Afgørelse

arbejdsbukser.dk

MIRAYLA

MOD

Omegnens Tagentreprise

14. juni 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”arbejdsbukser.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet MIRAYLA (CVR-nr. 39802945) med startdato den 1. september 2018. Klageren er registreret under branchekode ”811000 Kombinerede serviceydelser”, og som fuldt ansvarlig deltager er registreret Medine Camur Yildiz. Det er oplyst i klageskriftet, at klageren på nuværende tidspunkt benytter domænenavnet ”nordictryk.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”nordictryk.dk” er registreret den 1. april 2015, og at registranten er klageren. Ved opslag den 26. maj 2019 på ”nordictryk.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Arbejdsbuker.dk, har været optaget siden 2004 og har ikke haft en hjemmeside siden, Personen ejer kun domænet navnet da det er attraktivt, Firmaet som jeg kan se som ejer siden er er "Tag" firmaet og ikke med arbejdsbukser at gøre. [...] Vi har til daglig hjemmesiden www.Nordictryk.dk, og vi trykker på tekstiller samt sælger tøj, vi har også arbejdstøj, da vi har en stor efterspøgelse på arbejdsbukser, ønsker vi at skabe en hjemmeside der gøre det nemt for kunderne der kun ønsker arbejdsbukser. Jeg synes det er spild af en god domænenavn , ihvertfald af en tag entreprise firma som ikke har noget med arbejdsbukser at gøre.” Som bilag har klageren fremlagt en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. ovenfor i sagsfremstillingen. Bilager et skærmprint af et opslag på ”arbejdsbukser.dk”. I svarskriftet har indklagede anført følgende: ”Vi sælger også arbejdstøj og ønsker ikke at afgive domænenavnet da vi er ved og lave ny hjemmeside” I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Hjemmesiden har ikke været aktivt siden 2004, og på deres adresse kan man ikke se at de sælger arbejdsbukser samt eller henviser til arbejdsbukser inde på deres egen siden nemlig tagmand.dk”. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Som i kan se af nedenstående mail har min webshop på arbejdsbukser.dk været aktiv indtil 2016 vi har dog haft nogle leveranceproblemer og er ved og få ny hjemmeside, derfor har den ligget i bero indtil vi har alle ting på plads igen.” Indklagede har i duplikken indsat, hvad der fremstår som en e-mail fra A/S ScanNet, hvoraf bl.a. følgende fremgår: ”Kære Omegnens Tagentreprise Vi bekræfter hermed din opsigelse af abonnementet: Webshop (arbejdsbukser.d• Abonnementet vil være aktivt frem til d. 01-02-2016. Vi er naturligvis kede af din opsigelse, og håber du har været glad for dit abonnement. Udestående fakturaer skal fortsat betales. [...]” Ved sekretariatets opslag den 19. februar 2019 og fornyet opslag den 24. maj 2019 på ”arbejdsbukser.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag den 24. maj 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”arbejdsbukser.dk”. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (OT1082) ikke har registreret yderligere domænenavne end det omtvistede. Sekretariatet har ved opslag den 24. maj 2019 på ”arbejdsbukser.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden er lagret i altgange i perioden fra den 8. marts 2007 og frem til den 18. januar 2016. Heraf fremgår det, at domænenavnet i hele perioden ses at have været anvendt til en hjemmeside vedrørende salg af arbejdstøj til håndværkerbranchen. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden, som den senest er lagret den 18. januar 2016: Ved sekretariatets opslag den 24. maj 2019 i Google (www.google.d• på ”arbejdsbukser” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 181.000 resultater, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af resultaterne klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte navnlig forskellige virksomheder inden for salg af arbejdstøj til håndværkerbranchen. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens virksomhed består i at udføre trykkeriopgaver på tekstiler og salg af tøj, herunder arbejdstøj, og at klageren ønsker at skabe en hjemmeside for salg af arbejdsbukser, • at der ikke har været en hjemmeside under ”arbejdsbukser.dk”, siden domænenavnet blev registreret i 2004, • at det efter klagerens opfattelse er ”spild” af et godt domænenavn, at domænenavnet ”arbejdsbukser.dk” ikke anvendes og er registreret af en virksomhed inden for tagentreprise, der ikke har noget med arbejdsbukser at gøre, og • at domænenavnet på den baggrund bør overføres til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede sælger arbejdstøj, • at indklagede har haft en aktiv webshop under domænenavnet ”arbejdsbukser.dk” indtil 2016, • at indklagede har haft nogle leveranceproblemer, • at indklagede ikke ønsker at afgive domænenavnet, da indklagede er ved at udvikle en ny hjemmeside, • at der på den baggrund bør ske frifindelse.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”arbejdsbukser.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren driver virksomhed inden for trykkeriopgaver på tekstiler og salg af tøj, herunder arbejdstøj, og klageren har anført, at klageren ønsker skabe en hjemmeside for salg af arbejdsbukser. Klageren har på den baggrund en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”arbejdsbukser.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”arbejdsbukser.dk” består af en almindeligt kendt betegnelse for en bestemt beklædningsgenstand, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Det fremgår af sagens oplysninger, at der på nuværende tidspunkt ikke er en hjemmeside under domænenavnet ”arbejdsbukser.dk”. Sekretariatets undersøgelser viser imidlertid, at domænenavnet ”arbejdsbukser.dk” i perioden fra marts 2007 og frem til januar 2016 ses at have været anvendt til en hjemmeside vedrørende salg af arbejdstøj til håndværkerbranchen. Indklagede har anført, at indklagede sælger arbejdstøj og har haft en aktiv webshop under ”arbejdsbukser.dk” indtil 2016. Indklagede har endvidere anført, at indklagede er ved at udvikle en ny hjemmeside, og at indklagede fortsat ønsker at opretholde registreringen af domænenavnet ”arbejdsbukser.dk”. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”arbejdsbukser.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”arbejdsbukser.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af domænenavnet ”arbejdsbukser.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, MIRAYLA, medholdTest et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.