forskellig karakter under top level-domænet ”.dk”, og sekretariatets undersøgelser viser, at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn. På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”climacare.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet finder grundlag for at bringe denne bestemmelse i anvendelse og lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet genregistrere, efter klageren blev afregistreret som følge af, at klageren ved en fejl ikke fik betalt for at forlænge registreringen af domænenavnet. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”climacare.dk” skal overføres til klageren, Climacare.dk ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.