Afgørelse

isolet.dk

PAPIRULD DANMARK A/S

MOD

CBC A/S

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”isolet.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Sagen drejer sig om, at domænenavnet ”isolet.dk”, der er registreret af CBC A/S, skal overføres til klager, da registranten ikke findes og i øvrigt ikke har en retlig interesse i domænenavnet, og domænenavnet derfor er registreret i strid med god domænenavnsskik. ... Papiruld Danmarks A/S’ virksomhed Klager, Papiruld Danmark A/S, har som virksomhed eksisteret siden 1992. Papiruld Danmark A/S er indehaver af den danske varemærkeregistrering nr. VR 2018 02520 af PAPIRULD ISO-LET (or• for varer i klasse 17. Mærket er registreret den 12. december 2018 og er fornyet til den 12. december 2028. Se bilag 1. Papiruld Danmark A/S har udviklet Produktet til gør-det-selv-folk og tømrervirksomheder. Produktet er et miljøvenligt isoleringsgranulat, der er nemt at anvende til f.eks. loftisolering, da en pose kun vejerkg, indholdet rystes ud af posen og fordeles jævnt samt at produktet kan lægges uden brug af isoleringsmaskine. Papiruld Danmark A/S markedsfører Produktet på hjemmesiden https://www.papiruld.dk/papiruld-iso-let. Se Bilag 2. Papiruld Danmark A/S sælger Produktet direkte til forbrugeren på hjemmesiden https://isolet.dk/produkt/papiruld-iso-let/. Se Bilag 3. En fuldstændig selskabsrapport fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende Papiruld Danmark A/S vedlægges som Bilag 4. Domænenavnet ”isolet.dk” Som bilag fremlægges skærmprint fra DK Hostmaster, der viser, at domænet ”isolet.dk” blev oprettet 4. april 2003 af registranten CBC A/S. Domænenavnet er pr. 18. februar 2019 ikke i brug. Se bilag 6. I henhold til § 14, stk. 1, i lov om internetdomæner fastsætter administrator for internetdomæner forretningsbetingelser og vilkår for registranter. Det følger af pkt. 3.1 i DK Hostmasters vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, at en ansøger skal afgive retvisende kontaktoplysninger. Endvidere fremgår det af pkt. 3.3, at DK Hostmaster kan suspendere og efterfølgende slette domænenavnet, hvis en registrant ikke sikrer, at kontaktoplysningerne er retvisende. I denne sag er der begrundet tvivl om registrantens eksistens, da virksomheden hverken findes i Det Centrale Virksomhedsregister eller på den registrerede adresse: Vorgodvej 1, Barde, 6920 Videbæk. Se bilag 5. CBC A/S har således ikke sikret, at kontaktoplysningerne hos DK Hostmaster er retvisende. DK Hostmaster kan efter pkt. 9.1 suspendere et domænenavn, hvis registranten ikke har relevante navne- eller varemærkerettigheder, andre kendetegnsrettigheder eller anden saglig grund til at eje og gøre brug af Domænenavnet. Det ses registranten ikke at have. Papiruld Danmark A/S har en reel og væsentlig interesse i domænet ”isolet.dk”, da Papiruld Danmark A/S har udviklet og udbyder Produktet. Der henvises her til bilag vedrørende dokumentation for Papiruld Danmark A/S’ varemærkeregistrering VR 2018 02520 og bemærkes samtidig, at registranten ikke har relevante navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder m.v., der kan legitimere brug af domænenavnet ”isolet.dk”, og domænenavnet er ikke i brug. Ud fra en afvejning af interessen har Papiruld Danmark A/S en højere grad af interesse i domænenavnet ”isolet.dk” end CBC A/S, og det gøres gældende, at registreringen strider mod god domænenavnsskik efter §i lov om internetdomæner.” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra tjenesten TMview, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren den 12. december 2018 har fået registreret ordmærket PAPIRULD ISO-LET i vareklasse for tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; isoleringspapir; isolatorer; isolerende ildfaste materialer; isolerende materialer til isolering af bygninger imod fugt; varmeisolerende materiale; materiale til forhindring af varmeudstråling; folier af regenereret cellulose (ikke til emballage). Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”papiruld.dk” har sekretariatet den 11. juni 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 2: Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”iso-let.dk” har sekretariatet den 11. juni 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 3: Ved opslag den 11. juni 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”isolet.dk”, jf. bilag 6. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”isolet.dk”. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet ikke kunnet konstateret, at der er registreret oplysninger om en virksomhed med navnet ”CBC A/S”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren i 2018 har fået ordmærket PAPIRULD ISO-LET registreret som varemærke i Danmark, • at klageren markedsfører sine produkter direkte til forbrugerne bl.a. på hjemmesiderne på domænenavnene ”iso-let.dk” og ”papiruld.dk”, • at domænenavnet ”isolet.dk” ikke er i brug og ikke har været det længe, • at indklagede ikke længere overholder sine forpligtelser i forhold til DK Hostmaster for så vidt angår retvisende kontaktoplysninger, da indklagede ikke længere findes i Det Centrale Virksomhedsregister, • at indklagede ikke har nogen interesse i domænenavnet ”isolet.dk”, • at klageren har en retlig interesse i at kunne anvende domænenavnet ”isolet.dk” til at sælge, markedsføre og formidle information om sit produkt, der sælges under varemærket PAPIRULD ISO-LET, • at indklagede ikke har navne- eller varemærkerettigheder, andre kendetegnsrettigheder eller anden saglig grund til at gøre brug af domænenavnet ”isolet.dk”, • at klageren har større interesse i domænenavnet ”isolet.dk” end indklagede, og • at domænenavnet ”isolet.dk” er registreret i strid med god domænenavnsskik. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”isolet.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren i 2018 fik registreret betegnelsen PAPIRULD ISO- LET som varemærke i Danmark, og at klageren markedsfører sine produkter under brug af varemærket PAPIRULD ISO-LET bl.a. på hjemmesiderne på domænenavnene ”iso-let.dk” og ”papiruld.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”isolet.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Domænenavnet ”isolet.dk” er registreret af indklagede den 4. april 2003. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke benytter domænenavnet på nogen aktiv måde, og at indklagede tilsyneladende heller ikke tidligere har brugt domænenavnet på en aktiv måde. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”isolet.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det oven for anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”isolet.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 7

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”isolet.dk” skal overføres til klageren, PAPIRULD DANMARK A/S. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.